domácnosť


Preferovaný termín: domácnosť
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 08.12.2016

Legálna definícia: Domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhradzujú náklady na svoje potreby.
Legálne zdroje: 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník § 115
Doktrinálna definícia: Domácnosť predstavuje súžitie viacerých fyzických osôb.Domácnosť tvoria aj osoby,ktoré do rodiny finančne neprispievajú,avšak v spoločných nákladoch,ktoré sa vynakladajú v rámci spoločnej domácnosti,sú zahrnuté aj náklady na tieto osoby a uhrádzajú sa z prostriedkov ostatných členov spoločnosti.
Doktrinálne zdroje: LAZAR,J.Občianske právo hmotné.IURA EDITION.2010.ISBN 978-80-8078-346-4.
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 26. septembra 2013, sp.zn. 3 Cdo 228/2012
Použitie v iných právnych predpisoch: 251/2012 Z. z. - Zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
161/2015 Z. z. - Civilný mimosporový poriadok
160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok
404/2011 Z. z. - Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
400/2009 Z. z. - Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
563/2009 Z. z. - Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
571/2009 Z. z. - Zákon o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
201/2008 Z. z. - Zákon o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z.
250/2007 Z. z. - Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov


Poznámky: Žiadne