lehota


Preferovaný termín: lehota
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 14.08.2020

Legálna definícia: Lehota je súdom alebo zákonom ustanovený časový úsek na vykonanie úkonu.
Legálne zdroje: 160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok § 117
Doktrinálna definícia: Procesné lehoty slúžia na vykonanie určitého konkrétneho úkonu v konaní. Primárne zaväzujú subjekty konania s výnimkou súdu. Rozlišujeme procesné lehoty sudcovské a zákonné.
Doktrinálne zdroje: ŠTEVČEK, M. a kolektív: Civilné právo procesné. Bratislavská vysoká škola práva. Eurokódex. 2010. ISBN 978-80-89447-18-3
Judikát SK: Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 12. mája 2010, sp. zn. 4 MCdo 8/2009
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 27. februára 2014, sp. zn. 2 Cdo 360/2013
Použitie v iných právnych predpisoch: 71/1967 Zb. - Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
586/2003 Z. z. - Zákon o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
171/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore
91/2016 Z. z. - Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov
475/2005 Z. z. - Zákon o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne