platobný rozkaz


Preferovaný termín: platobný rozkaz
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 10.09.2020

Doktrinálna definícia: Platobný rozkaz je štandardným procesným inštitútom, ktorý súd vydáva v skrátenom konaní, teda v tzv. rozkaznom konaní. Ide o súdne rozhodnutie, ktoré je vydané bez nariadenia pojednávania a bez vypočutia žalovaného, iba na základe tvrdení uvádzaných žalobcom. Vydanie platobného rozkazu sa pripúšťa vtedy ak sa uplatňuje právo na zaplatenie peňažnej sumy vyplývajúce zo skutočností uvedených navrhovateľom.
Doktrinálne zdroje: ŠTEVČEK, M. a kol.: Civilné právo procesné. Základné konanie a správne súdnictvo. (2. zmenené a doplnené vydanie). Bratislava: EUROKÓDEX s. r. o., 2013. ISBN 978-80-89447-96-1.
Použitie v iných právnych predpisoch: 160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok
161/2015 Z. z. - Civilný mimosporový poriadok
71/1992 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
97/1963 Zb. - Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom
549/2003 Z. z. - Zákon o súdnych úradníkoch
71/1992 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne