Tezaurus občianskeho práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
účastníci konania účastníci konania Tezaurus občianskeho práva
spôsobilosť byť účastníkom konania spôsobilosť byť účastníkom konania Tezaurus občianskeho práva
trovy konania trovy konania Tezaurus občianskeho práva
strana v civilnom konaní strana v civilnom konaní Tezaurus občianskeho práva
kúpna zmluva kúpna zmluva Tezaurus občianskeho práva
sociálna kuratela sociálna kuratela Tezaurus občianskeho práva
konanie o umorenie listín konanie o umorenie listín Tezaurus občianskeho práva
žaloba (návrh na začatie konania) žaloba (návrh na začatie konania) Tezaurus občianskeho práva
zmena návrhu na začatie konania zmena návrhu na začatie konania Tezaurus občianskeho práva
obnova konania obnova konania Tezaurus občianskeho práva
medzištátne osvojenie (zákon č. 305/2005 Z. z. Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele) osvojenie Tezaurus občianskeho práva
konania vo veciach osvojenia (zákon č.161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok) osvojenie Tezaurus občianskeho práva
konanie o osvojenie (zákon č.161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok) osvojenie Tezaurus občianskeho práva
konanie o osvojiteľnosti (zákon č.161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok) osvojenie Tezaurus občianskeho práva
náhrada ušlého zárobku (zákon č 543/2005 Z.z Spravovací a kancelárskym poriadok pre okresné súdy,krajské súdy,Špeciálny súd a vojenské súdy) ušlý zárobok Tezaurus občianskeho práva
neplatný právny úkon (zákon č 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov) právny úkon Tezaurus občianskeho práva
bežné právne úkony (zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov) právny úkon Tezaurus občianskeho práva
právo spätnej kúpy právo spätnej kúpy Tezaurus občianskeho práva
následky neuúčinných právnych predpisov (zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov) právny úkon Tezaurus občianskeho práva
konanie bez príkazu konanie bez príkazu Tezaurus občianskeho práva