blízka osoba


Preferovaný termín: blízka osoba
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 31.07.2019

Legálna definícia: Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu. Stupeň príbuzenstva dvoch osôb sa určuje podľa počtu zrodení, ktorými v priamom rade pochádza jedna od druhej a v pobočnom rade obidve od najbližšieho spoločného predka.
Legálne zdroje: 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník § 116
40/1964 Zb. - Občiansky zákonník § 117
Doktrinálna definícia: Podľa súčasnej právnej úpravy sa za blízku osobu považujú dve kategórie osôb: 1. osoby, ktoré sú blízkymi osobami z titulu príbuzenského vzťahu alebo manželského pomeru, t. j. príbuzní v priamom rade (ascendenti a descendenti), teda dieťa - rodič - starý rodič - prastarý rodič, súrodenec (kolaterál) a manžel (bez ohľadu na skutočnosť, či manželia žijú spolu), pričom do tejto kategórie sa automaticky zaraďujú aj príbuzenské vzťahy založené osvojením. 2. osoby, ktoré sú v pomere rodinnom, avšak vzdialenejšom než je uvedené v bode 1 (napr. bratranec - sesternica, nevesta - svokra) alebo obdobnom (napr. druh - družka, manžel - dieťa manželky z predchádzajúceho manželstva), za predpokladu, že je dôvod domnievať sa, že ujma, ktorú by utrpela jedna z nich, by druhá pociťovala ako svoju vlastnú.
Doktrinálne zdroje: LAZAR, J. a kol.: Občianske právo hmotné 1. IURA EDITION. 2010. ISBN 978-80-8078-346-4.
Judikát SK: Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 30. marca 2017, sp. zn. 5Obdo/4/2016
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 9. júla 2013, sp. zn. 3 Tdo 28/2013
Použitie v iných právnych predpisoch: 400/2009 Z. z. - Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
185/2015 Z. z. - Autorský zákon
161/2015 Z. z. - Civilný mimosporový poriadok
162/2015 Z. z. - Správny súdny poriadok
160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok
122/2013 Z. z. - Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
404/2011 Z. z. - Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
406/2011 Z. z. - Zákon o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne