podanie


Preferovaný termín: podanie
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 08.12.2016

Legálna definícia: Podanie je úkon určený súdu. Podanie vo veci samej je najmä žaloba, vzájomná žaloba, zmena žaloby, späťvzatie žaloby, odpor, odvolanie, dovolanie, a ak to z povahy veci vyplýva, aj návrh na nariadenie neodkladného opatrenia alebo zabezpečovacieho opatrenia.
Legálne zdroje: 160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok § 123
Doktrinálna definícia: Procesný úkon účastníkov konania vykonávaný voči súdu mimo pojednávania, prípadne mimo iného procesného úkonu, na ktorom je súd prítomný
Doktrinálne zdroje: ŠTEVČEK, M. a kolektív. Civilné právo procesné. Bratislavská vysoká škola práva. Eurokódex. 2010. ISBN 978-80-89447-18-3
Judikát SK: Nález Ústavného súdu SR zo 6. novembra 2002, sp. zn. III. ÚS 117/02
Použitie v iných právnych predpisoch: 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
71/1967 Zb. - Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
757/2004 Z. z. - Zákon o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
385/2000 Z. z. - Zákon o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov
153/2001 Z. z. - Zákon o prokuratúre
300/2005 Z. z. - Trestný zákon


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne