zmier


Preferovaný termín: zmier
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 08.09.2020

Legálna definícia:
Doktrinálna definícia: Zmier je súkromnoprávnou dohodou, ktorú sporové strany uzatvárajú počas prebiehajúceho sporu a v súvislosti s ním. Zmyslom zmieru je odstránenie právneho konfliktu medzi sporovými stranami, pričom táto dohoda môže mať ľubovoľnú (prípustnú) formu podľa hmotného práva - od rôznych verzií novácie, cez urovnanie až po inominátny kontrakt.
Doktrinálne zdroje: ŠTEVČEK, M.: Zmier z pohľadu teórie procesných úkonov; Justičná revue, 69, 2017, č. 5, s. 649-668
Použitie v iných právnych predpisoch: 160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok
71/1967 Zb. - Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
244/2002 Z. z. - Zákon o rozhodcovskom konaní
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
372/1990 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch
586/2003 Z. z. - Zákon o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne