Naspäť na výsledky hľadania

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2290 z 21. decembra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá pre metódy výpočtu spoločných ukazovateľov výstupov a výsledkov stanovené v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115, ktorým sa stanovujú pravidlá podpory strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a (EÚ) č. 1307/2013


Celex: 32021R2290
Zoznam autorov:
  • Európska komisia
  • Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Typ: Vykonávacie nariadenie
Zoznam EuroVoc termínov:
Dátum schválenia: 21.12.2021
Dátum účinnosti od: 23.12.2021
Dátum účinnosti do: 31.12.9999
Dátum uverejnenia: 22.12.2021
Dátum uzávierky:
Právny základ: http://publications.europa.eu/resource/cellar/4a220961-5636-11ec-91ac-01aa75ed71a1
Odkazy NIP:
Zmluva: Zmluva o fungovaní Európskej únie (konsolidované znenie 2012)
Prílohy:22.12.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 458/486


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/2290

z 21. decembra 2021,

ktorým sa stanovujú pravidlá pre metódy výpočtu spoločných ukazovateľov výstupov a výsledkov stanovené v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115, ktorým sa stanovujú pravidlá podpory strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a (EÚ) č. 1307/2013

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115 z 2. decembra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá podpory strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a (EÚ) č. 1307/2013 (1), a najmä na jeho článok 133,

keďže:

(1)

V nariadení (EÚ) 2021/2115 sa stanovuje nový právny rámec spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), ktorého účelom je zlepšiť jej dosahovanie cieľov Únie. Rovnako sa v ňom stanovujú ciele Únie pri SPP a vymedzujú typy intervencií, ako aj spoločné požiadavky Únie uplatniteľné na členské štáty, pričom sa im ponecháva flexibilita pri zostavovaní intervencií, ktoré majú zahrnúť do svojich strategických plánov SPP. Členské štáty majú dané strategické plány SPP zostaviť a predložiť svoje návrhy Komisii do 1. januára 2022,

(2)

Podľa článku 128 nariadenia (EÚ) 2021/2115 treba stanoviť výkonnostný rámec, ktorý umožní podávanie správ, monitorovanie a hodnotenie výkonnosti strategického plánu SPP počas jeho vykonávania. Na tento účel sa v prílohe I k nariadeniu (EÚ) 2021/2115 stanovujú spoločné ukazovatele výstupov a výsledkov, ktoré tvoria základ mechanizmu schvaľovania výkonnosti a preskúmania výkonnosti, ako aj monitorovania a hodnotenia SPP. Treba stanoviť jasné a spoločné pravidlá pre metódy výpočtu daných ukazovateľov.

(3)

Členské štáty potrebujú pravidlá pre metódy výpočtu spoločných ukazovateľov výstupov a výsledkov pri koncipovaní návrhov svojich strategických plánov SPP na predloženie Komisii do 1. januára 2022, a preto by toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre poľnohospodárske fondy,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Metódy výpočtu spoločných ukazovateľov výstupov a výsledkov stanovené v prílohe I k nariadeniu (EÚ) 2021/2115 sa stanovujú v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. decembra 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 435, 6.12.2021, s. 1.


PRÍLOHA

METÓDY VÝPOČTU SPOLOČNÝCH UKAZOVATEĽOV VÝSTUPOV A VÝSLEDKOV STANOVENÉ V PRÍLOHE I K NARIADENIU (EÚ) 2021/2115

UKAZOVATELE VÝSTUPOV

Metóda výpočtu ukazovateľov výstupov, ktoré sa majú použiť na účely schvaľovania výkonnosti

1.

Členské štáty pri výpočte ukazovateľov výstupov na účely schvaľovania výkonnosti zohľadňujú tieto aspekty:

a)

výstupy sa plánujú za každý poľnohospodársky finančný rok, a to:

i)

za intervenciu. Ak sa za intervenciu stanovia viaceré jednotkové sumy, výstupy sa môžu plánovať buď za jednotkovú sumu, za skupinu jednotkových súm alebo za všetky jednotkové sumy. Ak sa pre ukazovateľ výstupov intervencie stanoví viac než jedna jednotka merania, plánuje sa za každú mernú jednotku;

ii)

za sektor pri typoch intervencií v sektore ovocia a zeleniny, sektore chmeľu, sektore olivového oleja a stolových olív a v ďalších sektoroch uvedených v článku 42 písm. f) nariadenia (EÚ) 2021/2115;

b)

správy o výstupoch sa podávajú za každý poľnohospodársky finančný rok a za každú intervenciu, pri ktorej sa platby uhradili v predmetnom poľnohospodárskom finančnom roku, a to:

i)

za jednotkovú sumu;

ii)

za operačný program v sektore ovocia a zeleniny, sektore chmeľu, sektore olivového oleja a stolových olív a v ďalších sektoroch uvedených v článku 42 písm. f) nariadenia (EÚ) 2021/2115;

c)

výstupy získané prostredníctvom intervencie sa plánujú a nahlasujú len raz, a to v rámci ukazovateľa výstupov spojeného s intervenciou v strategickom pláne SPP;

d)

ak intervencia zahŕňa podporu v podobe grantov a finančných nástrojov, ukazovateľ výstupov sa počíta za každú formu podpory;

e)

nahlasované hodnoty výstupov musia zodpovedať pomeru skutočne vynaložených výdavkov na daný výstup v predmetnom poľnohospodárskom finančnom roku. Čiastočné výstupy sa nahlasujú za čiastočne ukončené intervencie v danom poľnohospodárskom finančnom roku.

Nahlasovanie preddavkov v ukazovateľoch výstupov, ktoré sa majú použiť na účely schvaľovania výkonnosti

2.

Intervencie, pri ktorých sa príslušné platby uhradili vo forme preddavkov, ako sa uvádza v článku 32 ods. 4 písm. a), článku 32 ods. 5 a článku 44 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 (1), pred úplným dosiahnutím zodpovedajúceho výstupu, sa nezahrnú do výročnej správy o výkonnosti, ako sa uvádza v článku 128 nariadenia (EÚ) 2021/2115, za poľnohospodársky finančný rok, v ktorom sa preddavok vyplatil. Dané preddavky sa nahlásia za poľnohospodársky finančný rok, v ktorom sa zrealizuje platba zodpovedajúca úplnému výstupu.

Podávanie správ o súhrnných hodnotách ukazovateľov výstupov a hodnotách ukazovateľov výstupov O.3 a O.34 na účely monitorovania, informovania a hodnotenia

3.

Pri podávaní správ o súhrnných hodnotách ukazovateľov výstupov a iných hodnotách výstupov platí:

a)

členské štáty do správ o ukazovateľoch výstupov používaných na schvaľovanie výkonnosti zahŕňajú aj tieto súhrnné hodnoty:

i)

celkový výstup za intervenciu, ak sú pri danej intervencii stanovené viaceré jednotkové sumy;

ii)

celkový výstup za mernú jednotku, ak sú pri danej intervencii stanovené viaceré jednotky merania;

iii)

celkový výstup za typ intervencie, ak daný typ intervencie zahŕňa viacero intervencií;

iv)

celkový výstup za mernú jednotku a prípadne celkový výstup uvádzaný pomocou spoločnej jednotky merania, ak typ intervencie zahŕňa viacero intervencií, ktorých výstup sa meria v rôznych jednotkách merania;

v)

pri ukazovateľoch výstupov O.4, O.36 a O.37, ak intervencie nepatria k rovnakému typu intervencií, celkový výstup za dané intervencie;

b)

členské štáty každoročne poskytujú hodnoty týchto ukazovateľov výstupov, ktoré sa nezohľadňujú pri schvaľovaní výkonnosti:

i)

ukazovateľ výstupu O.3:

hodnota tohto ukazovateľa sa poskytuje za intervenciu a za typ intervencie,

treba poskytnúť celkový počet prijímateľov podpory z SPP, ktorí sú poľnohospodármi, a celkový počet poľnohospodárov, ktorí dostávajú priame platby,

celkový počet prijímateľov podpory z SPP, ktorí sú poľnohospodármi, treba poskytnúť rozčlenený podľa pohlavia,

počet prijímateľov sa započíta v plnom rozsahu;

ii)

ukazovateľ výstupu O.34:

treba uviesť celkový počet hektárov, na ktoré plynie podpora z SPP a na ktorých sa uplatňujú relevantné povinné požiadavky týkajúce sa hospodárenia (SMR), normy dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu (GAEC) stanovené v hlave III kapitole I oddiele 2 nariadenia (EÚ) 2021/2115 a environmentálne postupy stanovené podľa článkov 31 a 70 a hlavy III kapitoly III uvedeného nariadenia, s výnimkou prípadov intervencií plánovaných v iných jednotkách,

treba uviesť celkový počet hektárov, na ktorých sa využívajú environmentálne postupy podľa článkov 31 a 70 a hlavy III kapitoly III nariadenia (EÚ) 2021/2115, s výnimkou prípadov intervencií plánovaných v iných jednotkách,

počet hektárov sa započíta v plnom rozsahu.

Metódy výpočtu súhrnných hodnôt ukazovateľov výstupov na účely monitorovania, komunikácie a hodnotenia

4.

Pri výpočte súhrnných hodnôt ukazovateľov výstupov sa výstupy počítajú takto:

a)

pri súhrnných hodnotách ukazovateľov výstupov týkajúcich sa intervencií, na ktoré sa vzťahujú integrované administratívne a kontrolné systémy uvedené v článku 65 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2021/2116 („integrovaný systém“), a intervencií úplne vyplatených v danom finančnom roku, na ktoré sa integrovaný systém nevzťahuje, sa výstupy vždy započítajú v plnom rozsahu;

b)

pri súhrnných hodnotách ukazovateľov výstupov týkajúcich sa intervencií, na ktoré sa integrovaný systém nevzťahuje a ktoré sa vyplácajú v rozličných splátkach počas viacerých rokov, sa započítajú čiastočné výstupy.

Dodatočné národné financovanie v prípade ukazovateľov výstupov

5.

Keď sa podpora poskytuje ako dodatočné národné financovanie uvedené v článku 115 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2021/2115 („dodatočné národné financovanie“), platí, že:

a)

plánované výstupy zahŕňajú výstupy získané prostredníctvom dodatočného národného financovania;

b)

výstupy získané prostredníctvom dodatočného národného financovania sa nahlasujú oddelene od výstupov získaných prostredníctvom verejných výdavkov iných než je dodatočné národné financovanie;

c)

výstupy získané prostredníctvom dodatočného národného financovania sa nezohľadňujú na účely schvaľovania výkonnosti;

d)

výstupy získané prostredníctvom dodatočného národného financovania sa zohľadňujú pri výpočte súhrnných hodnôt ukazovateľov výstupov na účely monitorovania komunikácie a hodnotenia.

Pravidlá na predchádzanie dvojitému započítaniu v ukazovateľoch výstupov na účely monitorovania, komunikácie a hodnotenia

6.

Pri výpočte súhrnných hodnôt ukazovateľov výstupov bez dvojitého započítania platí, že:

a)

ak sa na jednotku výstupu vzťahujú viaceré relevantné intervencie alebo viaceré operácie v rámci rovnakej intervencie, daná jednotka výstupu sa pri výpočte súhrnnej hodnoty počíta len jedenkrát;

b)

súhrnné hodnoty ukazovateľov výstupov týkajúce sa intervencií, na ktoré sa vzťahuje integrovaný systém a ktoré sa nahlasujú vo výročných správach o výkonnosti za poľnohospodársky finančný rok N-1, zahŕňajú počet jednotiek, ktoré v poľnohospodárskom finančnom roku N-1 prijali čiastočné alebo úplné platby v súvislosti s intervenciami požadovanými v roku N-2;

c)

ak sa uplatňujú platobné nároky alebo maximálne prahové hodnoty, členské štáty nahlasujú príslušné oblasti, ktoré sa po administratívnych kontrolách a pred uplatnením daných limitov v rámci relevantných ukazovateľov výstupov určili ako oblasti oprávnené na poskytnutie platby.

UKAZOVATELE VÝSLEDKOV

Prepojenie medzi špecifickými cieľmi, ukazovateľmi výsledkov a intervenciami

7.

Členské štáty vo svojich strategických plánoch SPP určia prepojenia medzi špecifickými cieľmi, ukazovateľmi výsledkov a intervenciami takto:

a)

členské štáty určia prepojenie medzi ukazovateľmi výsledkov a špecifickými cieľmi. Ukazovateľ výsledkov môže byť prepojený s jedným alebo viacerými špecifickými cieľmi;

b)

intervencie sa prepoja so všetkými ukazovateľmi výsledkov, ku ktorým priamo a výraznou mierou prispievajú;

c)

len operácie v rámci intervencie, ktoré k ukazovateľu výsledkov prispievajú priamo a výraznou mierou, sa priradia danému ukazovateľu výsledkov;

d)

jediná intervencia alebo jediná operácia v rámci jednej intervencie môže prispievať k viac než jednému ukazovateľu výsledkov;

e)

hodnota výstupov získaných prostredníctvom operácie sa vždy plne priraďuje k relevantným ukazovateľom výsledkov, a to aj vtedy, keď je prepojená s viacerými ukazovateľmi výsledkov;

f)

záväzky týkajúce sa hospodárenia a investície prispievajúce k rovnakému účelu sa prepoja s oddelenými ukazovateľmi výsledkov, s výnimkou ukazovateľov výsledkovR.43 a R.44;

g)

ukazovateľ výsledkov R.35 sa prepojí s intervenciami v sektore včelárstva, ktoré patria k typu intervencií uvedenému v článku 55 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2021/2115. Tieto intervencie sa nahlasujú len v rámci ukazovateľa výsledkov R.35;

h)

oblasti, na ktoré sa vzťahuje len SMR a GAEC, sa nezahŕňajú do výpočtu ukazovateľov výsledkov, pričom výnimkou je ukazovateľ výsledkov R.4, ktorý konkrétne slúži na zachytenie podielu poľnohospodárskej plochy, na ktorú z SPP plynie podpora príjmu a na ktorú sa vzťahuje kondicionalita.

Podrobná metóda výpočtu ukazovateľov výsledkov

8.

Pri plánovaní a nahlasovaní ukazovateľov výsledkov vo výročnej správe o výkonnosti treba zohľadniť tieto body:

a)

hodnoty ukazovateľov výsledkov sa vypočítajú v plnom rozsahu za poľnohospodársky finančný rok, keď sa uskutočnila prvá platba, a to aj v prípade, ak sa v priebehu predmetného poľnohospodárskeho finančného roka uskutočnila len čiastočná platba;

b)

odchylne od písmena a) sa hodnoty ukazovateľa výsledkov R.37 vypočítajú v plnom rozsahu v čase dokončenia operácie;

c)

hodnoty týkajúce sa platieb v podobe preddavkov uvedených v článku 32 ods. 4 písm. a), článku 32 ods. 5), článku 44 ods. 2 druhom pododseku a článku 44 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2021/2116 sa do kvantifikácie súvisiacich ukazovateľov výsledkov nezapočítavajú pred dosiahnutím zodpovedajúceho výstupu;

d)

ročné hodnoty sa vypočítajú za ukazovatele výsledkov R.4, R.5, R.6, R.7, R.8, R.11, R.12, R.13, R.14, R.19, R.20, R.21, R.22, R.23, R.24, R.25, R.29, R.30, R.31, R.33,R.34, R.43 a R.44;

e)

kumulatívne hodnoty sa vypočítajú za ukazovatele výsledkov R.1, R.2, R.3, R.9, R.10, R.15, R.16, R.17, R.18, R.26, R.27, R.28, R.32, R.35, R.36, R.37, R.38, R.39, R.40, R.41 a R.42;

f)

ukazovateľ výsledku R.4 sa týka oblasti, na ktorú sa vzťahujú všetky typy intervencií vo forme priamych platieb uvedené v hlave III kapitole II nariadenia (EÚ) 2021/2115, ako aj podpory na oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami uvedenými v článku 71 uvedeného nariadenia a na osobitné znevýhodnenia jednotlivých oblastí vyplývajúce z určitých povinných požiadaviek uvedených v článku 72 daného nariadenia;

g)

ukazovateľ výsledku R.6 sa týka všetkých typov intervencií vo forme priamych platieb uvedených v hlave III kapitole II nariadenia (EÚ) 2021/2115 s výnimkou platby na bavlnu uvedenej v článku 36 daného nariadenia;

h)

ukazovateľ výsledku R.7 sa týka všetkých typov intervencií vo forme priamych platieb uvedených v hlave III kapitole II nariadenia (EÚ) 2021/2115, s výnimkou platby na bavlnu uvedenej v článku 36 daného nariadenia, ako aj podpory na oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami uvedenými v článku 71 uvedeného nariadenia a na osobitné znevýhodnenia jednotlivých oblastí vyplývajúce z určitých povinných požiadaviek uvedených v článku 72 daného nariadenia;

i)

odchylne od písmena h), ak členské štáty skoncipujú intervencie v súlade s článkom 72 nariadenia (EÚ) 2021/2115 len na podporu lesných území, predmetné intervencie možno prepojiť s ukazovateľom výsledkov R.30, pod podmienkou že:

nie sú navrhnuté žiadne intervencie zamerané na poľnohospodárske plochy s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami, ako sa uvádzajú v článku 71 nariadenia (EÚ) 2021/2115 a

a článok 22 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/2115 sa neuplatňuje pri oblastiach určených podľa článku 32 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 (2);

j)

ukazovateľ výsledkov R.38 sa týka intervencií zameraných na LEADER uvedených v článku 77 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2021/2115. Členské štáty vo svojich strategických plánoch SPP pri ich predkladaní na schválenie v súlade s článkom 118 nariadenia (EÚ) 2021/2115 stanovujú pre ukazovateľ výsledku R.38 cieľovú hodnotu udávajúcu očakávaný počet obyvateľov vidieckych oblastí, na ktorý sa budú vzťahovať stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, ako sa uvádzajú v článku 32 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 (3). Po tom, ako sa všetky stratégie miestneho rozvoja v rámci strategického plánu SPP vyberú, dotknuté členské štáty prípadne pozmenia strategické plány SPP a doplnia k existujúcim cieľovým hodnotám dodatočný príspevok očakávaný v súvislosti s vykonávaním vybratých stratégií miestneho rozvoja. Môže to zahŕňať dodatočné prepojenia medzi intervenciami pre LEADER a spoločnými ukazovateľmi výsledkov stanovenými v prílohe I k nariadeniu (EÚ) 2021/2115;

k)

ukazovatele výsledkov R.12, R.14, R.19, R.20, R.21, R.22, R.23, R.24, R.29, R.31, R.33 a R.34 týkajúce sa oblastí sa vzťahujú len na dobrovoľné environmentálne postupy presahujúce rámec povinných požiadaviek vyplatených na hektáre v rámci ekoschém uvedených v článku 31 nariadenia (EÚ) 2021/2115, agroenvironmentálno-klimatických záväzkov uvedených v článku 70 nariadenia (EÚ) 2021/2115, ako aj relevantných intervencií v určitých sektoroch uvedených v hlave III kapitole III nariadenia (EÚ) 2021/2115;

l)

odchylne od písmena k) členské štáty môžu prepojiť aj ukazovatele výsledkov R.12, R.14, R.19, R.20, R.21, R.22, R.23, R.24, R.29, R.31, R.33 a R.34 s intervenciami inými než tými, ktoré sa uvádzajú v písmene k), za predpokladu, že podporované postupy presahujú rámec povinných požiadaviek a výrazne a priamo prispievajú k príslušným ukazovateľom výsledkov;

m)

pri výpočte ukazovateľov výsledkov sa zohľadňuje dodatočné národné financovanie.

Pravidlá na zabránenie dvojitému započítaniu do ukazovateľov výsledkov

9.

Pri výpočte ukazovateľov výsledkov bez dvojitého započítania platí, že:

a)

ak sa na jednotku, ktorá prispieva ku kvantifikácii ukazovateľa výsledku, vzťahujú viaceré intervencie alebo viaceré operácie v rámci tej istej intervencie, ktoré sú prepojené s tým istým ukazovateľom výsledkov, daná jednotka sa do kvantifikácie predmetného ukazovateľa výsledku započíta iba jedenkrát;

b)

ukazovatele výsledkov týkajúce sa intervencií, na ktoré sa vzťahuje integrovaný systém a ktoré sa nahlasujú vo výročných správach o výkonnosti za poľnohospodársky finančný rok N-1, zahŕňajú počet jednotiek, ktoré v poľnohospodárskom finančnom roku N-1 prijali čiastočné alebo úplné platby v súvislosti s intervenciami požadovanými v roku N-2;

c)

ak sa uplatňujú platobné nároky alebo maximálne prahové hodnoty, členské štáty nahlasujú príslušné oblasti, ktoré sa po administratívnych kontrolách a pred uplatnením daných limitov v rámci relevantných ukazovateľov výsledkov určili ako oblasti oprávnené na poskytnutie platby;

d)

odchylne od písmena a) možno dvojité započítanie akceptovať pri ukazovateľoch výsledkov R.1, R.2, R.3, R.10 a R.28.

Menovatele ukazovateľov výsledkov

10.

Pre menovatele platí:

a)

hodnoty kontextových ukazovateľov, ktoré sa používajú ako menovatele ukazovateľov výsledkov sa stanovujú na celé obdobie strategického plánu SPP. V náležite opodstatnených prípadoch môžu členské štáty tieto hodnoty aktualizovať v rámci zmeny strategického plánu SPP v súlade s článkom 119 nariadenia (EÚ) 2021/2115;

b)

odchylne od písmena a) sa na účely podávania správ menovatele pre ukazovatele výsledkov R.6, R.7, a R.11 aktualizujú každoročne.

Rozčlenenie ukazovateľov výsledkov na účely podávania správ

11.

Členské štáty nahlasujú za príslušný ukazovateľ výsledkov len jednu hodnotu. Odchylne od prvej vety je potrebné toto rozčlenenie:

a)

pri ukazovateli výsledkov R.11 podľa sektorov;

b)

pri ukazovateli výsledkov R.17 podľa podkategórií;

c)

pri ukazovateli výsledkov R.29 podľa konverzie a udržiavania ekologického poľnohospodárstva;

d)

pri ukazovateli výsledkov R.33 podľa typu plochy;

e)

pri ukazovateli výsledkov R.36 podľa pohlavia;

f)

pri ukazovateľoch výsledkov R.43 a R.44 podľa druhu hospodárskych zvierat.

Koeficienty na prepočítanie zvierat na dobytčie jednotky

12.

Pri používaní koeficientov prepočtu platí, že:

a)

koeficienty EUROSTATu na prepočet zvierat na dobytčie jednotky sa používajú podľa potreby na účely ukazovateľov výstupov a ukazovateľov výsledkov;

b)

odchylne od písmena a) možno použiť zjednodušené koeficienty prepočtu stanovené v tejto tabuľke:

Druh

Vek/kategória

Koeficient

Hovädzí dobytok

menej než šesť mesiacov

0,4

 

od šiestich mesiacov do dvoch rokov

0,6

 

vyše 2 roky

1,0

Koňovité

vyše šesť mesiacov

1,0

Ovce a kozy

 

0,15

Ošípané

chovné prasnice > 50 kg

0,5

 

ostatné ošípané

0,3

Hydina

 

 

 

nosnice

0,014

 

ostatná hydina

0,03

c)

koeficient prepočtu stanovený v tabuľke v písmene b) možno zvýšiť alebo znížiť v náležite opodstatnených prípadoch objasnených v strategickom pláne SPP pri zohľadnení vedeckých dôkazov;

d)

iné kategórie zvierat možno výnimočne v náležite opodstatnených prípadoch doplniť do tabuľky v písmene b) a koeficient prepočtu za každú takúto kategóriu treba stanoviť a vysvetliť v strategickom pláne SPP pri zohľadnení vedeckých dôkazov.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 z 2. decembra 2021 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1306/2013 (Ú. v. EÚ L 435, 6.12.2021, s. 187).

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 487).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku (Ú. v. EÚ L 231, 30.6.2021, s. 159).