Tezaurus obchodného práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
e Organisation Organizačná zložka podniku Tezaurus obchodného práva
e Adjustierung adjustácia Tezaurus obchodného práva
e Auslandsniederlassung afilácia Tezaurus obchodného práva
e Aktiengesellschaft Akciová spoločnosť Tezaurus obchodného práva
e Qualität; e Beschaffenheit akosť Tezaurus obchodného práva
e Qualität kvalita Tezaurus obchodného práva
e Bank banka Tezaurus obchodného práva
e Zollfreiheit bezcolnosť Tezaurus obchodného práva
e unternehmerische Tätigkeit Konanie podnikateľa Tezaurus obchodného práva
Echter Schaden Skutočná škoda Tezaurus obchodného práva
Contrat écrit Písomná forma zmlúv Tezaurus obchodného práva
Efecto del retiro del contrato por daños y perjuicios. Vplyv odstúpenia od zmluvy na náhradu škody Tezaurus obchodného práva
Beschränkung der Zeichnung von eigenkapitalgenerierenden Anteilen Obmedzenie upisovania akcií vytvárajúcich základné imanie Tezaurus obchodného práva
Eigentümeraktion Akcia na majiteľa Tezaurus obchodného práva
Eigentumsrecht des Auftragnehmers Vlastnícke právo zhotoviteľa Tezaurus obchodného práva
s Eigenvermögen Vlastné imanie Tezaurus obchodného práva
Ungültigkeit einer Rechtshandlung Neplatnosť právneho úkonu Tezaurus obchodného práva
an einer Aktiengesellschaft Akcia v akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
Verzögerung bei der Zahlung einer Zahlungsverpflichtung Omeškanie s plnením peňažného záväzku Tezaurus obchodného práva
Der Papierbestand einer Aktiengesellschaft Listinná akcia akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva