Tezaurus pracovného práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
absolvent absolvent Tezaurus pracovného práva
adaptačné vzdelávanie adaptačné vzdelávanie Tezaurus pracovného práva
agentúra dočasného zamestnávania agentúra dočasného zamestnávania Tezaurus pracovného práva
agentúra podporovaného zamestnávania agentúra podporovaného zamestnávania Tezaurus pracovného práva
agentúrne zamestnávanie agentúrne zamestnávanie Tezaurus pracovného práva
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Tezaurus pracovného práva
časová mzda časová mzda Tezaurus pracovného práva
celková cena práce celková cena práce Tezaurus pracovného práva
chránená dielňa chránená dielňa Tezaurus pracovného práva
chránené pracovisko chránené pracovisko Tezaurus pracovného práva
čistý pracovný čas čistý pracovný čas Tezaurus pracovného práva
čistý priemerný zárobok čistý priemerný zárobok Tezaurus pracovného práva
ďalšie prekážky v práci ďalšie prekážky v práci Tezaurus pracovného práva
delené pracovné miesto delené pracovné miesto Tezaurus pracovného práva
diskriminácia diskriminácia Tezaurus pracovného práva
diskriminácia právnickej osoby diskriminácia právnickej osoby Tezaurus pracovného práva
dĺžka pracovného času dĺžka pracovného času Tezaurus pracovného práva
dĺžka prestávky v práci dĺžka prestávky v práci Tezaurus pracovného práva
dni pracovného pokoja dni pracovného pokoja Tezaurus pracovného práva
dočasné pridelenie dočasné pridelenie Tezaurus pracovného práva