Tezaurus obchodného práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
activité f de l entreprise Konanie podnikateľa Tezaurus obchodného práva
part de l'actionnaire Podiel spoločníka Tezaurus obchodného práva
reconnaissance de l'engagement Uznanie záväzku Tezaurus obchodného práva
Droit de propriété de l'entrepreneur Vlastnícke právo zhotoviteľa Tezaurus obchodného práva
Autorisation de l'expéditeur Oprávnenie zasielateľa Tezaurus obchodného práva
forme de l'indemnisation Forma náhrady škody Tezaurus obchodného práva
Droit de contrôler l'interdiction d'autres exportations Právo kontroly zákazu ďalšieho vývozu Tezaurus obchodného práva
Responsabilité de l'intermédiaire en ce qui concerne l'obligation de tiers Ručenie sprostredkovateľa za splnenie záväzku tretích osôb Tezaurus obchodného práva
Circonstances excluant la responsabilité Okolnosti vylučujúce zodpovednosť Tezaurus obchodného práva
Circunstancias que excluyen la responsabilidad. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť Tezaurus obchodného práva
forma de la compensación de daños Forma náhrady škody Tezaurus obchodného práva
Dispositions relatives à la conclusion de contrats Ustanovenia o uzavieraní zmlúv Tezaurus obchodného práva
Disposiciones sobre la celebración de contratos. Ustanovenia o uzavieraní zmlúv Tezaurus obchodného práva
Compromiso con la subordinación Záväzok podriadenosti Tezaurus obchodného práva
Cessation de la représentation commerciale Zánik obchodného zastúpenia Tezaurus obchodného práva
Terminación de la representación comercial Zánik obchodného zastúpenia Tezaurus obchodného práva
Instrucciones de la parte que realiza el pedido del contrato de reenvío Pokyny príkazcu zo zasielateľskej zmluvy Tezaurus obchodného práva
Interprétation de la volonté Výklad prejavu vôle Tezaurus obchodného práva
Interpretación de la voluntad de voluntad Výklad prejavu vôle Tezaurus obchodného práva
Tratado de la Comunidad silenciosa Zmluva o tichom spoločenstve Tezaurus obchodného práva