Tezaurus obchodného práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
ganancia perdida Ušlý zisk Tezaurus obchodného práva
Período de garantía del trabajo Záručná doba diela Tezaurus obchodného práva
Prohibición de una sociedad anónima para proporcionar anticipos, préstamos, préstamos y garantías a terceros. Zákaz akciovej spoločnosti poskytovať preddavky, pôžičky, úvery a zábezpeky tretím osobám Tezaurus obchodného práva
Période de garantie des travaux Záručná doba diela Tezaurus obchodného práva
Remuneración y gastos de flete Odplata a náklady zasielateľa Tezaurus obchodného práva
gebundene Verträge Zmluvy o viazaných obchodoch Tezaurus obchodného práva
Eigentumsrecht und die Gefahr von Schäden daran Vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody na nej Tezaurus obchodného práva
Der Gegenstand der Beschränkung Predmet premlčania Tezaurus obchodného práva
gemeinsame Verpflichtungen und Rechte Spoločné záväzky a práva Tezaurus obchodného práva
Beendigung des Vertrags der stillen Gemeinschaft Zánik zmluvy o tichom spoločenstve Tezaurus obchodného práva
Stille Gemeinschaftsvertrag Zmluva o tichom spoločenstve Tezaurus obchodného práva
general cargo general cargo Tezaurus obchodného práva
General terms and conditions Všeobecné obchodné podmienky Tezaurus obchodného práva
Conditions générales Všeobecné obchodné podmienky Tezaurus obchodného práva
Términos y condiciones generales Všeobecné obchodné podmienky Tezaurus obchodného práva
generálna preventívna povinnosť generálna preventívna povinnosť Tezaurus obchodného práva
generálny dodávateľ generálny dodávateľ Tezaurus obchodného práva
generálny dovoz generálny dovoz Tezaurus obchodného práva
generálny vývoz generálny vývoz Tezaurus obchodného práva
Restricting subscription of equity-generating shares Obmedzenie upisovania akcií vytvárajúcich základné imanie Tezaurus obchodného práva