vydržanie


Preferovaný termín: vydržanie
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 17.08.2020

Legálna definícia: Oprávnený držiteľ sa stáva vlastníkom veci, ak ju má nepretržite v držbe po dobu troch rokov, ak ide o hnuteľnosť, a po dobu desať rokov, ak ide o nehnuteľnosť.
Legálne zdroje: 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník § 134
Doktrinálna definícia: Vydržanie je osobitným originárnym spôsobom nadobudnutia vlastníckeho práva, resp. aj ďalších práv. Právnym následkom splnenia všetkých zákonom predpísaných predpokladov vydržania je nadobudnutie vlastníckeho práva k veci.
Doktrinálne zdroje: LAZAR, J. a kol.: Občianske právo hmotné 1. IURA EDITION. 2010. ISBN 978-80-8078-346-4.
Judikát SK: Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 27. októbra 2010, sp. zn. 4 Cdo 283/2009
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 27. januára 2015, sp. zn. 4 Cdo 361/2012
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 31. marca 2014, sp. zn. 3 MCdo 4/2013
Použitie v iných právnych predpisoch: 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník
323/1992 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)
162/1995 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)
182/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
180/1995 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne