procesné úkony


Preferovaný termín: procesné úkony
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 14.08.2020

Doktrinálna definícia: Procesný úkon je subjektívnou právnou skutočnosťou, prejavom vôle niektorého zo subjektov konania, s ktorými zákon spája právne následky - vznik, zmenu, zánik procesných práv a povinností. Procesné úkony ovplyvňujú priebeh konania a teda aj procesnoprávne vzťahy zamerané na ochranu ohrozených či porušených subjektívnych práv a právom chránených záujmov.
Doktrinálne zdroje: ŠTEVČEK, M. a kolektív: Civilné právo procesné. Bratislavská vysoká škola práva. Eurokódex. 2010. ISBN 978-80-89447-18-3
Judikát SK: Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 28. októbra 2010, sp. zn. 3 Cdo 128/2010
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 5. februára 2013, sp. zn. 3 Cdo 188/2012
Použitie v iných právnych predpisoch: 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
71/1967 Zb. - Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok
161/2015 Z. z. - Civilný mimosporový poriadok
162/2015 Z. z. - Správny súdny poriadok
171/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore
648/2008 Z. z. - Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne