zmluva o vklade


Preferovaný termín: zmluva o vklade
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 10.02.2020

Legálna definícia: Zmluva o vklade vzniká medzi fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len „vkladateľ“) a peňažným ústavom zložením vkladu v peňažnom ústave a jeho prijatím peňažným ústavom. Vkladateľ má právo na úroky alebo na iné majetkové výhody dohodnuté s peňažným ústavom, a ak neboli dohodnuté, v obvyklej výške s prihliadnutím na dĺžku doby, v ktorej boli peňažné prostriedky viazané na účte.
Legálne zdroje: 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník § 778
Použitie v iných právnych predpisoch: 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník
513/1991 Zb. - Obchodný zákonník
162/1995 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)
118/1996 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
595/2003 Z. z. - Zákon o dani z príjmov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne