vecné bremená


Preferovaný termín: vecné bremená
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 08.09.2020

Doktrinálna definícia: Vecnými bremenami treba rozumieť právne vzťahy na základe ktorých vzniká vlastníkovi nehnuteľnosti povinnosť niečo strpieť, konať alebo niečoho sa zdržať v prospech niekoho iného, pričom táto povinnosť prechádza s vlastníctvom veci na nadobúdateľa. Každej povinnosti v tomto vzťahu zodpovedajú subjektívne práva, ktoré sú a) buď spojené s vlastníctvom určitej nehnuteľnosti (pôsobia in rem), b) alebo patria určitej osobe (pôsobia in personam).
Doktrinálne zdroje: LAZAR, J. a kol.: Občianske právo hmotné 1. IURA EDITION. 2010. ISBN 978-80-8078-346-4.
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 19. januára 2012, sp. zn. 8 Sžp 6/2011
Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo 14. apríla 2016, sp. zn. 3 Cdo 49/2014
Použitie v iných právnych predpisoch: 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník
162/1995 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)
182/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
527/2002 Z. z. - Zákon o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov
233/1995 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne