držba


Preferovaný termín: držba
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 13.06.2019

Legálna definícia: Držiteľom je ten, kto s vecou nakladá ako s vlastnou alebo kto vykonáva právo pre seba. Držať možno veci, ako aj práva, ktoré pripúšťajú trvalý alebo opätovný výkon.
Legálne zdroje: 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník § 129
Doktrinálna definícia: Držbou sa rozumie parciálne oprávnenie vlastníka patriace k obsahu každého vlastníckeho práva; vtedy je právo držby imanentnou súčasťou vlastníckeho práva, ktorého nositeľom je sám vlastník. Držbu možno chápať aj tak, že ide o samostatný, od vlastníckeho práva oddelený vzťah, v dôsledku čoho jej subjektom je osoba odlišná od vlastníka.
Doktrinálne zdroje: LAZAR, J. a kol.: Občianske právo hmotné 1. IURA EDITION. 2010. ISBN 978-80-8078-346-4.
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 30. apríla 2013, sp. zn. 6 Cdo 47/2012
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 27. októbra 2010, sp. zn. 4 Cdo 283/2009
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 27. januára 2015, sp. zn. 4 Cdo 361/2012
Použitie v iných právnych predpisoch: 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník
300/2005 Z. z. - Trestný zákon
563/2009 Z. z. - Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
15/2005 Z. z. - Zákon o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
162/1995 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne