bezdôvodné obohatenie


Preferovaný termín: bezdôvodné obohatenie
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 14.02.2020

Legálna definícia: Bezdôvodným obohatením je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov. Kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, musí obohatenie vydať.
Legálne zdroje: 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník § 451
Použitie v iných právnych predpisoch: 311/2001 Z. z. - Zákonník práce
160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok
185/2015 Z. z. - Autorský zákon
154/2001 Z. z. - Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry
203/2011 Z. z. - Zákon o kolektívnom investovaní
492/2009 Z. z. - Zákon o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne