Tezaurus občianskeho práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
určenie rodičovstva (zákon č. 36/2005 Z. z zákon o rodine) rodičovstvo Tezaurus občianskeho práva
spoločné časti domu spoločné časti domu Tezaurus občianskeho práva
strana v civilnom konaní strana v civilnom konaní Tezaurus občianskeho práva
zdanlivé manželstvo ( zákon č. 36/2005 Z. z. zákon o rodine ) neexistencia manželstva Tezaurus občianskeho práva
notárska činnosť notárska činnosť Tezaurus občianskeho práva
zaradenie blízkych osôb (zákon č. 400/2009 Z. z. zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov) blízka osoba Tezaurus občianskeho práva
medzištátne osvojenie (zákon č. 305/2005 Z. z. Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele) osvojenie Tezaurus občianskeho práva
otcovstvo manžela matky ( zákon č. 36/2005 Z.z) učrenie otcovstva podľa prvej zákonnej podmienky Tezaurus občianskeho práva
tretia zákonná domnienka otcovstva ( zákon č. 36/2005 Z.z) určenie otcovstva rozhodnutím súdu Tezaurus občianskeho práva
konania vo veciach osvojenia (zákon č.161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok) osvojenie Tezaurus občianskeho práva
konanie o osvojenie (zákon č.161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok) osvojenie Tezaurus občianskeho práva
konanie o osvojiteľnosti (zákon č.161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok) osvojenie Tezaurus občianskeho práva
náhrada ušlého zárobku (zákon č 543/2005 Z.z Spravovací a kancelárskym poriadok pre okresné súdy,krajské súdy,Špeciálny súd a vojenské súdy) ušlý zárobok Tezaurus občianskeho práva
listinné dôkazy (zákon č. 160/2015 Z.z Občiansky sporový poriadok) dôkaz listinou Tezaurus občianskeho práva
dôkazná povinnosť (zákon č.99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok) navrhovanie dôkazov Tezaurus občianskeho práva
neplatný právny úkon (zákon č 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov) právny úkon Tezaurus občianskeho práva
odporovateľný právny úkon (zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník) právny úkon Tezaurus občianskeho práva
bežné právne úkony (zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov) právny úkon Tezaurus občianskeho práva
následky neuúčinných právnych predpisov (zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov) právny úkon Tezaurus občianskeho práva
plynutie premlčacej doby (zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník) premlčacia doba Tezaurus občianskeho práva