manželstvo


Preferovaný termín: manželstvo
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 13.09.2017

Legálna definícia: Manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru. Manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona. Zaručuje sa osobitná ochrana detí a mladistvých. Manželstvo je zväzkom muža a ženy. Spoločnosť tento jedinečný zväzok všestranne chráni a napomáha jeho dobro. Manžel a manželka sú si rovní v právach a povinnostiach. Hlavným účelom manželstva je založenie rodiny a riadna výchova detí.
Legálne zdroje: 460/1992 Zb. - Ústava Slovenskej republiky DRUHÁ HLAVA Piaty oddiel Čl. 41 (1)
36/2005 Z. z. - Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov Čl. I Základné zásady
Doktrinálna definícia: Manželstvo je zložitým spoločenským, morálnym, biologickým a správnym vzťahom medzi mužom a ženou. Za účel manželstva sa považuje vytvorenie trvalého harmonického spoločenstva spôsobilého zabezpečiť riadnu výchovu detí, spoločnosť mu poskytuje všestrannú pomoc a ochranu.
Doktrinálne zdroje: LAZAR, J.: Občianske právo hmotné. IURA EDITION. 2010. ISBN 978-80-8078-346-4.
EuroVoc:
Použitie v iných právnych predpisoch: 36/2005 Z. z. - Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
99/1963 Zb. - Občiansky súdny poriadok
161/2015 Z. z. - Civilný mimosporový poriadok
300/2005 Z. z. - Trestný zákon
154/1994 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách
543/2005 Z. z. - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresne súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy
600/2003 Z. z. - Zákon o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
40/1964 Zb. - Občiansky zákonník
461/2003 Z. z. - Zákon o sociálnom poistení
300/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o mene a priezvisku


Poznámky: Žiadne