omeškanie veriteľa


Preferovaný termín: omeškanie veriteľa
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 17.02.2020

Legálna definícia: Veriteľ je v omeškaní, ak neprijal riadne ponúknuté plnenie alebo neposkytol v čase plnenia súčinnosť potrebnú na splnenie dlhu. V takých prípadoch je veriteľ najmä povinný nahradiť dlžníkovi náklady, ktoré mu tým vznikli. Ďalej naňho prechádza nebezpečenstvo náhodnej skazy veci. Okrem toho je dlžník oprávnený žiadať od veriteľa náhradu iných škôd spôsobených mu omeškaním, ak možno veriteľovi pripočítať zavinenie. Za čas veriteľovho omeškania nie je dlžník povinný platiť úroky.
Legálne zdroje: 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník § 522
Použitie v iných právnych predpisoch: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník
90/2016 Z. z. - Zákon o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
129/2010 Z. z. - Zákon o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
7/2005 Z. z. - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
161/2015 Z. z. - Civilný mimosporový poriadok


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne