Tezaurus obchodného práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
Derecho de propiedad y riesgo de daño. Vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody na nej Tezaurus obchodného práva
Compromisos y derechos conjuntos Spoločné záväzky a práva Tezaurus obchodného práva
Efecto del retiro del contrato por daños y perjuicios. Vplyv odstúpenia od zmluvy na náhradu škody Tezaurus obchodného práva
Prohibición de una sociedad anónima para proporcionar anticipos, préstamos, préstamos y garantías a terceros. Zákaz akciovej spoločnosti poskytovať preddavky, pôžičky, úvery a zábezpeky tretím osobám Tezaurus obchodného práva
Remuneración y gastos de flete Odplata a náklady zasielateľa Tezaurus obchodného práva
Términos y condiciones generales Všeobecné obchodné podmienky Tezaurus obchodného práva
indemnización por daños y perjuicios Náhrada škody Tezaurus obchodného práva
Transferencia de créditos y pasivos de la empresa en venta. Prechod pohľadávok a záväzkov predávaného podniku Tezaurus obchodného práva
Aplicación de las disposiciones del contrato de la comisión para las relaciones entre el principal y el promotor. Aplikácia ustanovení komisionárskej zmluvy na vzťahy medzi príkazcom a zasielateľom Tezaurus obchodného práva
Comisiones y costes de los representantes de ventas Provízia a náklady obchodného zástupcu Tezaurus obchodného práva
Remuneración y costos del Mandato por realizar la actividad acordada Odplata a náklady mandatára za vykonanie dohodnutej činnosti Tezaurus obchodného práva
Registro de ventas y negocios. Predaj podniku a obchodný register Tezaurus obchodného práva
Transferencia de derechos y obligaciones laborales al vender una empresa. Prechod pracovnoprávnych práv a povinností pri predaji podniku Tezaurus obchodného práva
Derechos y obligaciones de los accionistas de la sociedad anónima. Práva a povinnosti akcionárov akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
Procedimiento y rendición de cuentas del banco en la obtención de un débito directo. Postup a zodpovednosť banky pri obstaraní inkasa Tezaurus obchodného práva