Tezaurus slovenského práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
Warentransportvertrag Zmluva o preprave vecí Tezaurus obchodného práva
Warranty Period of Work Záručná doba diela Tezaurus obchodného práva
Währungsklausel Menová doložka Tezaurus obchodného práva
Verbot weiterer Ausfuhren Zákaz ďalšieho vývozu Tezaurus obchodného práva
The works contract Zmluva o dielo Tezaurus obchodného práva
Cost per work Cena za dielo Tezaurus obchodného práva
Wirksamwerden des Rücktritts vom Vertrag auf Schadensersatz Vplyv odstúpenia od zmluvy na náhradu škody Tezaurus obchodného práva
Wesentliche Teile des Vertrages Podstatné časti zmluvy Tezaurus obchodného práva
Verpflichtung zur Wahrung des Berufsgeheimnisses Povinnosť mlčanlivosti obchodného zástupcu Tezaurus obchodného práva
Bretton-woodske dohody Bretton-woodske dohody Tezaurus obchodného práva
Qualität der Ware Akosť tovaru Tezaurus obchodného práva
Verletzung der wirtschaftsrechtlichen Beziehungen Porušenie obchodno právnych záväzkov Tezaurus obchodného práva
Wartung/Reparaturen der Transportmittel Údržba/opravy dopravného prostriedku Tezaurus obchodného práva
Anweisungen, die durch den Agenturvertrag vertreten werden Pokyny zastúpeného zo zmluvy o obchodnom zastúpení Tezaurus obchodného práva
Widerruf eines öffentlichen Vorschlags Odvolanie verejného návrhu Tezaurus obchodného práva
Written form of contracts Písomná forma zmlúv Tezaurus obchodného práva
Responsibility for defects of the work Zodpovednosť za vady diela Tezaurus obchodného práva
Effect of withdrawal from the contract for damages Vplyv odstúpenia od zmluvy na náhradu škody Tezaurus obchodného práva
Claims from defects of the work Nároky z vád diela Tezaurus obchodného práva
Geschäftspraktiken im Wirtschaftsrecht Obchodné zvyklosti v obchodnom práve Tezaurus obchodného práva