zastúpenie


Preferovaný termín: zastúpenie
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 17.08.2020

Legálna definícia: Zastúpenie vzniká na základe zákona alebo rozhodnutia štátneho orgánu (zákonné zastúpenie) alebo na základe dohody o plnomocenstve. Zástupcom je ten, kto je oprávnený konať za iného v jeho mene. Zo zastúpenia vznikajú práva a povinnosti priamo zastúpenému. Zastupovať iného nemôže ten, kto sám nie je spôsobilý na právny úkon, o ktorý ide, ani ten, záujmy ktorého sú v rozpore so záujmami zastúpeného.
Legálne zdroje: 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník § 22
Judikát EU: NSSR Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 15. decembra 2011, sp. zn. 7 Sžso 20/2011
Použitie v iných právnych predpisoch: 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník
160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok
162/2015 Z. z. - Správny súdny poriadok
513/1991 Zb. - Obchodný zákonník
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne