Naspäť na výsledky hľadania

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/1033 z 29. júna 2022, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1305/2013, pokiaľ ide o osobitné opatrenie na poskytnutie výnimočnej dočasnej podpory v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) v reakcii na dôsledky invázie Ruska na Ukrajinu


Celex: 32022R1033
Zoznam autorov:
  • Európsky parlament
  • Rada Európskej únie
Typ: Nariadenie
Zoznam EuroVoc termínov:
Dátum schválenia: 29.06.2022
Dátum účinnosti od: 30.06.2022
Dátum účinnosti do: 31.12.9999
Dátum uverejnenia: 30.06.2022
Dátum uzávierky:
Právny základ: http://publications.europa.eu/resource/cellar/6e4be70e-772a-4cb0-9637-f7d90313c64c http://publications.europa.eu/resource/cellar/83c6547b-c008-478d-9597-700197cea314
Odkazy NIP:
Zmluva: Zmluva o fungovaní Európskej únie (konsolidované znenie 2012)
Prílohy:30.6.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 173/34


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2022/1033

z 29. júna 2022,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1305/2013, pokiaľ ide o osobitné opatrenie na poskytnutie výnimočnej dočasnej podpory v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) v reakcii na dôsledky invázie Ruska na Ukrajinu

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 42 a článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Poľnohospodári a vidiecke podniky v Únii boli bezprecedentným spôsobom zasiahnuté dôsledkami invázie Ruska na Ukrajinu. Rastúce ceny vstupov, najmä energií, hnojív a krmív, spôsobili hospodárske narušenie v odvetví poľnohospodárstva a vo vidieckych komunitách Únie, ako aj problémy s likviditou poľnohospodárom a malým vidieckym podnikom pôsobiacim v oblasti spracovania, uvádzania na trh alebo vývoja poľnohospodárskych výrobkov. Došlo tak k výnimočnej situácii, ktorú je potrebné riešiť novým výnimočným opatrením.

(2)

V reakcii na dôsledky invázie Ruska na Ukrajinu na odvetvia poľnohospodárstva a potravinárstva Únie by sa v tomto nariadení malo stanoviť nové výnimočné a dočasné opatrenie na riešenie problémov s likviditou, ktoré ohrozujú kontinuitu poľnohospodárskych činností a malých podnikov pôsobiacich v oblasti spracovania, uvádzania na trh alebo vývoja poľnohospodárskych výrobkov.

(3)

Podpora v rámci opatrenia stanoveného v tomto nariadení, ktorej účelom je zabezpečiť konkurencieschopnosť agropotravinárskych podnikov a životaschopnosť poľnohospodárskych podnikov v Únii, by mala sústrediť dostupné zdroje pre tých prijímateľov, ktorí sú najviac zasiahnutí dôsledkami invázie Ruska na Ukrajinu, a mala by sa poskytovať na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií. V prípade poľnohospodárov by malo byť možné, aby takéto kritériá zahŕňali výrobné odvetvia, typy hospodárenia alebo štruktúry poľnohospodárskych podnikov a v prípade malých a stredných podnikov (ďalej len „MSP“) sektory, druhy činností, druhy regiónov alebo iné osobitné obmedzenia.

(4)

Súčasná vážna kríza v odvetví poľnohospodárstva Únie potvrdzuje, že je potrebné urýchliť prechod na udržateľnosť, aby sme sa lepšie pripravili na budúce krízy. Podpora v rámci opatrenia stanoveného v tomto nariadení by teda nemala viesť k zníženiu celkového podielu príspevku z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (ďalej len „EPFRV“) vyhradeného na opatrenia uvedené v článku 59 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 (3).

(5)

Vzhľadom na naliehavosť a dočasný a výnimočný charakter opatrenia stanoveného v tomto nariadení by sa mala stanoviť jednorazová platba a dátum skončenia uplatňovania opatrenia. Mala by sa tiež dodržiavať zásada, že platby uskutočňované Komisiou sa majú vykonávať v súlade s rozpočtovými prostriedkami a v závislosti od dostupných finančných prostriedkov.

(6)

S cieľom poskytnúť vyššiu podporu poľnohospodárom alebo MSP, ktorí sú najviac zasiahnutí, je vhodné umožniť členským štátom upraviť výšku jednorazových súm pre určité kategórie oprávnených prijímateľov, napríklad v podobe stanovenia určitých rozsahov alebo širokých kategórií, na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií.

(7)

S cieľom zabezpečiť primerané financovanie opatrenia stanoveného v tomto nariadení bez toho, aby boli ohrozené ostatné ciele programov rozvoja vidieka, by sa mal stanoviť maximálny podiel príspevku Únie na uvedené opatrenie.

(8)

Nariadenie (EÚ) č. 1305/2013 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(9)

Vzhľadom na inváziu Ruska na Ukrajinu a naliehavú potrebu riešiť dôsledky uvedenej invázie na odvetvia poľnohospodárstva a potravinárstva Únie sa považuje za vhodné uplatniť výnimku z osemtýždňovej lehoty stanovenú v článku 4 Protokolu č. 1 o úlohe národných parlamentov v Európskej únii, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“), Zmluve o fungovaní Európskej únie a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

(10)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to riešiť výnimočnú situáciu spôsobenú v odvetviach poľnohospodárstva a potravinárstva Únie dôsledkami invázie Ruska na Ukrajinu, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov rozsahu a dôsledkov činnosti ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o EÚ. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(11)

Vzhľadom na naliehavosť situácie v súvislosti s dôsledkami invázie Ruska na Ukrajinu na odvetvia poľnohospodárstva a potravinárstva Únie by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) č. 1305/2013 sa mení takto:

1.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 39c

Výnimočná dočasná podpora pre poľnohospodárov a MSP, ktorí sú obzvlášť zasiahnutí dôsledkami invázie Ruska na Ukrajinu

1.   Z podpory v rámci tohto opatrenia sa poskytuje núdzová pomoc poľnohospodárom a MSP obzvlášť zasiahnutým dôsledkami invázie Ruska na Ukrajinu s cieľom zabezpečiť kontinuitu ich podnikateľskej činnosti za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Podpora sa poskytuje poľnohospodárom alebo MSP pôsobiacim v oblasti spracovania, uvádzania na trh alebo vývoja poľnohospodárskych výrobkov, na ktoré sa vzťahuje príloha I k ZFEÚ, alebo v oblasti bavlny s výnimkou produktov rybolovu. Výstupom výrobného procesu môže byť aj výrobok, na ktorý sa uvedená príloha nevzťahuje.

3.   Členské štáty zamerajú podporu na prijímateľov, ktorí sú najviac zasiahnutí dôsledkami invázie Ruska na Ukrajinu, a to tak, že na základe dostupných dôkazov vymedzia podmienky oprávnenosti a tam, kde to považuje dotknutý členský štát za vhodné, výberové kritériá, ktoré musia byť objektívne a nediskriminačné. Podpora, ktorú poskytujú členské štáty, musí prispievať k potravinovej bezpečnosti alebo k riešeniu nerovnováh na trhu a musí podporovať poľnohospodárov alebo MSP zapojených do jednej alebo viacerých z nasledujúcich činností sledujúcich tieto ciele:

a)

obehové hospodárstvo;

b)

hospodárenie so živinami;

c)

efektívne využívanie zdrojov;

d)

výrobné metódy šetrné k životnému prostrediu a klíme.

4.   Podpora má podobu jednorazovej sumy, ktorá sa vyplatí do 15. októbra 2023 na základe žiadostí o podporu schválených príslušným orgánom do 31. marca 2023. Komisia ju následne uhradí v súlade s rozpočtovými prostriedkami a v rámci dostupných finančných prostriedkov. Výška platby sa môže líšiť podľa kategórií prijímateľov v súlade s objektívnymi a nediskriminačnými kritériami.

5.   Maximálna výška podpory nesmie presiahnuť 15 000 EUR na poľnohospodára a 100 000 EUR na MSP.

6.   Členské štáty pri udeľovaní podpory podľa tohto článku zohľadnia podporu poskytnutú z iných vnútroštátnych podporných nástrojov alebo podporných nástrojov Únie alebo súkromných schém v reakcii na dôsledky invázie Ruska na Ukrajinu.“

2.

V článku 49 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Orgán členského štátu zodpovedný za výber operácií zabezpečí, aby sa operácie s výnimkou operácií podľa článku 18 ods. 1 písm. b), článku 24 ods. 1 písm. d) a článkov 28 až 31, 33, 34 a 36 až 39c vyberali v súlade s výberovými kritériami uvedenými v odseku 1 tohto článku a transparentným a dobre zdokumentovaným postupom.“

3.

V článku 59 sa vkladá tento odsek:

„6b.   Podpora z EPFRV poskytnutá na základe článku 39c nesmie presiahnuť 5 % z celkového príspevku z EPFRV na program rozvoja vidieka na roky 2021 – 2022, ako je uvedené v časti 2 prílohy I.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júna 2022

Za Európsky parlament

predsedníčka

R. METSOLA

Za Radu

predseda

F. RIESTER


(1)  Stanovisko zo 16. júna 2022 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 23. júna 2022 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 28. júna 2022.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 487).