bezpodielové spoluvlastníctvo manželov


Preferovaný termín: bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 10.09.2020

Legálna definícia: V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.
Legálne zdroje: 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník § 143
Judikát SK: Nález Ústavného súdu SR z 10. februára 2011, sp. zn. I. ÚS 464/2010
Nález Ústavného súdu SR z 13. marca 2013, sp. zn. I. ÚS 537/2012
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 20. marca 2008, sp. zn. 5 Cdo 255/2007
Použitie v iných právnych predpisoch: 161/2015 Z. z. - Civilný mimosporový poriadok
233/1995 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
7/2005 Z. z. - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok
595/2003 Z. z. - Zákon o dani z príjmov


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne