záložné právo


Preferovaný termín: záložné právo
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 08.09.2020

Legálna definícia: Záložné právo slúži na zabezpečenie pohľadávky a jej príslušenstva tým, že záložného veriteľa oprávňuje uspokojiť sa alebo domáhať sa uspokojenia pohľadávky z predmetu záložného práva (ďalej len „záloh"), ak pohľadávka nie je riadne a včas splnená.
Legálne zdroje: 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník § 151a
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 24. októbra 2013, sp. zn. 5Obdo/22/2012
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 22. februára 2017, sp. zn. 8 Cdo 125/2016
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 30. septembra 2013, sp.zn. 7 Cdo 222/2012
Použitie v iných právnych predpisoch: 162/1995 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)
566/2001 Z. z. - Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
563/2009 Z. z. - Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
233/1995 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
323/1992 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)
513/1991 Zb. - Obchodný zákonník
160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok
161/2015 Z. z. - Civilný mimosporový poriadok


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne