vydržanie


Preferovaný termín: vydržanie
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 18.08.2017

Legálna definícia: Oprávnený držiteľ sa stáva vlastníkom veci, ak ju má nepretržite v držbe po dobu troch rokov, ak ide o hnuteľnosť, a po dobu desať rokov, ak ide o nehnuteľnosť.
Legálne zdroje: 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník § 134


Poznámky: Žiadne