rozhodnutie


Preferovaný termín: rozhodnutie
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 08.12.2016

Legálna definícia: Rozsudkom rozhoduje súd vo veci samej. Rozsudkom sa rozhoduje o celej prejednávanej veci. Ak je to účelné, súd môže rozsudkom rozhodnúť najskôr len o jej časti alebo len o jej základe alebo dôvode. Súd rozhoduje uznesením, ak nerozhoduje vo veci samej.
Legálne zdroje: 160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok § 212
160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok § 234
Doktrinálna definícia: Súdne rozhodnutie predstavuje základný procesný úkon súdu, postavený na ústavnoprávnom princípe decízneho (rozhodovacieho) oprávnenia súdu autoritatívne určiť, čo je v danom konkrétnom prípade právo a ako sa subjekty práva majú správať.
Doktrinálne zdroje: ŠTEVČEK, M. a kolektív. Civilné právo procesné. Bratislavská vysoká škola práva. Eurokódex. 2010. ISBN 978-80-89447-18-3
Judikát SK: Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 26. septembra 2011, sp. zn. 3 MCdo 11/2010
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 12. októbra 2010, sp. zn. 5 Cdo 39/2010
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
71/1967 Zb. - Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
372/1990 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch
757/2004 Z. z. - Zákon o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
153/2001 Z. z. - Zákon o prokuratúre
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne