neexistencia manželstva


Preferovaný termín: neexistencia manželstva
Alternatívne termíny: zdanlivé manželstvo ( zákon č. 36/2005 Z. z. zákon o rodine )
ničotné manželstvo
Dátum poslednej zmeny: 28.09.2017

Legálna definícia: Manželstvo nevznikne, ak vyhlásenie o uzavretí manželstva a) bolo vynútené násilím, b) urobila maloletá osoba mladšia ako 16 rokov, c) bolo urobené pred nepríslušným matričným úradom s výnimkou podľa § 4 ods. 2 a 3 alebo ak bolo vyhlásenie o uzavretí manželstva urobené pred nepríslušným starostom alebo primátorom, alebo poslancom obecného zastupiteľstva alebo mestského zastupiteľstva, d) bolo urobené pred cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou, ktorá nie je registrovaná podľa osobitného predpisu,1) alebo ak bolo vyhlásenie o uzavretí manželstva urobené pred osobou, ktorá nebola oprávnená vykonávať činnosť duchovného registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, e) bolo urobené v cudzine pred orgánom, ktorý na to nebol určený, alebo f) urobil zástupca bez platného plnomocenstva alebo ak došlo k odvolaniu plnomocenstva.
Legálne zdroje: 36/2005 Z. z. - Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 17
Doktrinálna definícia: Zdanlivé manželstvo od začiatku neexistuje, lebo nevzniklo. Nevyvoláva žiadne právne následky a nemožno ho ani vyhlásiť za neplatné. Konvalidácia manželstva nie je možná.
Doktrinálne zdroje: CIRÁK J, PAVELKOVÁ B, ŠTEVČEK M.: Rodinné právo. Heuréka, 2008. ISBN: 978-80-89122-47-9.
Judikát SK: Správa občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu ČSR z 31.5.1976, Cpj 179/75
Stanovisko občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu ČSR z 3.2.1972, Cpj 86/71
Použitie v iných právnych predpisoch: 161/2015 Z. z. - Civilný mimosporový poriadok
71/1992 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne