Naspäť na výsledky hľadania

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/127 zo 7. decembra 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 o pravidlá platné pre platobné agentúry a iné orgány, finančné riadenie, schvaľovanie účtov, zábezpeky a používanie eura


Celex: 32022R0127
Zoznam autorov:
  • Európska komisia
  • Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Typ: Delegované nariadenie
Zoznam EuroVoc termínov:
Dátum schválenia: 07.12.2021
Dátum účinnosti od: 07.02.2022
Dátum účinnosti do: 31.12.9999
Dátum uverejnenia: 31.01.2022
Dátum uzávierky:
Právny základ: http://publications.europa.eu/resource/cellar/91b120e8-5636-11ec-91ac-01aa75ed71a1
Odkazy NIP:
Zmluva: Zmluva o fungovaní Európskej únie (konsolidované znenie 2012)
Prílohy:31.1.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 20/95


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/127

zo 7. decembra 2021,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 o pravidlá platné pre platobné agentúry a iné orgány, finančné riadenie, schvaľovanie účtov, zábezpeky a používanie eura

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 z 2. decembra 2021 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1306/2013 (1), a najmä na jeho článok 11 ods. 1, článok 23 ods. 2, článok 38 ods. 2, článok 40 ods. 3, článok 41 ods. 3, článok 47 ods. 1, článok 52 ods. 1, článok 54 ods. 4, článok 55 ods. 6, článok 64 ods. 3, článok 76 ods. 2, článok 94 ods. 5 a 6,

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) 2021/2116 sa stanovujú základné ustanovenia týkajúce sa okrem iného akreditácie platobných agentúr a koordinačných orgánov, povinností platobných agentúr, pokiaľ ide o verejnú intervenciu, finančné riadenie, schvaľovanie účtov, zábezpeky a používanie eura. S cieľom zabezpečiť bezproblémové fungovanie nového právneho rámca sa musia prijať niektoré pravidlá, ktoré doplnia ustanovenia uvedeného nariadenia v príslušných oblastiach. Nové pravidlá by mali nahradiť relevantné ustanovenia delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 907/2014 (2).

(2)

V súlade s článkom 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/2116 môžu členské štáty akreditovať platobné agentúry, iba ak spĺňajú určité minimálne kritériá stanovené na úrovni Únie. Uvedené kritériá sa majú vzťahovať na štyri základné oblasti: vnútorné prostredie, kontrolné činnosti, informácie a komunikáciu a monitorovanie. Členské štáty by mali mať možnosť stanoviť dodatočné akreditačné kritériá, aby zohľadnili všetky osobitné prvky platobnej agentúry.

(3)

V súlade s článkom 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2021/2116 má byť príslušný orgán na ministerskej úrovni zodpovedný za udeľovanie, preskúmavanie a odnímanie akreditácie koordinačného orgánu uvedeného v článku 10 uvedeného nariadenia. Členské štáty by koordinačné orgány mali akreditovať len vtedy, ak spĺňajú určité minimálne kritériá stanovené na úrovni Únie a príslušným orgánom. Dané kritériá by sa mali vzťahovať na konkrétne úlohy koordinačného orgánu, pokiaľ ide o spracovanie informácií finančnej povahy, ako sa uvádza v článku 10 ods. 1 písm. a) článku 10 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/2116.

(4)

Verejné intervenčné opatrenia sa môžu financovať iba v prípade, ak príslušné výdavky vynaložili platobné agentúry, ktoré určili členské štáty za zodpovedné za určité povinnosti, pokiaľ ide o verejnú intervenciu. Vykonávanie úloh súvisiacich najmä s administratívnym riadením a kontrolou intervenčných opatrení, s výnimkou platieb pomoci, však môže byť delegované v súlade s článkom 9 ods. 1 druhým pododsekom nariadenia (EÚ) 2021/2116. Tieto úlohy by mali mať možnosť vykonávať aj viaceré platobné agentúry. Takisto by sa malo stanoviť, aby sa riadením určitých opatrení verejného skladovania mohli poveriť tretie strany, verejné alebo súkromné subjekty, v zodpovednosti platobnej agentúry. Preto je vhodné spresniť rozsah zodpovednosti platobných agentúr v tejto súvislosti, spresniť ich povinnosti a určiť, za akých podmienok a podľa akých pravidiel môže byť riadenie určitých opatrení verejného skladovania zverené tretím stranám, či už verejným alebo súkromným subjektom. V tomto prípade by sa malo stanoviť, že dotknuté subjekty musia konať podľa zmluvy na základe všeobecných povinností a zásad, ktoré by sa mali stanoviť.

(5)

Podľa právnych predpisov Únie v oblasti poľnohospodárstva platia pre Európsky poľnohospodársky záručný fond (EPZF) a intervencie financované z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) v rámci integrovaného administratívneho a kontrolného systému (IACS) lehoty na platby pomoci prijímateľom, ktoré členské štáty musia dodržať. Platby realizované mimo daných lehôt sa nepovažujú za oprávnené na financovanie z prostriedkov Únie. Z analýzy však vyplynulo, že členské štáty v celom rade prípadov platby realizujú s meškaním z dôvodu dodatočných kontrol, ktoré vykonávajú v súvislosti so spornými žiadosťami, odvolaniami a inými vnútroštátnymi právnymi spormi. Preto a v súlade so zásadou proporcionality by sa malo stanoviť fixné rozpätie týkajúce sa výdavkov, v rámci ktorého sa v týchto prípadoch nebudú uplatňovať zníženia platieb. S cieľom regulovať finančný vplyv úmerne k omeškaniu pri platbe by sa navyše malo stanoviť, že Komisia po prekročení tohto rozpätia zníži platby Únie úmerne k dĺžke oneskorenia zaznamenanej platby.

(6)

Platby pomoci pred najskorším možným termínom platby, ako sa stanovuje v práve Únie, nemožno odôvodniť rovnako ako platby po poslednom možnom termíne platby. Preto by sa nemalo stanoviť žiadne proporčné zníženie týkajúce sa daných skorých platieb. Mala by sa však stanoviť jedna výnimka pre prípady, keď sa v právnych predpisoch Únie týkajúcich sa poľnohospodárstva počíta s platbou preddavku do určitej maximálnej výšky.

(7)

Komisia má realizovať platby členským štátom na základe vyhlásení o výdavkoch, ktoré členské štáty zasielajú, v súlade s článkami 21 a 32 nariadenia (EÚ) 2021/2116. Mala by však zohľadniť príjem platobných agentúr plynúci do rozpočtu Únie. Mali by sa preto stanoviť podmienky, za ktorých sa vzájomne započítajú určité výdavky a príjmy realizované v rámci fondov EPZF a EPFRV.

(8)

Ak rozpočet Únie nebol prijatý do začiatku rozpočtového roka, v článku 16 ods. 2 treťom pododseku nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 (3) sa stanovuje, že platby je možné uskutočňovať mesačne podľa kapitol do maximálnej výšky jednej dvanástiny rozpočtových prostriedkov pridelených v príslušnej kapitole v predchádzajúcom rozpočtovom roku. Na účely spravodlivej alokácie dostupných rozpočtových prostriedkov medzi členské štáty by sa malo stanoviť, že v tomto prípade sa mesačné platby v rámci EPZF a priebežné platby v rámci EPFRV musia realizovať ako percentuálny podiel vyhlásení o výdavkoch zaslaných každým z členských štátov a že zostatok nevyplatený počas daného mesiaca sa opätovne pridelí v následných mesačných alebo priebežných platbách.

(9)

Malo by sa stanoviť, že Komisia po tom, ako informovala dotknuté členské štáty, môže odložiť kompenzáciu výdavkov a pripísaných príjmov vzhľadom na platbu za nasledujúci mesiac, ak boli potrebné informácie postúpené oneskorene alebo ak sa zistili nezrovnalosti, ktoré musia členské štáty ďalej objasniť.

(10)

Aby sa zabránilo tomu, že by členské štáty, ktoré nezaviedli euro ako menu, uplatňovali rozdielne výmenné kurzy pri zaúčtovaní získaných príjmov alebo pomoci vyplatenej prijímateľom a zaregistrovanej v účtoch platobných agentúr v inej mene ako euro na jednej strane a vo vyhláseniach o výdavkoch, ktoré zostavila platobná agentúra alebo akreditovaný koordinačný orgán, na druhej strane, je potrebné stanoviť dodatočné požiadavky.

(11)

V prípadoch, keď sa v práve Únie pre predmetnú určujúcu skutočnosť nestanovuje výmenný kurz, treba stanoviť požiadavky na výmenný kurz, ktorý musia používať členské štáty, ktoré neprijali euro, vo svojich vyhláseniach o výdavkoch a na účely finančného schvaľovania účtov a schvaľovania výkonnosti vzhľadom na pripísané príjmy vyplývajúce z finančných dôsledkov nevymáhania súm.

(12)

Pokiaľ ide o schvaľovanie výkonnosti, je vhodné stanoviť pravidlá ku kritériám na odôvodnenie, ktoré má poskytnúť dotknutý členský štát, ako aj k metodike a kritériám pri uplatňovaní znížení.

(13)

Aby Komisia mohla overiť, či si členské štáty plnia svoju povinnosť chrániť finančné záujmy Únie, a aby sa zabezpečilo efektívne uplatňovanie postupu overovania súladu podľa článku 55 nariadenia (EÚ) 2021/2116, mali by sa uviesť ustanovenia o kritériách a metodike uplatňovania opráv. Mali by sa vymedziť rôzne druhy opráv uvedených v predmetnom článku 55 a mali by sa stanoviť zásady toho, ako sa zohľadnia okolnosti každého prípadu pri určovaní výšky opráv. Okrem toho by sa mali stanoviť pravidlá toho, ako sa sumy vymožené členskými štátmi od prijímateľov pripíšu na účet EPZF a EPFRV.

(14)

Pokiaľ ide o osobitné pravidlá oprávnenosti na osobitnú platbu na bavlnu stanovené v hlave III kapitole II oddiele 3 pododdiele 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115 (4) a podporu na predčasný odchod do dôchodku, ako sa uvádza v článku 155 ods. 2 daného nariadenia, prípady nedodržiavania pravidiel treba posudzovať v rámci postupu overovania súladu, pri ktorom by sa posudzovalo dodržiavanie zákonnosti a správnosti na úrovni prijímateľov.

(15)

V novom modeli vykonávania sa bude posudzovať súlad systémov členských štátov s pravidlami Únie a v prípade závažných nedostatkov v riadiacich systémoch Komisia v rámci postupu overovania súladu navrhne vylúčiť určité výdavky z financovania zo zdrojov Únie. Posúdenie by sa nemalo uplatňovať na prípady nedodržania podmienok oprávnenosti pre jednotlivých prijímateľov stanovených v národných strategických plánoch SPP a vnútroštátnych predpisoch. Keďže posúdenie sa vykonáva na systémovej úrovni, návrh na vylúčenie z financovania z prostriedkov Únie by mal byť založený na paušálnej oprave. Keď to umožnia osobitné okolnosti, členské štáty by však mohli poskytnúť podrobný výpočet alebo extrapolovaný výpočet rizika pre EPZF a EPFRV, ktorý Komisia posúdi v rámci postupu overovania súladu.

(16)

V početných ustanoveniach Únie v oblasti poľnohospodárstva sa vyžaduje zloženie zábezpeky na zaručenie platby sumy splatnej pri nedodržaní záväzku. Preto v snahe zabrániť nerovnakým podmienkam hospodárskej súťaže by sa mali stanoviť podmienky vzťahujúce sa na uvedenú požiadavku.

(17)

V záujme jednoznačnosti a právnej istoty by sa delegované nariadenie (EÚ) č. 907/2014 malo zrušiť. Článok 5a, článok 7 ods. 3 a 4, článok 11 ods. 1 druhý pododsek a článok 11 ods. 2, ako aj článok 13 uvedeného nariadenia by sa mali naďalej uplatňovať na vykonávanie programov rozvoja vidieka podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 (5) a na operačné programy schválené podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 (6), pričom článok 13 predmetného nariadenia by sa mal naďalej uplatňovať na prebiehajúce vymáhanie spustené na základe článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 (7).

(18)

V záujme správneho vykonávania nariadenia (EÚ) 2021/2116 treba špecifikovať, že ak platobná agentúra, akreditovaná v súlade s nariadením (EÚ) č. 1306/2013, preberá zodpovednosť za výdavky, za ktoré predtým nebola zodpovedná, mala by sa akreditovať v súvislosti s novými zodpovednosťami pred 1. januárom 2023.

(19)

Napokon sa Komisia vzhľadom na bod 31 Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva domnieva, že existuje zásadná súvislosť medzi splnomocneniami na základe nariadenia (EÚ) 2021/2116 pri pravidlách akreditácie platobných agentúr, finančnom riadení, schvaľovaní a zábezpekách, a že existuje prepojenie medzi nimi v každodennom riadení výdavkov v rámci SPP. Preto je vhodné stanoviť dané pravidlá v tom istom delegovanom akte,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

Platobné agentúry a ostatné orgány

Článok 1

Podmienky akreditácie platobných agentúr

1.   Členské štáty akreditujú ako platobné agentúry útvary alebo orgány, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v tomto odseku a vyhovujú kritériám uvedeným v odsekoch 2 a 3. Platobné agentúry riadiace a kontrolujúce výdavky podľa článku 9 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2021/2116 poskytujú v súvislosti s platbami, ktoré uskutočnili, a v súvislosti s komunikovaním a uchovávaním informácií dostatočné záruky, že:

a)

pokiaľ ide o typy intervencií uvedené v nariadení (EÚ) 2021/2115, výdavky zodpovedajú nahláseným príslušným výstupom a vynaložili sa v súlade s uplatniteľnými riadiacimi systémami;

b)

platby v rámci opatrení stanovených v nariadeniach Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013 (8), (EÚ) č. 229/2013 (9), (EÚ) č. 1308/2013 a (EÚ) č. 1144/2014 (10) sú zákonné a správne;

c)

realizované platby sú presne a vyčerpávajúco zaúčtované;

d)

sa vykonávajú kontroly stanovené právnymi predpismi Únie;

e)

požadované dokumenty sa predkladajú v lehotách a vo forme podľa pravidiel Únie;

f)

dokumenty sú prístupné a uchované takým spôsobom, aby bola zaručená ich stála úplnosť, platnosť a čitateľnosť vrátane elektronických dokumentov v zmysle pravidiel Únie.

2.   Na to, aby platobná agentúra získala akreditáciu, musí mať administratívnu organizáciu a systém vnútornej kontroly, ktoré sú v súlade s kritériami stanovenými v prílohe I, pokiaľ ide o:

a)

vnútorné prostredie;

b)

kontrolné činnosti;

c)

informácie a komunikáciu;

d)

monitorovanie.

3.   Členské štáty môžu stanoviť ďalšie akreditačné kritériá, aby zohľadnili veľkosť, zodpovednosti a iné osobitné prvky platobnej agentúry.

Článok 2

Podmienky akreditácie koordinačných orgánov

1.   Ak sa v súlade s článkom 10 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2021/2116 akredituje viac než jedna platobná agentúra, dotknutý členský štát akredituje ako koordinačné orgány útvary alebo orgány, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v odseku 2 a vyhovujú kritériám uvedeným v odsekoch 3 a 4. Predmetný členský štát rozhodne prostredníctvom formálneho aktu na ministerskej úrovni o akreditácii koordinačného orgánu potom, čo sa uistil, že administratívne postupy orgánu poskytujú dostatočnú záruku, že je spôsobilý plniť úlohy uvedené v danom článku.

2.   Na to, aby bol koordinačný orgán akreditovaný, musí zaručiť, že:

a)

vyhlásenia pre Komisiu sa zakladajú na informáciách z náležite schválených zdrojov;

b)

výročná správa o výkonnosti uvedená v článku 54 ods. 1) nariadenia (EÚ) 2021/2116 a článku 134 nariadenia (EÚ) 2021/2115 spadá do rozsahu pôsobnosti stanoviska uvedeného v článku 12 ods. 2) nariadenia (EÚ) 2021/2116 a sprievodný dokument pri jej postupovaní tvorí vyhlásenie riadiaceho subjektu týkajúce sa zostavenia celej správy;

c)

vyhlásenia pre Komisiu sú pred odovzdaním náležite schválené;

d)

na podloženie informácií odovzdaných Komisii existuje riadny audítorský záznam;

e)

záznam prijatých a odovzdaných informácií je bezpečne uložený v elektronickom formáte.

3.   Podmienkou akreditácie koordinačného orgánu je administratívna organizácia a systém vnútornej kontroly vzťahujúce sa na zostavovanie výročnej správy o výkonnosti, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené príslušným orgánom vzhľadom na príslušné postupy, a predovšetkým kritériá informácií a komunikácie stanovené v prílohe II.

4.   Členské štáty môžu stanoviť ďalšie akreditačné kritériá, aby zohľadnili veľkosť, zodpovednosti a iné osobitné prvky koordinačného orgánu.

Článok 3

Povinnosti platobnej agentúry, pokiaľ ide o verejnú intervenciu

1.   Platobné agentúry uvedené v článku 9 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2021/2116 zabezpečujú riadenie a kontrolu operácií spojených s intervenčnými opatreniami týkajúcimi sa verejného skladovania, za ktoré sú zodpovedné, za podmienok stanovených v prílohe III k tomuto nariadeniu, prípadne v právnych predpisoch v oblasti poľnohospodárstva, najmä na základe minimálnych mier kontrol určených v uvedenej prílohe.

Platobné agentúry môžu delegovať svoje právomoci v súvislosti s verejnými intervenčnými opatreniami na intervenčné agentúry, ktoré spĺňajú podmienky na schválenie stanovené v bode 1.D prílohy I k tomuto nariadeniu alebo konať prostredníctvom iných platobných agentúr.

2.   Platobné alebo intervenčné agentúry môžu bez toho, aby bola dotknutá ich celková zodpovednosť týkajúca sa verejného skladovania:

a)

zveriť správu niektorých opatrení verejného skladovania fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré skladujú nakúpené poľnohospodárske produkty (ďalej len „správcovia skladov“);

b)

poveriť fyzické alebo právnické osoby vykonaním určitých osobitných úloh stanovených v právnych predpisoch v oblasti poľnohospodárstva.

Ak platobné agentúry zveria správu správcom skladov podľa prvého pododseku písm. a), takáto správa sa vykonáva na základe zmlúv o skladovaní podľa povinností a všeobecných zásad uvedených v prílohe IV.

3.   Povinnosťami platobných agentúr, pokiaľ ide o verejné skladovanie, sú najmä:

a)

viesť materiálne a finančné účtovníctvo pre každý produkt, ktorý je predmetom intervenčného opatrenia zahŕňajúceho verejné skladovanie, na základe operácií, ktoré realizujú od 1. októbra jedného roka do 30. septembra nasledujúceho roka, v období nazývanom „účtovné obdobie“;

b)

viesť aktualizovaný zoznam správcov skladov, s ktorými uzavreli zmluvu o verejnom skladovaní. Tento zoznam musí obsahovať informácie umožňujúce presnú identifikáciu všetkých miest skladovania, ich kapacity, počtu skladov, chladiarní a síl, ich plány a schémy;

c)

sprístupniť Komisii vzorové zmluvy používané pri verejnom skladovaní, ako aj pravidlá stanovené pre prevzatie produktov, ich skladovanie a vyskladnenie zo skladov správcov skladov, ako aj pravidlá uplatniteľné na zodpovednosť správcov skladov;

d)

viesť centrálne počítačové materiálové účtovníctvo všetkých zásob pokrývajúce všetky miesta skladovania, všetky produkty a všetky množstvá a akosti jednotlivých produktov, pričom sa v každom prípade uvedie hmotnosť (v prípade potreby hmotnosť netto aj brutto) alebo objem;

e)

vykonávať všetky operácie týkajúce sa skladovania, uschovávania, dopravy alebo presunov intervenčných produktov v súlade s právnymi predpismi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi bez toho, aby bola dotknutá zodpovednosť nakupujúcich, ostatných platobných agentúr zapojených do operácie a všetkých ostatných osôb, ktoré sú v tejto súvislosti poverené;

f)

počas celého roka vykonávať kontroly na miestach, kde sú uložené intervenčné zásoby, v nepravidelných intervaloch a bez ohlásenia. Kontrolu však možno ohlásiť vopred, a to v lehote striktne obmedzenej na nevyhnutné minimum, pokiaľ sa tým neohrozí účel kontroly. V takom prípade možno kontrolu ohlásiť najviac 24 hodín vopred, s výnimkou riadne odôvodnených prípadov;

g)

vykonávať ročnú inventúru v súlade s článkom 4.

Ak v členskom štáte zabezpečuje správu účtov verejného skladovania pre jeden alebo viaceré produkty viac ako jedna platobná agentúra, materiálne a finančné účtovníctvo uvedené v prvom pododseku písm. a) a d) sa musí konsolidovať na úrovni členského štátu ešte pred tým, ako sa príslušné informácie oznámia Komisii.

4.   Platobná agentúra zabezpečuje:

a)

riadne uchovávanie produktov, na ktoré sa vzťahujú intervenčné opatrenia Únie, prostredníctvom kontroly akosti uskladnených produktov aspoň raz ročne;

b)

úplnosť intervenčných zásob.

5.   Platobné agentúry bezodkladne informujú Komisiu:

a)

o prípadoch, v ktorých je pravdepodobné, že predĺženie obdobia skladovania produktu spôsobí jeho znehodnotenie;

b)

o stratách množstva alebo o znehodnotení produktu následkom prírodných katastrof.

V prípade, keď ide o situácie uvedené v prvom pododseku, Komisia prijme príslušné rozhodnutie:

a)

pokiaľ ide o situácie uvedené v prvom pododseku písm. a), v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013;

b)

pokiaľ ide o situácie uvedené v prvom pododseku písm. b), v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 102 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2021/2116.

6.   Platobné agentúry znášajú všetky finančné dôsledky, ktoré vyplývajú zo zlého uchovávania produktov, ktoré sú predmetom intervenčných opatrení Únie, najmä z dôvodu nevhodných spôsobov skladovania. Platobné agentúry majú finančnú zodpovednosť za neplnenie svojich záväzkov alebo povinností bez toho, aby tým bola dotknutá možnosť uplatňovať postih voči správcom skladu.

7.   Platobné agentúry zabezpečujú pracovníkom Komisie alebo ňou povereným osobám stály prístup k účtovníctvu verejného skladovania a všetkým dokumentom, zmluvám a spisom vypracovaným alebo prijatým v rámci operácií intervencie, a to elektronicky alebo v priestoroch platobných agentúr.

Článok 4

Inventúra

1.   Platobné agentúry počas každého účtovného obdobia vykonajú inventúru každého produktu, ktorý bol predmetom intervencie Únie.

Výsledky inventúry porovnajú s účtovnými záznamami. Všetky zistené rozdiely množstiev a sumy vyplývajúce z rozdielov v akosti, ktoré sú odhalené pri kontrolách, sa zaúčtujú v súlade s pravidlami prijatými podľa článku 47 ods. 3 písm. a) nariadenia (EÚ) 2021/2116.

2.   Na účely uplatnenia odseku 1 chýbajúce množstvá vyplývajúce zo zvyčajných operácií skladovania podliehajú prípustným odchýlkam uvedeným v prílohe V a rovnajú sa rozdielu medzi teoretickými zásobami vykázanými pri účtovnej inventúre na jednej strane a skutočnými zásobami zistenými pri inventúre stanovenej v odseku 1 alebo pretrvávajúcimi účtovnými zásobami po vyprázdnení skutočných zásob skladu na strane druhej.

KAPITOLA II

Finančné riadenie

Článok 5

Nedodržanie posledného možného termínu platby

1.   Platby prijímateľovi uhradené po najneskoršom možnom termíne platby možno považovať za oprávnené za okolností a podmienok stanovených v odsekoch 2 až 6.

2.   V prípadoch, keď sú výdavky Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) podľa článku 5 ods. 2 alebo Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) podľa článku 6 vynaložené na intervencie uvedené v článku 65 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/2116 po uplynutí lehoty stanovenej v práve Únie nižšie než prahová hodnota 5 % výdavkov EPZF alebo EPFRV vynaložených pred uplynutím lehoty, alebo sa danej prahovej hodnote rovnajú, neuplatňuje sa žiadne zníženie mesačných alebo priebežných platieb.

V prípade, ak výdavky EPZF alebo EPFRV vynaložené po uplynutí lehôt stanovených v práve Únie presahujú prahovú hodnotu 5 % pri EPZF alebo EPFRV, všetky ďalšie výdavky vynaložené s omeškaním sa znížia v súlade s týmito pravidlami:

a)

pri výdavkoch z EPZF:

i)

výdavky vynaložené v prvom mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom platobná lehota uplynula, sa znížia o 10 %;

ii)

výdavky vynaložené v druhom mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom platobná lehota uplynula, sa znížia o 25 %;

iii)

výdavky vynaložené v treťom mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom platobná lehota uplynula, sa znížia o 45 %;

iv)

výdavky vynaložené v štvrtom mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom platobná lehota uplynula, sa znížia o 70 %;

v)

výdavky vynaložené neskôr ako v štvrtom mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom platobná lehota uplynula, sa znížia o 100 %;

b)

pri výdavkoch z EPFRV:

i)

výdavky vynaložené v období od 1. júla do 15. októbra roka, v ktorom uplynula platobná lehota, sa znížia o 25 %;

ii)

výdavky vynaložené v období od 16. októbra do 31. decembra roka, v ktorom uplynula platobná lehota, sa znížia o 60 %;

iii)

výdavky vynaložené po 31. decembri roka, v ktorom uplynula platobná lehota, sa znížia o 100 %.

3.   Odchylne od odseku 2 platia tieto podmienky:

a)

ak sa v prípade výdavkov na intervencie vo forme priamych platieb alebo výdavkov z EPFRV úplne nevyužije prahová hodnota uvedená v odseku 2 prvom pododseku pri platbách uskutočnených vzhľadom na kalendárny rok N najneskôr 15. októbra roku N+1 v prípade EPZF a najneskôr 31. decembra roku N+1 v prípade EPFRV a zostávajúca prahová hodnota presahuje 2 %, daná zostávajúca prahová hodnota sa zníži na 2 %;

b)

intervencie vo forme priamych platieb počas rozpočtového roka N + 1, iné než platby stanovené v nariadení (EÚ) č. 228/2013 a v nariadení (EÚ) č. 229/2013, za kalendárny rok N – 1 alebo jemu predchádzajúce roky vykonané po uplynutí platobnej lehoty budú oprávnené na financovanie z EPZF len v prípade, že celková suma intervencií vo forme priamych platieb vykonaných v rozpočtovom roku N + 1, v náležitých prípadoch s korekciou na výšku pred úpravou podľa článku 17 nariadenia (EÚ) 2021/2116, neprekročí strop stanovený v prílohe V k nariadeniu (EÚ) 2021/2115 v súvislosti s kalendárnym rokom N v súlade s článkom 87 ods. 1 uvedeného nariadenia;

c)

výdavky, ktoré presahujú limity uvedené v písmenách a) alebo b), sa znížia o 100 %.

Výška refundácií uvedených v článku 17 ods. 3 druhom pododseku nariadenia (EÚ) 2021/2116 sa nezohľadňuje na účely kontroly splnenia podmienky stanovenej v tomto odseku prvom pododseku písm. b).

4.   Ak sa v súvislosti s niektorými intervenciami a opatreniami vyskytli výnimočné podmienky riadenia alebo ak členské štáty predložia dostatočné zdôvodnenie, Komisia buď uplatní harmonogramy odlišné od tých, ktoré sú stanovené v odsekoch 2 a 3, a/alebo uplatní nižšie zníženia alebo neuplatní žiadne.

Prvý pododsek sa však neuplatňuje na výdavky presahujúce strop uvedený v odseku 3 prvom pododseku písm. b).

5.   Kontroly dodržiavania platobnej lehoty sa uskutočnia raz za každý finančný rok na základe výdavkov vynaložených do 15. októbra.

Všetky prekročenia platobnej lehoty sa zohľadnia najneskôr v rozhodnutí o schválení účtov uvedenom v článku 53 nariadenia (EÚ) 2021/2116.

6.   Zníženia uvedené v tomto článku sa uplatňujú bez toho, aby bolo dotknuté následné rozhodnutie o výročnom schvaľovaní výkonnosti uvedenom v článku 54 nariadenia (EÚ) 2021/2116 a postup overovania súladu uvedený v článku 55 uvedeného nariadenia.

Článok 6

Nedodržanie najskoršieho možného termínu platby

Pokiaľ ide o výdavky z EPZF, ak je povolené, aby členské štáty vyplácali preddavky pred najskorším možným termínom platby stanoveným v práve EÚ do určitej maximálnej sumy, dané výdavky sa považujú za výdavky oprávnené na financovanie z prostriedkov Únie. Uhradené výdavky presahujúce túto maximálnu sumu nie sú oprávnené na financovanie z prostriedkov Únie, s výnimkou náležite odôvodnených prípadov, keď sa pri určitých intervenciách alebo opatreniach vyskytli výnimočné podmienky riadenia alebo keď členské štáty poskytnú riadne odôvodnenie. V takých prípadoch sú uhradené výdavky presahujúce maximálnu sumu oprávnené na financovanie z prostriedkov Únie po uplatnení 10 % zníženia.

Zodpovedajúce zníženie sa zohľadní najneskôr v rozhodnutí o schválení účtov uvedenom v článku 53 nariadenia (EÚ) 2021/2116.

Článok 7

Kompenzácia zo strany platobných agentúr

1.   Vo svojom rozhodnutí o mesačných platbách, ktoré sa má prijať podľa článku 21 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2021/2116, Komisia určí zostatok výdavkov nahlásených každým členským štátom v mesačnom vyhlásení znížený o sumu pripísaných príjmov, ktorú daný členský štát uviedol vo svojich vyhláseniach o výdavkoch. Táto kompenzácia sa považuje za rovnocennú získaniu zodpovedajúceho príjmu.

Viazané rozpočtové prostriedky a platobné rozpočtové prostriedky vytvorené pripísanými príjmami sú uvoľnené v okamihu pripísania týchto príjmov do rozpočtových riadkov.

2.   Ak boli sumy uvedené v článku 45 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2021/2116 zadržané pred platbou pomoci, na ktorú sa nezrovnalosť alebo nedbanlivosť vzťahuje, odpočítajú sa z príslušného výdavku.

3.   Sumy príspevkov EPFRV, ktoré sa od prijímateľov vymôžu v rámci strategického plánu SPP daného členského štátu počas každého referenčného obdobia, sa odpočítajú od sumy na úhradu z fondu EPFRV vo vyhlásení o výdavkoch za predmetné obdobie.

4.   Prípadné vyššie alebo nižšie sumy vyplývajúce z ročného finančného schvaľovania sa môžu opätovne použiť v rámci EPFRV a pripočítajú sa k výške príspevku EPFRV alebo sa od nej odčítajú pri zostavovaní prvého vyhlásenia po rozhodnutí o schválení účtov.

5.   Financovanie z EPZF sa rovná výdavkom vypočítaným na základe informácií oznámených platobnou agentúrou, po odpočítaní prípadných príjmov vyplývajúcich z intervenčných opatrení, schválených prostredníctvom informačného systému zriadeného Komisiou a uvedených vo vyhlásení platobnej agentúry o výdavkoch.

Článok 8

Neskoré prijatie rozpočtu Únie

1.   Ak rozpočet Únie nebol prijatý do začiatku rozpočtového roka, mesačné platby uvedené v článku 21 naradenia (EÚ) 2021/2116 a priebežné platby uvedené v článku 32 uvedeného nariadenia sa vykonajú úmerne k schváleným rozpočtovým prostriedkom za každú kapitolu ako percentuálny podiel vyhlásení o výdavkoch doručených od každého členského štátu jednotlivo za EPZF a EPFRV a v rámci limitov stanovených v článku 16 nariadenia (EÚ, Euratom) 2018/1046.

Komisia pri následných platbách zohľadní zostatky súm, ktoré členským štátom neboli refundované.

2.   Pokiaľ ide o EPFRV, ak rozpočet Únie nebol prijatý do začiatku rozpočtového roka vzhľadom na rozpočtové záväzky uvedené v článku 29 naradenia (EÚ) 2021/2116, pri prvých ročných splátkach nasledujúcich po prijatí strategických plánov SPP členských štátov sa dodržiava poradie, v ktorom boli dané plány prijaté. Rozpočtové záväzky pre následné ročné splátky sa prijmú na základe poradia strategických plánov SPP členských štátov, ktoré vyčerpali príslušné záväzky. Komisia môže prijať čiastočné ročné záväzky vzhľadom na strategické plány SPP členských štátov, ak sú dostupné viazané rozpočtové prostriedky obmedzené. Zostatok týkajúci sa uvedených plánov sa viaže, až keď sú k dispozícii dodatočné viazané rozpočtové prostriedky.

Článok 9

Odloženie mesačných platieb

Mesačné platby uvedené v článku 21 naradenia (EÚ) 2021/2116 uhrádzané členským štátom možno odložiť, keď sú oznámenia uvedené v článku 90 ods. 1 písm. c) bodoch i) a ii) uvedeného nariadenia doručené s meškaním alebo obsahujú nezrovnalosti, ktoré si vyžadujú ďalšie kontroly. Komisia včas informuje dotknuté členské štáty o svojom úmysle platby odložiť.

Článok 10

Pozastavenie platieb v súvislosti s výročným schvaľovaním

1.   Ak Komisia pozastaví mesačné platby uvedené v článku 21 ods. 3 naradenia (EÚ) 2021/2116 podľa článku 40 ods. 1 prvého pododseku uvedeného nariadenia, uplatňujú sa tieto miery pozastavenia platieb:

a)

ak členský štát nepredloží dokumenty uvedené v článku 9 ods. 3 a článku 12 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/2116 do 1. marca, 1 % celkovej sumy mesačnej platby uvedenej v článku 21 ods. 3 daného naradenia;

b)

ak členský štát nepredloží dokumenty uvedené v článku 9 ods. 3 a článku 12 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/2116 do 1. apríla, 1,5 % celkovej sumy mesačnej platby uvedenej v článku 21 ods. 3 daného naradenia.

2.   Pozastavenie sa zruší po tom, ako sa predložia všetky relevantné dokumenty uvedené v článku 9 ods. 3 a článku 12 ods. 2 naradenia (EÚ) 2021/2116.

Článok 11

Pozastavenie platieb v súvislosti so schvaľovaním výkonnosti

1.   Ak Komisia v nadväznosti na schvaľovanie výkonnosti uvedené v článku 54 nariadenia (EÚ) 2021/2116 pozastaví mesačné platby uvedené v článku 21 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2021/2116 alebo priebežné platby uvedené v článku 32 daného nariadenia podľa článku 40 ods. 2 uvedeného nariadenia, miera pozastavenia zodpovedá rozdielu medzi mierou zníženia uplatneného podľa článku 54 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2021/2116 a 50 percentuálnymi bodmi, vynásobenému dvomi. Miera pozastavenia, ktorá sa má uplatniť nesmie byť nižšia než 10 %.

2.   Pozastavením uvedeným v odseku 1 nie je dotknuté uplatňovanie článkov 53 a 55 naradenia (EÚ) 2021/2116.

Článok 12

Uplatniteľný výmenný kurz pri zostavovaní vyhlásení o výdavkoch

1.   V súlade s článkom 94 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2021/2116, pokiaľ ide o EPZF, členské štáty, ktoré neprijali euro, pri zostavovaní svojich vyhlásení o výdavkoch uplatňujú rovnaký výmenný kurz ako ten, ktorý použili, keď realizovali platby prijímateľom alebo získali príjmy, v súlade s kapitolou V tohto nariadenia a právnymi predpismi v oblasti poľnohospodárstva.

2.   Pokiaľ ide o EPFRV, členské štáty, ktoré neprijali euro, pri zostavovaní svojich vyhlásení o výdavkoch uplatňujú v prípade každej platobnej operácie alebo operácie vymáhania predposledný výmenný kurz stanovený Európskou centrálnou bankou pred mesiacom, počas ktorého sa operácie evidujú v účtoch platobnej agentúry.

3.   Pokiaľ ide o rozhodnutia o schválení účtov uvedené v článkoch 53 a 54 nariadenia (EÚ) 2021/2116 a postup overovania súladu uvedený v článku 55 uvedeného nariadenia, použije sa prvý výmenný kurz stanovený Európskou centrálnou bankou po dátume prijatia vykonávacích aktov o schvaľovaní.

4.   V iných prípadoch než prípadoch uvedených v odsekoch 1, 2 a 3, ako aj pri operáciách, pre ktoré sa v práve Únie nestanovila určujúca skutočnosť, musia členské štáty, ktoré neprijali euro, uplatniť predposledný kurz stanovený Európskou centrálnou bankou pred mesiacom, za ktorý sa výdavky alebo pripísané príjmy deklarujú.

KAPITOLA III

Schvaľovanie účtov a iné kontroly

Článok 13

Kritériá a metodika uplatňovania znížení v rámci schvaľovania výkonnosti

1.   Komisia na účely prijatia rozhodnutia podľa článku 54 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2021/2116 o sumách, o ktoré sa má znížiť financovanie z prostriedkov Únie, posúdi ročné výdavky na intervencie, ktoré deklarovali členské štáty, oproti zodpovedajúcemu výstupu nahlásenému vo výročnej správe o výkonnosti uvedenej v článku 54 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2021/2116 predloženej podľa článku 9 ods. 3 prvého pododseku písm. b) a článku 10 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia a článku 134 nariadenia (EÚ) 2021/2115.

2.   V prípadoch, keď deklarované výdavky nemajú v príslušnom finančnom roku zodpovedajúci výstup, a ak členský štát takéto odchýlky pri výstupoch a realizovaných jednotkových sumách v predchádzajúcej výročnej správe o výkonnosti nevysvetlil v súlade s článkom 134 ods. 5, až 9 nariadenia (EÚ) 2021/2115, alebo zdôvodnenia odchýlok nie sú dostatočné, členský štát musí poskytnúť ďalšie objasnenia v lehote, ktorú stanovila Komisia. Odôvodnenia sa vzťahujú na deklarované výdavky, ktoré nemajú zodpovedajúci výstup v príslušnom rozpočtovom roku.

3.   Členské štáty musia vo svojich odôvodneniach uvádzať relevantné informácie na vysvetlenie odchýlok na úrovni jednotkovej sumy a dotknutého obdobia. Takisto musia uvádzať kvantitatívne informácie, a v prípade potreby aj kvalitatívne vysvetlenia.

Členské štáty takisto poskytujú vysvetlenia týkajúce sa rozsahu a účinku nápravných opatrení prijatých v snahe odstrániť odchýlku a zabrániť jej opätovnému vzniku.

Ak členský štát nemôže poskytnúť odôvodnenie odchýlok v súlade s odsekom 2, môže poskytnúť odôvodnenie časti odchýlok.

4.   Ak členský štát neposkytne náležité odôvodnenia odchýlok alebo ak Komisia poskytnuté odôvodnenia považuje v súlade s odsekmi 2 a 3 za nedostatočné alebo ak sa odôvodnenia vzťahujú len na časť odchýlok, Komisia zníži financovanie Úniou o príslušné sumy. Komisia oznámi svoje stanovisko členskému štátu v osobitnom oznámení.

5.   Zníženia uvedené v tomto článku sa uplatňujú bez toho, aby bolo dotknuté následné rozhodnutie o overení súladu podľa článku 55 nariadenia (EÚ) 2021/2116.

Článok 14

Kritériá a metodiky uplatňovania opráv v rámci postupu overovania súladu pri výdavkoch mimo rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) 2021/2115 alebo pri osobitnej platbe na bavlnu a podpore pre predčasný odchod do dôchodku

1.   Na účel prijatia rozhodnutia o sumách, ktoré sa majú vylúčiť z financovania z prostriedkov Únie podľa článku 55 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2021/2116, Komisia rozlišuje medzi sumami alebo časťami súm určenými ako nesprávne vynaložené sumy a sumami určenými uplatnením extrapolovaných alebo paušálnych opráv.

Na určenie súm, ktoré možno vylúčiť z financovania z prostriedkov Únie, ak sa zistí, že výdavky mimo rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) 2021/2115, výdavky na osobitnú platbu na bavlnu alebo podporu na predčasný odchod do dôchodku podľa hlavy III kapitoly II oddielu 3 pododdielu 2 a článku 155 ods. 2 uvedeného nariadenia neboli vynaložené v súlade s právom Únie, Komisia využíva svoje vlastné zistenia a zohľadňuje informácie, ktoré poskytli členské štáty počas postupu overenia súladu vykonaného v súlade s článkom 55 nariadenia (EÚ) 2021/2116.

2.   Komisia pri vylučovaní vychádza z určenia nenáležite vynaložených súm iba v vtedy, ak sa predmetné sumy dajú určiť bez vynaloženia neprimeraného úsilia. Ak Komisia nemôže určiť nenáležite vynaložené sumy bez neprimeraného úsilia, členské štáty môžu v časových obdobiach stanovených Komisiou v priebehu postupu overenia súladu predložiť údaje týkajúce sa overenia daných súm na základe preskúmania každého jedného prípadu, ktorého by sa nesúlad mohol týkať. Overovanie sa vzťahuje na všetky výdavky, ktoré sa vynaložili v rozpore s platným právom a hradia sa z rozpočtu Únie. Predložené údaje musia zahŕňať všetky jednotlivé sumy, ktoré sú v dôsledku uvedeného nesúladu neoprávnené.

3.   Ak sa nesprávne vynaložené sumy nedajú určiť v súlade s odsekom 2, Komisia môže stanoviť sumy, ktoré sa majú vylúčiť, uplatnením extrapolovaných opráv. Aby Komisia mohla určiť príslušné sumy, môžu členské štáty v časových obdobiach stanovených Komisiou v priebehu postupu overenia súladu predložiť výpočet sumy, ktorá sa má vylúčiť z financovania z prostriedkov Únie, vykonaný štatistickou extrapoláciou výsledkov kontrol vykonaných na reprezentatívnej vzorke uvedených prípadov. Vzorka sa vyberá z populácie, pri ktorej možno odôvodnene očakávať, že sa v nej vyskytne nesúlad.

4.   Aby sa mohli zobrať do úvahy výsledky, ktoré predložili členské štáty podľa odsekov 2 a 3, musí byť Komisia schopná:

a)

posúdiť použité metódy určovania alebo extrapolácie, ktoré členské štáty musia jasne opísať;

b)

skontrolovať reprezentatívnosť vzorky uvedenej v odseku 3;

c)

skontrolovať obsah a výsledky určenia alebo extrapolácie, ktoré jej boli predložené;

d)

získať dostatočné a relevantné audítorské dôkazy v súvislosti s podkladovými údajmi.

5.   Pri uplatňovaní extrapolovaných opráv stanovených v odseku 3 môžu členské štáty použiť kontrolné štatistiky platobných agentúr potvrdené certifikačným orgánom alebo posúdenie úrovne chybovosti, ktoré takýto orgán vykonal v kontexte jeho auditu podľa článku 12 nariadenia (EÚ)2021/2116, a to za týchto podmienok:

a)

Komisia je spokojná s prácou certifikačných orgánov tak z hľadiska stratégie auditu, ako aj z hľadiska obsahu, rozsahu a kvality samotnej audítorskej práce;

b)

rozsah práce certifikačných orgánov je v súlade s rozsahom príslušného overenia súladu, najmä pokiaľ ide o opatrenia alebo režimy;

c)

v posúdeniach sa zohľadnila výška všetkých sankcií, ktoré sa mali uplatniť.

6.   Ak nie sú splnené podmienky na určenie súm, ktoré sa majú vylúčiť z financovania z prostriedkov Únie podľa odsekov 2 a 3, alebo z povahy prípadu vyplýva, že sumy, ktoré sa majú vylúčiť, sa nedajú určiť na základe týchto odsekov, Komisia použije príslušné paušálne opravy s prihliadnutím na povahu a závažnosť porušenia predpisov a svoj vlastný odhad rizika finančnej škody spôsobenej rozpočtu Únii.

Úroveň paušálnej opravy sa stanoví najmä s prihliadnutím na druh zisteného nesúladu. Na tento účel sa nedostatky pri kontrole rozdelia na nedostatky súvisiace s hlavnými a vedľajšími kontrolami takto:

a)

hlavné kontroly sú administratívne kontroly a kontroly na mieste potrebné na určenie oprávnenosti pomoci a správneho uplatnenia znížení a sankcií;

b)

vedľajšie kontroly sú všetky ostatné administratívne úkony potrebné na správne spracovanie žiadostí.

Ak sa v rámci jedného postupu overenia súladu zistia rôzne prípady nesúladu, ktoré by jednotlivo viedli k uplatneniu rôznych paušálnych opráv, uplatní sa len najvyššia paušálna oprava.

7.   Komisia pri určovaní výšky paušálnych opráv osobitne zohľadní jednu alebo viaceré z týchto okolností, ktoré dokazujú vyššiu závažnosť nedostatkov s väčším rizikom straty pre rozpočet Únie:

a)

jedna alebo viacero hlavných kontrol sa nevykonáva vôbec alebo sa vykonávajú natoľko zle či zriedkavo, že sa považujú za neúčinné pri určovaní oprávnenosti žiadosti alebo predchádzaní nezrovnalostiam;

b)

zistili sa tri alebo viac nedostatkov v rámci toho istého kontrolného systému

c)

zistilo sa, že členský štát neuplatňuje žiadny kontrolný systém alebo kontrolný systém má vážne nedostatky, a existujú dôkazy o rozsiahlych nezrovnalostiach a nedbanlivosti pri riešení neoprávnených alebo podvodných praktík;

d)

v určitom členskom štáte sa v rovnakom sektore zistili podobné nedostatky pri vyšetrovaní, ktoré nasleduje po vyšetrovaní, pri ktorom sa zistili po prvýkrát a oznámili danému členskému štátu, pričom sa však zohľadňujú nápravné alebo kompenzačné opatrenia, ktoré členský štát už prijal.

8.   Ak členský štát uvedie určité objektívne prvky, ktoré nespĺňajú požiadavky stanovené v odsekoch 2 a 3 tohto článku, ale dokazujú, že maximálna strata pre EPZF a EPFRV je obmedzená na sumu nižšiu, než aká by vyplývala z uplatnenia navrhnutej paušálnej sadzby Komisia použije túto nižšiu paušálnu sadzbu pri rozhodnutí o sumách, ktoré sa majú vylúčiť z financovania z prostriedkov Únie v rámci postupu overovania súladu podľa článku 55 nariadenia (EÚ) 2021/2116.

9.   Od sumy, ktorú sa Komisia rozhodne vylúčiť z financovania z prostriedkov Únie podľa článku 55 nariadenia (EÚ) 2021/2116, sa odpočítajú sumy, ktoré sa skutočne vymohli od prijímateľov a ktoré sa pripísali k EPZF a EPFRV pred príslušným dátumom, ktorý stanoví Komisia počas postupu overovania súladu.

Článok 15

Kritériá a metodika uplatňovania opráv v rámci postupu overovania súladu pri výdavkoch v rámci rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) 2021/2115

1.   Komisia na účely prijatia rozhodnutia o sumách, ktoré sa majú vylúčiť z financovania z prostriedkov Únie podľa článku 55 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2021/2116 využíva svoje vlastné zistenia a zohľadňuje informácie, ktoré poskytli členské štáty počas postupu overenia súladu vykonaného v súlade s článkom 55 ods. 3 uvedeného nariadenia (EÚ). Suma, ktorá sa má vylúčiť z financovania z prostriedkov Únie, musí čo možno najvernejšie zodpovedať skutočnej finančnej strate alebo riziku pre rozpočet Únie.

2.   Ak Komisia zistí, že výdavky sa nevynaložili v súlade s právom Únie, môže určiť sumy, ktoré sa majú vylúčiť prostredníctvom uplatnenia paušálnej opravy, pričom vezme do úvahy povahu a závažnosť porušenia predpisov a svoj vlastný odhad rizika finančnej škody spôsobenej Únii.

Výška paušálnej opravy sa stanoví najmä s prihliadnutím na druh zistených závažných nedostatkov. Na tento účel treba zohľadniť prvky riadiacich systémov ovplyvnených závažným nedostatkami.

Ak sa v rámci jedného postupu overovania súladu zistia rôzne prípady závažných nedostatkov, ktoré by jednotlivo viedli k uplatneniu rôznych paušálnych opráv, uplatní sa len najvyššia paušálna oprava.

3.   Komisia pri určovaní výšky paušálnych opráv osobitne zohľadní jednu alebo viaceré z týchto okolností, ktoré dokazujú vyššiu závažnosť nedostatkov s väčším rizikom straty pre rozpočet Únie:

a)

závažné nedostatky v jednom alebo viacerých prvkoch riadiacich systémov;

b)

zistilo sa, že členský štát neuplatňuje jeden z prvkov riadiaceho systému, a existujú dôkazy o rozsiahlych nezrovnalostiach a nedbanlivosti pri riešení neoprávnených alebo podvodných praktík;

c)

v určitom členskom štáte sa v rovnakom sektore zistili podobné nedostatky pri vyšetrovaní, ktoré nasleduje po vyšetrovaní, pri ktorom sa zistili po prvýkrát a oznámili danému členskému štátu, pričom sa však zohľadňujú nápravné alebo kompenzačné opatrenia, ktoré členský štát už prijal.

4.   Ak členský štát preukáže, že maximálna strata pre EPZF a EPFRV je obmedzená na sumu nižšiu, než aká by vyplývala z uplatnenia navrhnutej paušálnej sadzby, Komisia môže pri rozhodnutí o sumách, ktoré sa majú v rámci postupu overenia súladu vylúčiť z financovania z prostriedkov Únie podľa článku 55 nariadenia (EÚ) 2021/2116, použiť túto nižšiu paušálnu sadzbu alebo posúdenie riadiaceho systému, ktoré certifikačný orgán vykonal v kontexte jeho auditu podľa článku 12 uvedeného nariadenia.

5.   V prípade potreby môžu členské štáty v časových obdobiach stanovených Komisiou v priebehu postupu overovania súladu predložiť údaje týkajúce sa overenia predmetných súm na základe preskúmania každého jedného prípadu, ktorého by sa nedostatok mohol týkať. Overovanie sa vzťahuje na všetky výdavky, ktoré vznikli v rozpore s právom Únie a hradia sa z jej rozpočtu. Predložené údaje musia zahŕňať všetky jednotlivé sumy, ktoré sú v dôsledku uvedeného nesúladu s právom Únie neoprávnené. Alternatívnou možnosťou je, že členské štáty môžu poskytnúť posúdenie rizika na základe štatisticky platnej a reprezentatívnej vzorky populácie ovplyvnenej nedostatkom, za predpokladu, že nemôžu vypočítať nenáležite vynaložené sumy bez neprimeraného úsilia. Certifikačný orgán potvrdí posúdenie nedostatku, ktoré zostavil členský štát.

6.   Na to, aby Komisia mohla zohľadniť výsledky, ktoré predložili členské štáty podľa odseku 5, posúdi metódu, obsah a výsledky overovania alebo predloženej extrapolácie. Ak je Komisia spokojná s metódou, obsahom a výsledkami overovania alebo predloženej extrapolácie, použije výsledky, ktoré členské štáty predložili podľa odseku 5, na určenie súm, ktoré sa majú vylúčiť z financovania z prostriedkov Únie podľa článku 55 nariadenia (EÚ) 2021/2116.

7.   Od sumy, ktorú sa Komisia rozhodne vylúčiť z financovania z prostriedkov Únie podľa článku 55 nariadenia (EÚ) 2021/2116, sa odpočítajú sumy, ktoré sa skutočne vymohli od prijímateľov a ktoré sa pripísali k EPZF a EPFRV pred príslušným dátumom, ktorý stanoví Komisia počas postupu overovania súladu.

KAPITOLA IV

Zábezpeky

Oddiel 1

Rozsah pôsobnosti a používanie pojmov

Článok 16

Rozsah pôsobnosti

Táto kapitola sa uplatňuje vo všetkých prípadoch, keď je v právnych predpisoch v oblasti poľnohospodárstva stanovená zábezpeka, bez ohľadu na to, či je alebo nie je použitý výraz „zábezpeka“.

Táto kapitola sa neuplatňuje na zábezpeky poskytnuté na zabezpečenie platby dovozného a vývozného cla podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 (11).

Článok 17

Pojmy použité v tejto kapitole

Na účely tejto kapitoly:

a)

„príslušný orgán“ je buď strana oprávnená prijímať zábezpeku, alebo strana oprávnená rozhodnúť v súlade s príslušným nariadením, či sa má zábezpeka uvoľniť, alebo či má prepadnúť;

b)

„bloková zábezpeka“ je zábezpeka, ktorá sa dáva k dispozícií príslušnému orgánu na zabezpečenie, že sa splní viac než jeden záväzok;

c)

„relevantná časť zabezpečenej sumy“ je tá časť zabezpečenej sumy, ktorá zodpovedá množstvu, pri ktorom nebola dodržaná požiadavka.

Oddiel 2

Požiadavka zábezpeky

Článok 18

Zodpovedná strana

Zábezpeku poskytne strana alebo sa poskytne v mene strany, ktorá zodpovedá za zaplatenie peňažnej sumy splatnej v prípade nesplnenia záväzku.

Článok 19

Upustenie od požiadavky zloženia zábezpeky

1.   Príslušný orgán môže od požiadavky zloženia zábezpeky upustiť, ak strana zodpovedná za splnenie záväzku je buď:

a)

verejná inštitúcia zodpovedná za vykonávanie úloh verejného orgánu alebo

b)

súkromná inštitúcia vykonávajúca úlohy uvedené v písmene a) pod štátnym dohľadom.

2.   Príslušný orgán môže od požiadavky zloženia zábezpeky upustiť v prípade, že hodnota zabezpečenej sumy je nižšia než 500 EUR. V tom prípade sa príslušná strana písomne zaviaže, že zaplatí sumu rovnajúcu sa zábezpeke, od ktorej zloženia sa upustilo, ak zodpovedajúci záväzok nesplní.

V rámci uplatňovania prvého pododseku sa hodnota zábezpeky vypočíta tak, aby zahŕňala všetky príslušné záväzky spojené s tou istou operáciou.

Článok 20

Podmienky vzťahujúce sa na zábezpeky

1.   Príslušný orgán odmietne prijať zábezpeku alebo bude požadovať náhradu za každú zábezpeku, ktorú považuje za neprimeranú alebo neuspokojivú, alebo ktorá neposkytuje krytie na dostatočné obdobie.

2.   Ak sa peňažný vklad robí prevodom, za zábezpeku sa nepovažuje dovtedy, kým sa príslušný orgán neuistí, že má danú sumu k dispozícii.

3.   Šek na sumu, za vyplatenie ktorej ručí finančná inštitúcia uznaná na tento účel členským štátom príslušného orgánu, sa považuje za hotovostný vklad. Príslušný orgán nemusí predložiť takýto šek na preplatenie, pokiaľ sa neblíži koniec obdobia, počas ktorého sa ním ručí.

Šek iný, než uvedený v prvom pododseku, predstavuje zábezpeku len vtedy, keď sa príslušný orgán uistí, že má danú sumu k dispozícii.

4.   Všetky poplatky finančnej inštitúcie znáša strana, ktorá poskytuje zábezpeku.

5.   Strane, ktorá poskytuje zábezpeku vo forme hotovostného vkladu, sa nevyplatí žiaden úrok.

Článok 21

Používanie eura

1.   Zábezpeky sa skladajú v eurách.

2.   Ak sa prijme zábezpeka v členskom štáte, ktorý nezaviedol ako menu euro, výška zábezpeky v eurách sa prepočíta na platnú národnú menu v súlade s kapitolou V. Záväzok zodpovedajúci zábezpeke a každá suma zadržaná v prípade nezrovnalostí alebo porušenia sú naďalej stanovené v eurách.

Článok 22

Ručiteľ

1.   Ručiteľ musí mať svoje oficiálne zaregistrované bydlisko alebo sídlo podniku v Únii a v rámci ustanovení zmluvy, ktoré sa týkajú slobody poskytovania služieb, ho musí schváliť príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa zábezpeka poskytuje. Ručiteľ sa k ručeniu písomne zaviaže.

2.   Písomná záruka musí obsahovať aspoň:

a)

záväzok alebo v prípade blokovej zábezpeky druh(-y) záväzku, za splnenie ktorého sa ručí vyplatením určitej peňažnej sumy;

b)

maximálny platobný záväzok, ktorý ručiteľ prijíma;

c)

záväzný prísľub ručiteľa, že spoločne a nerozdielne so stranou zodpovednou za splnenie záväzku pri prepadnutí zábezpeky do 30 dní od výzvy príslušného orgánu zaplatí akúkoľvek dlžnú sumu v rozsahu záruky.

3.   V prípade, že sa už písomná bloková zábezpeka poskytla, príslušný orgán stanoví postup, na základe ktorého sa celá bloková zábezpeka alebo jej časť vyčlení pre určitý záväzok.

Článok 23

Uplatňovanie vyššej moci

Každá osoba zodpovedná za záväzok, na ktorý sa vzťahuje zábezpeka, ktorá tvrdí, že záväzok nebol splnený v dôsledku vyššej moci, musí presvedčiť príslušné orgány o tom, že vyššia moc naozaj zasiahla. Ak príslušný orgán uzná, že ide o vyššiu moc, záväzok sa ruší výhradne na účel uvoľnenia zábezpeky.

Oddiel 3

Uvoľnenie a prepadnutie zábezpek iných ako zábezpek uvedených v oddiele 4

Článok 24

Prepadnutie zábezpek

1.   Povinnosť vykonať alebo nevykonať určité opatrenie uvedená v článku 64 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2021/2116 je zásadnou požiadavkou na účely nariadenia, ktorým sa stanovuje.

2.   Ak sa určitý záväzok nesplní a nebola stanovená lehota na splnenie, zábezpeka prepadáva, keď príslušný orgán skonštatuje, že sa záväzok nesplnil.

3.   Ak sa na splnenie záväzku vzťahuje určitá lehota a splnenie sa uskutočnilo až po jej uplynutí, zábezpeka prepadáva.

V takom prípade naraz prepadne 10 % zábezpeky a na zostatok zábezpeky sa uplatnia dodatočné percentá takto:

a)

2 % za kalendárny deň po uplynutí lehoty, ak sa záväzok týka dovozu produktov do tretej krajiny;

b)

5 % za kalendárny deň po uplynutí lehoty, ak sa záväzok týka produktov opúšťajúcich colné územie Únie.

4.   Ak sa záväzok splní načas a dôkaz o splnení treba predložiť v stanovenej lehote, zábezpeka, ktorá sa vzťahuje na uvedený záväzok, prepadáva za každý kalendárny deň po uplynutí danej lehoty podľa vzorca 0,2/stanovená lehota v dňoch a s prihliadnutím na článok 27

Ak dôkaz uvedený v prvom pododseku spočíva v predložení použitej dovoznej alebo vývoznej licencie alebo dovoznej alebo vývoznej licencie so skončenou platnosťou, zábezpeka, ktorá má prepadnúť, je vo výške 15 %, ak sa uvedený dôkaz predloží po uplynutí stanovenej lehoty uvedenej v prvom pododseku, najneskôr však v 730. kalendárny deň po skončení platnosti licencie. Po uvedených 730 kalendárnych dňoch prepadá zostávajúca zábezpeka v plnej výške.

5.   Výška zábezpeky, ktorá má prepadnúť, sa zaokrúhli na prvú nižšiu sumu v celých eurách alebo v uplatniteľnej národnej mene.

Článok 25

Uvoľnenie zábezpek

1.   Ak sa spôsobom stanoveným v špecifických pravidlách Únie dokáže, že povinnosť bola splnená, alebo že zábezpeka čiastočne prepadla v súlade s článkom 64 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/2116 a článkom 24 tohto nariadenia, zábezpeka alebo prípadne zostatok zábezpeky sa bezodkladne uvoľní.

2.   Zábezpeka sa na žiadosť čiastočne uvoľní, ak sa predložil relevantný dôkaz v súvislosti s časťou množstva produktu, za predpokladu, že uvedená časť nie je menšia ako akékoľvek minimálne množstvo vymedzené v nariadení, ktorým sa vyžaduje zábezpeka, alebo, ak takéto nariadenie neexistuje, na základe určenia členských štátov.

3.   Ak nie je stanovené obdobie na predloženie dôkazu potrebného na uvoľnenie zabezpečenej sumy, týmto obdobím je 365 kalendárnych dní od lehoty vymedzenej na splnenie záväzku, v prípade ktorého bola zábezpeka zložená. Ak na splnenie záväzku, vzhľadom na ktorý sa zábezpeka zložila, nie je stanovená žiadna lehota, lehota na predloženie dôkazu potrebného na uvoľnenie sumy fungujúcej ako zábezpeka zodpovedá 365 kalendárnym dňom od dátumu, ku ktorému sa splnili všetky záväzky.

Obdobie stanovené v prvom pododseku nesmie presiahnuť 1 095 kalendárnych dní od chvíle, keď sa zábezpeka pridelila určitému záväzku.

Článok 26

Prahové hodnoty

1.   Celková prepadnutá suma nesmie presiahnuť 100 % príslušnej časti zabezpečenej sumy.

2.   Príslušný orgán môže upustiť od prepadnutia sumy nižšej ako 100 EUR za predpokladu, že zákony, iné právne predpisy alebo správne opatrenia obsahujú podobné vnútroštátne ustanovenia upravujúce porovnateľné prípady.

Oddiel 4

Zábezpeky, pokiaľ ide o preddavky

Článok 27

Rozsah pôsobnosti

Tento oddiel sa uplatňuje v prípadoch, keď sa v špecifických pravidlách Únie iných než pravidlách vzťahujúcich sa na sektorové intervencie stanovuje, že sa môže poskytnúť preddavok pred tým, ako sa splní záväzok spojený so získaním akejkoľvek pomoci alebo výhody.

Článok 28

Uvoľnenie zábezpek

1.   Zábezpeka sa uvoľní:

a)

buď keď vznikol konečný nárok na sumu poskytnutú ako preddavok;

b)

alebo sa poskytnutá suma vrátila prípadne zvýšená o sumu stanovenú v osobitných pravidlách Únie.

2.   Ak lehota na preukázanie konečného nároku na poskytnutú sumu uplynula bez toho, aby bol predložený dôkaz o nároku, príslušný orgán bezodkladne uplatní postup na prepadnutie zábezpeky.

Ak to však umožňujú osobitné pravidlá Únie, dôkaz možno predložiť i po tomto dátume, pričom sa vráti časť zloženej zábezpeky.

KAPITOLA V

Používanie eura

Článok 29

Obchod s tretími krajinami

1.   Pri sumách týkajúcich sa dovozu a pri vývozných daniach stanovených v eurách v právnych predpisoch Únie súvisiacich so spoločnou poľnohospodárskou politikou a uplatniteľných členskými štátmi v národnej mene sa konverzný kurz výslovne rovná kurzu uplatniteľnému podľa článku 53 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.

2.   V prípade cien a súm vyjadrených v eurách v poľnohospodárskych právnych predpisoch Únie týkajúcich sa obchodu s tretími krajinami je určujúcou skutočnosťou pre výmenný kurz prijatie colného vyhlásenia.

3.   Na výpočet štandardnej dovoznej hodnoty ovocia a zeleniny na účely stanovenia vstupnej ceny sa za určujúcu skutočnosť pre výmenný kurz pre reprezentatívne ceny používané na výpočet uvedenej štandardnej hodnoty a sumy zníženia považuje deň, na ktorý sa reprezentatívne ceny vzťahujú.

Článok 30

Osobitné druhy pomoci

1.   V prípade pomoci poskytovanej podľa množstva produktu uvádzaného na trh alebo produktu určeného na špecifické použitie a bez toho, aby boli dotknuté články 32 a 33, sa za určujúcu skutočnosť pre výmenný kurz považuje prvá operácia, ktorá po prevzatí produktov príslušným prevádzkovateľom zaručuje adekvátne použitie príslušných produktov a ktorá je podmienkou poskytnutia pomoci.

2.   V prípade pomoci na súkromné skladovanie je určujúcou skutočnosťou pre výmenný kurz prvý deň obdobia, v súvislosti s ktorým bola poskytnutá pomoc vzťahujúca sa na tú istú zmluvu.

3.   V prípade pomoci, ktorá nie je uvedená v odsekoch 1 a 2 tohto článku a v článkoch 32 a 33, je určujúcou skutočnosťou pre výmenný kurz konečný termín na predkladanie žiadostí.

Článok 31

Sektor vinohradníctva a vinárstva

1.   Určujúca skutočnosť pre výmenný kurz je prvý deň finančného roka, v priebehu ktorého sa poskytuje podpora na:

a)

reštrukturalizáciu a konverziu vinohradov podľa článku 58 ods. 1 prvého pododseku písm. a) nariadenia (EÚ) 2021/2115;

b)

dočasnú a degresívnu pomoc na pokrytie administratívnych nákladov na zriadenie vzájomných fondov podľa článku 58 ods. 1 prvého pododseku písm. l) nariadenia (EÚ) 2021/2115;

c)

poistenie úrody proti stratám príjmu v dôsledku nepriaznivých poveternostných udalostí, ktoré možno prirovnať k prírodným katastrofám, nepriaznivých poveternostných udalostí, škôd spôsobených zvieratami, chorôb rastlín alebo napadnutiu škodcami, ako sa uvádza v článku 58 ods. 1 prvom pododseku písm. d) nariadenia (EÚ) 2021/2115.

2.   V prípade operácií zeleného zberu uvedených v článku 58 ods. prvom pododseku 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2021/2115 je určujúcou skutočnosťou pre výmenný kurz deň, keď sa vykonáva operácia zeleného zberu.

3.   V prípade destilácie vedľajších produktov výroby vína vykonávanej v súlade s obmedzeniami stanovenými v časti II oddiele D prílohy VIII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013, ako sa uvádza v článku 58 ods. 1 prvom pododseku písm. g) nariadenia (EÚ) 2021/2115, je určujúcou skutočnosťou pre výmenný kurz prvý deň finančného roka, v ktorom sa dodá vedľajší produkt.

4.   V prípade investícií podľa článku 58 ods. 1 prvého pododseku písm. b), e) a m) nariadenia (EÚ) 2021/2115 je určujúcou skutočnosťou pre výmenný kurz 1. január toho roku, počas ktorého sa prijme rozhodnutie o poskytnutí podpory.

5.   V prípade typu intervencie uvedenej v článku 58 ods. 1 prvom pododseku písm. f), h), i), j) a k) nariadenia (EÚ) 2021/2115 je určujúcou skutočnosťou pre výmenný kurz predposledný výmenný kurz stanovený Európskou centrálnou bankou pred mesiacom, za ktorý sa nahlasujú výdavky alebo pripísané príjmy.

Článok 32

Sumy a platby pomoci spojené s vykonávaním školského programu

V prípade pomoci poskytnutej na vykonávanie školského programu, ako sa uvádza v časti II hlave I kapitole II oddiele I nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, je určujúcou skutočnosťou pre výmenný kurz 1. január pred začiatkom predmetného školského roka.

Článok 33

Podpora štrukturálnej alebo environmentálnej povahy

V prípade podpory na rozvoj vidieka vyplácanej v súlade s hlavou III kapitolou IV nariadenia (EÚ) 2021/2115, ako aj v prípade platieb súvisiacich s opatreniami schválenými podľa nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 je určujúcou skutočnosťou pre výmenný kurz 1. január roku, v priebehu ktorého sa prijalo rozhodnutie o poskytnutí pomoci.

V prípadoch, v ktorých je podľa pravidiel Únie vyplatenie súm uvedených v prvom pododseku rozvrhnuté na niekoľko rokov, je určujúcou skutočnosťou pre výmenný kurz pre každú ročnú splátku 1. január toho roku, za ktorý sa príslušná splátka vypláca.

Článok 34

Ďalšie sumy a ceny

V prípade cien alebo súm, ktoré nie sú uvedené v článkoch 30 až 33, alebo súm viazaných na uvedené ceny, vyjadrených v právnych predpisoch Únie v eurách alebo vyjadrených v eurách pri verejnej súťaži, je určujúcou skutočnosťou pre výmenný kurz deň, keď nastal jeden z týchto právnych aktov:

a)

v prípade nákupu, keď bola doručená platná ponuka;

b)

v prípade predaja, keď bola doručená platná ponuka;

c)

v prípade stiahnutia výrobkov je to deň, keď došlo k stiahnutiu;

d)

v prípade operácií neuskutočnenia zberu a zeleného zberu je to deň, keď sa uskutočňuje operácia neuskutočnenia zberu a zeleného zberu;

e)

v prípade nákladov na prepravu, spracovanie alebo verejné skladovanie a v prípade súm pridelených na štúdie ako súčasti verejnej súťaže je to posledný deň na predkladanie ponúk do verejnej súťaže;

f)

v prípade zaznamenávania cien, súm alebo ponúk na trhu je to deň, za ktorý sa cena, suma alebo ponuka zaznamenala;

g)

v prípade sankcií súvisiacich s nedodržaním poľnohospodárskych právnych predpisov je to dátum aktu, ktorým príslušný orgán určil dané skutočnosti.

Článok 35

Platby preddavkov

V prípade preddavkov je určujúcou skutočnosťou pre výmenný kurz určujúca skutočnosť uplatniteľná na cenu alebo sumu, na ktorú sa preddavok vzťahuje, ak táto udalosť nastala skôr, než bol preddavok vyplatený, alebo v iných prípadoch dátum stanovenia preddavku v eurách alebo, v opačnom prípade, dátum vyplatenia preddavku. Určujúca skutočnosť pre výmenný kurz sa uplatňuje na preddavky bez toho, aby bolo dotknuté uplatnenie určujúcej skutočnosti pre danú cenu alebo sumu na celú príslušnú cenu alebo sumu.

Článok 36

Zábezpeky

V prípade zábezpek je určujúcou skutočnosťou pre výmenný kurz dátum, keď bola zábezpeka zložená.

Uplatňujú sa však tieto výnimky:

a)

v prípade zábezpek súvisiacich s preddavkami je určujúcou skutočnosťou na výmenný kurz určujúca skutočnosť definovaná na výšku preddavku, ak táto skutočnosť nastala skôr, než bola zábezpeka zaplatená;

b)

v prípade zábezpek súvisiacich s predkladaním ponúk je určujúcou skutočnosťou pre výmenný kurz deň, keď bola ponuka predložená;

c)

v prípade zábezpek súvisiacich s vykonaním ponúk je určujúcou skutočnosťou pre výmenný kurz dátum uzávierky výzvy na predkladanie ponúk.

Článok 37

Stanovenie výmenného kurzu

Keď sa určujúca skutočnosť stanoví podľa právnych predpisov Únie, uplatní sa posledný výmenný kurz stanovený Európskou centrálnou bankou (ECB) pred prvým dňom mesiaca, v priebehu ktorého nastala určujúca skutočnosť.

Treba však použiť výmenný kurz:

a)

v prípadoch uvedených v článku 29 ods. 2 tohto nariadenia, pri ktorých je určujúcou skutočnosťou pre výmenný kurz prijatie colného vyhlásenia, ide o kurz uvedený v článku 53 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 952/2013;

b)

v prípade intervenčných výdavkov vzniknutých v rámci operácií verejného skladovania ide o kurz vyplývajúci z uplatňovania článku 3 ods. 2 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 906/2014 (12).

Článok 38

Kontrola transakcií

Sumy v eurách vyplývajúce z uplatňovania hlavy IV kapitoly III nariadenia (EÚ) 2021/2116 sa podľa potreby prepočítavajú na národné meny pomocou výmenného kurzu platného k prvému pracovnému dňu roka, v ktorom sa začína kontrolné obdobie, a uverejnenému v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.

KAPITOLA VI

Prechodné a záverečné ustanovenia

Článok 39

Prechodné ustanovenia

Ak platobná agentúra akreditovaná v súlade s nariadením (EÚ) č. 1306/2013 preberá zodpovednosť za výdavky, za ktoré predtým nebola zodpovedná, akredituje sa v súvislosti s novými zodpovednosťami pred 1. januárom 2023.

Článok 40

Zrušenie

Delegované nariadenie (EÚ) č. 907/2014 sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2023.

Platí však, že:

a)

Článok 5a, článok 7 ods. 3 a 4, článok 11 ods. 1 druhý pododsek, článok 11 ods. 2 a článok 13 uvedeného nariadenia sa naďalej uplatňujú vzhľadom na EPFRV v súvislosti s výdavkami, ktoré vnikli prijímateľom, a platbami, ktoré uskutočnil platobné agentúry, v rámci vykonávania programu rozvoja vidieka podľa nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a vzhľadom na EPZF na operačné programy schválené podľa nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

b)

Článok 13 uvedeného nariadenia sa naďalej uplatňuje na prebiehajúce vymáhania začaté podľa článku 54 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

Článok 41

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2023.

Článok 39 sa však uplatňuje odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. decembra 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 435, 6.12.2021, s. 187.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, zábezpeky a používanie eura (Ú. v. EÚ L 255, 28.8.2014, s. 18).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115 z 2. decembra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá podpory strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1305/2013 a nariadenie (EÚ) č. 1307/2013 (Ú. v. EÚ L 435, 6.12.2021, s. 1).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 487).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013 z 13. marca 2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 247/2006 (Ú. v. EÚ L 78, 20.3.2013, s. 23).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 229/2013 z 13. marca 2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech menších ostrovov v Egejskom mori a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1405/2006 (Ú. v. EÚ L 78, 20.3.2013, s. 41).

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1144/2014 z 22. októbra 2014 o informačných a propagačných akciách týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 3/2008 (Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 56).

(11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).

(12)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 906/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o výdavky na verejnú intervenciu (Ú. v. EÚ L 255, 28.8.2014, s. 1).


PRÍLOHA I

Kritériá akreditácie platobných agentúr uvedené v článku 1 ods. 2

1.   VNÚTORNÉ PROSTREDIE

A.   Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra platobnej agentúry jej musí umožňovať vykonávanie týchto hlavných funkcií v súvislosti s výdavkami EPZF a EPFRV:

i)

povoľovanie a kontrola platieb s cieľom stanoviť, či je suma, ktorá má byť vyplatená prijímateľovi, v súlade s pravidlami Únie, čo zahŕňa najmä administratívne kontroly a kontroly na mieste;

ii)

realizácia platieb povolených súm prijímateľom (alebo ich splnomocneným zástupcom) alebo v prípade rozvoja vidieka podiel spolufinancovania Únie;

iii)

účtovníctvo s cieľom zaznamenať všetky platby na oddelených účtoch platobnej agentúry pre výdavky EPZF a EPFRV vo forme informačného systému a vypracúvanie pravidelných výkazov výdavkov vrátane mesačných (v prípade EPZF), štvrťročných (v prípade EPFRV) a ročných vyhlásení pre Komisiu. Na účtoch platobnej agentúry sa takisto zaznamenávajú aktíva financované z EPZF a EPFRV, najmä pokiaľ ide o intervenčné zásoby, nezúčtované preddavky, zábezpeky a dlžníkov;

iv)

pokiaľ ide o typy intervencií uvedené v nariadení (EÚ) 2021/2115, organizačná štruktúra platobnej agentúry takisto zabezpečuje podávanie správ o výkonnosti vzhľadom na ukazovatele výstupov na účely výročného schvaľovania výkonnosti uvedeného v článku 54 nariadenia (EÚ) 2021/2116 a podávanie správ o výkonnosti vzhľadom na ukazovatele výsledkov v prípade viacročného monitorovania výkonnosti uvedeného v článku 134 nariadenia (EÚ) 2021/2115 na preukázanie splnenia článku 37 nariadenia (EÚ) 2021/2116.

V organizačnej štruktúre platobnej agentúry sa stanovia jednoznačné právomoci a zodpovednosti na všetkých úrovniach činnosti, ako aj oddelenie funkcií uvedených v prvom odseku bodoch i), ii) a iii), pri ktorých sa zodpovednosti definujú v organigrame zahŕňajúcom prehľad hierarchických vzťahov. Zahŕňa technické útvary a útvar vnútorného auditu uvedený v bode 4.

B.   Štandard ľudských zdrojov

Platobná agentúra musí preukázať svoj záväzok voči integrite a etickým hodnotám. Všetky úrovne riadenia musia dodržiavať integritu a etické hodnoty vo svojich pokynoch, činnostiach a správaní. Integrita a etické hodnoty sa stanovia v normách správania a musia sa na nich zhodnúť všetky úrovne organizácie, ako aj poskytovatelia outsourcovaných služieb a prijímatelia. Musia byť zavedené postupy na posúdenie, či jednotlivci a subjekty dodržiavajú normy správania, ako aj na včasné riešenie odchýlok. Platobná agentúra takisto musí preukázať záväzok voči snahe prilákať, rozvíjať a udržať si kompetentných zamestnancov v súlade so svojimi cieľmi.

Agentúra zabezpečuje najmä:

i)

pridelenie primeraných ľudských zdrojov na výkon operácií a existenciu primeraných technických zručností požadovaných na jednotlivých operačných úrovniach;

ii)

také rozdelenie povinností, aby žiaden úradník nebol zodpovedný za viac ako jednu z úloh povoľovania, vyplácania alebo účtovania súm hradených z EPZF alebo EPFRV a aby žiaden úradník nevykonával ktorúkoľvek z týchto úloh bez dohľadu;

iii)

stanovenie zodpovedností každého úradníka v písomnom opise pracovného miesta vrátane určenia finančných limitov jeho právomoci. Dané právomoci možno vymedziť v systéme;

iv)

primeranú odbornú prípravu pracovníkov na všetkých operačných úrovniach vrátane informovanosti o podvodoch a uplatňovanie buď politiky striedania pracovníkov v citlivých funkciách alebo zvýšeného dohľadu;

v)

prijímanie primeraných opatrení v snahe odhaliť možné riziko konfliktu záujmov v zmysle článku 61 nariadenia (EÚ, Euratom) 2018/1046, pokiaľ ide o vykonávanie funkcií platobnej agentúry voči vplyvným osobnostiam a ľuďom v citlivých funkciách v platobnej agentúre a mimo nej, ako aj v snahe predchádzať takýmto rizikám. Ak riziko konfliktu záujmov existuje, malo by byť zavedené opatrenia na zaručenie uplatňovania predmetného článku.

C.   Posúdenie rizika

Platobná agentúra zabezpečuje:

i)

určovanie cieľov platobnej agentúry, aby bola možná identifikácia a posúdenie rizík týkajúcich sa daných cieľov;

ii)

identifikáciu rizík vrátane možných nezrovnalostí alebo podvodu vzhľadom na dosahovanie svojich cieľov a analýza daných rizík ako základ pre určenie spôsobu, ako treba riziko riadiť;

iii)

pokiaľ ide o riziko možného podvodu, stratégiu boja proti podvodom, ktorá zahŕňa opatrenia na boj proti podvodu a protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie. Tieto opatrenia zahŕňajú prevenciu podvodov, ich zisťovanie a podmienky vyšetrovania vo veci podvodov, ako aj nápravné a odstrašujúce opatrenia s primeranými a odrádzajúcimi sankciami;

iv)

vykonávanie opatrení na predchádzanie rizikám a ich zmierňovanie;

v)

identifikáciu a posúdenie zmien, ktoré by mohli mať výrazný vplyv na systém vnútornej kontroly;

vi)

pravidelné preskúmanie posudzovania rizika a opatrení zavedených na predchádzanie rizikám alebo ich zmierňovanie.

D.   Delegovanie

D.1

Ak platobná agentúra deleguje ktorúkoľvek zo svojich úloh na iný orgán v súlade s článkom 9 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2021/2116, musia byť splnené tieto podmienky:

i)

medzi platobnou agentúrou a daným orgánom musí byť uzavretá písomná dohoda, v ktorej sa okrem delegovaných úloh uvádza aj povaha informácií a podpornej dokumentácie, ktoré sa majú predkladať platobnej agentúre, a lehota na ich predkladanie. Dohoda musí platobnej agentúre umožňovať, aby spĺňala akreditačné kritériá.

ii)

platobná agentúra vo všetkých prípadoch zostáva zodpovedná za efektívne riadenie príslušných fondov. Platobná agentúra zostáva plne zodpovedná za zákonnosť a správnosť príslušných transakcií vrátane ochrany finančných záujmov Únie, ako aj za vykázanie príslušných výdavkov Komisii a zodpovedajúce zostavenie účtov;

iii)

jasne sa vymedzia zodpovednosti a povinnosti iného orgánu, najmä z hľadiska kontroly a overovania súladu s pravidlami Únie;

iv)

platobná agentúra zabezpečí, aby iný orgán disponoval účinnými systémami, ktoré zaistia uspokojivé plnenie jeho úloh;

v)

iný orgán výslovne potvrdí platobnej agentúre, že plní svoje úlohy, a opíše použité prostriedky;

vi)

platobná agentúra pravidelne preskúmava delegované úlohy v snahe potvrdiť, že vykonaná práca má vyhovujúcu úroveň a že je v súlade s pravidlami Únie.

D.2

Podmienky stanovené v písmene D.1 bodoch i), ii), iii) a v) sa uplatňujú mutatis mutandis v prípadoch, keď funkcie platobnej agentúry vykonáva iný orgán v rámci svojich bežných úloh na základe vnútroštátnych právnych predpisov.

2.   KONTROLNÉ ČINNOSTI

A.   Postupy schvaľovania žiadostí

Platobná agentúra prijme postupy na dodržiavanie týchto pravidiel:

i)

platobná agentúra stanoví podrobné postupy prijímania, zaznamenávania a spracúvania žiadostí vrátane opisu všetkých potrebných dokumentov a informačného systému, ktorý sa má používať;

ii)

každý úradník zodpovedný za povoľovanie má k dispozícii podrobný kontrolný zoznam overovaní, ktoré sa musia vykonať, a v podpornej dokumentácii k žiadosti potvrdí, že tieto kontroly sa vykonali. Potvrdenie možno poskytnúť aj v elektronickej forme. Musí sa zdokladovať systematické (napr. výberové, systémové alebo plánované) posúdenie práce vedúceho pracovníka;

iii)

žiadosť je schválená na platbu až po vykonaní dostatočných kontrol s cieľom zabezpečiť súlad s pravidlami Únie;

iv)

Kontroly zahŕňajú kontroly požadované v úprave, ktorou sa riadi osobitné opatrenie, na základe ktorého sa pomoc žiada, a kontroly požadované v článku 59 nariadenia (EÚ) 2021/2116 na predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam a na ich zisťovanie s osobitným zreteľom na hroziace riziká. V prípade EPFRV sa okrem toho uplatňujú postupy na overenie, či sa rešpektovali podmienky poskytnutia pomoci vrátane uzatvárania zmlúv a či sa dodržali všetky uplatniteľné pravidlá Únie vrátane pravidiel stanovených v strategických plánoch SPP;

v)

vedenie platobnej agentúry musí byť na príslušnej úrovni pravidelne a včas informované o výsledkoch vykonaných administratívnych kontrol a kontrol na mieste, aby sa pred vybavením žiadosti vždy dala zohľadniť dostatočnosť týchto kontrol.

vi)

vykonaná práca sa podrobne opíše v správe priloženej ku každej žiadosti, sérii žiadostí alebo podľa potreby v správe, ktorá sa vzťahuje na jeden hospodársky rok. K správe sa prikladá osvedčenie o oprávnenosti schválených žiadostí a o povahe, rozsahu a obmedzeniach vykonanej práce. Toto osvedčenie možno poskytnúť aj v elektronickej forme. V prípade EPFRV sa okrem toho poskytne uistenie, že sa dodržali kritériá poskytovania pomoci vrátane uzatvárania zmlúv a že sa dodržali všetky uplatniteľné pravidlá Únie vrátane pravidiel stanovených v strategických plánoch SPP. Ak akékoľvek fyzické alebo administratívne kontroly nie sú úplné, ale boli vykonané na vzorke žiadostí, vybrané žiadosti sa identifikujú, opíše sa metóda výberu vzorky a oznámia sa výsledky všetkých inšpekcií a opatrení prijatých v súvislosti s rozpormi a nezrovnalosťami. Podporná dokumentácia (v papierovej alebo elektronickej forme) musí byť dostatočná na to, aby zaručovala, že sa vykonali všetky požadované kontroly oprávnenosti schválených žiadostí;

vii)

ak dokumentáciu (v papierovej alebo elektronickej forme) týkajúcu sa schválených žiadostí a uskutočnených kontrol uchovávajú iné orgány, tieto orgány, ako aj platobná agentúra stanovia postupy na zabezpečenie toho, aby sa celá takáto dokumentácia alebo elektronické údaje uchovali a platobná agentúra ich mala k dispozícii.

B.   Platobné postupy

Platobná agentúra prijme potrebné postupy na zabezpečenie, aby sa platby realizovali iba na bankové účty patriace prijímateľom alebo ich splnomocneným zástupcom. Platbu vykonáva banka platobnej agentúry alebo prípadne vládny platobný úrad do piatich pracovných dní od dátumu zaúčtovania k EPZF alebo EPFRV. Prijmú sa postupy na zabezpečenie, aby všetky platby, pri ktorých sa neuskutočnili prevody, neboli do EPZF alebo EPFRV nahlásené na refundáciu. Ak tieto platby už boli deklarované do EPZF alebo EPFRV, mali by sa opätovne pripísať v prospech daných fondov prostredníctvom najbližších mesačných/štvrťročných vyhlásení alebo najneskôr v ročnej účtovnej závierke. Žiadne platby sa neuskutočňujú v hotovosti. Schvaľovanie zo strany povoľujúceho úradníka a/alebo jeho nadriadeného možno vykonať elektronickými prostriedkami za predpokladu, že je zabezpečená zodpovedajúca úroveň bezpečnosti predmetných prostriedkov a totožnosť signatára je zapísaná v elektronických záznamoch.

C.   Účtovné postupy

Platobná agentúra prijme tieto postupy:

i)

účtovnými postupmi sa zabezpečí, aby boli mesačné (v prípade EPZF), štvrťročné (v prípade EPFRV) a ročné vyhlásenia úplné, presné a vypracované načas a aby sa zistili a napravili prípadné chyby alebo opomenutia, najmä prostredníctvom pravidelných kontrol a zosúhlasení;

ii)

pri účtovaní týkajúcom sa intervenčného skladovania sa zabezpečí, aby boli množstvá a súvisiace náklady správne a rýchlo spracované a zaznamenané podľa identifikovateľných šarží a na správnom účte v každej etape od prijatia ponuky po fyzický odbyt produktu v súlade s platnými predpismi, a zároveň aby bolo možné kedykoľvek určiť množstvo a povahu zásob na každom mieste.

D.   Postupy podávania správ o výkonnosti

Pokiaľ ide o typy intervencií uvedené v nariadení (EÚ) 2021/2115, platobná agentúra zabezpečuje zavedenie informačného systému, ktorý má slúžiť na zber, zaznamenávanie a uchovávanie údajov v počítačovej forme, a to za každú žiadosť a operáciu. Okrem toho systém musí poskytovať rozčlenenie údajov k všetkým relevantným ukazovateľom výstupu za každú intervenciu ako záruku, že výročné správy o výkonnosti vykazujú výdavky uskutočnené v súlade článkom 37 nariadenia (EÚ) 2021/2116, ako aj údaje o ukazovateľoch výsledku vrátane cieľových hodnôt a čiastkových cieľov.

E.   Postupy pri preddavkoch a zábezpekách

Prijmú sa postupy na zabezpečenie:

i)

osobitnej identifikácie platieb preddavkov v účtovníctve alebo pomocných záznamoch;

ii)

získavania záruk len od finančných inštitúcií, ktoré spĺňajú podmienky kapitoly IV tohto nariadenia a ktoré schválili príslušné orgány, pričom zostávajú v platnosti až do zúčtovania alebo uplatnenia na základe jednoduchej žiadosti platobnej agentúry;

iii)

zúčtovania preddavkov v stanovených lehotách, pričom sa urýchlene identifikujú tie, ktoré neboli zúčtované včas, a urýchlene sa uplatnia záruky.

F.   Postupy v prípade dlhov

Všetky kritériá stanovené v častiach A) až E) sa uplatňujú mutatis mutandis na poplatky, prepadnuté záruky, refundované platby, pripísané príjmy atď., ktoré má platobná agentúra získať v mene EPZF a EPFRV.

Platobná agentúra zavedie systém na uznávanie všetkých splatných súm a zaznamenávanie všetkých takýchto dlhov v jednotnej účtovnej knihe dlžníka pred ich prijatím. Účtovná kniha dlžníka sa pravidelne kontroluje a prijmú sa opatrenia na výber dlhov po lehote splatnosti.

G.   Audítorský záznam

V záujme zabezpečenia dostatočne podrobného audítorského záznamu v ktoromkoľvek okamihu musia byť v platobnej agentúre k dispozícii informácie týkajúce sa listinných dôkazov o schvaľovaní, zaúčtovaní a vyplácaní nárokov, správ o výkonnosti a spracovaní preddavkov, zábezpek a dlhov.

3.   INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA

A.   Komunikácia

Platobná agentúra prijme potrebné postupy na zabezpečenie, aby sa zaznamenala každá zmena predpisov Únie, najmä pokiaľ ide o uplatniteľné miery pomoci, a aby sa včas aktualizovali pokyny, databázy a kontrolné zoznamy.

B.   Bezpečnosť informačných systémov

Bezpečnosť informačných systémov sa certifikuje v súlade s dokumentom Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu 27001: Systémy manažérstva informačnej bezpečnosti – požiadavky. (ISO).

Členské štáty môžu na základe povolenia Komisie certifikovať bezpečnosť informačných systémov na základe iných akceptovaných noriem, ak zaručujú aspoň úroveň bezpečnosti rovnocennú s normou ISO 27001.

Prvý a druhý odsek sa neuplatňujú na platobné agentúry zodpovedné za riadenie a kontrolu ročných výdavkov nepresahujúcich 400 miliónov EUR, ak dotknutý členský štát informoval Komisiu o svojom rozhodnutí uplatňovať namiesto toho jednu z týchto noriem:

Medzinárodná organizácia pre normalizáciu 27002: Pravidlá dobrej praxe manažérstva informačnej bezpečnosti (ISO),

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik: IT-Grundschutzhandbuch/Príručka základov ochrany IT (BSI),

Asociácia auditu a kontroly informačných systémov: Kontrolné ciele pre informačné a súvisiace technológie (COBIT).

4.   MONITOROVANIE

A.   Priebežné monitorovanie prostredníctvom činností vnútornej kontroly

Činnosti vnútornej kontroly zahŕňajú minimálne tieto oblasti:

i)

monitorovanie technických útvarov a delegovaných orgánov zodpovedných za vykonávanie kontrol a iných funkcií s cieľom zabezpečiť náležité vykonávanie predpisov, usmernení a postupov;

ii)

iniciovanie systémových zmien v záujme všeobecného zlepšenia kontrolných systémov;

iii)

skúmanie nárokov a žiadostí predložených platobnej agentúre, ako aj iných informácií, pri ktorých existuje podozrenie z nezrovnalostí;

iv)

postupy monitorovania na predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam a na ich odhaľovanie s osobitným zreteľom na tie oblasti výdavkov SPP v právomoci platobnej agentúry, pri ktorých existuje vysoké riziko podvodu alebo iných vážnych nezrovnalostí.

Priebežné monitorovanie sa musí stať súčasťou bežných pravidelných prevádzkových činností platobnej agentúry. V záujme zabezpečenia dostatočne podrobného audítorského záznamu sa každodenné operácie a kontrolné činnosti agentúry priebežne monitorujú na všetkých úrovniach.

B.   Osobitné hodnotenia útvarom vnútorného auditu

Platobná agentúra prijme postupy na dodržiavanie týchto pravidiel:

i)

útvar vnútorného auditu musí byť nezávislý od iných oddelení platobnej agentúry a podlieha priamo riaditeľovi platobnej agentúry;

ii)

útvar vnútorného auditu overuje, či sú postupy prijaté agentúrou vhodné na zabezpečenie overovania súladu s pravidlami Únie a či sú účty presné, úplné a vypracované včas. Overovania možno obmedziť na vybrané opatrenia a vzorky transakcií za predpokladu, že plán auditu zabezpečí pokrytie všetkých významných oblastí vrátane oddelení zodpovedných za schvaľovanie počas obdobia, ktoré nepresiahne päť rokov;

iii)

práca útvaru vnútorného auditu sa vykonáva v súlade s medzinárodne prijatými normami, zaznamenáva sa do pracovných dokumentov a jej výsledkom sú správy a odporúčania pre vrcholový manažment agentúry.


PRÍLOHA II

Kritériá akreditácie koordinačných orgánov uvedených v článku 2 ods. 3, pokiaľ ide o zostavovanie výročnej správy o výkonnosti

1.   INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA

A.   Komunikácia

Koordinačný orgán prijme potrebné postupy na zabezpečenie, aby sa zaznamenala každá zmena predpisov Únie a aby sa včas aktualizovali pokyny a databázy.

B.   Bezpečnosť informačných systémov

Bezpečnosť informačných systémov sa certifikuje v súlade s dokumentom Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu 27001: Systémy manažérstva informačnej bezpečnosti – požiadavky. (ISO).

Členské štáty môžu na základe povolenia Komisie certifikovať bezpečnosť informačných systémov na základe iných akceptovaných noriem, ak zaručujú aspoň úroveň bezpečnosti rovnocennú s normou ISO 27001. V prípadoch, keď platobná agentúra pôsobí ako koordinačný orgán, jej certifikácia spĺňa túto podmienku.


PRÍLOHA III

Povinnosti platobných agentúr uvedené v článku 3 ods. 1

I.   POVINNOSTI PLATOBNÝCH AGENTÚR

A.   Kontroly

1.   Periodicita a reprezentatívnosť

Každé miesto skladovania sa musí skontrolovať aspoň raz ročne v súlade s pravidlami v časti II a kontroly sa musia týkať najmä:

a)

postupu zhromažďovania informácií o verejnom skladovaní;

b)

zhody medzi účtovnými údajmi, ktorými disponuje na mieste správca skladu, a informáciami zaslanými platobnej agentúre;

c)

fyzická prítomnosť sa musí preukázať dostatočne reprezentatívnou fyzickou inšpekciou, ktorá sa vzťahuje aspoň na percentuálny podiel stanovený v časti II a umožňuje usúdiť, že úhrnné množstvá zapísané v materiálnom účtovníctve sú skutočne prítomné;

d)

kontroly kvality sa vykonávajú vizuálnym, olfaktorickým a/alebo organoleptickým spôsobom a v prípade pochybností prostredníctvom hĺbkových analýz.

2.   Dodatočné kontroly

Ak sa počas fyzickej inšpekcie zistia anomálie, musí sa preveriť ďalší percentuálny podiel množstiev intervenčného skladovania s použitím rovnakej metódy. V prípade potreby sa inšpekcia môže rozšíriť na váženie všetkých produktov v kontrolovanej šarži alebo kontrolovanom sklade.

B.   Správy z inšpekcií

1.

Vnútorný kontrolný orgán platobnej agentúry alebo ním poverený orgán vypracuje z každej vykonanej kontroly alebo fyzickej inšpekcie správu.

2.

Správa musí obsahovať aspoň tieto informácie:

a)

meno/názov správcu skladu, adresu navštíveného skladu a opis kontrolovaných šarží;

b)

dátum a čas začiatku a ukončenia inšpekcie;

c)

miesto konania inšpekcie a opis podmienok uskladnenia, balenia a dostupnosti;

d)

úplnú totožnosť osôb vykonávajúcich inšpekciu, ich služobné zaradenie a poverenie;

e)

vykonané inšpekčné opatrenia a použité postupy určenia objemu, ako sú metódy merania, výpočty, predbežné a konečné výsledky, ako aj vyvodené závery;

f)

v prípade každej šarže alebo akosti množstvo uvedené v účtovných knihách platobnej agentúry, množstvo v skladových knihách a prípadné nezrovnalosti medzi oboma knihami;

g)

v prípade každej šarže alebo akosti, keď sa vykonáva ich fyzická inšpekcia, údaje uvedené v písmene f), ako aj množstvo zistené na mieste a prípadné rozdiely; číslo šarže alebo akosti, palety, škatule, silá, nádrže či iné príslušné nádoby, hmotnosť (v prípade potreby čistá a hrubá hmotnosť) alebo objem;

h)

vyhlásenia správcu skladu v prípade nezrovnalostí alebo rozdielov;

i)

miesto, dátum a podpis osoby, ktorá vypracovala správu, a správcu skladu alebo jeho zástupcu;

j)

prípadné využitie rozšírenej inšpekcie v prípade nezrovnalostí s uvedením percentuálneho podielu uskladnených množstiev, ktoré sú predmetom rozšírenej inšpekcie, zistených nezrovnalostí a poskytnutých vysvetlení.

3.

Správy sa bezodkladne posielajú vedúcemu útvaru, ktorý zodpovedá za vedenie účtovníctva platobnej agentúry.

Ihneď po doručení správ sa opraví účtovníctvo platobnej agentúry podľa zistených nezrovnalostí a rozdielov.

4.

Správy musia byť k dispozícii pre zamestnancov Komisie a osoby s povolením Komisie.

5.

Platobná agentúra vyhotoví súhrnný dokument, v ktorom sa uvádzajú:

a)

vykonané kontroly, v rámci ktorých sa jasne rozlišujú fyzické inšpekcie (inventarizačné kontroly);

b)

skontrolované množstvá;

c)

zistené nezrovnalosti vo vzťahu k mesačným a ročným vyhláseniam, ako aj dôvody týchto anomálií.

Skontrolované množstvá a zistené nezrovnalosti sa pre každý príslušný produkt uvádzajú v hmotnostnom alebo objemovom vyjadrení a ako percentuálny podiel celkového držaného množstva.

V tomto súhrnnom dokumente sa samostatne uvádzajú kontroly na overenie akosti uskladnených produktov. Komisii sa zasiela zároveň s ročnými účtami uvedenými v článku 9 ods. 3 prvom pododseku písm. a) nariadenia (EÚ) 2021/2116.

II.   POSTUP FYZICKEJ INŠPEKCIE V JEDNOTLIVÝCH SEKTOROCH SPP PRI KONTROLÁCH STANOVENÝCH V ČASTI I

A.   Maslo

1.

Vzorka šarží, pri ktorých sa plánuje kontrola, predstavuje aspoň 5 % celkového množstva uskladneného v rámci verejného skladovania. Výber šarží na kontrolu sa pripravuje pred návštevou skladu na základe účtovných údajov platobnej agentúry, ale správcovi skladu sa neoznamuje.

2.

Overenie prítomnosti vybraných šarží a ich zloženia na mieste sa vykonáva prostredníctvom:

a)

identifikácie kontrolných čísiel šarží a škatúľ na základe záznamov o nákupe alebo o príjme;

b)

váženia paliet (jednej z 10) a škatúľ (jednej z každej palety);

c)

vizuálnej kontroly obsahu škatule (jednej z piatich paliet);

d)

kontroly stavu balenia.

3.

Opis fyzicky skontrolovaných šarží a prípadných zistených nedostatkov sa uvádza v správe z inšpekcie.

B.   Sušené odstredené mlieko

1.

Vzorka šarží, v prípade ktorých sa plánuje kontrola, predstavuje aspoň 5 % množstva skladovaného v rámci verejného skladovania. Výber šarží na kontrolu sa pripravuje pred návštevou skladu na základe účtovných údajov platobnej agentúry, ale správcovi skladu sa neoznamuje.

