Naspäť na výsledky hľadania

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/725 zo 4. mája 2021, ktorým sa v súvislosti s rokom 2021 stanovujú výnimky z vykonávacích nariadení (EÚ) č. 809/2014, (EÚ) č. 180/2014, (EÚ) č. 181/2014, (EÚ) 2017/892, (EÚ) 2016/1150, (EÚ) 2018/274, (EÚ) č. 615/2014 a (EÚ) 2015/1368, pokiaľ ide o určité administratívne kontroly a kontroly na mieste uplatniteľné v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky


Celex: 32021R0725
Zoznam autorov:
  • Európska komisia
  • Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Typ: Vykonávacie nariadenie
Zoznam EuroVoc termínov:
Dátum schválenia: 04.05.2021
Dátum účinnosti od: 01.08.2020
Dátum účinnosti do: 31.12.9999
Dátum uverejnenia: 05.05.2021
Dátum uzávierky: 15.09.2021
Právny základ: http://publications.europa.eu/resource/cellar/37d6d3a5-916b-11e2-b5c3-01aa75ed71a1 http://publications.europa.eu/resource/cellar/1dc2a025-6c04-11e3-9afb-01aa75ed71a1 http://publications.europa.eu/resource/cellar/3bff47a6-916b-11e2-b5c3-01aa75ed71a1
Odkazy NIP:
Zmluva: Zmluva o fungovaní Európskej únie (konsolidované znenie 2012)
Prílohy:5.5.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 155/8


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/725

zo 4. mája 2021,

ktorým sa v súvislosti s rokom 2021 stanovujú výnimky z vykonávacích nariadení (EÚ) č. 809/2014, (EÚ) č. 180/2014, (EÚ) č. 181/2014, (EÚ) 2017/892, (EÚ) 2016/1150, (EÚ) 2018/274, (EÚ) č. 615/2014 a (EÚ) 2015/1368, pokiaľ ide o určité administratívne kontroly a kontroly na mieste uplatniteľné v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a najmä na jeho článok 62 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013 z 13. marca 2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 247/2006 (2), a najmä na jeho článok 8 a článok 18 ods. 1 druhý pododsek,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 229/2013 z 13. marca 2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech menších ostrovov v Egejskom mori a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1405/2006 (3), a najmä na jeho článok 7, článok 11 ods. 3 a článok 14 ods. 1 druhý pododsek,

keďže:

(1)

Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 a rozsiahlych obmedzení pohybu zavedených v členských štátoch sa vo všetkých členských štátoch vyskytli mimoriadne administratívne ťažkosti pri plánovaní a vykonávaní požadovaného počtu včasných kontrol na mieste. Z dôvodu týchto ťažkostí by sa mohlo vykonávanie kontrol a následné vyplatenie pomoci oneskoriť. Poľnohospodári zároveň citlivo reagujú na hospodárske výkyvy spôsobené pandémiou a čelia finančným ťažkostiam a problémom s peňažnými tokmi.

(2)

Vzhľadom na bezprecedentnú povahu týchto okolností Komisia prijala vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/532 (4) s cieľom zmierniť tieto ťažkosti prostredníctvom udelenia výnimiek z rôznych vykonávacích nariadení uplatniteľných v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky, pokiaľ ide o určité administratívne kontroly a kontroly na mieste, a to v súvislosti s ich načasovaním a počtom. Vzhľadom na naďalej pretrvávajúce ťažkosti v dôsledku pokračovania pandémie ochorenia COVID-19 v roku 2021 je vhodné podobné opatrenia stanoviť aj v roku 2021.

(3)

Vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 809/2014 (5) sa stanovujú pravidlá, ktoré sa okrem iného týkajú načasovania kontrol na mieste, mier kontrol v prípade určitých kontrol na mieste v rámci integrovaného systému (vrátane režimov pomoci na zvieratá) a zvýšenia miery kontrol, pokiaľ ide o určité režimy. Dané nariadenie okrem toho obsahuje pravidlá týkajúce sa kontrol na mieste, ktoré sa týkajú kritérií oprávnenosti, záväzkov a iných povinností v súvislosti so žiadosťami o pomoc na dobytok a žiadosťami o platbu v rámci podporných opatrení na zvieratá, mier kontrol v prípade opatrení na rozvoj vidieka nesúvisiacich s plochou či so zvieratami, ako aj minimálnych mier kontrol týkajúcich sa krížového plnenia.

(4)

V článku 24 ods. 4, článku 48 ods. 5, článku 49 ods. 1, článku 52 ods. 1, článku 60 ods. 2 a článku 71 ods. 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014 sa stanovujú určité pravidlá, ktoré má príslušný orgán dodržiavať pri vykonávaní administratívnych kontrol alebo kontrol na mieste. Vzhľadom na okolnosti spôsobené pandémiou ochorenia COVID-19 je vhodné podporiť vykonávanie týchto kontrol pomocou diaľkového snímania, ako aj využívanie nových technológií, akými sú napríklad bezpilotné letecké systémy, fotografické snímky s geografickou lokalizáciou, prijímače globálneho navigačného satelitného systému (GNSS) v kombinácii so systémom Európskej prekryvnej služby geostacionárnej navigácie (EGNOS) a systémom Galileo, údaje zachytené družicami Sentinel systému Copernicus či iné relevantné listinné dôkazy, ktoré sa majú použiť na kontrolu plnenia kritérií oprávnenosti, záväzkov alebo iných povinností v prípade príslušnej schémy pomoci alebo podporného opatrenia, ako aj na kontrolu súladu s požiadavkami a normami týkajúcimi sa krížového plnenia.

(5)

V článku 26 ods. 4 a článku 42 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014 sa stanovujú pravidlá týkajúce sa kontrol na mieste s cieľom overiť, či sú splnené všetky kritériá oprávnenosti, záväzky a iné povinnosti a či sa vzťahujú na všetky zvieratá, v súvislosti s ktorými boli podané žiadosti o pomoc alebo žiadosti o platbu v rámci kontrolovaných režimov pomoci na zvieratá alebo podporných opatrení týkajúcich sa zvierat. Vzhľadom na súčasnú situáciu je vhodné stanoviť, že ak členské štáty nedokážu vykonávať dané kontroly na mieste vyžadované v uvedených ustanoveniach a ak nie sú k dispozícii alternatívne dôkazy, členské štáty môžu rozhodnúť o vykonaní daných kontrol v súvislosti s rokom podania žiadosti 2021 alebo kalendárnym rokom 2021 kedykoľvek počas daného roka, pokiaľ je ich prostredníctvom ešte stále možné skontrolovať podmienky oprávnenosti.

(6)

Viaceré povinnosti uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s krížovým plnením a v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 (6) v súvislosti s režimami pomoci na zvieratá a podpornými opatreniami týkajúcimi sa zvierat sa opierajú o osobitné a diferencované časové plány ich plnenia, a preto si vyžadujú uskutočnenie kontrol na mieste v rámci uvedených lehôt. Opatrenia prijaté členskými štátmi v záujme riešenia pandémie ochorenia COVID-19 majú vplyv na schopnosť uskutočniť požadované kontroly na mieste náležite a v rámci lehoty zodpovedajúcej týmto povinnostiam. Je možné, že niektoré typy kontrol sa pomocou nových technológií, ktorými sa má nahradiť návšteva poľnohospodárskeho podniku, nebudú dať realizovať. Preto je v súvislosti s určitými kontrolami, ktoré sa majú vykonať v roku 2021, potrebné odchýliť sa od plnenia požiadaviek článkov 30 až 33, článkov 40a, 50, 52 a článku 68 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014 a znížiť minimálnu mieru kontrol na mieste v porovnaní s bežnými mierami kontrol, ktoré náležite súvisia s režimami pomoci na plochu a režimami pomoci na zvieratá a s podpornými opatreniami týkajúcimi sa zvierat, inými opatreniami na rozvoj vidieka, než sú opatrenia v rámci integrovaného administratívneho a kontrolného systému, ako aj s povinnosťami týkajúcimi sa krížového plnenia. V záujme maximálne účinného využitia možnosti obmedziť kontrolný súbor je takisto vhodné odchýliť sa od plnenia požiadaviek článku 35, článku 50 ods. 5 a článku 68 ods. 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014, a umožniť tak členským štátom odložiť uplatňovanie zvýšených mier kontrol, ktoré sa vyžadujú v uvedených ustanoveniach, a to vrátane mier kontrol vyplývajúcich z výnimiek stanovených v článku 4 ods. 4, článku 7 ods. 2 a článku 9 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2020/532.

(7)

Výnimky z vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014 stanovené v tomto nariadení by mali členským štátom umožniť vyhnúť sa omeškaniam v súvislosti s realizáciou kontrolných opatrení a so spracovaním žiadostí o pomoc, a tak predísť omeškaniam pri vyplácaní platieb prijímateľom na rok 2021. Je však nevyhnutné, aby uvedené výnimky nebránili správnemu finančnému riadeniu a plneniu požiadavky týkajúcej sa dostatočného stupňa istoty. Členské štáty využívajúce dané výnimky sú preto zodpovedné za prijatie všetkých nevyhnutných opatrení, ktorými sa zabráni vyplácaniu nadmerných platieb a zabezpečí iniciovanie vymáhania neoprávnene vyplatených súm. Navyše by sa na využitie uvedených výnimiek malo v prípade rozpočtových rokov 2021 a 2022 vzťahovať vyhlásenie riadiaceho subjektu (manažérske vyhlásenie) uvedené v článku 7 ods. 3 prvom pododseku písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

(8)

Vo vykonávacích nariadeniach Komisie (EÚ) č. 180/2014 (7) a (EÚ) č. 181/2014 (8) sa stanovujú miery kontrol, ktoré sa týkajú kontrol osobitných opatrení v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch Únie a na menších ostrovoch v Egejskom mori. V dôsledku opatrení prijatých v záujme riešenia pandémie ochorenia COVID-19, ktoré ovplyvňujú aj najvzdialenejšie regióny Únie a menšie ostrovy v Egejskom mori, je vhodné odchýliť sa od plnenia požiadaviek uvedených nariadení, a to tak, že sa v súvislosti s kontrolami rozšíri možnosť používať nové technológie ako alternatívne zdroje dôkazov a že sa v prípade roka 2021 prispôsobia miery kontrol na mieste.

(9)

V článku 24 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/892 (9) sa stanovuje, že členské štáty majú kontrolovať kritériá udelenia uznania organizáciám výrobcov alebo združeniam organizácií výrobcov v sektore ovocia a zeleniny, a to aj formou kontrol na mieste. V dôsledku opatrení prijatých v záujme riešenia pandémie ochorenia COVID-19, by sa v roku 2021 nemali uplatňovať kontroly na mieste týkajúce sa kritérií udelenia uznania.

(10)

V článku 27 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/892 sa stanovuje vzorka pre každoročné kontroly na mieste, ktorá predstavuje aspoň 30 % celkovej požadovanej pomoci, pričom sa v ňom uvádza, že návšteva každej organizácie výrobcov alebo združenia organizácií výrobcov v sektore ovocia a zeleniny, ktoré vykonávajú operačný program, sa má uskutočniť aspoň raz za tri roky. V článku 27 ods. 7 uvedeného nariadenia sa ďalej stanovuje, že akcie realizované v individuálnych podnikoch členov organizácií výrobcov, ktoré sú zahrnuté vo vzorke uvedenej v článku 27 ods. 2 daného nariadenia, sú predmetom aspoň jednej návštevy zameranej na overenie ich vykonávania. V dôsledku opatrení prijatých v záujme riešenia pandémie ochorenia COVID-19 členské štáty možno nedokážu splniť tieto požiadavky, a preto by sa im malo umožniť, aby v roku 2021 vykonávali nižší percentuálny podiel týchto kontrol, pričom by sa na ne v roku 2021 nemali vzťahovať požiadavky týkajúce sa frekvencie návštev organizácií výrobcov.

(11)

V článku 29 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/892 sa stanovuje, že prvostupňové kontroly operácií stiahnutia z trhu sa vzťahujú na 100 % množstva výrobkov stiahnutých z trhu s výnimkou výrobkov určených na bezplatnú distribúciu, v prípade ktorých by členské štáty mohli podľa článku 29 ods. 3 uvedeného nariadenia skontrolovať nižší percentuálny podiel, nie však menej ako 10 % predmetných množstiev počas hospodárskeho roka danej organizácie výrobcov. V dôsledku opatrení prijatých v záujme riešenia pandémie ochorenia COVID-19 členské štáty možno nedokážu splniť túto požiadavku, a preto by sa im malo umožniť, aby v roku 2021 kontrolovali nižší percentuálny podiel, nie však menej ako 10 % predmetných množstiev počas hospodárskeho roka danej organizácie výrobcov, a to aj v prípade všetkých ostatných výrobkov stiahnutých z trhu, bez ohľadu na ich plánované miesto určenia.

(12)

V článku 30 ods. 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/892 sa stanovuje, že každá kontrola má zahŕňať vzorku predstavujúcu aspoň 5 % množstiev, ktoré organizácia výrobcov počas daného hospodárskeho roka stiahla z trhu. V dôsledku opatrení prijatých v záujme riešenia pandémie ochorenia COVID-19 členské štáty možno nedokážu splniť túto požiadavku, a preto by sa im malo umožniť, aby v roku 2021 používali vzorky predstavujúce aspoň 3 % množstiev, ktoré organizácia výrobcov počas hospodárskeho roka 2020 stiahla z trhu.

(13)

V dôsledku opatrení prijatých v záujme riešenia pandémie ochorenia COVID-19 bude naďalej prakticky nemožné, aby členské štáty v roku 2021 vykonávali systematické, na vzorkách založené kontroly na mieste týkajúce sa ročných žiadostí o pomoc, prvostupňové a druhostupňové kontroly operácií stiahnutia z trhu a kontroly zeleného zberu a neuskutočnenia zberu, ktoré sa náležite uvádzajú v článku 27 ods. 7, článku 29 ods. 2, článku 30 ods. 3 a článku 31 ods. 1 a ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/892. Preto by sa členským štátom malo umožniť, aby určili kontroly, ktoré sú rovnocenné systematickým kontrolám na mieste, ako sú fotografické snímky s geografickou lokalizáciou, datované fotografické snímky či datované monitorovacie správy z bezpilotných vzdušných prostriedkov (tzv. dronov), administratívne kontroly alebo videokonferencie s prijímateľmi.

(14)

V dôsledku opatrení prijatých v záujme riešenia pandémie ochorenia COVID-19 bolo v roku 2020 prakticky nemožné, aby členské štáty vykonali systematické, na vzorkách založené kontroly na mieste, ktoré sa týkajú operácií podporovaných podľa článkov 45 až 52 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 (10), pričom výkon týchto kontrol bude z rovnakého dôvodu prakticky nemožný aj v roku 2021. Preto sa v súvislosti s rozpočtovým rokom 2020 zaviedla výnimka z uplatňovania článku 32 ods. 1 a článku 42 ods. 3 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1150 (11), ktorá by sa mala zachovať aj v prípade rozpočtového roka 2021 s cieľom umožniť členským štátom určiť kontroly, ktoré sú rovnocenné systematickým kontrolám na mieste, ako sú kontroly pomocou datovaných fotografických snímok či datovaných monitorovacích správ z dronov, administratívne kontroly alebo videokonferencie s prijímateľmi, a zaručiť tak, aby sa pred vykonaním platieb dodržiavali legislatívne pravidlá týkajúce sa podporných programov v sektore vinohradníctva a vinárstva.

(15)

Zároveň bude prakticky nemožné, aby členské štáty v prípade rozpočtového roka 2021 dokázali v rámci lehoty stanovenej v článku 43 ods. 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1150 vykonať systematické kontroly na mieste týkajúce sa operácií zeleného zberu, ktoré sú podporované podľa článku 47 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013. Preto by sa mala zaviesť výnimka s cieľom odložiť dokončenie kontrol do 15. septembra 2021.

(16)

V článku 27 ods. 3 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/274 (12) sa stanovuje počet vzoriek čerstvého hrozna, ktoré sa majú odobrať z vinohradov počas obdobia zberu hrozna na predmetnom pozemku na účely vytvorenia analytickej databázy izotopických údajov uvedenej v článku 39 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2018/273 (13). Ak v dôsledku opatrení prijatých v záujme riešenia pandémie ochorenia COVID-19 nie sú členské štáty schopné takéto kontroly vykonávať, mali by mať možnosť odchýliť sa od plnenia požiadavky týkajúcej sa minimálneho počtu vzoriek.

(17)

V článku 31 ods. 2 písm. b) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/274 sa stanovuje, že členské štáty majú vykonávať každoročné kontroly na mieste v prípade aspoň 5 % všetkých vinohradníkov uvedených vo vinohradníckom registri. Ak v dôsledku opatrení prijatých v záujme riešenia pandémie ochorenia COVID-19 nemožno dané kontroly vo viacerých členských štátoch zaoberajúcich sa produkciou vína vykonať, tento percentuálny podiel by sa mal v prípade roku 2021 znížiť. Z toho istého dôvodu by mali mať členské štáty možnosť v roku 2021 dočasne pozastaviť systematické kontroly na mieste uvedené v článku 31 ods. 2 písm. c) uvedeného nariadenia, ktoré sa majú vykonávať na plochách vysadených viničom, ktoré nie sú zahrnuté do žiadnej dokumentácie vinohradníka.

(18)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 615/2014 (14) týkajúce sa pracovných programov na podporu sektora olivového oleja a stolových olív obsahuje pravidlá súvisiace s kontrolami na mieste, ktorých cieľom je overiť splnenie podmienok na poskytnutie finančných prostriedkov Únie. Opatrenia prijaté v záujme riešenia pandémie ochorenia COVID-19 môžu viesť k ťažkostiam pri vykonávaní uvedených kontrol v zmysle požiadaviek článku 6 daného nariadenia. Preto je vhodné poskytnúť členským štátom flexibilitu, a to tak, že sa im v kalendárnom roku 2021 umožní nahradiť kontroly na mieste alternatívnymi kontrolami.

(19)

Vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2015/1368 (15) sa v súvislosti s pomocou v sektore včelárstva uvádzajú pravidlá týkajúce sa monitorovania a kontrol správneho vykonávania vnútroštátnych včelárskych programov, skutočne vynaložených výdavkov a správneho počtu včelstiev, ktoré nahlásili včelári. Podľa článku 8 ods. 3 uvedeného nariadenia majú členské štáty zabezpečiť, aby sa v rámci ich včelárskych programov vykonávali kontroly na mieste aspoň pri 5 % žiadateľov o pomoc. Opatrenia prijaté v záujme riešenia pandémie ochorenia COVID-19 môžu viesť k ťažkostiam pri vykonávaní takého počtu kontrol na mieste, ktorý je potrebný na dosiahnutie tejto prahovej hodnoty. Preto je vhodné poskytnúť členským štátom flexibilitu prostredníctvom výnimky z uvedenej požiadavky. Daná výnimka by však nemala viesť k zvýšeniu rizika neoprávnených platieb. Akékoľvek zníženie počtu kontrol na mieste by sa preto malo v najväčšej možnej miere nahradiť alternatívnymi kontrolami.

(20)

Keďže opatrenia stanovené v tomto nariadení sú potrebné na to, aby členské štáty mohli organizovať kontrolné kampane a súčasne dodržiavať opatrenia prijaté na riešenie pandémie ochorenia COVID-19, toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie a malo by sa uplatňovať retroaktívne v záujme pokrytia celého obdobia trvania príslušných kontrolných kampaní: opatrenia v kapitolách I a II a v kapitole III oddieloch 3 a 4 by sa mali začať uplatňovať od 1. januára 2021, čo zodpovedá roku podania žiadosti v integrovanom administratívnom a kontrolnom systéme alebo kalendárnemu roku v prípade podporných opatrení týkajúcich sa rozvoja vidieka, ktoré sú iné ako opatrenia pomoci na plochu alebo opatrenia pomoci na zvieratá, ako aj v prípade opatrení v sektore vinohradníctva a vinárstva; opatrenia v kapitole III oddieloch 1 a 2 by sa mali začať uplatňovať od 16. októbra 2020, čo zodpovedá rozpočtovému roku, a opatrenia v kapitole III oddiele 5 by sa mali začať uplatňovať od 1. augusta 2020, čo zodpovedá včelárskemu roku.

(21)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre poľnohospodárske fondy, Výboru pre priame platby, Výboru pre rozvoj vidieka a Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

Výnimky z vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014

Článok 1

V dôsledku opatrení prijatých v záujme riešenia pandémie ochorenia COVID-19 môžu členské štáty odchylne od článku 24 ods. 4, článku 48 ods. 5, článku 49 ods. 1, článku 52 ods. 1, článku 60 ods. 2 tretieho pododseku a článku 71 ods. 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014 v prípade kontrol, ktoré sa majú vykonať v súvislosti s rokom podania žiadosti 2021 alebo kalendárnym rokom 2021, rozhodnúť o tom, že ako plnohodnotná náhrada za fyzické inšpekcie, ktoré sa majú vykonávať podľa uvedeného nariadenia, a to predovšetkým inšpekcie v teréne a kontroly na mieste, bude slúžiť fotointerpretácia satelitných či leteckých ortofotosnímok alebo nové technológie ako fotografie s geografickou lokalizáciou či iné relevantné dôkazy vrátane listinných dôkazov poskytnutých na žiadosť príslušného orgánu zo strany prijímateľa, vďaka ktorým by sa mohli vyvodiť konečné závery k spokojnosti príslušného orgánu.

Ak relevantné listinné dôkazy nemôžu slúžiť ako náhrada za návštevy týkajúce sa podporovanej operácie alebo lokality, kam plynú investície, ktoré sa uvádzajú v článku 48 ods. 5 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014, členské štáty musia tieto návštevy uskutočniť po úhrade záverečnej platby.

Článok 2

Odchylne od článku 26 ods. 4 a článku 42 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014, ak v dôsledku opatrení prijatých na riešenie pandémie ochorenia COVID-19 členské štáty nedokážu vykonávať kontroly na mieste v priebehu časového rámca, ktorý sa vyžaduje v uvedených ustanoveniach, pričom dané nevyhnutné dôkazy nemožno získať na základe alternatívnych metód vrátane využívania nových technológií, členské štáty môžu rozhodnúť o vykonaní uvedených kontrol v súvislosti s rokom podania žiadosti 2021 alebo kalendárnym rokom 2021 kedykoľvek počas daného roka, pokiaľ je ich prostredníctvom ešte stále možné skontrolovať podmienky oprávnenosti.

Článok 3

1.   Ak v dôsledku opatrení prijatých v záujme riešenia pandémie ochorenia COVID-19 členské štáty nie sú v roku podania žiadosti 2021 alebo v kalendárnom roku 2021 schopné vykonávať kontroly na mieste v súlade s požiadavkami stanovenými v článkoch 30 až 33, článku 35, článku 40a ods. 1 prvom pododseku písm. c), v článku 40a ods. 2 písm. b), článku 50 ods. 1 prvom pododseku, článku 50 ods. 5, článku 52 ods. 2, článku 60 ods. 2 treťom pododseku, článku 68 ods. 1 prvom pododseku a článku 68 ods. 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014, členské štáty môžu rozhodnúť o uplatnení náležitých pravidiel stanovených v odsekoch 2 až 13 tohto článku.

2.   Odchylne od článku 30 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014 musí miera kontrol v roku podania žiadosti 2021 predstavovať aspoň:

a)

3 % všetkých prijímateľov žiadajúcich o režim základnej platby alebo režim jednotnej platby na plochu;

b)

3 % všetkých prijímateľov žiadajúcich o redistributívnu platbu;

c)

3 % všetkých prijímateľov žiadajúcich o platbu na oblasti s prírodnými obmedzeniami (prekážkami);

d)

3 % všetkých prijímateľov žiadajúcich o platbu pre mladých poľnohospodárov;

e)

3 % všetkých prijímateľov žiadajúcich o platby na plochu v rámci dobrovoľnej viazanej podpory;

f)

3 % všetkých prijímateľov žiadajúcich o platbu v rámci režimu pre malých poľnohospodárov;

g)

10 % plôch nahlásených na pestovanie konope;

h)

3 % všetkých prijímateľov žiadajúcich o osobitnú platbu na bavlnu.

Členské štáty, ktoré sa už rozhodli znížiť miery kontrol v prípade určitých režimov na 3 % v súlade s článkom 36 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014, môžu ďalej znížiť percentuálne hodnoty stanovené v prípade daných režimov uvedených v tomto odseku na 1 %.

3.   Odchylne od článku 31 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014 musí miera kontrol v roku podania žiadosti 2021 predstavovať aspoň:

a)

3 % všetkých prijímateľov povinných dodržiavať poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie;

b)

1 %:

i)

buď všetkých prijímateľov spĺňajúcich podmienky na získanie ekologizačnej platby, ktorí sú oslobodení od povinností súvisiacich s diverzifikáciou plodín a oblasťou ekologického záujmu tým, že nespĺňajú prahové hodnoty uvedené v článkoch 44 a 46 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, a na ktorých sa nevzťahujú povinnosti uvedené v článku 45 daného nariadenia;

ii)

alebo [v rokoch, v ktorých sa v členskom štáte neuplatňuje článok 44 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 639/2014 (16)] prijímateľov spĺňajúcich podmienky na získanie ekologizačnej platby, ktorí sú oslobodení tak od povinností súvisiacich s diverzifikáciou plodín, ako aj od povinností súvisiacich s oblasťou ekologického záujmu tým, že nespĺňajú prahové hodnoty uvedené v článkoch 44 a 46 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, a na ktorých sa nevzťahujú povinnosti uvedené v článku 45 ods. 1 daného nariadenia;

c)

3 % všetkých prijímateľov povinných dodržiavať ekologizačné postupy, ktorí využívajú národné alebo regionálne environmentálne certifikačné systémy uvedené v článku 43 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

Miera kontrol uvedená v prvom pododseku písmene a) sa zároveň vzťahuje na aspoň 3 % všetkých prijímateľov s plochami pokrytými trvalými trávnymi porastmi, ktoré sú citlivé z hľadiska životného prostredia v zmysle smernice Rady 92/43/EHS (17) alebo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES (18), a s ďalšími citlivými plochami uvedenými v článku 45 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

4.   Odchylne od článku 32 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014 musí miera kontrol v roku podania žiadosti 2021 predstavovať aspoň:

a)

3 % všetkých prijímateľov žiadajúcich o opatrenia na rozvoj vidieka;

b)

3 % všetkých kolektívov, ktoré podávajú kolektívnu žiadosť.

Pokiaľ ide o mieru kontrol uvedenú v prvom pododseku písmene a), v prípade opatrení uvedených v článkoch 28 a 29 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 (19) sa miera kontrol zodpovedajúca 3 % musí dosiahnuť na úrovni individuálneho opatrenia.

5.   Odchylne od článku 33 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014 musí miera kontrol v roku podania žiadosti 2021 predstavovať aspoň 3 % všetkých prijímateľov žiadajúcich o režimy pomoci na zvieratá, pričom nimi musia byť pokryté aspoň 3 % zvierat.

6.   Odchylne od článku 35 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014 môžu členské štáty rozhodnúť o odložení zvýšenej miery kontrol, ktorá sa mala uplatňovať v roku podania žiadosti 2021 v súvislosti s režimami pomoci a podpornými opatreniami uvedenými v odsekoch 2 až 5 tohto článku, a dané zvýšenie nahradiť zodpovedajúcim zvýšením v prípade roku podania žiadosti 2022.

7.   Odchylne od článku 40a ods. 1 prvého pododseku písm. c) prvej vety vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014 sa relevantné kontroly týkajúce sa kritérií oprávnenosti, záväzkov a iných povinností musia vykonávať v prípade aspoň 3 % predmetných prijímateľov.

8.   Odchylne od článku 40a ods. 2 písm. b) vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014 sa overovanie obsahu tetrahydrokanabinolu v konope vykonáva aspoň na 10 % plochy.

9.   Odchylne od článku 50 ods. 1 prvého pododseku a článku 60 ods. 2 tretieho pododseku vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014 musí miera kontrol v kalendárnom roku 2021 predstavovať aspoň 3 %.

10.   Odchylne od článku 50 ods. 5 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014 môžu členské štáty rozhodnúť o odložení zvýšenej miery kontrol, ktorá sa mala uplatňovať v kalendárnom roku 2021, a dané zvýšenie nahradiť zodpovedajúcim zvýšením v prípade kalendárneho roku 2022.

11.   Odchylne od článku 52 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014 musí miera kontrol v prípade kontrol ex post v kalendárnom roku 2021 predstavovať aspoň 0,6 %.

12.   Odchylne od článku 68 ods. 1 prvého pododseku vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014 musí minimálna miera kontrol v prípade krížového plnenia v roku podania žiadosti 2021 predstavovať aspoň 0,5 %.

13.   Odchylne od článku 68 ods. 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014 môžu členské štáty rozhodnúť o odložení zvýšených mier kontrol, ktoré sa mali uplatňovať v roku podania žiadosti 2021, a dané zvýšenie nahradiť zodpovedajúcim zvýšením v prípade roku podania žiadosti 2022.

Článok 4

V prípade členských štátov uplatňujúcich články 1, 2 a 3 musí vyhlásenie riadiaceho subjektu (manažérske vyhlásenie), ktoré sa má vypracovať podľa článku 7 ods. 3 prvého pododseku písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, v prípade rozpočtových rokov 2021 a 2022 obsahovať potvrdenie o tom, že nedošlo k vyplateniu nadmerných platieb prijímateľom a že sa iniciovalo vymáhanie neoprávnene vyplatených súm na základe overenia všetkých potrebných informácií.

KAPITOLA II

Výnimky z osobitných opatrení v prospech najvzdialenejších regiónov Únie a menších ostrovov v Egejskom mori

ODDIEL 1

Výnimky z vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 180/2014

Článok 5

1.   Odchylne od článku 16 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 180/2014, ak v dôsledku opatrení prijatých v záujme riešenia pandémie ochorenia COVID-19 nie sú členské štáty schopné vykonávať fyzické kontroly v najvzdialenejších regiónoch v súlade s pravidlami stanovenými v uvedenom ustanovení, v roku 2021 môžu rozhodnúť o organizovaní fyzických kontrol v súlade s pravidlami stanovenými v odseku 2 tohto článku.

2.   Fyzické kontroly týkajúce sa dovozu, vstupu, vývozu a odosielania poľnohospodárskych výrobkov, ktoré sa vykonávajú v predmetnom najvzdialenejšom regióne, sa musia vzťahovať na reprezentatívnu vzorku predstavujúcu aspoň 3 % povolení a osvedčení predkladaných v súlade s článkom 9 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 180/2014.

3.   Odchylne od článku 22 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 180/2014, ak v dôsledku opatrení prijatých v záujme riešenia pandémie ochorenia COVID-19 nie sú členské štáty schopné vykonávať kontroly na mieste v najvzdialenejších regiónoch v súlade s pravidlami stanovenými v uvedenom článku, v roku 2021 môžu rozhodnúť o organizovaní kontrol na mieste v súlade s pravidlami stanovenými v odseku 4 tohto článku.

4.   Na základe analýzy rizík vykonávanej v súlade s článkom 24 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 180/2014 musia príslušné orgány vykonávať kontroly na mieste na vzorke predstavujúcej aspoň 3 % žiadostí o pomoc. Vzorka musí zároveň predstavovať aspoň 3 % množstiev, na ktoré sa vzťahuje pomoc na každú akciu.

5.   Odchylne od článku 16 ods. 2 a článku 22 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 180/2014, ak v dôsledku opatrení prijatých v záujme riešenia pandémie ochorenia COVID-19 nie sú členské štáty schopné vykonávať kontroly na mieste v súvislosti s osobitnými opatreniami v prospech najvzdialenejších regiónov v súlade s pravidlami stanovenými v uvedených článkoch v prípade roku 2021, môžu rozhodnúť o:

a)

nahradení kontrol na mieste pomocou nových technológií vrátane fotografických snímok s geografickou lokalizáciou, datovaných fotografických snímok, datovaných monitorovacích správ z dronov, videokonferencií s prijímateľmi alebo akýchkoľvek relevantných listinných dôkazov, ktoré by mohli slúžiť ako podklady pri overovaní správneho vykonávania opatrení;

b)

vykonaní uvedených kontrol kedykoľvek v priebehu roka, a to aj po úhrade záverečnej platby, pokiaľ je prostredníctvom týchto kontrol ešte stále možné skontrolovať podmienky oprávnenosti.

6.   Odchylne od článku 59 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 môžu členské štáty rozhodnúť o odložení zvýšenej miery kontrol, ktorá sa mala uplatňovať v roku podania žiadosti 2021 v súvislosti s režimami pomoci a podpornými opatreniami uvedenými v odsekoch 1 až 5 tohto článku, a dané zvýšenie nahradiť zodpovedajúcim zvýšením v prípade roku podania žiadosti 2022.

ODDIEL 2

Výnimky z vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 181/2014

Článok 6

1.   Odchylne od článku 13 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 181/2014, ak v dôsledku opatrení prijatých v záujme riešenia pandémie ochorenia COVID-19 Grécko nedokáže vykonávať fyzické kontroly v súlade s pravidlami stanovenými v uvedenom ustanovení, v roku 2021 môže rozhodnúť o organizovaní fyzických kontrol v súlade s pravidlami stanovenými v odseku 2 tohto článku.

2.   Fyzické kontroly uskutočňované na menších ostrovoch v Egejskom mori pri vstupe poľnohospodárskych výrobkov sa musia vzťahovať na reprezentatívnu vzorku predstavujúcu aspoň 3 % osvedčení predkladaných v súlade s článkom 7 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 181/2014. Fyzické kontroly uskutočňované na menších ostrovoch v Egejskom mori pri vývoze alebo odosielaní v zmysle oddielu 3 uvedeného nariadenia sa musia vzťahovať na reprezentatívnu vzorku aspoň 3 % operácií na základe rizikových profilov stanovených Gréckom.

3.   Odchylne od článku 20 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 181/2014, ak v dôsledku opatrení prijatých v záujme riešenia pandémie ochorenia COVID-19 nedokáže Grécko vykonávať kontroly na mieste v súlade s pravidlami stanovenými v uvedenom článku, v roku 2021 môže rozhodnúť o organizovaní kontrol na mieste v súlade s pravidlami stanovenými v odseku 4 tohto článku.

4.   Na základe analýzy rizík v súlade s článkom 22 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 181/2014 musia príslušné orgány vykonávať kontroly na mieste na vzorke, ktorá pri každej akcii predstavuje aspoň 3 % žiadostí o pomoc. Vzorka musí zároveň predstavovať aspoň 3 % množstiev, na ktoré sa vzťahuje pomoc na každú akciu.

5.   Odchylne od článku 13 ods. 2 a článku 20 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 181/2014, ak v dôsledku opatrení prijatých v záujme riešenia pandémie ochorenia COVID-19 nedokáže Grécko vykonávať kontroly na mieste v súvislosti s osobitnými opatreniami v prospech menších ostrovov v Egejskom mori v súlade s pravidlami stanovenými v uvedených článkoch v prípade roku 2021, môže rozhodnúť o:

a)

nahradení kontrol na mieste pomocou nových technológií vrátane fotografických snímok s geografickou lokalizáciou, datovaných fotografických snímok, datovaných monitorovacích správ z dronov, videokonferencií s prijímateľmi alebo akýchkoľvek relevantných listinných dôkazov, ktoré by mohli slúžiť ako podklady pri overovaní správneho vykonávania opatrení;

b)

vykonaní uvedených kontrol kedykoľvek v priebehu roka, a to aj po úhrade záverečnej platby, pokiaľ je prostredníctvom týchto kontrol ešte stále možné skontrolovať podmienky oprávnenosti.

6.   Odchylne od článku 59 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 môže Grécko rozhodnúť o odložení zvýšenej miery kontrol, ktorá sa mala uplatňovať v roku podania žiadosti 2021 v súvislosti s režimami pomoci a podpornými opatreniami uvedenými v odsekoch 1 až 5 tohto článku, a dané zvýšenie nahradiť zodpovedajúcim zvýšením v prípade roku podania žiadosti 2022.

KAPITOLA III

Výnimky z pravidiel, ktorými sa vykonáva spoločná organizácia trhov

ODDIEL 1

Výnimky z ustanovení vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/892

Článok 7

1.   Odchylne od článku 24 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/892 sa kontroly na mieste, ktoré sa týkajú kritérií udelenia uznania, v prípade roku 2021 neuplatňujú.

2.   Odchylne od článku 27 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/892:

a)

v roku 2021 sa kontroly na mieste uvedené v článku 27 daného nariadenia musia týkať vzorky, ktorá predstavuje aspoň 10 % celkovej pomoci, o ktorú sa žiadalo v prípade roku 2020;

b)

pravidlo, podľa ktorého sa musí v každej organizácii výrobcov alebo združení organizácií výrobcov, ktoré vykonávajú operačný program, aspoň raz za tri roky vykonať návšteva, sa neuplatňuje v prípade kontrol na mieste vykonávaných v roku 2021.

3.   Odchylne od článku 27 ods. 7 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/892 sa pravidlo, podľa ktorého sú akcie v individuálnych podnikoch členov organizácií výrobcov, ktoré sú zahrnuté vo vzorke uvedenej v článku 27 ods. 2 daného nariadenia, predmetom aspoň jednej návštevy na mieste, kde sa daná akcia realizuje, s cieľom overiť jej vykonávanie, neuplatňuje v prípade kontrol na mieste vykonávaných v roku 2021. Takéto návštevy sa môžu nahradiť inými typmi kontrol, ktoré určia členské štáty, ako sú fotografické snímky s geografickou lokalizáciou, datované fotografické snímky, datované monitorovacie správy z dronov, administratívne kontroly alebo videokonferencie s prijímateľmi.

4.   Odchylne od článku 29 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/892 môžu členské štáty v roku 2021 v prípade všetkých výrobkov stiahnutých z trhu, a to bez ohľadu na ich plánované miesto určenia, skontrolovať nižší percentuálny podiel, ako je podiel stanovený v uvedenom ustanovení, za predpokladu, že nie je nižší ako 10 % predmetných množstiev počas hospodárskeho roka danej organizácie výrobcov. Kontrolu možno uskutočniť v priestoroch organizácie výrobcu alebo v lokalitách príjemcov predmetných výrobkov. Členské štáty musia v prípade odhalenia nezrovnalostí v dôsledku kontrol vykonať dodatočné kontroly. Takéto kontroly sa môžu nahradiť inými typmi kontrol, ktoré určia členské štáty, ako sú fotografické snímky s geografickou lokalizáciou, datované fotografické snímky, datované monitorovacie správy z dronov, administratívne kontroly alebo videokonferencie s prijímateľmi.

5.   Odchylne od článku 30 ods. 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/892 musí v roku 2021 každá kontrola zahŕňať vzorku predstavujúcu aspoň 3 % množstiev, ktoré organizácia výrobcov počas hospodárskeho roka 2020 stiahla z trhu. Takéto kontroly sa môžu nahradiť inými typmi kontrol, ktoré určia členské štáty, ako sú fotografické snímky s geografickou lokalizáciou, datované fotografické snímky, datované monitorovacie správy z dronov, administratívne kontroly alebo videokonferencie s prijímateľmi.

6.   Odchylne od článku 31 ods. 1 a ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/892 sa v roku 2021 môžu kontroly na mieste nahradiť inými typmi kontrol, ktoré určia členské štáty, ako sú ako sú fotografické snímky s geografickou lokalizáciou, datované fotografické snímky, datované monitorovacie správy z dronov, administratívne kontroly alebo videokonferencie s prijímateľmi.

ODDIEL 2

Výnimky z vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1150

Článok 8

1.   Odchylne od článku 32 ods. 1 a článku 42 ods. 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1150, ak v dôsledku opatrení prijatých v záujme riešenia pandémie ochorenia COVID-19 nie sú členské štáty počas rozpočtového roka 2021 schopné vykonávať kontroly na mieste v súlade s uvedenými ustanoveniami, môžu tieto kontroly nahradiť inými typmi kontrol, ktoré určia členské štáty, akými sú napríklad datované fotografické snímky, datované monitorovacie správy z dronov, administratívne kontroly alebo videokonferencie s prijímateľmi, ktorými sa zaručí dodržiavanie pravidiel týkajúcich sa podporných programov v sektore vinohradníctva a vinárstva.

2.   Odchylne od článku 43 ods. 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1150, ak v dôsledku opatrení prijatých v záujme riešenia pandémie ochorenia COVID-19 členské štáty nie sú počas rozpočtového roka 2021 schopné vykonávať kontroly na mieste v súlade s uvedeným ustanovením, dané kontroly operácií zeleného zberu sa musia vykonať do 15. septembra 2021.

ODDIEL 3

Výnimky z vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/274

Článok 9

1.   Odchylne od článku 27 ods. 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/274, ak v dôsledku opatrení prijatých v záujme riešenia pandémie ochorenia COVID-19 členské štáty nie sú počas obdobia zberu hrozna v roku 2021 schopné realizovať zber a spracovanie čerstvého hrozna v rozsahu počtu vzoriek stanovenom v časti II prílohy III k uvedenému nariadeniu, členské štáty sa môžu od požadovaného počtu vzoriek odchýliť.

2.   Odchylne od článku 31 ods. 2 písm. b) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/274, ak v dôsledku opatrení prijatých v záujme riešenia pandémie ochorenia COVID-19 členské štáty nie sú schopné v roku 2021 vykonávať kontroly na mieste v súlade s uvedeným ustanovením, členské štáty musia uvedené kontroly vykonať aspoň v prípade 3 % všetkých vinohradníkov uvedených vo vinohradníckom registri.

3.   Odchylne od článku 31 ods. 2 písm. c) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/274 môžu členské štáty v roku 2021 dočasne pozastaviť systematické kontroly na mieste vykonávané na plochách vysadených viničom, ktoré nie sú zahrnuté v žiadnej dokumentácii vinohradníka v prípadoch, ak v dôsledku opatrení prijatých v záujme riešenia pandémie ochorenia COVID-19 nie sú členské štáty schopné uvedené kontroly vykonať.

ODDIEL 4

Výnimky z ustanovení vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 615/2014

Článok 10

Odchylne od článku 6 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 615/2014, ak v dôsledku opatrení prijatých v záujme riešenia pandémie ochorenia COVID-19 nie sú členské štáty schopné v kalendárnom roku 2021 vykonať kontroly na mieste včas, môžu sa rozhodnúť, že kontroly na mieste čiastočne alebo úplne nahradia administratívnymi kontrolami alebo pomocou relevantných dôkazov vrátane fotografií s geografickou lokalizáciou, videohovorov alebo iných dôkazných materiálov v elektronickom formáte.

ODDIEL 5

Výnimka z vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/1368

Článok 11

Odchylne od článku 8 ods. 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/1368 môžu členské štáty počas včelárskeho roka 2021 rozhodnúť o udelení výnimky z prahovej hodnoty 5 % v súvislosti s kontrolami na mieste u žiadateľov o pomoc v rámci včelárskych programov týchto členských štátov, a to za predpokladu, že plánované kontroly na mieste nahradia alternatívnymi kontrolami prostredníctvom vyžiadaných fotografií, videohovorov alebo akýchkoľvek iných prostriedkov, ktoré by mohli slúžiť na podporu pri overovaní správneho vykonávania opatrení zahrnutých vo včelárskom programe.

KAPITOLA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 12

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Kapitoly I a II a kapitola III oddiely 3 a 4 sa uplatňujú od 1. januára 2021.

Kapitola III oddiely 1 a 2 sa uplatňujú od 16. októbra 2020.

Kapitola III oddiel 5 sa uplatňuje od 1. augusta 2020.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. mája 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Ú. v. EÚ L 78, 20.3.2013, s. 23.

(3)  Ú. v. EÚ L 78, 20.3.2013, s. 41.

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/532 zo 16. apríla 2020, ktorým sa v súvislosti s rokom 2020 stanovujú výnimky z vykonávacích nariadení (EÚ) č. 809/2014, (EÚ) č. 180/2014, (EÚ) č. 181/2014, (EÚ) 2017/892, (EÚ) 2016/1150, (EÚ) 2018/274, (EÚ) 2017/39, (EÚ) 2015/1368 a (EÚ) 2016/1240, pokiaľ ide o určité administratívne kontroly a kontroly na mieste uplatniteľné v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. EÚ L 119, 17.4.2020, s. 3).

(5)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 809/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnením (Ú. v. EÚ L 227, 31.7.2014, s. 69).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 608).

(7)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 180/2014 z 20. februára 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie (Ú. v. EÚ L 63, 4.3.2014, s. 13).

(8)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 181/2014 z 20. februára 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 229/2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech menších ostrovov v Egejskom mori (Ú. v. EÚ L 63, 4.3.2014, s. 53).

(9)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/892 z 13. marca 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (Ú. v. EÚ L 138, 25.5.2017, s. 57).

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671).

(11)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1150 z 15. apríla 2016, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 pokiaľ ide o vnútroštátne podporné programy v sektore vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. EÚ L 190, 15.7.2016, s. 23).

(12)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/274 z 11. decembra 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o režim povolení na výsadbu viniča, certifikáciu, vstupnú a výstupnú evidenciu, povinné nahlasovanie a oznámenia, a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o príslušné kontroly, a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/561 (Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2018, s. 60).

(13)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/273 z 11. decembra 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o režim povolení na výsadbu viniča, vinohradnícky register, sprievodné doklady a certifikáciu, vstupnú a výstupnú evidenciu a povinné nahlasovanie, oznámenia a uverejňovanie oznamovaných informácií, a ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o príslušné kontroly a sankcie, a ktorým sa menia nariadenia Komisie (ES) č. 555/2008, (ES) č. 606/2009 a (ES) č. 607/2009 a zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 436/2009 a delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/560 (Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2018, s. 1).

(14)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 615/2014 zo 6. júna 2014 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o pracovné programy na podporu sektora olivového oleja a stolových olív (Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 95).

(15)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1368 zo 6. augusta 2015, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o pomoc v sektore včelárstva (Ú. v. EÚ L 211, 8.8.2015, s. 9).

(16)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 639/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, a ktorým sa mení príloha X k uvedenému nariadeniu (Ú. v. EÚ L 181, 20.6.2014, s. 1).

(17)  Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).

(18)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7).

(19)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 487).