zastúpenie


Preferovaný termín: zastúpenie
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 17.08.2017

Legálna definícia: Zastúpenie vzniká na základe zákona alebo rozhodnutia štátneho orgánu (zákonné zastúpenie) alebo na základe dohody o plnomocenstve. Zástupcom je ten, kto je oprávnený konať za iného v jeho mene. Zo zastúpenia vznikajú práva a povinnosti priamo zastúpenému. Zastupovať iného nemôže ten, kto sám nie je spôsobilý na právny úkon, o ktorý ide, ani ten, záujmy ktorého sú v rozpore so záujmami zastúpeného.
Legálne zdroje: 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník § 22


Poznámky: Žiadne