blízka osoba


Preferovaný termín: blízka osoba
Alternatívne termíny: zaradenie blízkych osôb (zákon č. 400/2009 Z. z. zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
Dátum poslednej zmeny: 12.09.2017

Legálna definícia: Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.
Legálne zdroje: 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník § 116
Použitie v iných právnych predpisoch: 400/2009 Z. z. - Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
185/2015 Z. z. - Autorský zákon
161/2015 Z. z. - Civilný mimosporový poriadok
162/2015 Z. z. - Správny súdny poriadok
160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok
122/2013 Z. z. - Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
404/2011 Z. z. - Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
406/2011 Z. z. - Zákon o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Poznámky: Žiadne