Tezaurus slovenského práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
Kancelária Ústavného súdu Kancelária Ústavného súdu Tezaurus ústavného práva
kancelária súdnej rady (zákon č. 185/2002) Súdna rada Slovenskej republiky Tezaurus správneho práva
fiktívny kapitál fiktívny kapitál Tezaurus finančného práva
kaptívna zaisťovňa kaptívna zaisťovňa Tezaurus finančného práva
karanténa karanténa Tezaurus pracovného práva
A Bank felelőssége a tárolt ügy kárért Zodpovednosť banky za škodu na uloženej veci Tezaurus obchodného práva
Valódi kár Skutočná škoda Tezaurus obchodného práva
debetná platobná karta debetná platobná karta Tezaurus obchodného práva
katastrálny úrad katastrálny úrad Tezaurus správneho práva
kaucia peňažná záruka Tezaurus trestného práva
Exklusiver Kaufvertrag Zmluva o výhradnom predaji Tezaurus obchodného práva
Értékesítési képviselő üzlet Oblasť činnosti obchodného zástupcu Tezaurus obchodného práva
Az ügynökségi szerződés által képviselt utasítások Pokyny zastúpeného zo zmluvy o obchodnom zastúpení Tezaurus obchodného práva
A Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezéseinek alkalmazása Prípady použitia ustanovení OZ Tezaurus obchodného práva
Kereskedő felelőssége Povinnosti obchodného zástupcu Tezaurus obchodného práva
Az adós késedelmének hatása a kártérítéshez való jogra Vplyv omeškania dlžníka na právo na náhradu škody Tezaurus obchodného práva
Késedelmi kamat Úroky z omeškania Tezaurus obchodného práva
Esemény kibocsátása bankbetétes szerződésből Vydanie veci zo zmluvy o bankovom uložení veci Tezaurus obchodného práva
klamlivá reklama klamlivá reklama Tezaurus obchodného práva
klamlivé označenie tovaru a služieb klamlivá reklama Tezaurus obchodného práva