predvedenie


Preferovaný termín: predvedenie
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 10.09.2020

Doktrinálna definícia: Predvedenie je procesný úkon, ku ktorému súd pristúpi len v odôvodnených prípadoch a využitie ktorého je viazané na zákonné predpoklady. Predviesť možno len toho, koho prítomnosť je spojená s výsluchom alebo dostavením sa k znalcovi a súčasne nedôjde k dôvodnému ospravedlneniu, posúdenie ktorého je vecou súdu.
Doktrinálne zdroje: ŠTEVČEK, M. a kolektív: Civilné právo procesné. Bratislavská vysoká škola práva. Eurokódex. 2010. ISBN 978-80-89447-18-3
Judikát SK: Stanovisko občiansko-právneho kolégia Najvyššieho súdu SSR z 5.9.1988, Cpj 69/89
Použitie v iných právnych predpisoch: 160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok
71/1967 Zb. - Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
153/2001 Z. z. - Zákon o prokuratúre
171/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore
221/2006 Z. z. - Zákon o výkone väzby


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne