rozsudok


Preferovaný termín: rozsudok
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 17.02.2020

Legálna definícia: Rozsudkom rozhoduje súd vo veci samej. Rozsudkom sa rozhoduje o celej prejednávanej veci. Ak je to účelné, súd môže rozsudkom rozhodnúť najskôr len o jej časti alebo len o jej základe alebo dôvode.
Legálne zdroje: 160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok § 212
Doktrinálna definícia: Rozsudok predstavuje meritórne rozhodnutie súdu vo veci samej.
Doktrinálne zdroje: ŠTEVČEK, M. a kolektív: Civilné právo procesné. Bratislavská vysoká škola práva. Eurokódex. 2010. ISBN 978-80-89447-18-3
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 30. apríla 2013, sp. zn. 6 Cdo 47/2012
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 30. septembra 2013, sp. zn. 7 Cdo 222/2012
Použitie v iných právnych predpisoch: 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
161/2015 Z. z. - Civilný mimosporový poriadok
162/2015 Z. z. - Správny súdny poriadok
475/2005 Z. z. - Zákon o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov
757/2004 Z. z. - Zákon o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
300/2005 Z. z. - Trestný zákon


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne