podielové spoluvlastníctvo


Preferovaný termín: podielové spoluvlastníctvo
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 07.09.2020

Doktrinálna definícia: Pri podielovom spoluvlastníctve tá istá vec vlastnícky patrí viacerým subjektom. Účasť každého z nich na spoluvlastníckom vzťahu je vyjadrená určitým podielom. Podstata podielového spoluvlastníctva spočíva v tom, že každý zo spoluvlastníkov sa podieľa na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci v takom rozsahu, aký zodpovedá veľkosti jeho podielu.
Doktrinálne zdroje: LAZAR, J. a kol.: Občianske právo hmotné 1. IURA EDITION. 2010. ISBN 978-80-8078-346-4.
Judikát SK: Uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 14. novembra 2013, sp. zn. 6 Cdo 279/2012
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 28. septembra 2011, sp. zn. 1 Cdo 33/2010
Použitie v iných právnych predpisoch: 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník
97/2013 Z. z. - Zákon o pozemkových spoločenstvách
260/2011 Z. z. - Zákon o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
162/1995 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)
595/2003 Z. z. - Zákon o dani z príjmov


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne