zmluva o obstaraní veci


Preferovaný termín: zmluva o obstaraní veci
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 07.02.2020

Legálna definícia: Zmluvou o obstaraní veci sa obstarávateľ zaväzuje objednávateľovi obstarať určitú vec. Obstarávateľ má právo vec obstarať aj prostredníctvom inej osoby. Objednávateľ je povinný obstarávateľovi za obstaranie veci poskytnúť odmenu.
Legálne zdroje: 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník § 733
Použitie v iných právnych predpisoch: 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník
595/2003 Z. z. - Zákon o dani z príjmov
500/2019 Z. z. - Spravovací a rokovací poriadok Ústavného súdu Slovenskej republiky
513/1991 Zb. - Obchodný zákonník


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne