znalec


Preferovaný termín: znalec
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 08.09.2020

Doktrinálna definícia: Znalcom môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá ja zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie ministerstvo spravodlivosti. Za znalca možno ustanoviť fyzickú, alebo právnickú osobu, ktorá spĺňa kritériá zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Doktrinálne zdroje: ŠTEVČEK, M. a kolektív: Civilné právo procesné. Bratislavská vysoká škola práva. Eurokódex. 2010. ISBN 978-80-89447-18-3
Judikát SK: Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 31. januára 2012, sp. zn. 7 Cdo 130/2011
Použitie v iných právnych predpisoch: 160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok
71/1967 Zb. - Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
382/2004 Z. z. - Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
300/2005 Z. z. - Trestný zákon
171/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne