neplatné manželstvo


Preferovaný termín: neplatné manželstvo
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 28.09.2017

Legálna definícia: Ak manželstvo zaniklo, súd nemôže rozhodnúť o tom, že manželstvo je neplatné, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak bolo manželstvo uzavreté so ženatým mužom alebo s vydatou ženou, medzi predkami a potomkami alebo medzi súrodencami, súd rozhodne o tom, že manželstvo je neplatné, aj po jeho zániku. To isté platí o manželstve uzavretom medzi osobami, ktoré sú v príbuzenskom pomere na základe osvojenia. Manželstvo je neplatné, ak vyhlásenie o uzavretí manželstva nebolo urobené slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne. Ak sa konanie o neplatnosti manželstva na návrh niektorého z manželov už začalo, môže súd rozhodnúť o tom, že manželstvo je neplatné, aj po smrti druhého manžela. Po smrti manžela, ktorý podal návrh na začatie konania o neplatnosti manželstva, môže súd rozhodnúť o tom, že manželstvo je neplatné, aj vtedy, ak o to požiadajú do jedného roka od smrti manžela jeho potomkovia. Manželstvo, o ktorom súd rozhodol, že je neplatné, považuje sa za neuzavreté. O právach a povinnostiach manželov k spoločnému dieťaťu a o ich majetkových pomeroch po rozhodnutí súdu o neplatnosti manželstva platia rovnako ustanovenia o právach a povinnostiach rozvedených manželov k spoločnému dieťaťu a o ich majetkových pomeroch.
Legálne zdroje: 36/2005 Z. z. - Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 13
Doktrinálna definícia: Neplatnosť manželstva nastáva na základe dvoch okruhov vád : a- okruh vád, ktorý môže mať za následok vyhlásenie neplatnosti manželstva, spočíva v tom, že manželstvo bolo uzatvorené napriek okolnosti vylučujúcej uzavretie manželstva b- druhý okruh vád spočíva najmä v nedostatku vyhlásenia snúbencov o uzavretí manželstva.
Doktrinálne zdroje: CIRÁK.J,PAVELKOVÁ.B,ŠTEVČEK M. Rodinné právo.Heuréka,2008. ISBN: 978-80-89122-47-9.
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu z 10.1.1991, sp. zn. Ncu 208/90
Stanovisko Občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu ČSR z 03.02.1972, sp. zn. Cpj 86/71
Použitie v iných právnych predpisoch: 161/2015 Z. z. - Civilný mimosporový poriadok
404/2011 Z. z. - Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
253/1998 Z. z. - Zákon o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky
71/1992 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
40/1964 Zb. - Občiansky zákonník


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne