dedenie


Preferovaný termín: dedenie
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 12.09.2017

Legálna definícia: Dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa. Dedí sa zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov. Ak nenadobudne dedičstvo dedič zo závetu, nastupujú namiesto neho dedičia zo zákona. Ak sa nadobudne zo závetu len časť dedičstva, nadobúdajú zvyšujúcu časť dedičia zo zákona. Dedičstvo, ktoré nenadobudne žiadny dedič, pripadne štátu.
Legálne zdroje: 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník SIEDMA ČASŤ
Použitie v iných právnych predpisoch: 650/2004 Z. z. - Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
43/2004 Z. z. - Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
161/2015 Z. z. - Civilný mimosporový poriadok
140/2014 Z. z. - Zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
595/2003 Z. z. - Zákon o dani z príjmov


Poznámky: Žiadne