Tezaurus občianskeho práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
správa majetku dieťaťa správa majetku dieťaťa Tezaurus občianskeho práva
dohľad nad výchovou maloletého dohľad nad výchovou maloletého Tezaurus občianskeho práva
výchova maloletého dieťaťa výchova maloletého dieťaťa Tezaurus občianskeho práva
príspevok na výživu rozvedeného manžela príspevok na výživu rozvedeného manžela Tezaurus občianskeho práva
bezpodielové spoluvlastníctvo manželov bezpodielové spoluvlastníctvo manželov Tezaurus občianskeho práva
manželstvo manželstvo Tezaurus občianskeho práva
zdanlivé manželstvo ( zákon č. 36/2005 Z. z. zákon o rodine ) neexistencia manželstva Tezaurus občianskeho práva
rozvod manželstva rozvod manželstva Tezaurus občianskeho práva
mimoriadne dovolanie mimoriadne dovolanie Tezaurus občianskeho práva
napomenutie maloletého dieťaťa napomenutie maloletého dieťaťa Tezaurus občianskeho práva
neexistencia manželstva neexistencia manželstva Tezaurus občianskeho práva
neplatné manželstvo neplatné manželstvo Tezaurus občianskeho práva
ničotné manželstvo neexistencia manželstva Tezaurus občianskeho práva
príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke Tezaurus občianskeho práva
obmedzenie maloletého obmedzenie maloletého Tezaurus občianskeho práva
majetkový opatrovník majetkový opatrovník Tezaurus občianskeho práva
medzištátne osvojenie (zákon č. 305/2005 Z. z. Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele) osvojenie Tezaurus občianskeho práva
otcovstvo manžela matky ( zákon č. 36/2005 Z.z) učrenie otcovstva podľa prvej zákonnej podmienky Tezaurus občianskeho práva
poistenie majetku poistenie majetku Tezaurus občianskeho práva
konania vo veciach osvojenia (zákon č.161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok) osvojenie Tezaurus občianskeho práva