Tezaurus obchodného práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
A Bank felelőssége a tárolt ügy kárért Zodpovednosť banky za škodu na uloženej veci Tezaurus obchodného práva
Valódi kár Skutočná škoda Tezaurus obchodného práva
debetná platobná karta debetná platobná karta Tezaurus obchodného práva
Exklusiver Kaufvertrag Zmluva o výhradnom predaji Tezaurus obchodného práva
Értékesítési képviselő üzlet Oblasť činnosti obchodného zástupcu Tezaurus obchodného práva
Az ügynökségi szerződés által képviselt utasítások Pokyny zastúpeného zo zmluvy o obchodnom zastúpení Tezaurus obchodného práva
A Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezéseinek alkalmazása Prípady použitia ustanovení OZ Tezaurus obchodného práva
Kereskedő felelőssége Povinnosti obchodného zástupcu Tezaurus obchodného práva
Az adós késedelmének hatása a kártérítéshez való jogra Vplyv omeškania dlžníka na právo na náhradu škody Tezaurus obchodného práva
Késedelmi kamat Úroky z omeškania Tezaurus obchodného práva
Esemény kibocsátása bankbetétes szerződésből Vydanie veci zo zmluvy o bankovom uložení veci Tezaurus obchodného práva
klamlivá reklama klamlivá reklama Tezaurus obchodného práva
klamlivé označenie tovaru a služieb klamlivá reklama Tezaurus obchodného práva
klamlivé označenie tovaru a služieb klamlivé označenie tovaru a služieb Tezaurus obchodného práva
klamlivá reklama klamlivé označenie tovaru a služieb Tezaurus obchodného práva
klamlivá reklama ohrozovanie zdravia a životného prostredia Tezaurus obchodného práva
klamlivé označenie tovaru a služieb ohrozovanie zdravia a životného prostredia Tezaurus obchodného práva
Klebstoffverträge adhézne (pripojovacie) zmluvy Tezaurus obchodného práva
Kmeňová akcia v akciovej spoločnosti Kmeňová akcia v akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
Tulajdonjog és annak károsodásának kockázata Vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody na nej Tezaurus obchodného práva