2.

Overenie prítomnosti vybraných šarží a ich zloženia na mieste sa vykonáva prostredníctvom:

a)

identifikácie kontrolných čísiel šarží a vriec na základe záznamov o nákupe alebo o príjme;

b)

váženia paliet (jednej z 10) a vriec (jedného z 10);

c)

vizuálnej kontroly obsahov vriec (jedného z piatich paliet);

d)

kontroly stavu balenia.

3.

Opis fyzicky skontrolovaných šarží a prípadných zistených nedostatkov sa uvádza v správe z inšpekcie.

C.   Obilniny a ryža

1.   Postup fyzickej inšpekcie

Inšpekcia sa vykonáva podľa tohto postupu:

a)

Počet vybratých zásobníkov alebo skladovacích komôr na kontrolu, ktorý zodpovedá aspoň 5 % celkového objemu obilnín alebo ryže uskladnených v rámci verejného skladovania.

Výber sa zakladá na záznamoch platobnej agentúry o zásobách, ale správcovi skladu sa neoznamuje.

b)

Fyzická inšpekcia:

i)

overenie prítomnosti obilnín alebo ryže vo vybraných zásobníkoch alebo skladovacích komorách;

ii)

identifikácia obilnín alebo ryže;

iii)

kontrola podmienok skladovania a overenie kvality uskladnených produktov v podmienkach uvedených v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2016/1238 (1);

iv)

porovnanie miesta skladovania a zhodnosti obilnín alebo ryže s údajmi v skladovej evidencii;

v)

ohodnotenie uskladnených množstiev prostredníctvom metódy, ktorú platobná agentúra vopred schválila a ktorej opis musí byť uložený v jej ústredí.

2.   Postup v prípade zistenia nezrovnalostí

Pri overovaní objemu sa pripúšťa určitá odchýlka.

Uplatňujú sa pravidlá stanovené v prílohe IV časti II, ak sa hmotnosť skladovaných produktov zaznamenaná počas fyzickej inšpekcie odlišuje od účtovnej hmotnosti o 5 % alebo viac v prípade obilnín a ryže pri ich skladovaní v sile alebo v halovom sklade.

Ak sa obilniny alebo ryža skladujú v sklade, je možné zaznamenať množstvá vážené na vstupe do skladu namiesto množstiev, ktoré vyplývajú z hodnotenia objemu, ak toto hodnotenie neposkytuje primeranú mieru presnosti a ak rozdiel medzi oboma hodnotami nie je nadmerný.

Platobná agentúra využíva túto možnosť, keď to odôvodňujú okolnosti, ktoré sa posudzujú individuálne, a na vlastnú zodpovednosť. Využitie tejto možnosti zaznamenáva v správe z inšpekcie na základe tohto orientačného vzoru:

OBILNINY – KONTROLA ZÁSOB

Produkt:

Správca skladu: Sklad, silo:

Číslo zásobníka:

Dátum:

Šarža

Množstvo podľa materiálneho účtovníctva

a)   Zásoby v sile

Číslo komory

Objem podľa záznamu m3 (A)

Zistený voľný objem m3 (B)

Objem uskladnených obilnín m3 (A – B)

Zistená špecifická hmotnosť kg/hl = 100

Hmotnosť obilnín alebo ryže

 

 

 

 

 

 

Spolu a): …

b)   Zásoby v halovom sklade

 

Skladovacia komora č.

Skladovacia komora č.

Skladovacia komora č.

Využívaná plocha …

Výška …

m2

m2

m2

m3

m3

m3

 

…m

 

…m

 

…m

 

Opravy ...

… m3

… m3

… m3

Objem …

… m3

… m3

… m3

Špecifická hmotnosť …

…kg/hl

…kg/hl

…kg/hl

Celková hmotnosť

…ton

…ton

…ton

Spolu b) …

Celková hmotnosť v sklade: …

Rozdiel v porovnaní s účtovnou hmotnosťou: …

V %: …

… [dňa]

…(Pečiatka a podpis)

Inšpektor platobnej agentúry:

D.   Hovädzie a teľacie mäso

1.

Vzorka šarží, pri ktorých sa plánuje kontrola, predstavuje aspoň 5 % celkového množstva uskladneného v rámci verejného skladovania. Výber šarží na kontrolu sa pripravuje pred návštevou skladu na základe účtovných údajov platobnej agentúry, ale správcovi skladu sa neoznamuje.

2.

Overenie prítomnosti kontrolovaného množstva a jeho zloženia na mieste. Overenie musí zahŕňať:

a)

pri mäse s kosťou:

i)

identifikáciu šarží a overenie počtu kusov;

ii)

overenie za každý typ výrezu a/alebo akosti pri hmotnosti 20 % z kusov,

iii)

vizuálna kontrola stavu balenia;

b)

pri vykostenom mäse:

i)

identifikáciu šarží a paliet a overenie počtu škatúľ;

ii)

overenie hmotnosti 10 % paliet alebo kontajnerov;

iii)

overenie hmotnosti 10 % škatúľ z každej váženej palety;

iv)

vizuálnu kontrolu obsahu škatúľ a stavu balenia v každej škatuli.

Palety sa musia vyberať s ohľadom na rôzne druhy uskladnených výsekov.

3.

Opis fyzicky skontrolovaných šarží a prípadných zistených nedostatkov sa uvádza v správe z inšpekcie.


(1)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1238 z 18. mája 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o verejnú intervenciu a pomoc na súkromné skladovanie ( Ú. v. EÚ L 206, 30.7.2016, s. 15).


PRÍLOHA IV

Povinnosti a hlavné zásady týkajúce sa zodpovednosti správcov skladov, ktoré sa musia začleniť do zmluvy o skladovaní uzavretej medzi platobnou agentúrou a správcom skladu, ako sa uvádza v článku 3 ods. 2

I.   VŠEOBECNÉ POVINNOSTI SPRÁVCOV SKLADOV

Správcovia skladu sú zodpovední za zabezpečenie správneho uchovávania produktov, ktoré sú predmetom intervenčných opatrení Únie. Za nesprávne uchovávanie produktov nesú finančné následky.

V každom mieste skladovania musia dať k dispozícii plán skladu a doklad o rozmeroch každého sila alebo skladovacej komory.

Obilniny alebo ryža sa musia skladovať tak, aby sa dal overiť ich objem.

II.   AKOSŤ PRODUKTOV

V prípade zhoršenia akosti uskladnených intervenčných produktov v dôsledku nesprávnych alebo nevhodných podmienok skladovania sa straty pripisujú na ťarchu správcu skladu a v účtovníctve verejného skladovania sa zaznamenajú ako strata vyplývajúca z poškodenia produktu z dôvodu podmienok skladovania.

III.   CHÝBAJÚCE MNOŽSTVÁ

1.

Správca skladu je zodpovedný za akýkoľvek zistený rozdiel medzi množstvami na sklade a údajmi poskytnutými vo výkazoch zásob zaslaných platobnej agentúre.

2.

Ak chýbajúce množstvá presiahnu množstvá povolené na základe príslušnej prípustnej odchýlky (odchýlok) v súlade s článkom 4, časťou II oddielom C bodom 2 prílohy III a prílohou V alebo na základe právnych predpisov v odvetví poľnohospodárstva, úhrn bude účtovaný správcovi skladu ako neidentifikovateľná strata. Ak správcovia skladu spochybňujú chýbajúce množstvá, môžu požadovať váženie alebo premeranie produktu a v tomto prípade znášajú náklady spojené s operáciou, pokiaľ sa nepreukáže, že oznámené množstvá sú v skutočnosti prítomné alebo rozdiel nepresahuje príslušné prípustné odchýlky – vtedy znáša náklady na váženie alebo meranie platobná agentúra.

Prípustné odchýlky stanovené v časti II oddiele C bode 2 prílohy III sa uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté ostatné odchýlky uvedené v prvom pododseku tohto bodu.

IV.   PODPORNÉ DOKUMENTY A MESAČNÉ A ROČNÉ VYHLÁSENIA

1.   Podporná dokumentácia a mesačné vyhlásenia

a)

Správca skladu musí vlastniť doklady týkajúce sa uskladnenia produktov, ich skladovania a vyskladnenia, ktoré slúžia ako základ na zostavenie ročných účtov a ktoré musia obsahovať aspoň tieto údaje:

i)

miesto skladovania (prípadne s uvedením zásobníka alebo nádrže);

ii)

množstvo prenesené z predošlého mesiaca,

iii)

uskladnenie a vyskladnenie podľa šarží,

iv)

zásoby na konci obdobia.

Tieto doklady musia kedykoľvek umožniť presnú identifikáciu množstiev v sklade najmä s ohľadom na nákupy a predaje, ktoré boli uzatvorené, ale v prípade ktorých sa ešte nevykonalo uskladnenie alebo vyskladnenie príslušných zásob.

b)

Doklady týkajúce sa uskladnenia, skladovania a vyskladnenia produktov zasiela správca skladu platobnej agentúre aspoň raz mesačne ako podklad súhrnného mesačného výkazu zásob. Platobná agentúra ich musí dostať do 10. dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, ktorého sa výkaz zásob týka.

c)

Vzor súhrnného mesačného výkazu zásob (orientačný vzor) sa uvádza v tejto časti. Platobné agentúry ho elektronicky poskytnú správcom skladov.

Mesačný výkaz zásob

Produkty:

Správca skladu:

Sklad: č.:

Adresa:

Mesiac:

Šarža

Opis

Množstvo (kg, tony, prepravky, kusy atď.)

Dátum

Poznámky

Uskladnenie

Vyskladnenie

 

Prenesené množstvo

 

 

 

 

 

Množstvo, ktoré sa má preniesť

 

 

 

(pečiatka a podpis)

Dátum a miesto:

Meno:

2.   Ročné vyhlásenia

a)

Správca skladu pripraví ročný výkaz zásob na základe mesačných výkazov uvedených v bode 1. Platobnej agentúre sa zašle najneskôr 15. októbra nasledujúceho po uzávierke účtovného obdobia.

b)

Ročný výkaz zásob musí obsahovať súhrn uskladnených množstiev rozčlenených podľa produktov a miesta skladovania, pričom pri každom produkte sa uvádzajú množstvá na sklade, čísla šarží (s výnimkou obilnín), rok uskladnenia a vysvetlenie prípadných zistených nezrovnalostí.

c)

Vzor súhrnného ročného výkazu zásob (orientačný vzor) sa uvádza v tejto časti.

Platobné agentúry ho elektronicky poskytnú správcom skladov.

Ročný výkaz zásob

Produkty:

Správca skladu:

Sklad: č.:

Adresa:

Rok:

Šarža

Opis

Zaúčtované množstvo a/alebo hmotnosť

Poznámky

 

 

 

 

(pečiatka a podpis)

Dátum a miesto:

Meno:

V.   POČÍTAČOVÉ MATERIÁLNE ÚČTOVNÍCTVO A DOSTUPNOSŤ INFORMÁCIÍ

Zmluva o verejnom skladovaní uzatvorená medzi platobnou agentúrou a správcom skladu musí obsahovať ustanovenia zaručujúce dodržiavanie právnych predpisov Únie.

Musia vyžadovať:

a)

vedenie počítačového materiálneho účtovníctva intervenčných zásob;

b)

priamu a okamžitú dostupnosť stáleho inventára;

c)

nepretržitú dostupnosť všetkých dokumentov týkajúcich sa uskladnenia, skladovania a vyskladnenia zásob, ako aj účtovných dokladov a záznamov vyhotovených v súlade s týmto nariadením, ktoré drží správca skladu;

d)

neustály prístup k týmto dokumentom pre zamestnancov platobnej agentúry a Komisie, ako aj pre každú nimi riadne poverenú osobu.

VI.   FORMA A OBSAH DOKUMENTOV ZASIELANÝCH PLATOBNEJ AGENTÚRE

Forma a obsah dokumentov uvedených v časti IV sa určuje podľa článku 92 nariadenia (EÚ) 2021/2116.

VII.   UCHOVÁVANIE DOKLADOV

Podporné dokumenty týkajúce sa všetkých operácií verejného skladovania uchováva správca skladu počas celého obdobia, ktoré sa vyžaduje na základe prijatých pravidiel založených na článku 92 nariadenia (EÚ) 2021/2116 pre postupy schvaľovania účtov, bez toho, aby boli dotknuté príslušné vnútroštátne ustanovenia.


PRÍLOHA V

Prípustné odchýlky uvedené v článku 4 ods. 2

1.

Vzhľadom na množstvové straty vyplývajúce z bežných operácií skladovania vykonávaných podľa pravidiel, sa pre každý poľnohospodársky produkt, ktorý je predmetom opatrenia verejného skladovania uplatňujú tieto prípustné odchýlky:

a)

obilniny 0,2 %;

b)

nelúpaná ryža, kukurica 0,4 %;

c)

sušené odstredené mlieko 0,0 %;

d)

maslo 0,0 %;

e)

hovädzie a teľacie mäso 0,6 %.

2.

Percentuálny podiel prípustných strát pri vykosťovaní hovädzieho mäsa sa stanovuje na hodnotu 32. Uplatňuje sa na všetky množstvá vykostené počas daného účtovného obdobia.

3.

Prípustné odchýlky uvedené v bode 1 sa stanovujú ako percentuálny podiel skutočnej hmotnosti uskladnených a prevzatých množstiev bez obalu počas príslušného účtovného obdobia, ktoré sa zvyšujú o množstvá na sklade na začiatku daného obdobia.

Tieto odchýlky sa uplatňujú pri fyzických inšpekciách zásob. Pre každý produkt sa vypočítajú na základe celého množstva, ktoré platobná agentúra skladuje.

Skutočná hmotnosť pri uskladnení a vyskladnení sa vypočíta tak, že od zaznamenanej hmotnosti sa odpočíta štandardná hmotnosť obalu, ktorá sa uvádza v podmienkach uskladnenia, alebo, ak sa takáto podmienka nestanovila, odpočíta sa priemerná hmotnosť obalov, ktorú používa agentúra.

4.

Prípustná odchýlka sa nevzťahuje na straty z hľadiska počtu obalov alebo počtu zaznamenaných kusov.

5.

Do výpočtu prípustných odchýlok uvedených v bodoch 1 a 2 sa nezapočítavajú množstvá chýbajúce v dôsledku krádeží či iné straty vyplývajúce zo zistiteľných príčin.