zádržné právo


Preferovaný termín: zádržné právo
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 11.09.2020

Legálna definícia: Kto je povinný vydať hnuteľnú vec, môže ju zadržať, aby zabezpečil svoju splatnú peňažnú pohľadávku voči tomu, komu je inak povinný vec vydať. Nemožno však zadržiavať vec svojvoľne alebo ľstivo odňatú. Zádržné právo nemá ten, komu oprávnená osoba pri odovzdaní veci uložila, aby s ňou naložil spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s výkonom zádržného práva.
Legálne zdroje: 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník § 151s
Doktrinálna definícia: Zádržné právo ako vecnoprávny prostriedok slúži na zabezpečenie pohľadávky. Jeho podstata spočíva v tom, že ten, kto je inak povinný vec vydať, ju môže zadržať, aby zabezpečil svoju splatnú peňažnú pohľadávku voči tomu, komu je inak povinný vec vydať. Zádržné právo teda predstavuje oprávnenie veriteľa zadržať hnuteľnú vec dlžníka na účely zabezpečenia svojej splatnej peňažnej pohľadávky.
Doktrinálne zdroje: LAZAR, J. a kol.: Občianske právo hmotné 1. IURA EDITION. 2010. ISBN 978-80-8078-346-4.
Použitie v iných právnych predpisoch: 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník
199/2004 Z. z. - Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov
513/1991 Zb. - Obchodný zákonník
7/2005 Z. z. - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
324/2011 Z. z. - Zákon o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne