Poskytovanie nástrojov na aproximáciu právnych noriem Európskej únie

 

Prostredníctvom eGov služby budú spracované a zverejnené právne akty Európskej únie, a to:

1. Nariadenia, ako všeobecne záväzné právne akty, ktoré sú priamo uplatniteľné vo svojej celistvosti v celej EÚ

2. Smernice, ktorými sa stanovujú ciele, ktoré majú dosiahnuť členské štáty EÚ, pričom sa voľba spôsobu a metód aproximácie do vnútroštátneho práva ponecháva na ich vnútroštátne orgány

3. Rozhodnutia, ako všeobecné alebo individuálne záväzné právne akty, ktoré sú priamo uplatniteľné v celej EÚ

eGov Služba v rámci procesu umožní kvalifikovaným používateľom splnenie všetkých legislatívnych náležitostí spojených s vytvorením a schvaľovaním všeobecne záväzných právnych predpisov a zároveň  vytvorenie vnútorných ako aj vonkajších väzieb a novelizačných vzťahov a vzťahov k vnútroštátnym predpisom.

Služba „Poskytovanie nástrojov na aproximáciu právnych noriem Európskej únie“ zabezpečí používateľovi možnosť vyhľadať a sprístupniť informácie o legislatívnom procese aproximovaného aktu.

Služba pripomienkovania je prístupná pre prihláseného používateľa po predchádzajúcej registrácii vyplnením registračného formulára alebo použitím občianskeho preukazu s čipom (eID).