Tezaurus obchodného práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
Haagsko-Vysbické pravidlá Haagske pravidlá Tezaurus obchodného práva
Haagsko-visbycké pravidlá Haagsko-visbycké pravidlá Tezaurus obchodného práva
Haagsko-Visbyské pravidlá Hamburgské pravidlá Tezaurus obchodného práva
Haagske pravidlá Haagske pravidlá Tezaurus obchodného práva
Haagske pravidlá Haagsko-visbycké pravidlá Tezaurus obchodného práva
Haagske pravidlá Hamburgské pravidlá Tezaurus obchodného práva
Cosas que hacer Veci určené na vykonanie diela Tezaurus obchodného práva
Umstände ohne Haftung Okolnosti vylučujúce zodpovednosť Tezaurus obchodného práva
Haftung des Vermittlers für die Erfüllung der Verpflichtung Dritter Ručenie sprostredkovateľa za splnenie záväzku tretích osôb Tezaurus obchodného práva
Haftung Ručenie Tezaurus obchodného práva
Hamburgské pravidlá Haagske pravidlá Tezaurus obchodného práva
Hamburgské pravidlá Haagsko-visbycké pravidlá Tezaurus obchodného práva
Hamburgské pravidlá Hamburgské pravidlá Tezaurus obchodného práva
Relativer Handel Relatívny obchod Tezaurus obchodného práva
Verletzung der Grundsätze des fairen Handels Porušenie zásad poctivého obchodného styku Tezaurus obchodného práva
Fälle der Anwendung der Bestimmungen des Handelsgesetzbuches Prípady použitia ustanovení OZ Tezaurus obchodného práva
Zwingende Bestimmungen des Handelsgesetzbuches Kogentné ustanovenia obchodného zákonníka Tezaurus obchodného práva
Gegenstand der Zusage des Handelsvertreters Predmet záväzku obchodného zástupcu Tezaurus obchodného práva
Beendigung der Handelsvertretung Zánik obchodného zastúpenia Tezaurus obchodného práva
Verantwortlichkeiten des Händlers Povinnosti obchodného zástupcu Tezaurus obchodného práva