doručovanie


Preferovaný termín: doručovanie
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 08.12.2016

Legálna definícia: (1) Súd doručuje písomnosť na pojednávaní alebo pri inom úkone súdu; tým nie je dotknutá povinnosť súdu doručovať písomnosť do elektronickej schránky podľa osobitného predpisu. (2) Ak nemožno doručiť písomnosť podľa odseku 1 a ak nejde o doručenie písomnosti do vlastných rúk, súd na žiadosť strany doručí písomnosť na elektronickú adresu. Písomnosť súdu sa považuje za doručenú po troch dňoch od jej odoslania, aj keď ju adresát neprečítal.
Legálne zdroje: 160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok § 105
Doktrinálna definícia: Doručovanie je jedným z procesných úkonov súdu, prostredníctvom ktorého sa zabezpečuje komunikácia medzi súdom a subjektmi civilného procesu. Prostredníctvom inštitútu doručovania zabezpečuje súd doručovanie písomností, ktoré majú význam pre civilný proces.
Doktrinálne zdroje: ŠTEVČEK, M. a kolektív. Civilné právo procesné. Bratislavská vysoká škola práva. Eurokódex. 2010. ISBN 978-80-89447-18-3
Judikát SK: Uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 4. augusta 2008, sp.zn. 5 Cdo 36/ 2008
Uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 7. augusta 2012, sp. zn. 3 Cdo 196/2012
Použitie v iných právnych predpisoch: 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
91/2016 Z. z. - Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov
543/2005 Z. z. - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresne súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy
563/2009 Z. z. - Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
71/1967 Zb. - Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
38/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne