Naspäť na výsledky hľadania

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/128 z 21. decembra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia (EÚ) Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 vzhľadom na platobné agentúry a ostatné orgány, finančné riadenie, schvaľovanie účtov, kontroly, zábezpeky a transparentnosť


Celex: 32022R0128
Zoznam autorov:
  • Európska komisia
  • Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Typ: Vykonávacie nariadenie
Zoznam EuroVoc termínov:
Dátum schválenia: 21.12.2021
Dátum účinnosti od: 07.02.2022
Dátum účinnosti do: 31.12.9999
Dátum uverejnenia: 31.01.2022
Dátum uzávierky:
Právny základ: http://publications.europa.eu/resource/cellar/ce1fdb47-6c04-11e3-9afb-01aa75ed71a1 http://publications.europa.eu/resource/cellar/91b120e8-5636-11ec-91ac-01aa75ed71a1
Odkazy NIP:
Zmluva: Zmluva o fungovaní Európskej únie (konsolidované znenie 2012)
Prílohy:31.1.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 20/131


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/128

z 21. decembra 2021,

ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia (EÚ) Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 vzhľadom na platobné agentúry a ostatné orgány, finančné riadenie, schvaľovanie účtov, kontroly, zábezpeky a transparentnosť

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 z 2. decembra 2021 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1306/2013 (1), a najmä na jeho článok 11 ods. 2, článok 12 ods. 4, článok 32 ods. 9, článok 39 ods. 4, článok 41 ods. 1 štvrtý pododsek, článok 42 ods. 1 druhý pododsek, článok 43 ods. 2, článok 47 ods. 2, článok 51 ods. 3, článok 53 ods. 2, článok 54 ods. 5 a článok 55 ods. 7, článok 58, článok 59 ods. 9 a článok 64 ods. 4, články 82 a 92, článok 95 ods. 1 a článok 100,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (2), a najmä na jeho článok 223 ods. 3,

keďže:

(1)

V nariadení (EÚ) 2021/2116 sa stanovujú základné pravidlá financovania, riadenia a monitorovania spoločnej poľnohospodárskej politiky vrátane akreditácie platobných agentúr a koordinačných orgánov, finančného riadenia a postupov schvaľovania vrátane kontroly transakcií, zábezpek a transparentnosti. Komisia je s cieľom zabezpečiť, aby nový právny rámec zavedený predmetným nariadením fungoval bez problémov a uplatňoval sa jednotným spôsobom, splnomocnená prijať určité pravidlá v týchto oblastiach prostredníctvom vykonávacích aktov. Nové pravidlá by mali nahradiť relevantné ustanovenia vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 908/2014 (3).

(2)

Platobné agentúry by členský štát mal akreditovať len vtedy, ak spĺňajú určité minimálne akreditačné kritériá stanovené na úrovni Únie, ako sa uvádza v článku 1 ods. 2 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2022/127 (4) a stanovuje v prílohe I k uvedenému nariadeniu. Mali by sa stanoviť pravidlá vzhľadom na postupy vydávania, skúmania a odoberania akreditácie platobných agentúr a koordinačných orgánov.

(3)

Členské štáty by nad svojimi platobnými agentúrami mali vykonávať dohľad neprestajne. Mali by vytvoriť systém na výmenu informácií, ktoré sa majú nahlasovať, a na priebežné informovanie príslušných orgánov o prípadoch podozrenia z nedodržania pravidiel. Mal by sa zaviesť postup, ktorým by členské štáty mali takéto prípady riešiť a ktorý by mal zahŕňať povinnosť vypracovať plán na nápravu prípadných zistených nedostatkov v stanovenej lehote. Vzhľadom na výdavky vynaložené platobnými agentúrami, ktorým členský štát ponechal akreditáciu napriek tomu, že neuplatnili takýto plán v stanovenej lehote, Komisia by mala mať možnosť rozhodnúť sa riešiť nedostatky v rámci postupu overovania súladu stanoveného v článku 55 nariadenia (EÚ) 2021/2116.

(4)

Podľa článku 9 ods. 3 prvého pododseku písm. d) nariadenia (EÚ) 2021/2116 musia osoby zodpovedné za akreditovanú platobnú agentúru zostaviť vyhlásenia riadiaceho subjektu vzťahujúce sa na úplnosť a presnosť poskytnutých informácií, správne fungovanie zavedených systémov správy a riadenia, ako aj na skutočnosť, že výdavky sa vynaložili v súlade s článkom 37 nariadenia (EÚ) 2021/2116. Mali by sa stanoviť pravidlá, pokiaľ ide o obsah a formát týchto vyhlásení riadiaceho subjektu.

(5)

Mali by sa stanoviť pravidlá fungovania koordinačných orgánov uvedených v článku 10 nariadenia (EÚ) 2021/2116, ako aj úlohy certifikačných orgánov uvedených v článku 12 daného nariadenia. Navyše by sa mal špecifikovať obsah osvedčení a správ, ktoré majú vypracúvať certifikačné orgány, s cieľom zabezpečiť, aby predstavovali pomoc pre Komisiu pri postupe schválenia účtov.

(6)

Platobné agentúry by v snahe zabezpečiť náležité riadenie rozpočtových prostriedkov zahrnutých v rozpočte Únie pre Európsky poľnohospodársky záručný fond (ďalej len „EPZF“) a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (ďalej len „EPFRV“) (ďalej len spoločne ako „fondy“) mali viesť samostatné účty týkajúce sa výlučne platieb uskutočnených z každého fondu a príjmov pripísaných každému fondu. Na tento účel by z účtov, ktoré vedú platobné agentúry, mali za každý fond jasne vyplývať výdavky vynaložené a príjmy pripísané podľa článku 5 ods. 2, článku 6 a článku 45 nariadenia (EÚ) 2021/2116 a na ich základe by malo byť možné dať tieto výdavky a príjmy do súvisu s finančnými prostriedkami, ktoré im boli poskytnuté z rozpočtu Únie.

(7)

Financovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky sa realizuje v eurách, pričom členské štáty, ktoré euro nezaviedli, majú možnosť uskutočňovať platby prijímateľom vo svojej národnej mene. Na účel konsolidácie všetkých výdavkov a príjmov je preto potrebné stanoviť, že príslušné platobné agentúry musia byť schopné poskytovať údaje o výdavkoch a príjmoch tak v eurách, ako aj v mene, v ktorej sa vyplatili alebo získali.

(8)

Výdavky spolufinancované z rozpočtu Únie a z národných rozpočtov na podporu rozvoja vidieka prostredníctvom EPFRV sú založené na strategických plánoch SPP, v ktorých sa špecifikujú rôzne typy intervencií a osobitné miery príspevkov. V súlade so zásadou správneho finančného riadenia by sa dané výdavky mali monitorovať a zaúčtovávať na tomto základe, aby bolo možné všetky operácie identifikovať podľa strategického plánu SPP, typu intervencie a osobitných mier príspevkov. Zabezpečí sa tak možnosť overiť, či vynaložené výdavky zodpovedajú pripísaným finančným prostriedkom. V danej súvislosti by sa mali špecifikovať prvky, ktoré majú zohľadniť platobné agentúry. Predovšetkým by platobné agentúry mali v účtoch pri realizovanom financovaní jednoznačne vykazovať pôvod verejných finančných prostriedkov a finančných prostriedkov Únie. Navyše je potrebné identifikovať sumy, ktoré sa majú vymôcť od prijímateľov, a sumy, ktoré sa vymohli, a vykázať ich v súvislosti s pôvodnými operáciami.

(9)

Členské štáty mobilizujú zdroje potrebné na financovanie výdavkov v rámci EPZF uvedené v článku 5 nariadenia (EÚ) 2021/2116 pred tým, ako Komisia financuje tieto výdavky v podobe mesačných refundácií za vynaložené výdavky. Druhou možnosťou je, že členské štáty prijmú preddavok na výdavky z EPFRV, ktorý neskôr bude figurovať ako prvok v ročnom schválení účtov podľa článku 53 nariadenia (EÚ) 2021/2116. Členské štáty by s cieľom zaručiť správne riadenie finančných tokov mali zhromažďovať informácie potrebné na preukázanie úplnosti, presnosti a pravdivosti vynaložených výdavkov na účely týchto mesačných a priebežných refundácií a dávať ich Komisii k dispozícii pri vynakladaní výdavkov alebo získaní príjmov alebo ich Komisii postupovať v pravidelných intervaloch. Členské štáty by mali informácie Komisii poskytovať v intervaloch prispôsobených metódam riadenia každého fondu. Poskytovanie informácií v takýchto intervaloch by nemalo mať vplyv na povinnosť členských štátov uchovávať úplné informácie získané na účely riadneho monitorovania výdavkov, aby ich mohli poskytnúť Komisii na overenie.

(10)

Všeobecné povinnosti platobných agentúr týkajúce sa vedenia účtov sa vzťahujú na údaje požadované na riadenie a kontrolu finančných prostriedkov Únie. Nevzťahujú sa však na požiadavky týkajúce sa refundácie výdavkov a podrobných údajov, ktoré sa musia poskytnúť Komisii na získanie takejto refundácie. Preto by sa malo špecifikovať, ktoré informácie a údaje o výdavkoch, ktoré sa majú financovať z fondov, sa musia zasielať Komisii v pravidelných intervaloch. Oznámenia o informáciách, ktoré členské štáty zasielajú Komisii, jej musia umožniť priamo a čo možno najefektívnejšie tieto informácie využívať na riadenie účtov fondov a súvisiacich platieb. Na dosiahnutie tohto cieľa by sa všetky informácie, ktoré si majú vzájomne sprístupňovať alebo oznamovať členské štáty a Komisia, mali zasielať elektronicky.

(11)

Podľa článku 90 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2021/2116 v prípade intervencií a opatrení týkajúcich sa operácií financovaných z fondov treba vyhlásenia o výdavkoch, ktoré fungujú aj ako žiadosti o platbu, takisto zasielať Komisii spolu s náležitými informáciami v stanovených lehotách. S cieľom umožniť členským štátom, akreditovaným koordinačným orgánom a platobným agentúram zostavovať uvedené vyhlásenia o výdavkoch v súlade s harmonizovanými pravidlami a umožniť Komisii zvážiť žiadosti o platbu by sa mali stanoviť podmienky, za akých možno dané výdavky zaúčtovať v rámci príslušných rozpočtov EPZF a EPFRV. V týchto podmienkach by sa mali špecifikovať pravidlá vzťahujúce sa na zaznamenávanie výdavkov a príjmov, predovšetkým pripísaných príjmov a akýchkoľvek potrebných opráv, ako aj na ich skutočné nahlásenie.

(12)

V prípade, že na základe vyhlásení o výdavkoch od členských štátov v rámci EPZF celková výška predbežných záväzkov, ktoré by mohli byť schválené podľa článku 11 ods. 2 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 (5) presahuje 75 % rozpočtových prostriedkov na aktuálny finančný rok, Komisia je povinná tieto sumy znížiť. V súlade so zásadou správneho finančného riadenia sa uvedené zníženie musí úmerne rozdeliť medzi všetky členské štáty na základe vyhlásení o výdavkoch, ktoré poskytli. S cieľom spravodlivo alokovať dostupné rozpočtové prostriedky medzi členské štáty je potrebné stanoviť, aby mesačné platby v rámci EPZF boli znížené o percentuálny podiel vyhlásení o výdavkoch, ktoré zaslali jednotlivé členské štáty, a aby sa zostatok nevyplatený počas daného mesiaca znova alokoval na základe rozhodnutí Komisie o nasledujúcich mesačných platbách.

(13)

Komisia by po schválení mesačných platieb mala poskytnúť členským štátom finančné zdroje potrebné na krytie výdavkov, ktoré sa majú financovať z fondov, v súlade s praktickými postupmi a podmienkami, ktoré sa majú určiť na základe informácií, ktoré Komisii zaslali členské štáty, a informačných systémov zavedených Komisiou.

(14)

Jednou z podmienok refundácie výdavkov na verejnú intervenciu, ktoré vznikli platobným agentúram, je povinnosť zahrnúť do vyhlásení o výdavkoch hodnoty a sumy zaúčtované počas mesiaca nasledujúceho po mesiaci, na ktorý sa vzťahujú operácie verejného skladovania. V snahe zabezpečiť bezproblémový priebeh procesu refundácie je potrebné špecifikovať spôsob, akým sa takéto informácie, ktoré sú nevyhnutné na výpočet nákladov a výdavkov, majú oznamovať Komisii.

(15)

V súlade s článkom 3 ods. 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2022/127 musí byť na základe účtovníctva zásob vo verejnej intervencii možné posúdiť tak sumu vyplateného financovania z prostriedkov Únie, ako aj situáciu intervenčných zásob. Na daný účel by sa platobným agentúram mala uložiť povinnosť viesť osobitne materiálne účtovníctvo a finančné účtovníctvo, ktoré by obsahovali prvky nevyhnutné na sledovanie zásob a na zabezpečenie finančného riadenia výdavkov a príjmov spojených s verejnými intervenčnými opatreniami.

(16)

Vzhľadom na opatrenia skladovania v rámci verejnej intervencie sú platobné agentúry povinné účtovať prvky týkajúce sa množstiev, hodnôt a určitých priemerov. Vyskytujú sa však aj okolnosti, keď by sa určité operácie a výdavky nemali účtovať alebo by sa mali zaúčtovať podľa určitých pravidiel. S cieľom zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie a chrániť finančné záujmy Únie je potrebné tieto okolnosti špecifikovať vrátane prípadných úprav zaznamenávania operácií a výdavkov do účtov.

(17)

Dátum, ku ktorému sa uskutočňuje zaúčtovanie jednotlivých prvkov výdavkov a príjmov súvisiacich s opatreniami skladovania v rámci verejnej intervencie, závisí od typu operácií, ktorých sa týkajú, a môže sa určiť v rámci uplatniteľných právnych predpisov v oblasti poľnohospodárstva. V tomto kontexte je potrebné prijať všeobecné pravidlo špecifikujúce rôzne prvky, ktoré sa majú zaúčtovať k dátumu, ku ktorému sa vykonala fyzická operácia vyplývajúca z intervenčného opatrenia, ako aj osobitné prípady, ktoré sa musia zohľadniť.

(18)

Členské štáty by Komisii v záujme správneho finančného riadenia mali poskytovať prognózy súm, ktoré je ešte potrebné financovať z EPFRV na poľnohospodársky finančný rok, a odhady vzhľadom na žiadosti o financovanie na nasledujúci finančný rok. Na to, aby Komisia mohla splniť svoje záväzky, musia sa jej predmetné informácie doručiť s dostatočným predstihom, v každom prípade dva razy do roka, najneskôr do 31. januára a 31. augusta každého roka.

(19)

V súlade s článkom 32 ods. 9 nariadenia (EÚ) 2021/2116 treba stanoviť konečné termíny na zostavenie vyhlásení o výdavkoch v rámci EPFRV. Vzhľadom na špecifiká účtovných pravidiel, ktoré sa uplatňujú pri EPFRV, uskutočňovanie predbežného financovania a financovania intervencií, opatrení a technickej pomoci za kalendárny rok by sa malo stanoviť, že tieto výdavky sa musia vykazovať v určitých intervaloch prispôsobených týmto špecifickým podmienkam.

(20)

Členské štáty musia Komisii vykázať všetky výdavky v rámci EPFRV, ktoré prijímateľom vyplatili na vlastnú zodpovednosť pred schválením strategického plánu SPP, v prvom vyhlásení o výdavkoch po danom schválení. To isté pravidlo platí mutatis mutandis v prípade zmien strategických plánov SPP. Na účely účtovníctva je potrebné objasniť, že vyhlásenia týkajúce sa výdavkov, ktoré uhradili platobné agentúry pred schválením strategického plánu SPP alebo pred zmenou strategického plánu SPP, by mali zodpovedať relevantným obdobiam predkladania vyhlásení. Navyše všetky výdavky uhradené platobnými agentúrami počas obdobia, v ktorom dôjde k schváleniu strategického plánu SPP alebo jeho zmeny, by sa mali vykázať v lehote, ktorá je stanovená pre zodpovedajúce obdobie. Takisto je potrebné objasniť, že v prípade zmien strategických plánov SPP, by sa dané pravidlo nemalo uplatňovať na úpravy finančného plánu.

(21)

V súlade s článkom 80 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115 (6) možno podporu v podobe finančných nástrojov, ako sa stanovuje v článku 58 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 (7), udeľovať v rámci typov intervencií uvedených v článkoch 73 až 78 nariadenia (EÚ) 2021/2115. Preto je vhodné stanoviť, že výdavky sa musia deklarovať vo finančnom roku, v ktorom sú splnené podmienky uvedené v článku 32 ods. 3 a 4 nariadenia (EÚ) 2021/2116, a platobná agentúra ich uhradila pred koncom daného finančného roku.

(22)

Týmto nariadením by sa mal stanoviť spôsob výpočtu príspevku Únie, ktorý sa má vyplatiť vzhľadom na výdavky nahlásené na základe miery príspevku alebo paušálnej sadzby. Treba objasniť, že relevantné ustanovenie sa vzťahuje na platby súvisiace s EPFRV v rámci strategického plánu SPP a uvedené vo finančnom pláne, predovšetkým na výdavky v rámci EPFRV uvedené v článku 6 nariadenia (EÚ) 2021/2116 a na určité oprávnené typy výdavkov uvedené v článkoch 155 a 157 nariadenia (EÚ) 2021/2115, ktoré sa vynakladajú na základe miery príspevku z EPFRV a v prípade technickej pomoci na základe paušálnej sadzby.

(23)

Výmeny informácií a dokumentov medzi členskými štátmi a Komisiou, ako aj poskytovanie a oznamovanie informácií členských štátov Komisii sa vo všeobecnosti uskutočňujú elektronicky. S cieľom zlepšiť spôsob realizácie takýchto výmen informácií týkajúcich sa fondov a s cieľom rozšíriť ich využívanie sa zaviedli informačné systémy. Takéto systémy by sa mali naďalej používať a ďalej fungovať po tom, ako členským štátom informácie sprostredkuje Výbor pre poľnohospodárske fondy.

(24)

Podmienky spracovania informácií v týchto informačných systémoch, ako aj forma a obsah dokumentov, ktoré sa musia postupovať podľa nariadenia (EÚ) 2021/2116, si vyžadujú časté úpravy v súlade s vývojom uplatniteľných právnych predpisov alebo požiadaviek na riadenie. V snahe dosiahnuť uvedené ciele, zjednodušiť postupy a zabezpečiť, aby dané informačné systémy boli rýchlo schopné prevádzky, by sa mala určiť forma a obsah dokumentov na základe štandardizovaných vzorov a protokolov a malo by sa stanoviť, že ich úpravy a aktualizácie bude vykonávať Komisia po oboznámení Výboru pre poľnohospodárske fondy.

(25)

Podľa článku 59 nariadenia (EÚ) 2021/2116 sú členské štáty prostredníctvom svojich platobných agentúr zodpovedné za riadenie a kontrolu výdavkov z fondov. Údaje o finančných operáciách by sa preto mali oznamovať alebo zaznamenávať do informačných systémov, pričom ich na zodpovednosť platobných agentúr aktualizujú samotné platobné agentúry alebo orgány, na ktoré sa táto funkcia preniesla, alebo prípadne akreditovaný koordinačný orgán. Každý členský štát by mal Komisii oznámiť názov alebo číslo účtu (účtov) podľa vzoru, ktorý poskytla Komisia.

(26)

Elektronické podpisy a schválenia používané pri postupe podávania vyhlásenia o výdavkoch a vyhlásenia riadiaceho subjektu musia byť v súlade s požiadavkami stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 (8). Preto je potrebné ustanovenie o vykonávaní daných požiadaviek.

(27)

Mali by sa stanoviť podrobné pravidlá o štruktúre akčných plánov uvedených v článku 42 nariadenia (EÚ) 2021/2116, pretože je potrebné zabezpečiť, aby členské štáty jasne uvádzali svoje nápravné opatrenia a harmonogram ich vykonávania. Komisia by mala poskytnúť vzor ako orientáciu pre členské štáty, aká štruktúra akčných plánov sa od nich očakáva. Daný vzor by sa mal používať na výmeny v elektronickej podobe s cieľom uľahčiť komunikáciu medzi Komisiou a dotknutými členskými štátmi. V súvislosti s osobitným prípadom akčných plánov zostavených v dôsledku nedostatkov zistených v rámci vykonávania nápravných opatrení uvedených v článkoch 68, 69 a 70 uvedeného nariadenia by sa do úvahy malo vziať aj už vynaložené úsilie.

(28)

Podľa článku 59 ods. 1 písm. e) nariadenia (EÚ) 2021/2116 sú členské štáty prostredníctvom svojich platobných agentúr zodpovedné za vymáhanie nenáležitých platieb a úrokov. S cieľom zabezpečiť účinné a správne uplatňovanie predmetných ustanovení je vhodné stanoviť pravidlá započítania. Členské štáty si bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne sumy de minimis platné pre nevymáhanie, môžu svoju povinnosť vymáhať nenáležite vyplatené sumy plniť rôznymi spôsobmi. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek opatrenia presadzovania práva stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch, účinným a nákladovo efektívnym prostriedkom vymáhania dlhu je odpočítanie všetkých dlžných súm od budúcich platieb dlžníkovi, keď sa v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi skonštatovala existencia dlhu. Preto by členské štáty mali povinne uplatňovať túto metódu vymáhania dlhu. Mali by sa stanoviť spoločné podmienky jej uplatňovania.

(29)

Mali by sa stanoviť podrobné ustanovenia o schvaľovaní účtov stanovenom v článku 53 nariadenia (EÚ) 2021/2116, schvaľovaní výkonnosti stanovenom v článku 54 uvedeného nariadenia, ako aj o postupe overovania súladu stanovenom v článku 55 uvedeného nariadenia vrátane mechanizmu, pomocou ktorého sa výsledné sumy v závislosti od okolností odpočítajú od jednej z nasledujúcich platieb Komisie členským štátom alebo k nej pripočítajú.

(30)

Vzhľadom na postup schválenia účtov stanovený v článku 53 nariadenia (EÚ) 2021/2116 je potrebné špecifikovať obsah ročných účtov platobných agentúr a stanoviť dátum zasielania predmetných účtov a iných relevantných dokumentov Komisii. Ďalej by sa malo špecifikovať, ako dlho musia platobné agentúry uchovávať podpornú dokumentáciu týkajúcu sa všetkých výdavkov a pripísaných príjmov, aby boli Komisii k dispozícii.

(31)

V snahe zabezpečiť prijatie rozhodnutia o schválení výkonnosti v lehote stanovenej v článku 54 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2021/2116 je vhodné stanoviť špecifické lehoty výmeny informácie, ktoré musia dodržiavať Komisia aj členské štáty. Okrem toho by členské štáty v rámci postupu schvaľovania výkonnosti mali mať právo poskytovať odôvodnenia prípadných zistených rozdielov a mali by sa pri ňom by náležite posudzovať informácie potrebné na zníženie výdavkov.

(32)

S cieľom zabezpečiť, aby sa v bežných prípadoch postup overovania súladu uzavrel v primeranom časovom rámci, je vhodné stanoviť špecifické obdobia rôznych etáp postupu, ktoré Komisia a členské štáty musia dodržiavať. Zároveň by však Komisia mala mať možnosť v prípade potreby tieto obdobia predĺžiť vzhľadom na stupeň komplikovanosti prípadu, ktorý je predmetom vyšetrovania. Členské štáty by v rámci postupu overovania súladu mali mať právo na kontradiktórne konanie a na riadne posúdenie informácií potrebných na posúdenie rizika vzťahujúceho sa na fondy.

(33)

V snahe doplniť a posilniť kontroly členských štátov zamerané na výdavky v rámci SPP vrátane identifikácie skupín by sa malo stanoviť, že členské štáty môžu používať jednotný nástroj na hĺbkovú analýzu údajov, ktorý Komisia dá k dispozícii.

(34)

Ďalej je vhodné stanoviť pravidlá týkajúce sa vykonávania kontrol transakcií zo strany členských štátov podľa článku 77 nariadenia (EÚ) 2021/2116, predovšetkým vzhľadom na výber podnikov, mieru a časový rozvrh kontrol, vzájomnú pomoc a obsah plánov kontrol a kontrolných správ.

(35)

V delegovanom nariadení (EÚ) 2022/127 sa stanovujú pravidlá dopĺňajúce právny rámec pre zábezpeky, predovšetkým pokiaľ ide o požiadavku zložiť zábezpeku, podmienky vzťahujúce sa na zábezpeky, ako aj pravidlá zloženia, uvoľnenia a prepadnutia zábezpeky. S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie týchto pravidiel by sa mali stanoviť ustanovenia o forme a postupoch zloženia a uvoľnenia zábezpeky, ako aj o výmene informácií a predkladaní oznámení požadovaných v tejto súvislosti.

(36)

V súlade s hlavou V kapitolou IV nariadenia (EÚ) 2021/2116 o transparentnosti sú členské štáty povinné každoročne uverejňovať prijímateľov prostriedkov z fondov a okrem iného sumy, ktoré každý prijímateľ dostal z každého z týchto fondov. Na uvedený účel a v súlade s článkom 98 uvedeného nariadenia by sa mala stanoviť forma týchto uverejnení. Uverejnenia by nemali presahovať rámec, ktorý je potrebný na dosiahnutie sledovaných cieľov pri transparentnosti.

(37)

Podľa článku 98 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/2116 sa majú uverejniť objemy platieb jednotlivým prijímateľom zodpovedajúce každej operácii financovanej z fondov. Navyše, v snahe o väčšiu transparentnosť a schopnosť identifikovať väčších príjemcov prostriedkov Únie by členské štáty mali uverejňovať celkovú sumu platieb, ktorú prijímatelia dostávajú.

(38)

Členské štáty by v záujme prispievania k väčšej transparentnosti pri distribúcii finančných prostriedkov mali zbierať a uverejňovať informácie umožňujúce identifikovať skupiny podnikov, ako sa uvádza v článku 59 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2021/2116.

(39)

Podľa článku 49 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2021/1060 sa informácie majú uverejňovať na webovej stránke v otvorenom strojovo čitateľnom formáte. Môže ísť o formáty CVS a XLXS. Na dosiahnutie spoločných noriem a uľahčenie prístupu k uverejneným informáciám by členské štáty mali používať zjednotený formát tabuľky s údajmi o všetkých prijímateľoch. Webový vyhľadávací nástroj by mal širokej verejnosti zaručiť možnosť oboznámiť sa s informáciami o prijímateľoch jednoducho prístupnou formou.

(40)

V článku 98 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/2116 sa stanovuje, že požiadavky na uverejnenie informácií uvedené v článku 49 ods. 3 a 4 nariadenia (EÚ) 2021/1060 sa majú uplatniť v relevantných prípadoch. Dátum začatia a ukončenia typov intervencií vo forme priamych platieb, intervencií v záujme rozvoja vidieka vo forme platieb na prírodné alebo iné osobitné obmedzenia a osobitné znevýhodnenie jednotlivých oblastí vyplývajúce z určitých povinných požiadaviek, ako aj opatrení stanovených v nariadeniach Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013 (9) a (EÚ) č. 229/2013 (10), sa nepovažujú za relevantné, pretože predmetné operácie sa realizujú každoročne. Preto by sa malo stanoviť, že členské štáty sa môžu rozhodnúť príslušné informácie neuverejniť.

(41)

V záujme ochrany jednotlivcov, pokiaľ ide o spracúvanie ich osobných údajov, sa v článku 98 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2021/2116 stanovuje, že členské štáty nemajú uverejňovať mená prijímateľov, ktorí dostávajú sumu v maximálnej výške 1 250 EUR. Na poskytovanie informácií o dotknutej operácii by členské štáty mali namiesto toho používať kódy. Z toho istého dôvodu by v prípadoch, keď by bolo možné identifikovať malého prijímateľa, ktorý má sídlo alebo je zaregistrovaný v obci s obmedzeným počtom prijímateľov, členské štáty mali namiesto toho uverejniť názov najbližšej väčšej územnosprávnej jednotky, do ktorej obec patrí.

(42)

V záujme splnenia uplatniteľných požiadaviek na ochranu údajov by prijímatelia prostriedkov z fondov mali byť ešte pred samotným uverejnením informovaní o uverejnení ich údajov. Informácie by sa prijímateľom mali poskytnúť prostredníctvom formulárov žiadostí o pomoc alebo pri zhromažďovaní údajov.

(43)

V snahe uľahčiť prístup verejnosti k uverejneným údajom majú členské štáty zriadiť osobitné webové sídla v súlade s článkom 98 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2021/2116. S ohľadom na rozdielne organizačné štruktúry členských štátov by sa na vnútroštátnej úrovni malo rozhodnúť, ktorý orgán je zodpovedný za zriadenie a udržiavanie osobitného webového sídla a uverejnenie predmetných údajov. Komisia by mala vytvoriť webovú stránku obsahujúcu odkazy na webové stránky členských štátov.

(44)

Únia je povinná Svetovej obchodnej organizácii (WTO) poskytnúť určité oznámenia v súlade s článkom 18 ods. 2 Dohody WTO o poľnohospodárstve (11), ako sa podrobnejšie rozvádza v odseku 4 dokumentu WTO G/AG/2 z 30. júna 1995. Komisia by na splnenie týchto požiadaviek mala od členských štátov vyžadovať určité informácie, predovšetkým informácie týkajúce sa domácej podpory.

(45)

Na zjednodušenie a zredukovanie požiadaviek na oznamovanie pre členské štáty pri postupovaní údajov potrebných na splnenie povinností Únie, pokiaľ ide o oznamovanie domácej podpory z jej zdrojov adresované WTO, je primerané, aby členské štáty predkladali údaje o sumách týkajúcich sa výdavkov hradených z vnútroštátnych zdrojov súčasne s ročnými účtami.

(46)

V záujme jednoznačnosti a právnej istoty by sa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 908/2014 malo zrušiť. Články 21až 24 a články 27 až 34 uvedeného nariadenia by sa však mali naďalej uplatňovať na vykonávanie programov rozvoja vidieka podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 (12) a na operačné programy schválené podľa nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, pričom článok 59 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 908/2014 by sa naďalej mal uplatňovať na platby hradené za finančné roky 2021, 2022 a 2023. Navyše by sa prílohy II a III k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 908/2014 mali naďalej uplatňovať na určité údaje zahrnuté v ročných účtoch.

(47)

Toto nariadenie by sa malo uplatňovať od rovnakého dátumu ako nariadenie (EÚ) 2021/2116. V snahe o nepretržité podávanie správ v tom istom finančnom roku by sa však relevantné ustanovia tohto nariadenia mali uplatňovať na vzniknuté výdavky a pripísané príjmy, ktoré členské štáty dostali od 16. októbra 2022.

(48)

Takisto, s cieľom zabezpečiť jednotné zaobchádzanie s prebiehajúcimi postupmi overenia súladu by sa obdobia stanovené v tomto nariadení nemali vzťahovať na postupy, pri ktorých sa oznámenie v súlade s článkom 34 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 908/2014 zaslalo pred 1. januárom 2024.

(49)

Napokon, hlava VII kapitola IV nariadenia (EÚ) 2021/2116 o transparentnosti sa vzťahuje na platby uskutočňované od finančného roku 2024, a preto by sa relevantné ustanovenia tohto nariadenia mali uplatňovať na predmetné platby.

(50)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výborom pre poľnohospodárske fondy,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

Platobné agentúry a ostatné orgány

Článok 1

Postup akreditácie platobných agentúr

1.   Členské štáty určia na úrovni ministerstva orgán zodpovedný za:

a)

vydávanie, skúmanie a odoberanie akreditácie platobných agentúr;

b)

vykonávanie úloh zverených príslušnému orgánu podľa tejto kapitoly.

2.   Príslušný orgán prostredníctvom formálneho aktu rozhodne o vydaní alebo po preskúmaní o odobraní akreditácie platobnej agentúry na základe preskúmania akreditačných kritérií uvedených v článku 1 ods. 2 a 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2022/127. Príslušný orgán o akreditáciách a odňatiach akreditácie bezodkladne informuje Komisiu.

3.   Príslušný orgán určí audítorský orgán, ktorý poverí vykonaním preskúmania pred vydaním akreditácie (predakreditačné preskúmanie). Audítorský orgán je orgán auditu alebo iná verejná alebo súkromná organizácia alebo organizačná jednotka orgánu s požadovanou odbornosťou, zručnosťami a schopnosťami na vykonávanie auditov. Audítorský orgán je nezávislý od platobnej agentúry, ktorá sa má akreditovať.

4.   Preskúmanie (predakreditačné preskúmanie), ktoré má vykonať audítorský orgán, je zamerané predovšetkým na:

a)

postupy a systémy zavedené na schvaľovanie a vykonávanie platieb a podávanie výročných správ o výkonnosti;

b)

rozdelenie povinností a primeranosť vnútornej a vonkajšej kontroly vzhľadom na transakcie financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), označované ďalej súhrnne ako „fondy“;

c)

mieru, do akej sú zavedené postupy a systémy vhodné na ochranu rozpočtu Únie, vrátane opatrení proti podvodom založených na posúdení rizika;

d)

bezpečnosť informačných systémov;

e)

uchovávanie účtovných záznamov.

Audítorský orgán vypracuje správu s podrobnosťami o vykonaných audítorských činnostiach, ich výsledkoch a svojom posúdení otázky, či platobná agentúra spĺňa akreditačné kritériá. Správu postúpi príslušnému orgánu, ktorý posúdi výsledky a vydá akt o akreditácii v prípadoch, keď sa uistí, že platobná agentúra spĺňa akreditačné kritériá.

5.   V prípadoch, keď sa príslušný orgán domnieva, že platobná agentúra nespĺňa akreditačné kritériá, informuje platobnú agentúru o konkrétnych podmienkach, ktoré je povinná splniť pred tým, ako možno udeliť akreditáciu.

Do vykonania všetkých zmien potrebných na splnenie takýchto konkrétnych podmienok je možné akreditáciu udeliť dočasne na obdobie, ktoré nesmie presahovať 12 mesiacov, a pri stanovení jeho trvania je potrebné zohľadniť závažnosť zistených problémov. V náležite opodstatnených prípadoch môže Komisia na žiadosť dotknutého členského štátu túto lehotu predĺžiť.

6.   Informácie stanovené v článku 90 ods. 1 prvom pododseku písm. a) nariadenia (EÚ) 2021/2116 sa postupujú okamžite po prvej akreditácii platobnej agentúry a v každom prípade pred tým, ako sa akékoľvek výdavky, ktoré agentúra vynaložila, zaúčtujú fondom. K informáciám sa priložia vyhlásenia a dokumenty, ktoré sa týkajú:

a)

úloh, ktoré boli platobnej agentúre zverené;

b)

rozdelenia úloh medzi oddelenia platobnej agentúry;

c)

vzťahu platobnej agentúry k iným orgánom, verejným alebo súkromným, zodpovedným za vykonanie všetkých opatrení, na základe ktorých platobná agentúra účtuje výdavky fondom;

d)

postupov, podľa ktorých sa prijímajú a overujú žiadosti prijímateľov a potvrdzuje ich platnosť a podľa ktorých sa schvaľujú, uhrádzajú a účtujú výdavky;

e)

ustanovení v súvislosti s bezpečnosťou informačných systémov;

f)

správy o predakreditačnom preskúmaní, ktoré vykonal audítorský subjekt uvedený v odseku 3.

7.   Komisia informuje Výbor pre poľnohospodárske fondy o platobných agentúrach akreditovaných v každom členskom štáte.

Článok 2

Preskúmanie a odobratie akreditácie platobných agentúr

1.   Príslušný orgán má platobné agentúry, za ktoré je zodpovedný, pod sústavným dohľadom predovšetkým na základe osvedčení a správ, ktoré vypracoval certifikačný orgán uvedený v článku 12 nariadenia (EÚ) 2021/2116, a v prípade zistených nedostatkov podniká následné kroky.

Príslušný orgán každé tri roky postupuje Komisii písomnú správu o dohľade nad platobnými agentúrami a monitorovaní ich aktivít. Takáto správa zahŕňa preskúmanie otázky, či platobná agentúra nepretržite spĺňa akreditačné kritériá, a zhrnutie prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov. Príslušný orgán potvrdzuje, či platobná agentúra, za ktorú je zodpovedný, naďalej spĺňa akreditačné kritériá.

2.   Členské štáty zavedú systém, ktorým sa zabezpečí, že akékoľvek informácie o tom, že platobná agentúra nespĺňa akreditačné kritériá, sa bezodkladne oznámia príslušnému orgánu.

3.   V prípadoch, že príslušný orgán dospel k záveru, že akreditovaná platobná agentúra už viac nedodržiava jedno alebo viaceré akreditačné kritériá spôsobom, ktorý môže byť prekážkou vykonania úloh stanovených v článku 1 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2022/127, bezodkladne určí platobnej agentúre skúšobnú lehotu na jej akreditáciu. Zostaví plán obsahujúci opatrenia a termíny na nápravu zistených nedostatkov v lehote, ktorá sa určí v závislosti od závažnosti problému a ktorá nepresiahne 12 mesiacov od dátumu, keď sa na akreditáciu určila skúšobná lehota. V náležite opodstatnených prípadoch môže Komisia na žiadosť dotknutého členského štátu túto lehotu predĺžiť.

4.   Príslušný orgán informuje Komisiu o svojom rozhodnutí určiť platobnej agentúre skúšobnú lehotu na jej akreditáciu, o pláne zostavenom podľa odseku 3 a následne o pokroku dosiahnutom pri realizácii takýchto plánov.

5.   Príslušný orgán v prípade odobrania akreditácie bezodkladne akredituje inú platobnú agentúru, ktorá spĺňa podmienky stanovené v článku 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/2116 s cieľom zabezpečiť, aby sa neprerušili platby prijímateľom.

6.   Ak Komisia zistí, že príslušný orgán nesplnil svoju povinnosť zostaviť plán nápravy podľa odseku 3 alebo že platobná agentúra je naďalej akreditovaná bez toho, že by v určenej lehote bola úplne vykonala takýto plán, požiada príslušný orgán, aby platobnej agentúre odobral akreditáciu; výnimkou je prípad, keď sa vykonajú potrebné zmeny v lehote, ktorú určí Komisia v závislosti od závažnosti problému. Komisia sa v takejto situácii môže rozhodnúť riešiť nedostatky v rámci postupu overovania súladu podľa článku 55 nariadenia (EÚ) 2021/2116.

Článok 3

Postup udeľovania, preskúmavania a odnímania akreditácie koordinačného orgánu

1.   Členské štáty určia na ministerskej úrovni orgán zodpovedný za udeľovanie, preskúmavanie a odnímanie akreditácie koordinačného orgánu, ako sa uvádza v článku 10 nariadenia (EÚ) 2021/2116 (ďalej len „príslušný orgán“).

2.   Príslušný orgán prostredníctvom formálneho aktu určí a rozhodne o udelení alebo po preskúmaní o odobraní akreditácie koordinačného orgánu na základe preskúmania akreditačných kritérií uvedených v článku 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2022/127. Toto preskúmanie dodržiavania akreditačných kritérií vykonáva príslušný orgán a môže byť založené na preskúmaní, ktoré vykonal audítorský orgán. Príslušný orgán o udelení a odobratí akreditácie koordinačného orgánu bezodkladne informuje Komisiu.

3.   Koordinačný orgán uvedený v článku 10 nariadenia (EÚ) 2021/2116 pôsobí ako jediná kontaktná osoba Komisie, ktorej môže dotknutý členský štát adresovať všetky otázky súvisiace s fondmi, pokiaľ ide o jeho úlohy.

4.   Platobná agentúra môže pôsobiť ako koordinačný orgán za predpokladu, že obidve funkcie vykonáva oddelene.

5.   Koordinačný orgán sa pri výkone svojich úloh môže v súlade s vnútroštátnymi postupmi obrátiť na iné administratívne orgány alebo útvary, najmä na tie, ktoré majú účtovné alebo technické odborné znalosti.

6.   Dôvernosť, úplnosť a dostupnosť všetkých počítačových údajov, ktoré uchováva koordinačný orgán, sa zabezpečuje pomocou opatrení prispôsobených administratívnej štruktúre, personálnemu vybaveniu a technologickému prostrediu každého koordinačného orgánu. Finančné a technologické úsilie je úmerné skutočným vzniknutým rizikám.

7.   Informácie stanovené v článku 90 prvom pododseku písm. a) nariadenia (EÚ) 2021/2116 sa postupujú okamžite po prvej akreditácii koordinačného orgánu a v každom prípade pred tým, ako sa akékoľvek výdavky, za ktoré je zodpovedný, zaúčtujú fondom. K informáciám sa priložia vyhlásenia a dokumenty, ktoré sa týkajú:

a)

úloh, ktoré boli koordinačnému orgánu zverené;

b)

pridelenia sfér zodpovednosti v rámci koordinačného orgánu;

c)

vzťahu koordinačného orgánu s inými verejnými či súkromnými orgánmi, ktoré s ním majú spolupracovať pri výkone jeho úloh;

d)

zavedených postupov a systémov, ktoré majú zaručiť vykonanie jeho úloh;

e)

ustanovení v súvislosti s bezpečnosťou informačných systémov;

f)

výsledkov preskúmania dodržiavania akreditačných kritérií uvedených v odseku 2.

8.   V prípadoch, keď sa príslušný orgán domnieva, že koordinačný orgán nespĺňa akreditačné kritériá, informuje koordinačný orgán o požiadavkách, ktoré musí spĺňať.

Do vykonania prípadných zmien potrebných na splnenie akreditačných kritérií akreditáciu:

a)

možno dočasne udeliť novému koordinačnému orgánu;

b)

možno vzhľadom na ňu existujúcemu koordinačnému orgánu určiť skúšobnú lehotu pod podmienkou, že sa postupuje podľa akčného plánu na nápravu situácie.

Akreditácia sa odoberie, ak sa akreditačné kritériá nesplnia a príslušný orgán dospeje k záveru, že koordinačný orgán si nedokáže plniť svoje úlohy.

Článok 4

Vyhlásenia riadiaceho subjektu

1.   Vyhlásenia riadiaceho subjektu uvedené v článku 9 ods. 3 prvom pododseku písm. d) a článku 10 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2021/2116 sa vypracujú v primeranom čase na to, aby certifikačný orgán vydal stanovisko uvedené v článku 12 ods. 1 uvedeného nariadenia.

Vyhlásenia riadiaceho subjektu majú podobu stanovenú v prílohách I a II k tomuto nariadeniu a môžu byť podmienené výhradami kvantifikujúcimi potenciálny finančný vplyv. V prípade výhrad vyhlásenie zahŕňa nápravný akčný plán a presný časový rámec jeho vykonania.

2.   Vyhlásenia riadiaceho subjektu sú založené na účinnom dohľade nad zavedeným systémom riadenia a kontroly počas celého roka.

Článok 5

Certifikácia

1.   Príslušný orgán určí certifikačný orgán stanovený v článku 12 nariadenia (EÚ) 2021/2116.

Ak je v členskom štáte viac než jeden certifikačný orgán, daný členský štát môže na vnútroštátnej úrovni určiť verejný certifikačný orgán, ktorý bude zodpovedný za koordináciu.

2.   Certifikačný orgán organizuje svoju prácu účinným a efektívnym spôsobom a vykonáva svoje kontroly v primeranom časovom rámci, pričom zohľadňuje povahu a načasovanie transakcií za príslušný finančný rok.

3.   Certifikačný orgán každoročne koncipuje stanovisko, ktoré je povinný poskytnúť podľa článku 12 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2021/2116.

Uvedené stanovisko vychádza z audítorskej práce, ktorú je potrebné vykonať v súlade s článkami 6 a 7 tohto nariadenia.

4.   Certifikačný orgán vypracuje správu o svojich zisteniach. Správa sa vzťahuje aj na delegované funkcie platobnej agentúry v súlade s oddielom 1.D prílohy I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2022/127. V správe sa uvádza, či za obdobie, na ktoré sa správa vzťahuje:

a)

platobná agentúra spĺňala akreditačné kritériá;

b)

postupy platobnej agentúry predstavovali primerané uistenie, že výdavky zaúčtované fondom sa vynaložili v súlade s pravidlami Únie, a teda je zaručené, že:

i)

pokiaľ ide o typy intervencií uvedené v nariadení (EÚ) 2021/2115, pri výdavkoch sa uvádza zodpovedajúci výstup a že sa vynaložili v súlade s uplatniteľnými systémami správy a riadenia a že sa postupovalo podľa prípadných odporúčaní na zlepšenie;

ii)

príslušné transakcie boli zákonné a správne, pokiaľ ide o opatrenia stanovené v nariadeniach Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 229/2013, (EÚ) č. 1308/2013 a (EÚ) č. 1144/2014 (13), ako aj vzhľadom na osobitné platby na bavlnu podľa hlavy III kapitoly II oddielu 3 pododdielu 2 a na podporu na predčasný odchod do dôchodku podľa článku 155 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/2115, a že sa postupovalo podľa prípadných odporúčaní na zlepšenie;

c)

sa správne vykonávalo podávanie správ o výkonnosti týkajúce sa ukazovateľov výstupov na účely výročného schvaľovania výkonnosti, ktoré sa uvádza v článku 54 nariadenia (EÚ) 2021/2116, ako aj podávanie správ o výkonnosti týkajúce sa ukazovateľov výsledkov v prípade viacročného monitorovania výkonnosti, ktoré sa uvádza v článku 134 nariadenia (EÚ) 2021/2115, ktoré slúžia na preukázanie súladu s článkom 37 nariadenia (EÚ) 2021/2116;

d)

ročné účty uvedené v článku 33 tohto nariadenia boli v súlade s účtovnými knihami a záznamami platobnej agentúry;

e)

výkazy výdavkov a verejných intervenčných operácií boli vecne pravdivým, úplným a presným záznamom operácií účtovaných fondom;

f)

finančné záujmy Únie boli náležite chránené, pokiaľ ide o vyplatené preddavky, získané záruky, intervenčné zásoby a sumy, ktoré sa majú inkasovať.

Správa obsahuje informácie o počte a kvalifikácii pracovníkov vykonávajúcich audit, o vykonanej práci, o preskúmaných systémoch, prípadne o dosiahnutej úrovni vecnosti a spoľahlivosti, o akýchkoľvek zistených nedostatkoch a odporúčaniach na zlepšenie a o operáciách certifikačného orgánu a iných orgánov auditu, interných aj externých voči platobnej agentúre, na základe ktorých certifikačný orgán získal úplné alebo čiastočné uistenie, pokiaľ ide o vykazované záležitosti.

Článok 6

Zásady auditu

1.   Certifikačný audit sa vykonáva v súlade s medzinárodne uznávanými audítorskými štandardmi.

2.   Certifikačný orgán pripraví stratégiu auditu, v ktorej určí rozsah, načasovanie a zameranie certifikačného auditu, metódy auditu a metodiku výberu vzoriek, pričom rozlišuje typy intervencií uvedené v nariadení (EÚ) 2021/2115 a opatrenia stanovené v nariadeniach (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 229/2013, (EÚ) č. 1308/2013 a (EÚ) č. 1144/2014. Na každý finančný rok, ktorý sa audituje, sa zostaví plán auditu na základe odhadovaného audítorského rizika. Certifikačný orgán na základe žiadosti poskytuje Komisii stratégiu auditu a plán auditu.

3.   Primeraný stupeň uistenia, ktorý sa má pri audite dosiahnuť, treba získať vzhľadom na správne fungovanie systémov správy a riadenia, správnosť správ o výkonnosti, pravdivý a reálny obraz ročných účtov a zákonnosť a správnosť transakcií, pokiaľ ide o opatrenia stanovené v nariadeniach (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 229/2013, (EÚ) č. 1308/2013 a (EÚ) č. 1144/2014, ako aj vzhľadom na osobitné platby na bavlnu podľa hlavy III kapitoly II oddielu 3 pododdielu 2 a na podporu na predčasný odchod do dôchodku podľa článku 155 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/2115, v prípade ktorých sa požaduje refundácia od Komisie.

Na tento účel slúži audit systému a testovanie dodržiavania pravidiel, pokiaľ ide o fungovanie riadiaceho systému, testovanie úplnosti a presnosti, ako aj analytické postupy pre systém predkladania správ o výkonnosti.

Pokiaľ ide o audit ročných účtov, testuje sa vecná správnosť výdavkov, pričom testovanie je zamerané aj na podrobnosti. Pri audite zákonnosti a správnosti príslušných transakcií, ako sa uvádza v prvom pododseku, testovanie zahŕňa overenie na mieste.

4.   Komisia zostaví usmernenia, ktoré obsahujú predovšetkým:

a)

ďalšie objasnenie a poučenie vzhľadom na certifikačný audit, ktorý sa má vykonať;

b)

určenie primeranej úrovne uistenia auditu, ktorá sa má pri audite dosiahnuť.

Článok 7

Metódy auditu

1.   Metódy auditu relevantné pre certifikačný audit sa vymedzia v stratégii auditu stanovenej v článku 6 ods. 2.

2.   V záujme dosiahnutia cieľov auditu a vydania stanoviska stanoveného v článku 12 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/2116 jednotlivé kroky v rámci auditu zahŕňajú audity systémov, v prípade potreby testovanie vecnej správnosti a overenie zosúhlasenia finančných vyhlásení a vyhlásení riadiaceho subjektu.

3.   Pokiaľ ide o audit systémov správy a riadenia, certifikačný orgán vykonáva systémový audit, ktorý môže zahŕňať kontrolu dodržiavania pravidiel aj testovanie všeobecných kontrol IT a kontroly uplatňovania, na účely overenia koncepcie systému a jeho vykonávania.

4.   Testovanie vecnej správnosti výdavkov zahŕňa overenie zákonnosti a správnosti príslušných transakcií na úrovni konečných prijímateľov, pokiaľ ide o opatrenia stanovené v nariadeniach (EÚ) č. 1308/2013, (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 229/2013 a nariadení (EÚ) č. 1144/2014, ako aj vzhľadom na osobitné platby na bavlnu podľa hlavy III kapitoly II oddielu 3 pododdielu 2 a na podporu na predčasný odchod do dôchodku podľa článku 155 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/2115. Na tieto účely môže certifikačný orgán sprevádzať platobnú agentúru, keď vykonáva druhotnú úroveň kontrol na mieste. Certifikačný orgán nemôže sprevádzať platobnú agentúru, keď vykonáva prvotné kontroly na mieste; výnimkou sú situácie, keď by bolo fyzicky nemožné opätovne overiť prvotné kontroly, ktoré vykonala platobná agentúra.

5.   Pokiaľ ide o auditovanie systému predkladania správ o výkonnosti, certifikačný orgán kontroluje záznamy a databázy s cieľom overiť, či sa nahlásené ukazovatele výstupov a výsledkov výkonnosti nahlásili správne a zodpovedajú výdavkom financovaným z prostriedkov Únie alebo prípade cieľmi intervencie. Certifikačný orgán overuje a potvrdzuje odôvodnenia rozdielov medzi ročnými nahlásenými výdavkami na intervenciu a sumou zodpovedajúcou relevantnému nahlásenému ukazovateľovi výstupu v súlade s článkom 54 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/2116. Práca certifikačného orgánu zahŕňa aj overenie výpočtu ukazovateľov.

6.   Certifikačný orgán môže na účely celkového uistenia vychádzať z výsledkov auditu orgánov implementujúcich finančné nástroje, ktorý vypracovali externí audítori, a na tomto základe sa môže rozhodnúť obmedziť svoju audítorskú činnosť.

Pri záručných fondoch môže certifikačný orgán vykonávať audity orgánov, ktoré poskytujú nové príslušné úvery, len vtedy, keď nastane jedna z týchto situácií:

a)

podporné dokumenty poskytujúce dôkazy o podpore z finančného nástroja pre konečných príjemcov nie sú k dispozícii na úrovni riadiaceho orgánu ani na úrovni orgánov implementujúcich finančný nástroj;

b)

existujú dôkazy o tom, že dokumenty, ktoré sú k dispozícii na úrovni riadiaceho orgánu alebo na úrovni orgánov implementujúcich finančný nástroj, nepredstavujú pravdivý a presný obraz o poskytovanej podpore.

Členské štáty vymedzia úpravy s cieľom zabezpečiť audítorský záznam pre finančné nástroje v súlade so vzorom stanoveným v prílohe III, ktorým sa preukáže splnenie podmienok alebo dosiahnutie výsledkov.

7.   Európska investičná banka (EIB) alebo iné medzinárodné finančné inštitúcie, v ktorých je členský štát akcionárom a ktoré implementujú finančné nástroje, predkladajú do konca každého kalendárneho roka členským štátom výročnú správu o audite uvedenú v článku 12 ods. 2 treťom pododseku nariadenia (EÚ) 2021/2116, ktorú vypracovali externí audítori a ktorá je zameraná na prvky uvedené v prílohe IV k tomuto nariadeniu.

8.   Komisia prostredníctvom usmernení uvedených v článku 6 ods. 4 poskytuje v prípade potreby ďalšie podmienky a pokyny vzhľadom na zostavenie audítorských postupov, integráciu vzoriek, plánovanie a vykonávanie opätovného overenia transakcií na mieste.

KAPITOLA II

Finančné riadenie fondov

Oddiel 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 8

Účty platobných agentúr

1.   Každá platobná agentúra vedie účtovníctvo venované výlučne výdavkom a príjmom uvedených v článku 5 ods. 1 a v článkoch 6 a 45 nariadenia (EÚ) 2021/2116 a použitiu finančných prostriedkov, ktoré jej boli poskytnuté na úhradu príslušných výdavkov. V tomto účtovníctve sa musia dať rozlíšiť a oddelene poskytnúť finančné údaje týkajúce sa jednotlivých fondov.

Členské štáty Komisii na jej žiadosť sprístupňujú informácie o vynaložených výdavkoch a pripísaných príjmoch.

2.   Platobné agentúry členských štátov, ktoré nezaviedli ako menu euro, vedú účtovníctvo, v rámci ktorého sú príslušné sumy vyjadrené v mene, v ktorej výdavky vznikli a príjmy boli prijaté. S cieľom umožniť konsolidáciu úhrnu všetkých svojich uskutočnených výdavkov a príjmov však musia byť schopné poskytnúť zodpovedajúce údaje v národnej mene a v eurách.

3.   Pokiaľ ide o EPFRV, každá platobná agentúra vedie účtovníctvo, ktoré umožňuje identifikovať všetky operácie podľa každého plánu a každej intervencie. Tieto účty zahŕňajú najmä:

a)

sumu verejných výdavkov a sumu príspevku Únie vyplatených na každú operáciu;

b)

sumy, ktoré sa majú vymôcť od prijímateľov z dôvodu zistených nezrovnalostí alebo nedbanlivosti;

c)

sumy, ktoré sa vymohli, s údajom, o ktorú pôvodnú operáciu ide.

Oddiel 2

Účty EPZF

Článok 9

Zostavenie vyhlásenia o výdavkoch

1.   Členské štáty určujú sumu platby, ktorá sa má poskytnúť prijímateľovi z EPZF, v rámci systémov kontroly, ako sa uvádza v hlave IV nariadenia (EÚ) 2021/2116.

2.   Pri vynaložených výdavkoch, ktoré sa majú deklarovať v rámci EPZF, sa zohľadňujú sankcie uvalené v rámci systémov kontroly členských štátov v prípade nedodržiavania pravidiel.

3.   Suma vyplývajúca z uplatňovania odseku 2 slúži pre typy intervencií vo forme priamych platieb uvedených v článku 16 nariadenia (EÚ) 2021/2115 a programy v najvzdialenejších regiónoch Únie, ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) č. 228/2013, a na menších ostrovoch v Egejskom mori, ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) č. 229/2013, ako základ zníženia platieb uvedeného v článku 17 nariadenia (EÚ) 2021/2115 a na uplatňovanie finančnej disciplíny uvedenej v článku 17 (EÚ) nariadenia (EÚ) 2021/2116.

4.   Suma vyplývajúca z uplatňovania odseku 2 a v osobitnom prípade priamych platieb a programov uvedených v odseku 3 suma vyplývajúca z uplatňovania odsekov 2 a 3 predstavuje sumu, ktorú treba deklarovať Komisii.

5.   Výdavky deklarované do EPZF slúžia ako základ overenia finančných stropov stanovených v práve Únie.

6.   Suma vyplývajúca z uplatňovania odsekov 2 a 3 slúži ako základ výpočtu administratívnych sankcií v súvislosti s kondicionalitou uvedenou v hlave IV kapitolách IV a V nariadenia (EÚ) 2021/2116.

7.   Odchylne od odseku 3 môžu členské štáty pri priamych platbách vyplácať preddavky bez uplatnenia miery úpravy finančnej disciplíny uvedenej v článku 17 nariadenia (EÚ) 2021/2116 prijímateľom vzhľadom na žiadosti o pomoc v danom roku. Pri platbe zostatku, ktorá sa má prijímateľom uhradiť od 1. decembra, sa zohľadňuje miera úpravy finančnej disciplíny uplatniteľná v danom čase na celkovú sumu priamych platieb v príslušnom kalendárnom roku.

Článok 10

Oznamovanie informácií zo strany členských štátov

1.   Členské štáty v súlade s článkom 90 ods. 1 písm. c) bodmi i) a ii) nariadenia (EÚ) 2021/2116 Komisii zasielajú elektronicky a najneskôr do siedmeho dňa každého mesiaca informácie a dokumenty o výdavkoch a pripísaných príjmoch uvedené v článkoch 11 a 12 tohto nariadenia, a predovšetkým vyhlásenie o výdavkoch zostavené v súlade s odsekom 2 tohto článku.

Oznámenie týkajúce sa vynaložených výdavkov a pripísaných príjmov prijatých počas obdobia od 1. do 15. októbra je však potrebné odoslať najneskôr do 25. októbra.

Všetky relevantné informácie sa poskytujú na základe vzoru, ktorý Komisia členským štátom sprístupnila prostredníctvom informačných systémov.

2.   Vyhlásenie o výdavkoch uvedené v odseku 1 zahŕňa aspoň:

a)

vyhlásenie každej platobnej agentúry rozčlenené podľa nomenklatúry rozpočtu Únie a výdavkov a pripísaných príjmov, na základe podrobnej nomenklatúry poskytnutej členským štátom v informačnom systéme, ktorá obsahuje:

i)

vynaložené výdavky a pripísané príjmy prijaté počas predchádzajúceho mesiaca;

ii)

celkovú sumu vynaložených výdavkov a prijatých pripísaných príjmov od začiatku finančného roka do konca predchádzajúceho mesiaca;

iii)

oddelene odhady výdavkov a pripísaných príjmov na ďalšie tri mesiace a prípadne celkový odhad výdavkov a pripísaných príjmov do konca finančného roka.

V prípadoch, keď sa odhady na tri nasledujúce mesiace, uvedené v prvom pododseku bode iii), týkajú už nasledujúceho finančného roka, treba poskytnúť len celkovú sumu za mesiac;

b)

účty dokladajúce vynaložené výdavky a príjmy súvisiace s verejnou intervenciou.

3.   Všetky finančné informácie požadované podľa tohto článku sa oznamujú v eurách.

Článok 11

Všeobecné pravidlá uplatniteľné na vyhlásenie o výdavkoch a na pripísané príjmy

1.   Bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia týkajúce sa vyhlásení o výdavkoch a príjmoch v súvislosti s verejným skladovaním uvedeným v článku 12, výdavky a pripísané príjmy deklarované platobnými agentúrami za daný mesiac zodpovedajú platbám a prijatým sumám, ktoré sa skutočne realizovali počas predmetného mesiaca.

Predmetné výdavky a pripísané príjmy sa zaúčtujú do rozpočtu EPZF za zodpovedajúci finančný rok.

Ale:

a)

výdavky, ktoré sa môžu zaplatiť do začatia uplatňovania ustanovenia, ktorým sa umožňuje ich úplné alebo čiastočné financovanie z fondu EPZF, možno deklarovať len:

i)

za ten mesiac, počas ktorého sa predmetné ustanovenie začalo uplatňovať alebo

ii)

za ten mesiac, ktorý nasleduje po dátume, keď sa predmetné ustanovenie začalo uplatňovať;

b)

príjmy pripísané EPZF, sa deklarujú za mesiac, počas ktorého uplynie lehota na zaplatenie príslušných súm stanovená v právnych predpisoch Únie. V prípade, že opravy pripísaných príjmov na úrovni platobnej agentúry vedú k deklarovaniu negatívnych pripísaných príjmov pre rozpočtovú položku, opravy prebytku sa prevedú do nasledujúceho mesiaca.

2.   Výdavky a pridelené príjmy sa zohľadnia k dátumu ich odpísania alebo pripísania na účet platobnej agentúry. Pokiaľ však ide o platby, dátum, ktorý je potrebné zohľadniť, môže byť dátum, keď predmetná agentúra vystavila platobný príkaz a odoslala ho finančnej inštitúcii alebo prijímateľovi. Každá platobná agentúra používa tú istú metódu počas celého finančného roka.

3.   Nevybavené platobné príkazy, ako aj platby odpočítané z účtu a neskôr znova účtované v jeho prospech sa zaúčtujú ako odpočty z výdavkov za mesiac, počas ktorého sa nevykonanie alebo zrušenie platobného príkazu oznámi platobnej agentúre.

4.   Ak sú platby dlžné v rámci EPZF zaťažené pohľadávkami, považujú sa za zrealizované v celom rozsahu na účely uplatnenia odseku 1:

a)

k dátumu splatenia dlžnej sumy prijímateľovi v prípade, že pohľadávka je nižšia ako uhradené výdavky;

b)

ku dňu započítania pohľadávok v prípade, že výdavky sú nižšie ako pohľadávka alebo sa rovnajú pohľadávke.

Článok 12

Osobitné pravidlá uplatniteľné na vyhlásenia o výdavkoch týkajúcich sa verejného skladovania

1.   Operácie, ktoré treba zohľadniť pri zostavovaní vyhlásení o výdavkoch v súvislosti s verejným skladovaním, sú operácie zaznamenané na konci určitého mesiaca v účtoch platobnej agentúry, ktoré sa uskutočnili od začiatku účtovného roka v zmysle článku 3 ods. 3 prvého pododseku písm. a) delegovaného nariadenia (EÚ) 2022/127, do konca predmetného mesiaca.

2.   Takéto vyhlásenia o výdavkoch obsahujú hodnoty a sumy určené v súlade s článkami 17 a 18 tohto nariadenia a článkom 4 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 906/2014 (14), ktoré platobné agentúry zaznamenali do účtov počas mesiaca nasledujúceho po mesiaci, na ktorý sa operácie vzťahujú.

Ale:

a)

pri operáciách realizovaných v septembri platobné agentúry zaúčtujú hodnoty a sumy najneskôr do 15. októbra;

b)

pri celkových sumách zníženia hodnôt uvedeného v článku 3 ods. 1 písm. e) delegovaného nariadenia (EÚ) č. 906/2014 sa sumy zaúčtujú k dátumu určenému v rozhodnutí, ktorým sa stanovujú.

Článok 13

Rozhodnutie Komisie o platbe

1.   Komisia na základe údajov zaslaných podľa článku 10 ods. 1 tohto nariadenia rozhodne o vykonaní mesačných platieb podľa článku 21 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2021/2116 bez toho, aby boli dotknuté opravy, ktoré možno vykonať prostredníctvom následných rozhodnutí v súlade s článkami 53, 54 a 55 uvedeného nariadenia, pričom zohľadňuje zníženia a pozastavenia, o ktorých rozhodla v súlade s článkami 39 až 42 uvedeného nariadenia.

2.   Ak celkové výdavky, ktoré deklarujú členské štáty za nasledujúci finančný rok, presahujú tri štvrtiny celkovej výšky rozpočtových prostriedkov EPZF na aktuálny finančný rok, vopred viazané výdavky, ako sa uvádza v článku 11 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ, Euratom) 2018/1046, a zodpovedajúce mesačné platby sa udelia pomerne k vyhláseniam o výdavkoch, pričom nemôžu presiahnuť 75 % rozpočtových prostriedkov na aktuálny finančný rok. Komisia v rozhodnutiach o neskorších refundáciách zohľadní zostatok súm nerefundovaný členským štátom.

Článok 14

Sprístupnenie zdrojov členským štátom

Keď Komisia schváli vykonanie mesačných platieb, dá členským štátom v rámci rozpočtových prostriedkov k dispozícii na účty, ktoré si otvorili, zdroje potrebné na krytie výdavkov financovaných z EPZF, pričom sa odpočíta suma zodpovedajúca pripísaným príjmom.

Keď suma, ktorú stanovila Komisia na účely uplatňovania článku 13 ods. 1 je pre členský štát celkovo alebo v určitom rozpočtovom riadku záporná, možno skutočné započítanie presunúť do nasledujúcich mesiacov.

Článok 15

Komunikovanie v rámci verejnej intervencie

1.   Platobné agentúry Komisii postupujú:

a)

na žiadosť Komisie dokumenty a informácie uvedené v článku 3 ods. 7 delegovaného nariadenia (EÚ) 2022/127 a doplňujúce vnútroštátne správne ustanovenia prijaté na uplatňovanie a riadenie intervenčných opatrení;

b)

do dňa stanoveného v článku 10 ods. 1 tohto nariadenia informácie o verejnom skladovaní na základe vzorov, ktoré členským štátom poskytla Komisia prostredníctvom informačných systémov.

2.   Relevantné informačné systémy uvedené v článku 25 sa používajú na výmenu oznámení a informácií a na zostavovanie dokumentov týkajúcich sa výdavkov na verejnú intervenciu.

Článok 16

Obsah účtov verejného skladovania, ktoré majú viesť platobné agentúry

1.   Materiálne účtovníctvo stanovené v článku 3 ods. 3 prvom pododseku písm. a) delegovaného nariadenia (EÚ) 2022/127 obsahuje tieto kategórie prvkov vykazované oddelene:

a)

množstvá produktov zaznamenané pri uskladnení a vyskladnení, s fyzickým pohybom alebo bez neho;

b)

množstvá použité na bezplatnú distribúciu najodkázanejším osobám v rámci Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby a zaúčtované podľa článku 4 ods. 3 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 906/2014, pričom sa odlišujú množstvá prevážané do iného členského štátu;

c)

množstvá, ktoré sa odobrali ako vzorky, pričom sa odlišujú vzorky, ktoré odobrali nakupujúci;

d)

množstvá, ktoré po vykonaní vizuálnej kontroly v rámci ročnej inventúry alebo počas kontroly po prevzatí do intervencie už nemožno opätovne zabaliť a predávajú sa priamo;

e)

množstvá chýbajúce zo zistiteľných alebo nezistiteľných príčin vrátane množstiev zodpovedajúcich prípustným odchýlkam;

f)

znehodnotené množstvá;

g)

nadbytočné množstvá;

h)

chýbajúce množstvá presahujúce prípustné odchýlky;

i)

množstvá, ktoré sa uskladnili, ale zistilo sa, že nespĺňajú požiadavky na uskladnenie a ich prevzatie sa odmietlo;

j)

čisté množstvá, ktoré boli v skladoch na konci každého mesiaca alebo účtovného obdobia a ktoré sa prenášajú do nasledujúceho mesiaca alebo účtovného obdobia.

2.   Finančné účtovníctvo stanovené v článku 3 ods. 3 prvom pododseku písm. a) delegovaného nariadenia (EÚ) 2022/127 obsahuje:

a)

hodnoty množstiev uvedených v odseku 1 písm. a) tohto článku, pričom sa oddelene uvádza hodnota nakúpených množstiev a predaných množstiev;

b)

účtovnú hodnotu množstiev, ktoré sa použili alebo zohľadnili v rámci bezplatnej distribúcie uvedenej v odseku 1 písm. b) tohto článku;

c)

náklady na financovanie uvedené v článku 3 ods. 1 písm. a) delegovaného nariadenia (EÚ) č. 906/2014;

d)

výdavky na fyzické operácie uvedené v článku 3 ods. 1 písm. b) a c) delegovaného nariadenia (EÚ) č. 906/2014;

e)

sumy ako výsledky zníženia hodnoty uvedeného v článku 3 ods. 1 písm. e) delegovaného nariadenia (EÚ) č. 906/2014;

f)

sumy, ktoré sa vybrali alebo vymohli od predajcov, kupujúcich alebo správcov skladov, iné než sumy uvedené v článku 21 tohto nariadenia;

g)

sumu pochádzajúca z priamych predajov, ktoré sa vykonali po ročnej inventúre alebo po kontrolách po prevzatí produktov do intervenčných skladov;

h)

straty a zisky z vyskladnení produktov, pričom sa zohľadňujú zníženia hodnoty uvedené v písmene e) tohto odseku;

i)

ostatné prvky na ťarchu a v prospech, najmä prvky zodpovedajúce množstvám uvedeným v odseku 1 písm. c) až g) tohto článku;

j)

priemernú účtovnú hodnotu, vo vyjadrení za tonu.

Článok 17

Účtovníctvo týkajúce sa verejnej intervencie

1.   Prvky uvedené v článku 16 sa zaúčtujú pri množstvách, hodnotách, sumách a priemeroch, ktoré platobné agentúry skutočne zaznamenali, alebo pri hodnotách a sumách vypočítaných na základe štandardných súm, ktoré stanovila Komisia.

2.   Na záznamy a výpočty uvedené v odseku 1 sa uplatňujú tieto pravidlá:

a)

náklady na vyskladnenie týkajúce sa množstiev, pri ktorých sa zistili úbytky alebo znehodnotenia v súlade s pravidlami stanovenými v prílohách VI a VII k delegovanému nariadeniu (EÚ) č. 906/2014, sa zaúčtujú iba pri skutočne predaných a vyskladnených množstvách;

b)

množstvá zaznamenané ako chýbajúce pri prevoze medzi členskými štátmi sa nepovažujú za uskladnené v členskom štáte určenia a nevzťahujú sa na ne štandardné náklady na uskladnenie;

c)

pri doprave alebo presune sa na tieto účely stanovené štandardné náklady na uskladnenie a vyskladnenie zaúčtujú iba vtedy, ak sa tieto náklady nepokladajú podľa právnych predpisov Únie za neoddeliteľnú súčasť prepravných nákladov;

d)

ak sa v osobitných ustanovenia právnych predpisov Únie nestanovuje inak, sumy z predaja znehodnotených produktov, ako aj iné prípadné sumy získané v tejto súvislosti sa nezaúčtujú do účtovných záznamov EPZF;

e)

prípadné nadbytočné množstvá sa zaúčtujú v záznamoch o stave a pohybe zásob do chýbajúcich množstiev ako záporné sumy. Uvedené množstvá sa zohľadnia pri určení množstiev presahujúcich prípustnú odchýlku;

f)

iné vzorky než vzorky, ktoré odobrali kupujúci, sa účtujú v súlade s bodom 2 písm. a) prílohy VII k delegovanému nariadeniu (EÚ) č. 906/2014.

3.   Pokiaľ ide o prvky za prebiehajúce účtovné obdobie uvedené v článku 16, opravy vykonané Komisiou sa oznámia Výboru pre poľnohospodárske fondy. Členským štátom sa môžu oznámiť pri mesačnom rozhodnutí o platbách alebo pri rozhodnutí o schválení účtov. Platobné agentúry ich zaúčtujú v súlade s podmienkami stanovenými v predmetnom rozhodnutí.

Článok 18

Dátum zaúčtovania výdavkov, príjmov a pohybov produktov v účtoch verejnej intervencie

1.   Rôzne položky výdavkov a príjmov sa zaúčtujú v deň, keď sa uskutočňuje fyzická operácia v rámci opatrenia verejnej intervencie, pričom sa používajú výmenné kurzy uvedené v článku 3 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 906/2014.

V nasledujúcich prípadoch sa však uplatňujú dátumy stanovené v tejto časti:

a)

v prípade prijatých alebo vymožených súm dátum ich prijatia, ako sa uvádza v článku 16 ods. 2 písm. f) a g) tohto nariadenia;

b)

dátum skutočnej platby nákladov týkajúcich sa fyzických operácii, ak tieto náklady nie sú pokryté štandardnými sumami.

2.   Zaúčtovanie rôznych prvkov súvisiacich s fyzickým pohybom produktov a spravovaním zásob sa vykonáva k dátumu, ku ktorému sa realizuje fyzická operácia v rámci intervenčného opatrenia.

V nasledujúcich prípadoch sa však uplatňujú dátumy stanovené v tejto časti:

a)

v prípade množstiev, ktoré sa uskladňujú vo verejnom skladovaní bez zmeny miesta uskladnenia, dátum, keď platobná agentúra prevezme produkty, v súlade s článkom 22 ods. 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1240 (15);

b)

v prípade chýbajúcich alebo znehodnotených a nadbytočných množstiev dátum zistenia skutočností v prípade chýbajúcich alebo znehodnotených a prebytočných množstiev;

c)

deň skutočného vyskladnenia produktov v prípade priameho predaja produktov, ktoré ostávajú v skladoch a ktoré nemožno po vizuálnej kontrole v rámci ročnej inventúry ani počas kontroly po prevzatí do intervencie opätovne zabaliť;

d)

posledný deň účtovného obdobia v prípade strát presahujúcich prípustnú odchýlku uvedenú v článku 4 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2022/127.

Článok 19

Suma financovaná v rámci verejnej intervencie

1.   Suma, ktorá sa má financovať v rámci intervenčných opatrení podľa článku 2 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 906/2014, sa určuje na základe účtov, ktoré zostavili a vedú platobné agentúry v súlade s článkom 3 ods. 3 prvým pododsekom písm. a) delegovaného nariadenia (EÚ) 2022/127 a v ktorých sa na ťarchu alebo v prospech účtujú rôzne položky výdavkov a príjmov uvedené v článku 16 tohto nariadenia, pričom sa prípadne zohľadňujú sumy výdavkov stanovené v právnych predpisoch v oblasti poľnohospodárstva.

2.   Platobné agentúry alebo prípadne koordinačné orgány Komisii každý mesiac a každý rok elektronicky na základe vzorov, ktoré Komisia poskytla členským štátom prostredníctvom informačných systémov, poskytujú informácie potrebné na financovanie výdavkov na verejné skladovanie, ako aj účty dokladajúce výdavky a príjmy súvisiace s verejným skladovaním vo forme tabuliek do dňa stanoveného v článku 10 ods. 1 a do dátumu stanoveného v článku 33 ods. 2.

Článok 20

Vyhlásenia o výdavkoch a príjmoch v rámci verejnej intervencie

1.   Financovanie zo zdrojov EPZF v rámci intervenčných opatrení podľa článku 2 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 906/2014 sa rovná výdavkom vypočítaným na základe informácií, ktoré poskytli platobné agentúry, po odpočítaní prípadných príjmov plynúcich z intervenčných opatrení, ktorých platnosť potvrdil informačný systém zriadený Komisiou a ktoré platobná agentúra zahrnula do svojho vyhlásenia o výdavkoch zostaveného v súlade s článkom 12 tohto nariadenia.

2.   Sumy vymožené v súlade s článkom 53 nariadenia (EÚ) 2021/2116 a sumy prijaté alebo vymožené od predajcov, kupujúcich alebo správcov skladov, ktoré spĺňajú kritériá stanovené v článku 45 uvedeného nariadenia, sa deklarujú do rozpočtu EPZF za v súlade s článkom 10 ods. 2 písm. a) tohto nariadenia.

Oddiel 3

Účty EPFRV

Článok 21

Prognóza potrieb financovania

Členské štáty za každý strategický plán SPP, ako sa uvádza v článku 118 nariadenia (EÚ) 2021/2115, a v súlade s článkom 90 ods. 1 prvým pododsekom písm. c) bodom ii) nariadenia (EÚ) 2021/2116 zasielajú Komisii dvakrát do roka, najneskôr 31. januára a 31. augusta, svoje prognózy súm, ktoré sa majú financovať v danom finančnom roku z EPFRV. Navyše členské štáty zasielajú aktualizovaný odhad svojich žiadostí o financovanie na nasledujúci finančný rok.

Prognózy a aktualizovaný odhad treba poskytovať pomocou vzoru, ktorý Komisia členským štátom sprístupnila prostredníctvom informačných systémov.

Článok 22

Vyhlásenia o výdavkoch

1.   Platobné agentúry deklarujú výdavky a vymožené sumy pri každej intervencii typu rozvoja vidieka a technickej pomoci podľa strategických plánov SPP, ako sa uvádza v článku 118 nariadenia (EÚ) 2021/2115, za každé z referenčných období uvedených v odseku 2 tohto článku pomocou vzoru, ktorý Komisia členským štátom sprístupnila prostredníctvom informačných systémov.

Za každý strategický plán SPP platobné agentúry vo vyhlásení o výdavkoch špecifikujú aspoň:

a)

sumu oprávnených verejných výdavkov bez dodatočného národného financovania uvedeného v článku 115 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2021/2115, za ktoré platobná agentúra naozaj vyplatila zodpovedajúci príspevok z EPFRV v priebehu každého z referenčných období uvedených v odseku 2 tohto článku;

b)

informácie o finančných nástrojoch uvedené v článku 32 ods. 4 a 5 nariadenia (EÚ) 2021/2116;

c)

dodatočné informácie o preddavkoch vyplatených prijímateľom, ako sa uvádza v článku 44 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2021/2116;

d)

sumu vymoženú v prebiehajúcom období, ako sa uvádza v odseku 2 tohto článku, vzhľadom na strategický plán SPP;

e)

sumu vymoženú v prebiehajúcom období, ako sa uvádza v odseku 2 tohto článku vzhľadom na programy rozvoja vidieka v rámci EPFRV od roku 2007, za ktoré členské štáty už nemusia zasielať priebežné vyhlásenie o výdavkoch;

f)

sumy súvisiace s technickou pomocou.

Pri vynaložených výdavkoch, ktoré sa majú deklarovať v rámci EPFRV, sa zohľadňujú sankcie uvalené v rámci systémov riadenia a kontroly členských štátov v prípade nedodržiavania pravidiel.

2.   Po tom, ako Komisia schváli strategický plán SPP, členské štáty jej v súlade s článkom 90 ods. 1 prvým pododsekom písm. c) bodom i) nariadenia (EÚ) 2021/2116 zašlú vyhlásenia o výdavkoch v týchto lehotách:

a)

najneskôr do 30. apríla v prípade výdavkov za obdobie od 1. januára do 31. marca;

b)

najneskôr do 31. júla v prípade výdavkov za obdobie od 1. apríla do 30. júna;

c)

najneskôr do 10. novembra v prípade výdavkov za obdobie od 1. júla do 15. októbra;

d)

najneskôr do 31. januára v prípade výdavkov za obdobie od 16. októbra do 31. decembra.

Ak v členskom štáte strategický plán SPP vykonáva viac než jedna platobná agentúra, koordinačný orgán zabezpečuje, aby sa vyhlásenia o výdavkoch postupovali v rovnaký deň.

Všetky výdavky, ktoré platobné agentúry zaplatili prijímateľom v súlade s článkom 86 nariadenia (EÚ) 2021/2115 do konca posledného obdobia podľa prvého pododseku tohto odseku ešte pred schválením strategického plánu SPP podľa článku 118 uvedeného nariadenia, sa však realizujú na zodpovednosť členských štátov a deklarujú sa Komisii v prvom vyhlásení o výdavkoch po schválení daného plánu. V predmetnom vyhlásení sa deklarujú aj vymožené sumy za zodpovedajúce obdobie, ako sa uvádza v odseku 1 druhom pododseku písm. d) a e) tohto článku. Rovnaké pravidlo platí mutatis mutandis v prípade zmeny strategického plánu SPP, ako sa uvádza v článku 119 nariadenia (EÚ) 2021/2115, s výnimkou úpravy finančného plánu podľa článku 23 tohto nariadenia.

Pokiaľ ide o finančné nástroje zavedené v súlade s článkom 58 nariadenia (EÚ) 2021/1060 a článkom 80 nariadenia (EÚ) 2021/2115, výdavky sa nahlasujú vo finančnom roku, v ktorom sú splnené podmienky uvedené v článku 32 ods. 3 a 4 nariadenie (EÚ) 2021/2116 a platobná agentúra ich uhradila pred koncom daného finančného roku.

Všetky finančné informácie požadované podľa tohto článku sa oznamujú v eurách.

Článok 23

Výpočet sumy, ktorá sa má vyplatiť

1.   Príspevok, ktorý má Únia vyplatiť na oprávnené verejné výdavky bez dodatočného národného financovania uvedeného v článku 115 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2021/2115, sa uvedie vo finančnom pláne platnom v prvý deň referenčného obdobia a počíta sa vzhľadom na strategické plány SPP uvedené v článku 118 uvedeného nariadenia takto:

a)

za každé referenčné obdobie uvedené v článku 22 ods. 2 tohto nariadenia na základe miery príspevku z EPFRV stanovenej v článku 91 nariadenia (EÚ) 2021/2115 a schválenej Komisiou v súlade s článkom 118 uvedeného nariadenia;

b)

za určité oprávnené typy výdavkov uvedené v článku 155 nariadenia (EÚ) 2021/2115 v období 2023 – 2027 na základe miery príspevku na intervenciu stanovenej v strategickom pláne SPP s výhradou podmienok stanovených v danom článku;

c)

technická pomoc na základe paušálnej sadzby, ako sa uvádza v článku 94 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/2115.

Vo výpočte sa zohľadňujú opravy príspevku Únie deklarované vo vyhlásení o výdavkoch za dané obdobie.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý strop stanovený v článku 30 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/2116, v prípade, že kumulovaný príspevok Únie vyplatený v na strategický plán SPP presahuje príspevok na typ intervencie v rámci EPFRV, suma, ktorá sa má vyplatiť, sa zníži na sumu naplánovanú pre daný typ intervencie. Všetky príspevky Únie, ktoré boli v dôsledku toho vylúčené, možno vyplatiť neskôr za predpokladu, že členský štát predložil Komisii prispôsobený finančný plán a Komisia ho schválila.

Článok 24

Automatické zrušenie záväzku

Ak členský štát nepredloží revidovaný finančný plán, ako sa stanovuje v článku 34 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2021/2116, a súvisiacu zmenu strategického plánu SPP do 30. júna, Komisia pomerne zníži sumy alokované na každý typ intervencie, pričom na tento účel zmení rozhodnutie o schválení strategického plánu SPP členského štát najneskôr do 30. septembra.

Oddiel 4

Spoločné ustanovenia o fondoch

Článok 25

Elektronická výmena informácií a dokumentov

1.   Komisia vymedzí informačné systémy umožňujúce elektronickú výmenu dokumentov a informácií medzi ňou a členskými štátmi na účely oznamovania informácií a konzultácií o informáciách, ako sa stanovuje v článku 90 nariadenia (EÚ) 2021/2116, ako aj potrebné úpravy ich používania. Členským štátom poskytuje informácie o všeobecných podmienkach používania uvedených systémov prostredníctvom Výboru pre poľnohospodárske fondy.

2.   Informačné systémy uvedené v odseku 1 musia byť schopné spracúvať predovšetkým:

a)

údaje potrebné na finančné transakcie, predovšetkým údaje týkajúce sa ročných účtov platobných agentúr, vyhlásení o výdavkoch a pripísaných príjmov a postupovania informácií a dokumentov uvedených v článku 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2022/127, ako aj v článkoch 8, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 23 a 32 tohto nariadenia;

b)

dokumenty spoločného záujmu umožňujúce monitorovanie mesačných a priebežných vyhlásení o výdavkoch a mesačných účtov a získavanie informácií a nahliadanie do dokumentov, ktoré platobné agentúry musia sprístupniť Komisii;

c)

predpisy Únie a usmernenia Komisie v oblasti financovania spoločnej poľnohospodárskej politiky orgánmi akreditovanými a vymenovanými podľa nariadenia (EÚ) 2021/2116, ako aj usmernenia týkajúce sa harmonizovaného uplatňovania príslušných právnych predpisov.

3.   Komisia sprístupní formu a obsah dokumentov uvedených v článkoch 10, 18, 19, 21, 22, 23 a 32 členským štátom v podobe vzorov prostredníctvom informačných systémov.

Komisia uvedené vzory upravuje a aktualizuje po tom, ako o tom informovala Výbor pre poľnohospodárske fondy.

4.   Informačné systémy uvedené v odseku 1 môžu zahŕňať nástroje potrebné na uchovávanie údajov a riadenie účtov fondov zo strany Komisie.

5.   Údaje o finančných transakciách sa do informačných systémov uvedených v odseku 1 zasielajú, vkladajú a aktualizujú na zodpovednosť platobných agentúr; tieto úkony vykonáva samotná platobná agentúra alebo orgány, ktorým sa táto funkcia delegovala, alebo prípadne sa tieto úkony vykonávajú prostredníctvom koordinačných orgánov akreditovaných v súlade s článkom 9 ods. 4 a článkom 10 nariadenia (EÚ) 2021/2116.

6.   Ak je pri dokumente zaslanom podľa článku 90 ods. 1 písm. c) bodov i) a iii) nariadenia (EÚ) 2021/2116 alebo postupe v informačných systémoch potrebný podpis alebo schválenie splnomocnenej osoby v jednej alebo viacerých fázach daného postupu, povinný elektronický podpis alebo schválenie sa vykonajú v súlade s nariadením (EÚ) č. 910/2014.

7.   Uchovávanie elektronických a digitálnych dokumentov musí byť zabezpečené počas celého obdobia stanoveného v článku 3 ods. 3 prvom pododsek písm. a) delegovaného nariadenia (EÚ) 2022/127.

8.   V prípade funkčnej poruchy informačného systému alebo chýbajúceho stabilného spojenia môže členský štát s predchádzajúcim súhlasom Komisie zaslať dokumenty v inej podobe za podmienok, ktoré Komisia určila.

Článok 26

Požiadavky na refundáciu výdavkov z fondov

1.   Vyhlásenia o výdavkoch pre fondy postupujú v podobe štruktúrovaných dát akreditované platobné agentúry alebo akreditovaný koordinačný orgán pomocou vzoru, ktorý Komisia členským štátom sprístupnila prostredníctvom informačných systémov.

2.   Výdavky v rámci EPZF a EPFRV a pripísané príjmy v rámci EPZF deklarované za určité obdobie môžu zahŕňať opravy údajov deklarovaných za predchádzajúce obdobia deklarovania toho istého finančného roka.

3.   Výdavky v rámci EPZF a EPFRV a pripísané príjmy, ktoré sa majú zaúčtovať v danom finančnom roku ale ktoré sa neuvádzajú v mesačných a priebežných vyhláseniach, možno opraviť len v ročných účtoch, ktoré sa Komisii majú zasielať v súlade s článkom 90 ods. 1 prvým pododsekom písm. c) bodom iii) nariadenia (EÚ) 2021/2116.

4.   Príspevok Únie za predpokladu dostupnosti prostriedkov vyplatí Komisia na účet alebo na účty, ktoré si otvorili jednotlivé členské štáty.

5.   Každý členský štát Komisii oznamuje názov alebo číslo účtu (účtov) podľa vzoru, ktorý poskytla Komisia.

Článok 27

Pozastavenie platieb

Vo vykonávacích aktoch, v ktorých sa určujú mesačné platby uvedené v článku 21 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2021/2116 alebo priebežné platby uvedené v článku 32 uvedeného nariadenia, sa zohľadňuje pozastavenie platieb, o ktorom sa rozhodlo v súlade s článkom 40 ods. 1) a 2), článkom 41 ods. 2) a článkom 42 ods. 2) uvedeného nariadenia.

Článok 28

Akčné plány v súvislosti s viacročným monitorovaním výkonnosti

1.   Komisia po posúdení odôvodnenia, ktoré predložil členský štát v súvislosti s preskúmaním výkonnosti uvedeným v článku 135 nariadenia (EÚ) 2021/2115, môže požiadať dotknutý členský štát, aby predložil akčný plán, ako sa uvádza v článku 41 nariadenia (EÚ) 2021/2116. Členský štát akčný plán predloží do dvoch mesiacov od doručenia žiadosti Komisie. Navrhne v ňom konkrétne nápravné opatrenia na riešenie nedostatkov a identifikuje intervencie, ktoré majú vplyv na výkonnosť strategického plánu SPP, predovšetkým pokiaľ ide o odchýlky od čiastkových cieľov vytýčených na dosiahnutie špecifických cieľov stanovených v článku 6 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2021/2115. Nápravné opatrenia treba dostatočne podrobne opísať, aby Komisia mohla posúdiť, či je akčný plán postačujúci na nápravu zistených nedostatkov a prípadne či zahŕňajú aj opatrenia na zlepšenie výkonnosti dotknutých intervencií.

2.   Členský štát pri každom opatrení stanoví plánovanú lehotu vykonania, ktorá nesmie byť stanovená na neskôr ako dva roky od momentu zavedenia akčného plánu. Na umožnenie preskúmania očakávaného časového rámca na vykonanie akčného plánu takisto zavedie ukazovatele pokroku v súvislosti s danou lehotou, ktoré treba stanovovať minimálne každé 3 mesiace počas celého trvania akčného plánu.

3.   Komisia do dvoch mesiacov od prijatia akčného plánu od dotknutého členského štátu v prípade potreby písomne danému členskému štátu oznámi svoje námietky voči predloženému akčnému plánu a požiada o jeho úpravu. Dotknutý členský štát poskytne ďalšie objasnenia alebo predloží aktualizovaný akčný plán do dvoch mesiacov od doručenia pripomienok Komisie.

4.   Komisia po uplynutí obdobia uvedeného v odseku 3 členský štát do dvoch mesiacov písomne informuje, či akčný plán považuje za dostatočný na riešenie nedostatkov, ktoré majú vplyv na výkonnosť strategického plánu SPP. V prípade pozitívneho posúdenia sa jeho doručenie členskému štátu považuje za dátum začiatku vykonávania predmetného akčného plánu. Dátumom zavedenia nie je dotknutá možnosť členského štátu začať vykonávať nápravné opatrenia skôr. V prípade negatívneho posúdenia Komisia informuje dotknutý členský štát o svojom zámere pozastaviť platby, ako sa uvádza v článku 41 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/2116.

5.   Členské štáty zostavujú akčné plány a správy o pokroku pri ich vykonávaní v súlade s príslušným vzorom, ktorý poskytla Komisia pri predložení výročnej správy o výkonnosti v súlade s článkom 9 ods. 3 prvým pododsekom písm. b) nariadenia (EÚ) 2021/2116. Vzory sú k dispozícii a používajú sa v elektronickej forme.

Článok 29

Pozastavenie platieb v súvislosti s nedostatkami v systémoch správy a riadenia

1.   Členský štát predkladá akčný plán uvedený v článku 42 nariadenia (EÚ) 2021/2116 do dvoch mesiacov od doručenia žiadosti Komisie. Navrhne v ňom konkrétne opatrenia na riešenie všetkých závažných nedostatkov, ktoré Komisia skonštatovala. Nápravné opatrenia musia by dostatočne podrobne opísané, aby Komisia mohla posúdiť, či je akčný plán postačujúci na nápravu zistených nedostatkov.

2.   Členský štát pri každom opatrení stanoví plánovanú lehotu vykonania, ktorá nesmie byť stanovená na neskôr ako dva roky od momentu zavedenia akčného plánu. Na umožnenie preskúmania ukazovateľov pokroku, členské štáty stanovia aj čiastkové ciele, ktoré sa majú dosiahnuť do uplynutia danej lehoty a ktoré sa stanovujú na každé 3 mesiace počas celého trvania akčného plánu.

3.   Komisia do dvoch mesiacov od prijatia akčného plánu od dotknutého členského štátu v prípade potreby písomne tomuto členskému štátu oznámi svoje námietky voči predloženému akčnému plánu a požiada o jeho úpravu. Dotknutý členský štát poskytne ďalšie objasnenia alebo predloží aktualizovaný akčný plán do dvoch mesiacov od doručenia pripomienok Komisie. Toto obdobie možno v opodstatnených prípadoch predĺžiť.

4.   Komisia po výmenách uvedených v odseku 3 a najneskôr do dvoch mesiacov od doručenia posledného oznámenia členského štátu písomne informuje daný člen o svojom posúdení. V prípade pozitívneho posúdenia sa jeho doručenie členskému štátu považuje za dátum začiatku vykonávania predmetného akčného plánu. Dátumom zavedenia nie je dotknutá možnosť členského štátu začať vykonávať nápravné opatrenia skôr. V prípade negatívneho posúdenia z dôvodu zjavne nedostatočného akčného plánu Komisia informuje dotknutý členský štát o svojom zámere pozastaviť platby, ako sa uvádza v článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/2116.

5.   Ak sa pri vykonávaní akčného plánu nepozoruje dostatočný pokrok alebo nebol predložený v súlade s písomnou žiadosťou Komisie, Komisia informuje dotknutý členský štát o svojom zámere pozastaviť platby, ako sa uvádza v článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/2116.

6.   V prípade opakujúcich sa závažných nedostatkov zistených v správach o posúdení kvality uvedených v článku 68 ods. 3, článku 69 ods. 6 a článku 70 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/2116 si Komisia vyžiada akčný plán v súlade s článkom 42 ods. 1 uvedeného nariadenia, ak v druhom nasledujúcom roku zistí tie isté nedostatky.

7.   Členské štáty zostavujú akčné plány a správy o pokroku pri ich vykonávaní v súlade s príslušným vzorom, ktorý poskytla Komisia. Vzory sú k dispozícii a používajú sa v elektronickej forme.

KAPITOLA III

Schvaľovanie účtov

Oddiel 1

Vymáhanie dlhov

Článok 30

Vymáhanie nenáležitých platieb

1.   Členské štáty pre prípad akýchkoľvek nenáležitých platieb v dôsledku nezrovnalosti alebo nedbanlivosti zriadia systém zaručujúci vymáhanie od prijímateľov v primeranom časovom rámci po tom, ako platobná agentúra alebo prípadne orgán zodpovedný za vymáhanie dostali správu o kontrole alebo podobný dokument, v ktorom sa uvádza, že došlo k nezrovnalosti. Systém musí zabezpečovať, že sa zodpovedajúce sumy zaznamenajú v čase príkazu na vymoženie v knihe dlžníkov platobnej agentúry.

2.   Členské štáty musia mať zavedený systém, ktorý zaručí, že postupy vymáhania vrátane výpočtu úrokov v súlade s uplatniteľným vnútroštátnym právom, úpravami a administratívnymi ustanoveniami uvedenými v článku 59 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2021/2116, ako aj započítanie a presadzovanie vymáhania nenáležite vyplatených súm sa spúšťajú a nadväzujúce kroky sa podnikajú včas. Musia byť zaručené nadväzujúce kroky pri dlhu podľa uplatniteľného vnútroštátneho postupu vymáhania a vymožené sumy sa refundujú do fondov v náležitej lehote.

3.   Oprava dlhu voči fondom sa vykonáva len v prípade, ak sa správnym alebo súdnym rozhodnutím s konečnou platnosťou potvrdí, že nedošlo k žiadnej nezrovnalosti.

4.   Členské štáty náležite zdôvodňujú odpísanie dlhu, ako aj rozhodnutie nevymáhať dlh v súlade s uplatniteľnými vnútroštátnymi pravidlami.

Článok 31

Vymáhanie formou vzájomného započítania

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné opatrenia presadzovania práva stanovené vo vnútroštátnom práve, členské štáty započítavajú všetky nenáležité sumy vyplývajúce z pretrvávajúcej nezrovnalosti u prijímateľa zistenej v súlade s vnútroštátnym právom voči akýmkoľvek budúcim platbám v prospech daného prijímateľa, ktoré má realizovať platobná agentúra zodpovedná za vymáhanie dlhu.

Oddiel 2

Schvaľovanie

Článok 32

Obsah ročných účtov

1.   Ročné účty uvedené v článku 90 ods. 1 prvom pododseku písm. c) bode iii) nariadenia (EÚ) 2021/2116 zahŕňajú:

a)

pripísané príjmy uvedené v článku 45 uvedeného nariadenia;

b)

výdavky EPZF po odpočítaní všetkých nenáležitých platieb, ktoré sa nevymohli na konci finančného roku, iných než platieb uvedených v písmene f) tohto odseku, vrátane prípadných súvisiacich úrokov, zhrnuté podľa položiek a podpoložiek rozpočtu Únie;

c)

výdavky EPFRV rozdelené podľa programu, opatrenia alebo prípadne typu intervencie a konkrétnej miery príspevkov. Ročné výkazy výdavkov takisto obsahujú údaje o vymožených sumách. Po uzatvorení programu alebo strategického plánu SPP sa všetky nevymožené nenáležité platby, iné než platby uvedené v písmene f) tohto odseku, vrátane prípadných súvisiacich úrokov odpočítajú od výdavkov daného finančného roku;

d)

tabuľku rozdielov podľa položiek a podpoložiek alebo v prípade EPFRV rozdielov podľa programu, opatrenia alebo prípadne typu intervencie a podľa konkrétnej miery príspevkov a prípadne ťažiskového bodu, medzi výdavkami a pripísanými príjmami deklarovanými v ročných účtoch a výdavkami a pripísanými príjmami deklarovanými za to isté obdobie v dokumentoch uvedených v článku 10 ods. 2 tohto nariadenia v prípade EPZF a v článku 22 ods. 2 tohto nariadenia v prípade EPFRV spolu s vysvetlením každého rozdielu;

e)

osobitne sumy, ktoré má v súlade s článkom 54 ods. 2 prvým pododsekom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 (16) znášať dotknutý členský štát, a sumy, ktoré má v súlade s článkom 54 ods. 3 uvedeného nariadenia znášať Únia, vo vzťahu k;

i)

výdavkom vzniknutým a platbám uskutočňovaným na režimy podpory podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 (17), pokiaľ ide o kalendárny rok 2022 a skôr;

ii)

opatreniam stanoveným v nariadeniach (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 229/2013, (EÚ) č. 1308/2013 a (EÚ) č. 1144/2014 do 31. decembra 2022;

iii)

pomoci na operačné programy uznaných organizácií výrobcov alebo ich združení v sektore ovocia a zeleniny a programom podpory v sektore vinohradníctva a vinárstva, ako sa uvádza v článku 5 ods. 6 a 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2117 (18), vo vzťahu k výdavkom vynaloženým a platbám vyplateným v súvislosti s operáciami vykonanými podľa nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 po 31. decembri 2022 do konca operačných programov alebo programov podpory v súlade s článkom 5 ods. 6 písm. c) a článkom 5 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2021/2117;

iv)

príjmom deklarovaným v rámci vykonávania programov rozvoja vidieka, ktoré schválila Komisia podľa nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (19) a nariadenia Komisie (ES) č. 27/2004 (20);

f)

výpis nenáležitých platieb, ktoré sa ešte majú vymôcť na konci finančného roku v dôsledku nezrovnalostí v zmysle článku 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 (21) vrátane prípadných sankcií stanovených v uplatniteľných pravidlách Únie v oblasti poľnohospodárstva a súvisiacich úrokov, ktorý sa má poskytnúť vo forme tabuľky v súlade so vzorom stanoveným v prílohe V k tomuto nariadeniu. V prípade výdavkov uvedených v písmene e) tohto odseku sa predkladá výpis nenáležitých platieb vo forme tabuľky v súlade so vzorom stanoveným v prílohe II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 908/2014;

g)

výpis z knihy dlžníkov so sumami, ktoré sa majú vymôcť a pripísať na účet EPZF alebo EPFRV, inými než sumami uvedenými v písmenách b), c), e) a f) tohto odseku vrátane prípadných sankcií a súvisiacich úrokov, ktorý sa predkladá vo forme tabuľky v súlade so vzorom stanoveným v prílohe III k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 908/2014 vzhľadom na výdavky uvedené v písmene e) tohto odseku;

h)

zhrnutie intervenčných operácií a súpis množstva a miesta uskladnenia zásob na konci finančného roku;

i)

potvrdenie, že platobná agentúra eviduje výdavky, pripísané príjmy a podrobnosti o každom pohybe zásob z intervenčných skladov vo svojich dokladoch a účtovných záznamoch;

j)

konečný zostatok na konci finančného roka nepoužitých/neschválených kumulovaných preddavkov, ktoré členské štáty vyplatili prijímateľom, uvedený podrobne podľa intervencie v prípade EPZF a v prípade EPFRV podľa programu alebo prípade typu intervencie, pričom pri EPFRV je potrebné uviesť aj finančné nástroje. Pokiaľ ide o finančné nástroje, konečný zostatok sa týka súm, ktoré Komisia vyplatila ako preddavky v súlade s článkom 32 ods. 4 písm. a) nariadenia (EÚ) 2021/2116, ktoré členský štát nevyužil na platby konečným príjemcom alebo v ich prospech, ani neboli naviazané na záručné zmluvy, ani sa nevyplatili ako poplatky za riadenie a náklady na riadenie v súlade s článkom 80 ods. 5 nariadenie (EÚ) 2021/2115.

2.   Ročné účty tvoria základ pre výročnú správu o výkonnosti, ktorá sa má predložiť podľa článku 134 nariadenia (EÚ) 2021/2115.

Článok 33

Poskytovanie informácií

1.   Na účely schválenia účtov v súlade s článkami 53 a 54 nariadenia (EÚ) 2021/2116 každý členský štát zasiela Komisii:

a)

položky zahrnuté do ročných účtov podľa článku 32 tohto nariadenia;

b)

výročnú správu o výkonnosti uvedenú v článku 54 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2021/2116 a článku 134 nariadenia (EÚ) 2021/2115;

c)

stanoviská a správy vyhotovené certifikačným orgánom alebo orgánmi, ako sa uvádza v článku 5 ods. 3 a 4 tohto nariadenia;

d)

vyhlásenia riadiaceho subjektu uvedené v článku 3 tohto nariadenia;

e)

ročný súhrn záverečných audítorských správ a vykonaných kontrol vrátane analýzy povahy a rozsahu chýb a nedostatkov zistených v systémoch, ako aj prijatých alebo plánovaných nápravných opatrení v zmysle článku 63 ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ, Euratom) 2018/1046 a článku 9 ods. 3 prvého pododseku písm. c) nariadenia (EÚ) 2021/2116, ktoré sa predkladajú spolu s vyhlásením riadiaceho subjektu zostaveným platobnou agentúrou uvedeným v článku 3 tohto nariadenia.

Členské štáty na žiadosť Komisie poskytnú za výdavky na opatrenia stanovené v nariadeniach (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 229/2013, (EÚ) č. 1308/2013 a (EÚ) č. 1144/2014 úplné záznamy všetkých účtovných údajov potrebných na štatistické a kontrolné účely. Komisia špecifikuje formu a obsah účtovných údajov.

2.   Dokumenty uvedené v odseku 1 sa zasielajú Komisii najneskôr do 15. februára roku nasledujúceho po ukončení finančného roku, ktorého sa týkajú. Dokumenty sa predkladajú v elektronickej podobe vo formáte a za podmienok stanovených Komisiou podľa článku 25.

Uvedené dokumenty musia byť opatrené povinným elektronickým podpisom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 910/2014.

3.   Na žiadosť Komisie alebo z iniciatívy členského štátu možno adresovať Komisii ďalšie informácie týkajúce sa schválenia účtov v lehote určenej Komisiou s prihliadnutím na množstvo práce potrebnej na poskytnutie daných informácií. Ak sa takéto informácie neposkytnú, Komisia môže účty schváliť na základe informácií, ktoré má k dispozícii.

4.   Komisia môže v náležite odôvodnených prípadoch akceptovať žiadosť o neskoré predloženie informácií, ak jej je táto žiadosť zaslaná pred uplynutím lehoty na predloženie príslušnej informácie.

Článok 34

Uchovávanie účtovných údajov

1.   Podporné dokumenty týkajúce sa financovaných výdavkov a pripísaných príjmov, ktoré má zhromažďovať EPZF, sa uchovávajú tak, aby ich Komisia mala k dispozícii najmenej tri roky nasledujúce po roku, v ktorom Komisia schváli účty za príslušný finančný rok podľa článku 53 nariadenia (EÚ) 2021/2116.

2.   Podporné dokumenty týkajúce sa financovaných výdavkov a pripísaných príjmov, ktoré má zhromažďovať EPFRV, sa uchovávajú tak, aby ich Komisia mala k dispozícii najmenej tri roky nasledujúce po roku, v ktorom platobná agentúra realizovala záverečnú platbu.

3.   V prípade nezrovnalostí alebo nedbanlivosti sa podporné dokumenty uvedené v odsekoch 1 a 2 uchovávajú tak, aby ich Komisia mala k dispozícii najmenej tri roky nasledujúce po roku, v ktorom sa tieto sumy v plnom rozsahu vymohli od prijímateľa a pripísali na účet fondov.

4.   Podporné dokumenty týkajúce sa výstupov zodpovedajúcich výdavkom deklarovaným v rámci EPZF podľa nariadenia (EÚ) 2021/2115 a v rámci EPFRV sa uchovávajú tak, aby ich Komisia mala k dispozícii najmenej tri roky nasledujúce po roku, v ktorom sa deklarujú konečné výdavky v rámci strategických plánov SPP podľa nariadenia (EÚ) 2021/2115.

5.   V prípade postupu overenia súladu stanoveného v článku 55 nariadenia (EÚ) 2021/2116 sa podporné dokumenty uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku uchovávajú tak, aby ich Komisia mala k dispozícii najmenej jeden rok nasledujúci po roku, v ktorom sa tento postup uzavrie alebo ak je rozhodnutie o súlade predmetom súdneho konania na Súdnom dvore Európskej únie, tak najmenej jeden rok nasledujúci po roku, v ktorom bolo toto konanie ukončené.

6.   Podporné dokumenty uvedené v odsekoch 1 až 5 sa uchovávajú tak, aby ich Komisia mala k dispozícii buď v papierovej podobe, alebo v elektronickej podobe, alebo v oboch.

Dokumenty sa môžu uchovávať výlučne v elektronickej podobe, ak vnútroštátne právo predmetného členského štátu umožňuje použitie dokumentov v elektronickej podobe ako dôkaz príslušných transakcií pri konaniach vnútroštátneho súdu.

Ak sa dokumenty uchovávajú len v elektronickej podobe, systém ich uchovávania musí spĺňať oddiel 3(B) prílohy I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2022/127.

Článok 35

Finančné schvaľovanie

1.   V rozhodnutí Komisie o schválení účtov uvedenom v článku 53 nariadenia (EÚ) 2021/2116 sa určia sumy výdavkov vynaložených v každom členskom štáte počas príslušného finančného roka, ktoré sú uznané ako výdavky účtovateľné fondom na základe účtov uvedených v článku 32 tohto nariadenia a akéhokoľvek zníženia a pozastavenia platieb podľa článkov 39, 40 a 41 nariadenia (EÚ) 2021/2116.

Pokiaľ ide o EPFRV, suma stanovená na základe rozhodnutia o schválení účtov zahŕňa prostriedky, ktoré môže príslušný členský štát opätovne použiť prostredníctvom realokácie v súlade s článkom 57 nariadenia (EÚ) 2021/2116.

2.   Pokiaľ ide o EPZF, suma, ktorá je v dôsledku rozhodnutia o schválení účtov vymáhateľná od každého členského štátu alebo splatná každému členskému štátu, sa určí odpočítaním mesačných platieb v súvislosti s príslušným finančným rokom od výdavkov uznaných za ten istý rok v súlade s odsekom 1. Komisia danú sumu odpočíta od mesačnej platby týkajúcej sa výdavkov vynaložených za druhý mesiac nasledujúci po mesiaci, v ktorom bolo prijaté rozhodnutie o schválení účtov, alebo ju k nej pripočíta.

Pokiaľ ide o EPFRV, suma, ktorá je v dôsledku rozhodnutia o schválení účtov vymáhateľná od každého členského štátu alebo splatná každému štátu, sa určí odpočítaním priebežných platieb v súvislosti s príslušným finančným rokom od výdavkov uznaných za ten istý rok v súlade s odsekom 1.

Komisia odpočíta danú sumu od prvej platby, za ktorú členský štát predložil vyhlásenie o výdavkoch, alebo ju k nej pripočíta po tom, ako sa prijme rozhodnutie podľa článku 53 nariadenia (EÚ) 2021/2116.

3.   Komisia oznámi dotknutému členskému štátu výsledky overenia poskytnutých informácií spolu so všetkými zmenami, ktoré navrhuje, najneskôr do 30. apríla nasledujúceho po ukončení finančného roka.

4.   Ak Komisia z dôvodov, ktoré možno pripísať dotknutému členskému štátu, nemôže účty členského štátu schváliť do 31. mája nasledujúceho roka, informuje členský štát o doplňujúcom vyšetrovaní, ktorého uskutočnenie navrhuje v súlade s článkom 49 nariadenia (EÚ) 2021/2116.

5.   Odseky 1 až 4 sa uplatňujú mutatis mutandis na pripísané príjmy uvedené v článku 45 nariadenia (EÚ) 2021/2116.

Článok 36

Schvaľovanie výkonnosti

1.   Komisia s cieľom určiť, ktoré sumy financované zo zdrojov Únie treba znížiť, ak sa zistí, že predmetné výdavky nemajú zodpovedajúci výstup, ako bol nahlásený vo výročnej správe o výkonnosti uvedenej v článku 54 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2021/2116 a v článku 134 nariadenia (EÚ) 2021/2115, používa vlastné zistenia a zistenia certifikačného orgánu a zohľadňuje informácie, ktoré poskytujú členské štáty, za predpokladu že členské štáty dané informácie poskytnú v lehotách, ktoré stanovila Komisia v rámci výročného schvaľovania výkonnosti vykonávaného v súlade s článkom 54 nariadenia (EÚ) 2021/2116 a v súlade s týmto článkom.

2.   Keď Komisia na základe dokumentov k výročnému schvaľovaniu, ktoré predložili členské štáty, dospeje k záveru, že výdavky nemajú zodpovedajúce výstupy, a neexistuje dostatočné odôvodnenie tejto skutočnosti, oznámi svoje zistenie dotknutému členskému štátu, pričom konkrétne uvedie zistené rozdiely. V danom oznámení sa odvolá na tento článok.

Členský štát musí odpovedať v lehote, ktorú treba stanoviť v predmetnom oznámení a ktorá nesmie byť stanovená na menej ako 30 kalendárnych dní od doručenia oznámenia. Vo svojej odpovedi má príležitosť predovšetkým:

a)

poskytnúť pripomienky a odôvodnenia k zisteným rozdielom;

b)

preukázať Komisii, že skutočný zistený rozdiel alebo suma, ktorá nemá zodpovedajúce výstupy, je nižšia, než uviedla Komisia;

c)

informovať Komisiu o nápravných opatreniach, ktoré prijal v záujme správneho podávania správ o výstupoch alebo na zabezpečenie toho, aby výdavky mali zodpovedajúce výstupy, ako aj o dátume ich skutočného vykonania.

Oznámenie uvedené v prvom a druhom pododseku možno postupovať elektronicky.

3.   Komisia po posúdení odôvodnení, ktoré poskytli členské štáty, v súlade s odsekom 2 tohto článku prípadne prijme rozhodnutie podľa článku 54 nariadenia (EÚ) 2021/2116 s cieľom znížiť financovanie zo zdrojov Únie pri tých výdavkoch, ktoré nemajú zodpovedajúce výstupy za daný finančný rok.

4.   Pokiaľ ide o EPZF, sumy, o ktoré sa má znížiť financovanie z prostriedkov Únie, Komisia odpočíta od mesačných platieb týkajúcich sa výdavkov vynaložených v druhom mesiaci nasledujúcom po rozhodnutí podľa článku 54 nariadenia (EÚ) 2021/2116.

5.   Pokiaľ ide o EPFRV, sumy, o ktoré sa má znížiť financovanie z prostriedkov Únie, Komisia odpočíta od platby, za ktorú členský štát predložil vyhlásenie o výdavkoch po tom, ako sa prijalo rozhodnutie podľa článku 54 nariadenia (EÚ) 2021/2116.

6.   Odseky 1 až 5 sa uplatňujú mutatis mutandis na pripísané príjmy uvedené v článku 45 nariadenia (EÚ) 2021/2116.

Článok 37

Postup overovania súladu

1.   Komisia s cieľom určiť, ktoré sumy je potrebné vylúčiť z financovania zo zdrojov Únie, ak sa zistí, že predmetné výdavky sa nevynaložili v súlade s pravidlami Únie, používa vlastné zistenia a zohľadňuje informácie, ktoré poskytujú členské štáty, za predpokladu že členské štáty dané informácie poskytnú v lehotách, ktoré stanovila Komisia v rámci postupu overenia súladu vykonávaného podľa článku 55 nariadenia (EÚ) 2021/2116 a v súlade s týmto článkom. V prípade intervencií v rámci integrovaného administratívneho a kontrolného systému podľa článku 65 uvedeného nariadenia Komisia zohľadní aj správy o posúdení kvality systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov, systému podávania geopriestorových žiadostí a systému monitorovania plôch.

2.   Ak Komisia v dôsledku vyšetrovania dospeje k záveru, že výdavky nevznikli v súlade s pravidlami Únie, oznámi dotknutému členskému štátu svoje zistenia, pričom špecifikuje nápravné opatrenia potrebné na zabezpečenie dodržiavania predpisov v budúcnosti a uvedie predbežnú mieru finančnej opravy, ktorú v danej etape postupu považuje za zodpovedajúcu svojim zisteniam. V uvedenom oznámení takisto určí dátum uskutočnenia bilaterálneho stretnutia do piatich mesiacov od uplynutia lehoty, ktorú má členský štát na poskytnutie odpovede. V oznámení sa odvolá na tento článok.

Členský štát odpovedá do dvoch mesiacov od doručenia predmetného oznámenia. Vo svojej odpovedi má príležitosť predovšetkým:

a)

preukázať Komisii, že skutočná miera nedodržania pravidiel alebo rizika pre fondy je nižšia, než uviedla Komisia;

b)

informovať Komisiu o nápravných opatreniach, ktoré prijal v záujme zabezpečenia dodržiavania pravidiel Únie, a o dátume ich skutočného vykonania.

Komisia môže v opodstatnených prípadoch na základe zdôvodnenej žiadosti členského štátu povoliť predĺženie dvojmesačnej lehoty maximálne o dva mesiace. Ako odôvodnenie môže fungovať posúdenie výpočtu, ktorý vykonal členský štát, zo strany certifikačného orgánu. Žiadosť je potrebné zaslať Komisii pred uplynutím predmetného obdobia.

Ak sa členský štát domnieva, že bilaterálne stretnutie nie je potrebné, vo svojej odpovedi na uvedené oznámenie informuje Komisiu o tejto skutočnosti.

3.   Na bilaterálnom stretnutí obidve strany vynakladajú úsilie, aby dospeli k dohode, pokiaľ ide o opatrenia, ktoré sa majú prijať, ako aj o hodnotenia závažnosti porušenia a finančnej ujmy spôsobenej rozpočtu Únie.

Komisia do 30 pracovných dní od bilaterálneho stretnutia vypracuje zápisnicu a zašle ju členskému štátu. Členské štáty môžu Komisii do 15 pracovných dní od doručenia zápisnice zaslať svoje pripomienky.

Komisia do šiestich mesiacov od zaslania zápisnice z bilaterálneho stretnutia formálne oznámi svoje závery členskému štátu na základe informácií prijatých v rámci postupu overovania súladu. V uvedenom oznámení posúdi výdavky, ktoré je potrebné vylúčiť z financovania z prostriedkov Únie podľa článku 55 nariadenia (EÚ) 2021/2116 a článkov 14 a 15 delegovaného nariadenia (EÚ) 2022/127. Komisia sa v predmetnom oznámení odvoláva na článok 43 ods. 1 tohto nariadenia.

Ak členský štát oznámi Komisii, že bilaterálne stretnutie nie je potrebné, šesťmesačná lehota začína plynúť od dátumu doručenia daného oznámenia Komisii.

4.   V prípade, že členský štát využil zmierovací postup uvedený v článku 43, Komisia oznámi svoje závery danému členskému štátu najneskôr do šiestich mesiacov od:

a)

doručenia správy zmierovacieho orgánu alebo

b)

doručenia dodatočných informácií od členského štátu v lehote stanovenej v článku 43 ods. 3 druhom pododseku za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v odseku 6 tohto článku.

5.   Komisia s cieľom uplatňovať odseky 3 a 4 v príslušných lehotách musí mať k dispozícii všetky relevantné informácie v danej etape postupu. Ak sa Komisia domnieva, že jej chýbajú informácie, kedykoľvek v rámci lehôt stanovených v uvedených odsekoch môže:

a)

požiadať členský štát o dodatočné informácie, pričom členský štát na túto žiadosť musí odpovedať do dvoch mesiacov od doručenia oznámenia a/alebo

b)

informovať členský štát o svojom úmysle vykonať dodatočný audit s cieľom vykonať potrebné overenia.

V takom prípade lehoty uvedené v odsekoch 3 a 4 začínajú plynúť odznova od doručenia požadovaných dodatočných informácií Komisii alebo od posledného dňa dodatočného auditu.

Ak lehoty uvedené v odsekoch 2, 3 a 4 a tomto odseku zahŕňajú úplne alebo čiastočne mesiac august, plynutie týchto lehôt sa počas uvedeného mesiaca pozastaví.

6.   Pri posudzovaní výdavkov, ktoré sa majú vylúčiť z financovania z prostriedkov Únie, sa informácie, ktoré poskytli členské štáty po formálnom oznámení Komisie uvedenom v odseku 3 treťom pododseku, môžu zohľadniť len:

a)

ak je to potrebné na to, aby sa zabránilo výraznému nadhodnoteniu finančnej ujmy spôsobenej rozpočtu Únie a

b)

v prípade, že oneskorené postúpenie informácií je náležite opodstatnené externými faktormi a neohrozuje včasné prijatie rozhodnutia podľa článku 55 nariadenia (EÚ) 2021/2116 Komisiou.

7.   Komisia po oznámení svojich záverov členským štátom v súlade s odsekom 3 alebo 4 tohto článku prijme v prípade potreby jedno alebo viacero rozhodnutí podľa článku 55 nariadenia (EÚ) 2021/2116 s cieľom vylúčiť z financovania z prostriedkov Únie výdavky, ktoré sú ovplyvnené nedodržiavaním pravidiel Únie. Komisia môže pokračovať v následných postupoch overovania súladu, kým členský štát skutočne nevykoná nápravné opatrenia.

8.   Pokiaľ ide o EPZF, odpočty z financovania z prostriedkov Únie, Komisia odpočíta od mesačných platieb týkajúcich sa výdavkov vynaložených v druhom mesiaci nasledujúcom po rozhodnutí podľa článku 55 nariadenia (EÚ) 2021/2116.

Pokiaľ ide o EPFRV, odpočty z financovania z prostriedkov Únie, Komisia odpočíta od platby, za ktorú členský štát predložil vyhlásenie o výdavkoch po tom, ako sa prijalo rozhodnutie podľa článku 55 nariadenia (EÚ) 2021/2116.

Na žiadosť členského štátu a po konzultáciách s Výborom pre poľnohospodárske fondy však Komisia môže prijať vykonávacie rozhodnutie, v ktorom určí iný dátum vykonania odpočtov alebo v ktorom povolí ich refundáciu v maximálne troch splátkach, ak je tento postup opodstatnený značnou výškou odpočtov zahrnutých vo vykonávacom akte prijatom na základe článku 55 nariadenia (EÚ) 2021/2116. Túto žiadosť o splátky členský štát Komisii predkladá najneskôr päť dní po tom, ako prebehli konzultácie s Výborom pre poľnohospodárske fondy o rozhodnutí podľa článku 55 uvedeného nariadenia.

9.   V prípade členských štátov, ktoré dostávajú finančnú pomoc podľa nariadenia Rady (ES) č. 332/2002 (22), nariadenia Rady (EÚ) č. 407/2010 (23) a Zmluvy, ktorou sa zriaďuje Európsky mechanizmus pre stabilitu, môže Komisia na žiadosť daného členského štátu a po porade s Výborom pre poľnohospodárske fondy prijať vykonávacie rozhodnutie, ktorým sa realizácia rozhodnutí prijatých po 1. máji 2025 podľa článku 55 nariadenia (EÚ) 2021/2116 odloží o obdobie maximálne 24 mesiacov odo dňa jeho prijatia (ďalej len „rozhodnutie o odklade“).

Rozhodnutím o odklade sa povolí, aby sa po skončení obdobia odkladu odpočty uhradili v troch ročných splátkach. Ak celková suma, ktorá je predmetom rozhodnutia o odklade, predstavuje viac ako 0,02 % hrubého domáceho produktu členského štátu, Komisia môže povoliť, aby sa odpočty refundovali v maximálne piatich ročných splátkach.

Obdobie odkladu uvedené v prvom pododseku môže Komisia na žiadosť členského štátu a po porade s Výborom pre poľnohospodárske fondy jednorazovo predĺžiť o maximálne 12 mesiacov.

Členský štát, ktorému bol na základe rozhodnutia povolený odklad, zabezpečí, aby nedostatky, ktoré boli dôvodom pre odpočty a ktoré pretrvávajú aj v čase prijatia rozhodnutia o odklade, boli odstránené na základe akčného plánu zostaveného po porade s Komisiou, ktorý zahŕňa stanovené lehoty a jasné ukazovatele pokroku. Komisia s prihliadnutím na zásadu proporcionality zmení alebo zruší rozhodnutie o odklade, pokiaľ nastane jeden z týchto prípadov:

a)

členský štát neprijme opatrenia potrebné na nápravu nedostatkov vytýčené v akčnom pláne;

b)

pokrok nápravných opatrení nie je podľa ukazovateľov pokroku dostatočný alebo

c)

výsledok opatrení nie je uspokojivý.

10.   Vykonávacie rozhodnutia uvedené v odsekoch 8 a 9 sa prijímajú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 102 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/2116.

11.   Komisia môže v náležite opodstatnených prípadoch, ktoré je potrebné oznámiť dotknutému členskému štátu, predĺžiť lehoty stanovené v odsekoch 2 až 5.

12.   Oznámenia uvedené v tomto článku možno postupovať elektronicky.

13.   Odseky 1 až 11 sa uplatňujú mutatis mutandis na pripísané príjmy uvedené v článku 45 nariadenia (EÚ) 2021/2116.

Článok 38

Rozhodnutie nezačať vyšetrovanie v rámci overovania súladu alebo nepokračovať v ňom

1.   Komisia sa môže rozhodnúť nezačať vyšetrovanie v rámci overenia súladu podľa článku 55 nariadenia (EÚ) 2021/2116 alebo v ňom nepokračovať, ak očakáva, že možná finančná oprava v súvislosti s nedodržiavaním pravidiel zisteným pri vyšetrovaní podľa článku 37 ods. 2 by nepresiahla 50 000 EUR a 2 % príslušných výdavkov alebo súm, ktoré sa majú vymôcť.

2.   Ak Komisia zníži mesačné platby v súlade s článkom 39 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) 2021/2116, môže sa rozhodnúť nezačať vyšetrovanie v rámci overenia súladu podľa článku 55 uvedeného nariadenia alebo vo vyšetrovaní nepokračovať za predpokladu, že dotknutý členský štát nevzniesol námietky voči uplatneniu tohto odseku v rámci postupu stanoveného v článku 39 ods. 1 a 2 uvedeného nariadenia.

Článok 39

Zmierovací orgán

Na účely postupu overovania súladu stanoveného v článku 55 nariadenia (EÚ) 2021/2116 sa zriadi zmierovací orgán. Vykonáva tieto úlohy:

a)

preskúmava každú záležitosť, ktorú mu postúpi členský štát, ktorý dostal formálne oznámenie od Komisie podľa článku 37 ods. 3 tretieho pododseku tohto nariadenia vrátane posúdenia výdavkov, ktoré Komisia plánuje vylúčiť z financovania zo zdrojov Únie;

b)

pokúša sa uzmieriť rozdielne stanoviská Komisie a dotknutého členského štátu;

c)

na konci svojho preskúmania vypracúva správu o výsledkoch svojho zmierovacieho úsilia a uvádza pritom všetky poznámky, ktoré pokladá za užitočné pre prípad, ak by niektoré alebo všetky body sporu zostali nevyriešené.

Článok 40

Zloženie zmierovacieho orgánu

1.   Zmierovací orgán sa skladá minimálne z piatich členov vybraných spomedzi významných osôb, ktoré poskytujú všetky záruky nezávislosti a sú vysokokvalifikované v záležitostiach týkajúcich sa financovania spoločnej poľnohospodárskej politiky vrátane rozvoja vidieka alebo v praxi finančného auditu.

Členovia musia byť štátnymi príslušníkmi rôznych členských štátov.

2.   Predsedu, členov a náhradných členov vymenuje Komisia na počiatočné funkčné obdobie troch rokov po porade s Výborom pre poľnohospodárske fondy.

Funkčné obdobie možno obnoviť vždy iba na rok, pričom je potrebné o takomto predĺžení informovať Výbor pre poľnohospodárske fondy. Ak je však predseda, ktorý má byť vymenovaný, už členom zmierovacieho orgánu, jeho počiatočné funkčné obdobie predsedu trvá tri roky.

Mená predsedu, členov a náhradných členov sa uverejnia v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.

3.   Členovia zmierovacieho orgánu budú odmeňovaní v závislosti od času, ktorý musia venovať predmetnej úlohe. Náklady sa uhrádzajú podľa platných pravidiel, ktoré sa vzťahujú na zamestnancov Komisie.

4.   Po uplynutí funkčného obdobia predseda a členovia zostávajú vo funkcii, kým ich nenahradia alebo kým nedôjde k obnoveniu ich funkčného obdobia.

5.   Funkčné obdobie členov, ktorí už nespĺňajú podmienky plnenia svojich povinností v zmierovacom orgáne alebo z akéhokoľvek dôvodu nie sú k dispozícii na neurčité obdobie, môže Komisia po porade s Výborom pre poľnohospodárske fondy ukončiť.

V tomto prípade sa dotknutý člen na zvyšok obdobia, na ktoré bol menovaný, nahrádza náhradným členom, o čom je potrebné informovať Výbor pre poľnohospodárske fondy.

Ak je funkčné obdobie predsedu ukončené, Komisia po porade s Výborom pre poľnohospodárske fondy vymenuje člena, ktorý má plniť povinnosti predsedu počas zvyšku obdobia, na ktoré bol vymenovaný predseda.

Článok 41

Nezávislosť zmierovacieho orgánu

1.   Členovia zmierovacieho orgánu vykonávajú svoje povinnosti nezávisle, nevyžadujú ani neprijímajú pokyny od Komisie, žiadnej vlády ani orgánu.

Členovia sa nezúčastňujú na činnosti zmierovacieho orgánu ani nepodpisujú žiadnu správu, ak boli v predošlej funkcii osobne zapojení do predmetnej záležitosti.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 287 zmluvy, členovia nezverejňujú žiadne informácie, ktoré získajú počas svojej práce pre zmierovací orgán. Také informácie sú dôverné a vzťahuje sa na ne služobné tajomstvo.

Článok 42

Pracovné podmienky

1.   Zmierovací orgán zasadá v sídle Komisie. Predseda pripravuje a organizuje prácu. V neprítomnosti predsedu a bez toho, aby bol dotknutý článok 40 ods. 5 prvý pododsek, preberá predsedníctvo služobne najvyššie postavený člen.

Sekretariát zmierovacieho orgánu zabezpečuje Komisia.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 41 ods. 1 druhý pododsek, správy sa prijímajú absolútnou väčšinou prítomných členov, pričom kvórum na uznášaniaschopnosť sú traja prítomní členovia.

Správy podpisuje predseda a členovia, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní. Zároveň ich podpisuje aj sekretariát.

Článok 43

Zmierovací postup

1.   Členský štát môže postúpiť záležitosť zmierovaciemu orgánu do 30 pracovných dní od doručenia formálneho oznámenia Komisie uvedeného v článku 37 ods. 3 treťom pododseku, a to tak, že pošle odôvodnenú žiadosť o zmierenie sekretariátu zmierovacieho orgánu.

2.   Postup, ktorý sa má dodržať, a adresa sekretariátu sa členským štátom oznámi prostredníctvom Výboru pre poľnohospodárske fondy.

3.   Žiadosť o zmierenie bude prípustná iba vtedy, ak suma, ktorá sa v súlade s oznámením Komisie plánuje vylúčiť z financovania zo zdrojov Únie, buď:

a)

presahuje jeden milión EUR,

alebo

b)

predstavuje najmenej 25 % celkových ročných výdavkov členského štátu podľa dotknutých rozpočtových položiek.

Navyše ak počas predchádzajúcich diskusií členský štát vyhlásil a preukázal, že ide o zásadnú záležitosť týkajúcu sa uplatňovania pravidiel Únie, predseda zmierovacieho orgánu môže vyhlásiť žiadosť o zmierenie za prípustnú. Taká žiadosť však nie je prípustná, ak sa týka výhradne záležitosti právneho výkladu.

4.   Zmierovací orgán vykonáva svoje vyšetrovania podľa možnosti čo najneformálnejšie a najrýchlejšie, pričom vychádza výlučne z dôkazov dostupných Komisii v čase, keď sa oznámili formálne závery v súlade s článkom 37 ods. 3 tretím pododsekom, pričom Komisii a dotknutým vnútroštátnym orgánom poskytuje právo na spravodlivé vypočutie.

Ak sa však členský štát domnieva, že je potrebné, aby vo svojej žiadosti o zmierenie uviedol informácie, ktoré ešte neoznámil Komisii, zmierovací orgán môže vyzvať Komisiu, aby posúdila predmetné nové informácie len vtedy, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 37 ods. 6. Informácie sa Komisii poskytujú najneskôr dva mesiace po zaslaní správy uvedenej v článku 39 písm. c).

5.   Ak zmierovací orgán do štyroch mesiacov odvtedy, čo mu bol prípad postúpený, nie je schopný zmieriť stanoviská Komisie a členského štátu, zmierovací postup sa považuje za neúspešný.

6.   V správe uvedenej v článku 39 písm. c) sa uvedú dôvody, prečo nemohlo dôjsť k zosúladeniu stanovísk. Ďalej sa v nej uvedie, či sa počas konania podarilo dosiahnuť čiastočnú dohodu a či zmierovací orgán vyzýva Komisiu, aby posúdila nové informácie v súlade s odsekom 4 druhým pododsekom.

7.   Správa sa zasiela:

a)

dotknutému členskému štátu;

b)

Komisii na preskúmanie pred tým, ako svoje závery oznámi členskému štátu;

c)

ostatným členským štátom v rámci Výboru pre poľnohospodárske fondy.

8.   Ak lehoty uvedené v odseku 1, odseku 4 druhom pododseku a odseku 5 zahŕňajú úplne alebo čiastočne mesiac august, plynutie týchto lehôt sa počas predmetného mesiaca pozastaví.

KAPITOLA IV

Kontroly

Oddiel 1

Všeobecné pravidlá

Článok 44

Informácie, ktoré sa majú zhromažďovať v súvislosti s identifikáciou prijímateľov

1.   Členské štáty zabezpečia, aby im prijímatelia od určitého dátumu, ktorý má stanoviť dotknutý členský štát, v žiadostiach o pomoc a žiadostiach o platbu poskytovali informácie potrebné na svoju identifikáciu vrátane prípadnej identifikácie skupiny, ako sa vymedzuje v článku 2 ods. 11 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ (24), ktorej sú účastníkmi. Tieto informácie zahŕňajú aspoň:

a)

meno/názov subjektu;

b)

identifikačné číslo pre DPH alebo daňové identifikačné číslo;

c)

názov materskej spoločnosti a jej identifikačné číslo pre DPH alebo daňové identifikačné číslo;

d)

názov hlavnej materskej spoločnosti a jej identifikačné číslo pre DPH alebo daňové identifikačné číslo;

e)

dcérske spoločnosti a ich identifikačné číslo pre DPH alebo daňové identifikačné číslo.

Informácie uvedené v prvom pododseku možno použiť pri zostavovaní kontrolnej vzorky uvedenej v článku 60 ods. 1 druhom pododseku nariadenia (EÚ) 2021/2116. Konkrétne ich možno použiť na vykonanie kontrol zameraných na obchádzanie uvedené v článku 62 uvedeného nariadenia.

2.   Členské štáty ex-post uverejňujú informácie na identifikáciu skupín, ako sa uvádza v odseku 1 prvom pododseku písm. a), b) a c) v súlade s článkom 98 nariadenia (EÚ) 2021/2116.

Článok 45

Požiadavky na nástroj na hĺbkovú analýzu údajov

1.   Na to, aby sa na dobrovoľnom základe používal nástroj na hĺbkovú analýzu údajov uvedený v článku 59 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/2116, ktorý má Komisia dať k dispozícii na kontroly podľa článku 60 uvedeného nariadenia, členské štáty zabezpečia, aby:

a)

bolo možné prepojiť systémy riadenia a kontroly vrátane integrovaného administratívneho a kontrolného systému uvedeného v článku 65 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2021/2116 elektronicky k nástroju a aby v snahe minimalizovať administratívnu záťaž a manuálne zásahy výmena údajov prebiehala automaticky a v strojovo čitateľnom formáte;

b)

bolo možné informácie a kontroly vykonávané pomocou nástroja na hĺbkovú analýzu údajov automaticky posielať do systému riadenia a kontroly, v ktorom sa zaznamenajú a uložia.

2.   Ak sa členské štáty rozhodnú pri zostavovaní kontrolnej vzorky podľa článku 60 ods. 1 druhého pododseku nariadenia (EÚ) 2021/2116 použiť informácie zozbierané podľa článku 44 tohto nariadenia, dané informácie môžu overiť pomocou predmetného nástroja na hĺbkovú analýzu údajov.

Oddiel 2

Kontrola transakcií

Článok 46

Kontrola zo strany členských štátov

1.   Systematická kontrola obchodných dokladov podnikov uvedená v článku 77 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2021/2116 sa vykonáva v každom kontrolnom období uvedenom v odseku 4 tohto článku v počte podnikov, ktorý zodpovedá minimálne polovici podnikov, ktorých príjmy alebo platby, alebo ich súčet v systéme financovania z EPZF presahujú 150 000 EUR vo finančnom roku EPZF predchádzajúcom začiatok daného kontrolného obdobia.

2.   Členské štáty na každé kontrolné obdobie bez toho, aby tým boli dotknuté ich povinnosti stanovené v článku 77 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2021/2116, vyberú podniky, kde sa má vykonať kontrola, a to na základe analýzy rizika pri všetkých opatreniach, pri ktorých je zrealizovateľná. Členské štáty Komisii oznámia analýzu rizika ako súčasť plánu kontrol uvedeného v článku 80 ods. 1 uvedeného nariadenia.

3.   Pokiaľ ide o opatrenia, pri ktorých členský štát usudzuje, že použitie analýzy rizika nie je zrealizovateľné, kontrola podnikov, ktoré v rámci systému financovania z EPZF prijímajú platby presahujúce 350 000 EUR a ktoré sa neskontrolovali podľa tohto nariadenia a hlavy IV kapitoly III nariadenia (EÚ) 2021/2116 počas jedného z dvoch predchádzajúcich kontrolných období, je povinná.

4.   Kontrolné obdobie trvá od 1. júla do 30. júna nasledujúceho roku.

Článok 47

Vzájomná pomoc

Členské štáty zasielajú žiadosť o vzájomnú pomoc uvedenú v článku 79 nariadenia (EÚ) 2021/2116 každému členskému štátu, v ktorom má podnik uvedený v danom článku sídlo. Žiadosť musí obsahovať všetky podrobnosti potrebné na to, aby členský štát, ktorému je určená, mohol identifikovať dané podniky a vykonať svoje povinnosti súvisiace s kontrolou. Členský štát určenia je zodpovedný za kontrolu takýchto podnikov v súlade s článkom 77 nariadenia (EÚ) uvedeného nariadenia.

Článok 48

Ročné plány kontrol a výročné správy

1.   Plán kontrol a správa uvedené v článku 80 nariadenia (EÚ) 2021/2116 sa koncipujú podľa vzoru uvedeného v prílohách VI a VII k tomuto nariadeniu.

2.   Informácie, ktoré sa majú predkladať podľa tohto článku, sa oznamujú v elektronickej podobe.

3.   Komisia bude každoročne informovať členské štáty o výsledkoch kontrol.

KAPITOLA V

Zábezpeky

Oddiel 1

Rozsah pôsobnosti, informačné technológie, vyššia moc

Článok 49

Rozsah pôsobnosti

Táto kapitola sa uplatňuje vo všetkých prípadoch, keď je v právnych predpisoch v oblasti poľnohospodárstva stanovená zábezpeka, bez ohľadu na to, či je, alebo nie je použitý výraz „zábezpeka“.

Táto kapitola sa neuplatňuje na zábezpeky zložené na zabezpečenie platby dovozného a vývozného cla podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 (25).

Článok 50

Elektronická verejná správa

Oznámenia, dokumenty a zábezpeky možno vypracúvať, spracúvať a spravovať pomocou systémov IT pod podmienkou, že uplatniteľné systémy sa riadia podľa oficiálne schválených protokolov kvality a bezpečnosti vhodných pre tieto systémy.

Ak príslušné orgány v dôsledku rozdielov v systémoch IT nemajú prístup k požadovaným dokumentom, a preto ich nemôžu overiť, predmetné dokumenty sa musia vytlačiť a príslušný orgán zodpovedný za riadenie predmetných systémov IT (ďalej len „vydávajúci orgán“) ich musí osvedčiť ako autentické alebo ich musí ako autentickú kópiu osvedčiť príslušný orgán zodpovedný za osvedčovanie listín.

Takéto vytlačené kópie možno nahradiť elektronickou správou medzi vydávajúcim orgánom a prijímateľom alebo príslušným orgánom pod podmienkou, že vydávajúci orgán poskytne úradne schválený protokol osvedčujúci autentickosť správy.

Článok 51

Lehoty v prípade vyššej moci

1.   Tento článok sa uplatňuje v prípadoch, keď sa naň odvoláva konkrétne nariadenie.

2.   Žiadosť o uznanie prípadu vyššej moci nie je prijateľná, ak je príslušnému orgánu doručená viac než 30 kalendárnych dní po dátume, keď príslušný orgán informoval hospodársky subjekt o zistenom nesplnení príslušných povinností v zmysle článku 24 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2022/127, o uplynutí lehoty na splnenie príslušnej povinnosti podľa článku 24 ods. 3 uvedeného nariadenia alebo o uplynutí lehoty na predloženie dôkazu splnenia príslušnej povinnosti podľa článku 24 ods. 4 uvedeného nariadenia.

3.   Hospodárske subjekty musia k spokojnosti príslušného orgánu poskytnúť dôkaz o okolnostiach, ktoré považujú za vyššiu moc, a to do 181 kalendárnych dní od uplynutia lehoty, v ktorej boli povinné povinnosť úplne splniť. Ak hospodárske subjekty napriek náležitému úsiliu nedokázali predložiť predmetný dôkaz v uvedenej lehote, môže sa im poskytnúť dodatočná lehota.

4.   Členské štáty oznamujú Komisii prípady vyššej moci, ktoré uznali, pričom za každý prípad poskytujú relevantné informácie.

Oddiel 2

Forma zábezpek

Článok 52

Forma

1.   Zábezpeku možno zložiť vo forme:

a)

hotovostného vkladu, ako sa uvádza v článku 20 ods. 2 a 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2022/127 a/alebo

b)

určením ručiteľa v súlade s článkom 22 delegovaného nariadenia (EÚ) 2022/127.

2.   Podľa uváženia príslušného orgánu sa zábezpeka môže zložiť prostredníctvom:

a)

hotovostných vkladov v banke;

b)

uznaných pohľadávok voči verejnému orgánu alebo verejným prostriedkom, ktoré sú splatné a vymáhateľné, a voči ktorým neexistuje žiadna iná prednostná pohľadávka a/alebo

c)

kolaterálu obchodovateľného v príslušnom členskom štáte za predpokladu, že sú vydané členským štátom alebo daný členský štát za ne ručí.

3.   Príslušný orgán môže zaviesť ďalšie podmienky prijímania typov zábezpek uvedených v odseku 2.

Článok 53

Obchodovateľný kolaterál

1.   Kolaterál založený v súlade s článkom 52 ods. 2 písm. c) má v čase zloženia zábezpeky hodnotu pri odpredaji vo výške minimálne 115 % hodnoty požadovanej zábezpeky.

2.   Príslušný orgán môže prijať zábezpeku uvedenú v článku 52 ods. 2 písm. c), len ak sa strana, ktorá ju ponúka, písomne zaviaže poskytnúť buď dodatočnú zábezpeku, alebo nahradiť pôvodnú zábezpeku, ak by hodnota pri odpredaji predmetnej zábezpeky dosahovala počas troch mesiacov hodnoty nižšie ako 105 % požadovanej zábezpeky. Uvedený písomný záväzok nie je potrebný v prípade, ak je predmetná podmienka už stanovená vo vnútroštátnych právnych predpisoch. Príslušný orgán pravidelne preveruje hodnotu takejto zábezpeky.

3.   Hodnotu zábezpeky uvedenej v článku 52 ods. 2 písm. c) pri odpredaji posudzuje príslušný orgán, pričom zohľadňuje prípadné náklady spojené s jej odpredajom.

4.   Hodnota zábezpek pri odpredaji sa ohodnotí podľa poslednej dostupnej kotácie.

5.   Strana skladajúca zábezpeku predkladá na žiadosť príslušného orgánu dôkaz o jej hodnote pri odpredaji.

Článok 54

Náhrada a pripísanie

1.   Každú formu zábezpeky možno nahradiť inou.

V týchto prípadoch je však potrebný súhlas príslušného orgánu:

a)

keď pôvodná zábezpeka prepadla, ale ešte sa nezrealizovala; alebo

b)

keď náhradná zábezpeka patrí k druhom zábezpek uvedeným v článku 52 ods. 2.

2.   Bloková zábezpeka sa môže nahradiť inou blokovou zábezpekou pod podmienkou, že nová bloková zábezpeka pokrýva aspoň tú časť pôvodnej blokovej zábezpeky, ktorá v čase náhrady slúži na zabezpečenie splnenia jedného alebo viacerých ešte nesplnených záväzkov.

3.   Po pripísaní časti blokovej zábezpeky určitému záväzku sa musí aktualizovať zvyšná časť blokovej zábezpeky.

Oddiel 3

Uvoľnenie a prepadnutie

Článok 55

Čiastočné uvoľnenie

Ak sa v osobitných pravidlách Únie nekonkretizuje minimálne množstvo, príslušný orgán môže obmedziť počet čiastočných uvoľnení ktorejkoľvek zábezpeky a môže špecifikovať minimálnu sumu na každé takéto uvoľnenie.

Pred uvoľnením celej zábezpeky alebo jej časti príslušný orgán môže vyžadovať predloženie písomnej žiadosti o uvoľnenie.

V prípade zábezpek pokrývajúcich viac než 100 % sumy, ktorá sa má zabezpečiť, sa uvoľní tá časť zábezpeky, ktorá presahuje 100 %, keď sa zvyšná časť sumy, ktorá sa má zabezpečiť, nakoniec uvoľní alebo prepadne.

Článok 56

Prepadnutie

1.   Keď je príslušný orgán informovaný o okolnostiach, ktoré majú za následok prepadnutie zábezpeky, či už celej, alebo iba jej časti, bez odkladu požiada stranu, ktorá má predmetný záväzok splniť, aby zaplatila prepadnutú sumu v lehote do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o zaplatenie.

Ak sa platba neuskutoční v tejto lehote, príslušný orgán:

a)

bezodkladne prevedie akúkoľvek zábezpeku druhu uvedeného v článku 52 ods. 1 písm. a) na príslušný účet;

b)

bezodkladne požiada ručiteľa uvedeného v článku 52 ods. 1 písm. b) o zaplatenie v lehote do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o platbu;

c)

bezodkladne podnikne kroky na:

i)

premenu zábezpek opísaných v článku 52 ods. 2 písm. b) a c) na hotovosť postačujúcu na pokrytie dlžnej sumy;

ii)

prevod založených hotovostných vkladov uvedených v článku 52 ods. 2 písm. a) na vlastný účet.

Príslušný orgán môže bezodkladne previesť akúkoľvek zábezpeku druhu uvedeného v článku 52 ods. 1 písm. a) na príslušný účet bez toho, aby najprv požiadal dotknutú osobu o uskutočnenie platby.

2.   Bez toho, aby tým bol dotknutý odsek 1:

a)

v prípadoch, keď sa prijme rozhodnutie o prepadnutí zábezpeky, ale na základe odvolacieho konania sa v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi následne odloží, dotknutá strana platí úroky zo skutočne prepadnutej sumy za obdobie začínajúce sa 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o platbu, ako sa uvádza v odseku 1, a končiace sa dňom predchádzajúcim platbu skutočne prepadnutej sumy;

b)

v prípadoch, keď sa dotknutej strane po oznámení výsledku odvolacieho konania adresuje žiadosť zaplatiť do 30 dní prepadnutú sumu, môže príslušný členský štát na účely vypočítania úrokov považovať platbu za uskutočnenú v 20. deň po dátume takejto žiadosti;

c)

uplatniteľná úroková sadzba sa vypočíta v súlade s vnútroštátnym právom, v žiadnom prípade však nemôže byť nižšia než úroková sadzba uplatniteľná v prípade vymáhania vnútroštátnych súm;

d)

platobné agentúry odpočítavajú zaplatené úroky od výdavkov EPZF alebo EPFRV v súlade s nariadením (EÚ) 2021/2116;

e)

členské štáty môžu pravidelne požadovať zvýšenie zábezpeky vzhľadom na zodpovedajúce úroky.

3.   V prípade, keď zábezpeka prepadne a suma sa už pripísala na účet fondov a keď sa po oznámení výsledku odvolacieho konania musí prepadnutá záruka, či už celá, alebo iba jej časť vrátane úrokov vypočítaných pomocou úrokovej sadzby v súlade s vnútroštátnym právom vrátiť, sumu, ktorá sa musí vrátiť, znášajú fondy s výnimkou prípadov, keď možno vrátenie zábezpeky vnímať ako dôsledok nedbanlivosti alebo hrubej chyby správnych alebo iných orgánov členského štátu.

Oddiel 4

Informácie

Článok 57

Informácie o prepadnutí zábezpeky, druhu zábezpeky a ručiteľoch

1.   Členské štáty sprístupňujú Komisii informácie o celkovom množstve a sumách prepadnutých zábezpek za každý rok bez ohľadu na to, ktorá fáza postupu stanoveného v článku 56 bola dosiahnutá, pričom v každom prípade rozlišujú zábezpeky pripisované do národných rozpočtov a zábezpeky pripisované do rozpočtu Únie. Uvedené informácie sa uchovávajú vzhľadom na všetky prepadnuté zábezpeky vo výške presahujúcej 1 000 EUR a všetky ustanovenia Únie, v ktorých sa vyžaduje zloženie zábezpeky. Informácie sa týkajú súm, ktoré zaplatila priamo príslušná strana, a súm vymožených v dôsledku predaja zábezpeky.

2.   Členské štáty sprístupňujú Komisii zoznam:

a)

typov inštitúcií, ktoré sú oprávnené konať ako ručitelia, a stanovených požiadaviek, ktoré sa na ne vzťahujú;

b)

druhov akceptovaných zábezpek podľa článku 52 ods. 2 a stanovených požiadaviek, ktoré sa na ne vzťahujú.

KAPITOLA VI

Transparentnosť

Článok 58

Forma a spôsob zobrazovania

1.   Údaje uvedené v článku 98 nariadenia (EÚ) 2021/2116 v spojení s článkom 49 ods. 3 prvým pododsekom písm. a), b), d), f) až l) nariadenia (EÚ) 2021/1060 sa uverejňujú v strojovo čitateľných formátoch, ako sú CSV alebo XLXS, a zahŕňajú údaje špecifikované v prílohe VIII k tomuto nariadeniu vrátane kódu operácie, ako sa opisuje v prílohe IX k tomuto nariadeniu.

2.   Členské štáty sa môžu rozhodnúť neuverejniť údaje uvedené v článku 49 ods. 3 prvom pododseku písm. f) a g) nariadenia (EÚ) 2021/1060 v súvislosti s typmi intervencií vo forme priamych platieb uvedenými v článku 16 nariadenia (EÚ) 2021/2115, s typmi intervencií v záujme rozvoja vidieka uvedenými v článku 69 písm. b) a c) nariadenia (EÚ) 2021/2115 a opatreniami stanovenými v nariadeniach (EÚ) č. 228/2013 a (EÚ) č. 229/2013.

3.   Informácie musia byť dostupné prostredníctvom webového vyhľadávacieho nástroja, pomocou ktorého používatelia môžu prijímateľov vyhľadávať podľa mena/názvu, skupiny prijímateľov, obce, prijatých súm alebo operácie, alebo pomocou kombinácie týchto prvkov, a extrahovať všetky zodpovedajúce informácie ako jeden dátový súbor.

4.   Informácie sa poskytujú v úradnom jazyku alebo úradných jazykoch daného členského štátu a/alebo v jednom z troch pracovných jazykov Komisie.

5.   Údaje uvedené v odseku 1 sa vyjadrujú v eurách. Členské štáty, ktoré euro neprijali, sumy vyjadrujú v eurách aj vo svojej národnej mene, na tento účel používajú dve oddelené tabuľky v otvorenom, strojovo čitateľnom formáte.

6.   Na národné meny sa uplatňuje výmenný kurz špecifikovaný v článku 12 delegovaného nariadenia (EÚ) 2022/127.

7.   Informácie uvedené v článku 98 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/2116 v spojení s článkom 49 ods. 3 prvom pododseku písm. e) nariadenia (EÚ) 2021/1060 sa uverejňujú v osobitnom dokumente, ktorý zahŕňa aspoň informácie uvedené v prílohe IX k tomuto nariadeniu.

Článok 59

Uverejnenie prijímateľov v prípade malých súm

1.   Ak suma pomoci, ktorú prijímateľ dostal v jednom roku, dosahuje maximálne 1 250 EUR, prijímateľ sa identifikuje pomocou kódu. O podobe tohto kódu rozhodnú členské štáty.

2.   Ak by na základe informácií o prijímateľoch uvedených v odseku 1 bolo možné z dôvodu obmedzeného počtu prijímateľov so sídlom v danej obci alebo prijímateľov zaregistrovaných v danej obci identifikovať fyzickú osobu ako prijímateľa, dotknutý členský štát uverejňuje ako informáciu na účely článku 49 ods. 3 prvého pododseku písm. l) nariadenia (EÚ) 2021/1060 najbližší väčší územnosprávny celok, do ktorého predmetná obec patrí.

Článok 60

Dátum uverejnenia

Informácie uvedené v tejto kapitole sa za predchádzajúci finančný rok zverejnia každoročne do 31. mája.

Článok 61

Informovanie prijímateľov

Informovanie prijímateľov uvedené v článku 98 nariadenia (EÚ) 2021/2116 sa realizuje prostredníctvom zahrnutia príslušných informácií do formulárov žiadostí o prijímanie podpory z EPZF alebo EPFRV alebo v čase zhromažďovania údajov.

Článok 62

Spolupráca medzi Komisiou a členskými štátmi

1.   Komisia pod svojou centrálnou internetovou adresou vytvorí a spravuje webovú stránku Únie, na ktorej sa uvádzajú aj odkazy na webové stránky členských štátov uvedené v článku 98 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2021/2116. Komisia aktualizuje internetové odkazy podľa informácií od členských štátov.

2.   Členské štáty postupujú Komisii internetové adresy svojich webových stránok ihneď po ich zriadení, ako aj akékoľvek ich následné zmeny, ktoré ovplyvňujú prístupnosť týchto stránok z webových stránok Únie.

3.   Členské štáty vymenujú orgán zodpovedný za zriadenie a spravovanie webovej stránky. Komisii poskytnú názov a adresu uvedeného orgánu.

KAPITOLA VII

Údaje na účely oznámenia domácej podpory organizácii WTO

Článok 63

Údaje a prenos

1.   Členské štáty v ten istý deň, keď Komisii predkladajú ročné účty, postupujú aj údaje o sumách vyplatených z vnútroštátnych zdrojov na všetky výdavky týkajúce sa fondov, ako sa uvádza v článku 32 ods. 1 písm. b) a c).

2.   Údaje požadované v odseku 1 sa musia predkladať v tej istej štruktúre ako údaje predkladané podľa článku 32 ods. 1 písm. b) a c). Tieto informácie sa poskytujú na základe vzoru, ktorý Komisia členským štátom sprístupnila prostredníctvom informačných systémov

KAPITOLA VIII

Záverečné ustanovenia

Článok 64

Zrušenie

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 908/2014 sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2023.

Ale:

a)

články 21 až 24 a články 27 až 34 uvedeného nariadenia sa naďalej uplatňujú vzhľadom na EPFRV v súvislosti s výdavkami, ktoré vznikli prijímateľom, a platbami, ktoré vynaložila platobná agentúra, v rámci vykonávania programu rozvoja vidieka podľa nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a vzhľadom na EPZF v súvislosti s operačnými programami schválenými podľa nariadenia (EÚ) č. 1308/2013;

b)

článok 59 uvedeného nariadenia sa naďalej uplatňuje na platby uhradené za finančné roky 2021, 2022 a 2023;

c)

prílohy II a III k uvedenému nariadeniu sa naďalej uplatňujú na účely článku 32 písm. f) a g) tohto nariadenia.

Článok 65

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2023.

Ale:

a)

články 9, 10 a 11 sa uplatňujú na vzniknuté výdavky a pripísané príjmy, ktoré členským štátom plynú od 16. októbra 2022;

b)

článok 22 ods. 1 druhý pododsek písm. e) sa uplatňuje vzhľadom na pripísané príjmy vymožené od 1. januára 2026 za programy rozvoja vidieka, ktoré Komisia schválila podľa nariadenia (EÚ) č. 1305/2013;

c)

kapitola VI sa uplatňuje na platby vykonané od finančného roka 2024.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. decembra 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 435, 6.12.2021, s. 187.

(2)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 908/2014 zo 6. augusta 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, pravidlá kontroly, zábezpeky a transparentnosť (Ú. v. EÚ L 255, 28.8.2014, s. 59).

(4)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/127 zo 7. decembra 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 o pravidlá platné pre platobné agentúry a iné orgány, finančné riadenie, schvaľovanie účtov, zábezpeky a používanie eura (Pozri stranu 131 tohto úradného vestníka).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115 z 2. decembra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá podpory strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a (EÚ) č. 1307/2013 (Ú. v. EÚ L 435 zo 6.12.2021, s. 1).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku (Ú. v. EÚ L 231, 30.6.2021, s. 159).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 73).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013 z 13. marca 2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 247/2006 (Ú. v. EÚ L 78, 20.3.2013, s. 23).

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 229/2013 z 13. marca 2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech menších ostrovov v Egejskom mori a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1405/2006 (Ú. v. EÚ L 78, 20.3.2013, s. 41).

(11)  Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 22.

(12)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 487).

(13)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1144/2014 z 22. októbra 2014 o informačných a propagačných akciách týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 3/2008 (Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 56).

(14)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 906/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o výdavky na verejnú intervenciu (Ú. v. EÚ L 255, 28.8.2014, s. 1).

(15)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1240 z 18. mája 2016, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o verejnú intervenciu a pomoc na súkromné skladovanie (Ú. v. EÚ L 206, 30.7.2016, s. 71).

(16)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549).

(17)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 608).

(18)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2117 z 2. decembra, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, nariadenie (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny, nariadenie (EÚ) č. 251/2014 o vymedzení, opise, obchodnej úprave, označovaní a ochrane zemepisných označení aromatizovaných vínnych výrobkov a nariadenie (EÚ) č. 228/2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie (Ú. v. EÚ L 435, 6.12.2021, s. 262).

(19)  Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1).

(20)  Nariadenie Komisie (ES) č. 27/2004 z 5. januára 2004, ktorým sa ustanovujú podrobné prechodné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1257/1999, pokiaľ ide o financovanie opatrení na rozvoj vidieka v Českej republike, Estónsku, na Cypre, v Lotyšsku, Litve, Maďarsku, na Malte, v Poľsku, Slovinsku a Slovensku sekciou záruk EPUZF (Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 36).

(21)  Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1).

(22)  Nariadenie Rady (ES) č. 332/2002 z 18. februára 2002, ktorým sa zavádza systém strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov (Ú. v. ES L 53, 23.2.2002, s. 1).

(23)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 407/2010 z 11. mája 2010, ktorým sa zriaďuje európsky finančný stabilizačný mechanizmus (Ú. v. EÚ L 118, 12.5.2010, s. 1).

(24)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013, s. 19).

(25)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).


PRÍLOHA I

Vyhlásenie riadiaceho subjektu – platobná agentúra podľa článku 4

Ja, …, riaditeľ/riaditeľka… platobnej agentúry, predkladám účty za túto platobnú agentúru za finančný rok od 16. 10. xx do 15. 10. xx+1.

Na základe vlastného úsudku a informácií, ktoré mám k dispozícii, okrem iného vrátane výsledkov práce útvaru pre vnútorný audit, vyhlasujem, že:

predložené účty poskytujú, podľa môjho najlepšieho vedomia, pravdivý, úplný a presný prehľad výdavkov a príjmov za uvedený finančný rok. Zaznamenali sa v nich predovšetkým všetky dlhy, preddavky, záruky a zásoby, o ktorých som informovaný/informovaná, a všetky vybrané príjmy týkajúce sa EPZF a EPFRV boli náležite pripísané k príslušným fondom,

som zaviedol/zaviedla systém poskytujúci primerané uistenie, že:

i)

platby sú zákonné a správne, pokiaľ ide o opatrenia stanovené v nariadeniach (EÚ) č. 1308/2013, (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 229/2013 a (EÚ) č. 1144/2014;

ii)

systémy správy a riadenia uvedené v článku 9 ods. 3 prvom pododseku písm. d) bode ii) nariadenia (EÚ) 2021/2116 fungujú správne a zabezpečujú, že výdavky sa vynaložili v súlade s článkom 37 uvedeného nariadenia;

iii)

systém podávania správ a údaje k ukazovateľom, pokiaľ ide o typy intervencií uvedené v nariadení (EÚ) 2021/2115, sú kvalitné a spoľahlivé a že výdavky zodpovedajú nahlásenému výstupu a že sa vynaložili v súlade s uplatniteľnými systémami správy a riadenia.

Výdavky zaznamenané v účtoch sa použili na určený účel, ako sa vymedzuje v nariadení (EÚ) 2021/2116.

Ďalej potvrdzujem, že sa v súlade s článkom 59 nariadenia (EÚ) 2021/2116 zaviedli účinné a primerané opatrenia na boj proti podvodom, ktoré sú zamerané na zistené riziká.

V súvislosti s uvedeným uistením je však potrebné uviesť tieto výhrady:

Napokon potvrdzujem, že si nie som vedomý/vedomá žiadnych nezverejnených záležitostí, ktoré by mohli poškodiť finančné záujmy Únie.

Podpis


PRÍLOHA II

Vyhlásenie riadiaceho subjektu – koordinačný orgán podľa článku 4

Ja, …, riaditeľ/riaditeľka … koordinačného orgánu, predkladám výročnú správu o výkonnosti za ……… (členský štát) za finančný rok od 16. 10. xx do 15. 10. xx+1.

Na základe vlastného úsudku a informácií, ktoré mám k dispozícii, okrem iného vrátane výsledkov práce certifikačného orgánu, vyhlasujem, že:

výročná správa o výkonnosti uvedená v článku 54 ods. 1) nariadenia (EÚ) 2021/2116 a článku 134 nariadenia (EÚ) 2021/2115 sa zostavila podľa zavedených akreditovaných postupov a systémov v koordinačnom orgáne a je založená na certifikovaných údajoch, ktoré poskytli platobné agentúry (.... zoznam) v ..... (členský štát).

V súvislosti s uvedeným uistením je však potrebné uviesť tieto výhrady:

Napokon potvrdzujem, že si nie som vedomý/vedomá žiadnych nezverejnených záležitostí, ktoré by mohli poškodiť finančné záujmy Únie.

Podpis


PRÍLOHA III

Prvky audítorského záznamu pri finančných nástrojoch podľa článku 7 ods. 6

1.   

Dokumenty o zriadení finančného nástroja, ako napríklad dohody o financovaní atď.

2.   

Dokumenty identifikujúce sumy príspevkov do finančného nástroja zo strategického plánu SPP a za každý typ intervencie, výdavky oprávnené podľa strategického plánu SPP a úroky a iné výnosy získané v dôsledku podpory z EPFRV a opätovného využitia zdrojov, ktoré možno pripísať EPFRV v súlade s článkami 60 a 62 nariadenia (EÚ) 2021/1060.

3.   

Dokumenty o fungovaní finančného nástroja vrátane dokumentov súvisiacich s monitorovaním, podávaním správ a kontrolami.

4.   

Dokumenty týkajúce sa ukončenia príspevkov v rámci strategického plánu SPP a ukončenia finančného nástroja.

5.   

Dokumenty týkajúce sa nákladov na riadenie a poplatkov za riadenie.

6.   

Formuláre žiadostí alebo ekvivalentné dokumenty, ktoré predložili koneční príjemcovia spolu s podpornou dokumentáciu vrátane podnikateľských plánov a v prípade potreby aj predchádzajúcich ročných účtov.

7.   

Kontrolné zoznamy a správy od orgánov implementujúcich finančný nástroj.

8.   

V prípade potreby vyhlásenia týkajúce sa pomoci de minimis.

9.   

Dohody uzavreté v súvislosti s pomocou poskytnutou z finančného nástroja vrátane kapitálu, úverov, záruk alebo iných foriem investícií poskytnutých konečným príjemcom.

10.   

Dôkazy o tom, že podpora poskytovaná prostredníctvom finančného nástroja sa použije na určený účel.

11.   

Záznamy o finančných tokoch medzi platobnou agentúrou a finančným nástrojom a v rámci finančného nástroja na všetkých úrovniach až po konečných príjemcov, a v prípade záruk dôkaz, že príslušné úvery boli vyplatené.

12.   

Osobitné záznamy alebo účtovné kódy príspevku v rámci strategického plánu SPP alebo záruky vyčlenenej vo finančnom nástroji v prospech konečného príjemcu.


PRÍLOHA IV

Vzor výročnej správy o audite pri finančných nástrojoch podľa článku 7 ods. 7

1.   Úvod

1.1.

Identifikácia externej audítorskej spoločnosti, ktorá sa podieľala na príprave správy.

1.2.

Referenčné obdobie (16. október N-1 až 15. október N).

1.3.

Identifikácia finančného nástroja (finančných nástrojov)/mandátov a strategického plánu (strategických plánov) SPP, ktoré sú predmetom správy o audite. Identifikácia dohody o financovaní, na ktorú sa správa vzťahuje (ďalej len „dohoda o financovaní“).

2.   Audit systémov vnútornej kontroly, ktoré uplatňujú EIB/EIF alebo iné medzinárodné finančné inštitúcie

Výsledky externého auditu systému vnútornej kontroly EIB alebo iných medzinárodných finančných inštitúcií, v ktorých je členský štát akcionárom, v rámci ktorého sa posudzuje zriadenie a účinnosť tohto systému vnútornej kontroly a ktorý pokrýva aspoň tieto prvky:

2.1.

Postup akceptácie mandátu.

2.2.

Postup hodnotenia a výberu finančných sprostredkovateľov: formálne posúdenie a posúdenie kvality.

2.3.

Proces schvaľovania transakcií s finančnými sprostredkovateľmi a podpis príslušných dohôd o financovaní.

2.4.

Postupy monitorovania finančných sprostredkovateľov, pokiaľ ide o:

2.4.1.

podávanie správ finančnými sprostredkovateľmi;

2.4.2.

vedenie záznamov;

2.4.3.

vyplácanie konečným príjemcom;

2.4.4.

oprávnenosť podpory pre konečných príjemcov;

2.4.5.

poplatky za riadenie a náklady na riadenie účtované finančnými sprostredkovateľmi;

2.4.6.

požiadavky na viditeľnosť, transparentnosť a komunikáciu;

2.4.7.

vykonávanie požiadaviek vzťahujúcich sa na štátnu pomoc a kumuláciu pomoci zo strany finančných sprostredkovateľov;

2.4.8.

diferencované zaobchádzanie s investormi, ak je to relevantné;

2.4.9.

dodržiavanie uplatniteľného práva Únie týkajúceho sa prania špinavých peňazí, financovania terorizmu, vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, daňovým podvodom alebo daňovým únikom.

2.5.

Systémy spracúvania platieb prijatých od platobnej agentúry.

2.6.

Systémy výpočtu a platby súm súvisiacich s nákladmi na riadenie a poplatkami za riadenie.

2.7.

Systémy spracúvania platieb určených finančným sprostredkovateľom.

2.8.

Systémy spracúvania úrokov a iných výnosov získaných z podpory v rámci strategického plánu (strategických plánov) SPP na finančné nástroje.

2.9.

Dodatočne k prvkom uvedeným v bodoch 2.1. až 2.8. treba vo výročnej správe o audite za záverečný účtovný rok uviesť informácie aj k týmto prvkom:

2.9.1.

použitie diferencovaného zaobchádzania s investormi;

2.9.2.

dosiahnutý multiplikačný pomer v porovnaní s multiplikačným pomerom zakotveným v záručných zmluvách v prípade finančných nástrojov poskytujúcich záruky;

2.9.3.

použitie úrokov a iných výnosov, ktoré možno pripísať podpore v rámci strategického plánu SPP vyplatenej na finančné nástroje v súlade s článkom 60 nariadenia (EÚ) 2021/1060;

2.9.4.

použitie zdrojov vrátených do finančných nástrojov, ktoré možno pripísať podpore z EPFRV, do konca obdobia oprávnenosti a opatrenia prijaté na použitie týchto zdrojov po skončení obdobia oprávnenosti v súlade s článkom 62 nariadenia (EÚ) 2021/1060.

Pri bodoch 2.1, 2.2 a 2.3 treba po predložení prvej výročnej správy o audite poskytovať len informácie o aktualizáciách alebo zmenách zavedených postupov alebo mechanizmov.

3.   Závery auditu

3.1.

Záver o tom, či externá audítorská spoločnosť môže v súlade s uplatniteľnými pravidlami poskytnúť primerané uistenie týkajúce sa zriadenia a účinnosti systému vnútornej kontroly zavedeného EIB alebo inými medzinárodnými finančnými inštitúciami, v ktorých je členský štát akcionárom, v zmysle prvkov uvedených v oddiele 2.

3.2.

Zistenia a odporúčania vyplývajúce z vykonanej audítorskej práce.

Body 3.1 a 3.2 musia byť založené na výsledkoch audítorskej práce uvedenej v oddiele 2 a v prípade potreby zohľadňovať výsledky inej vnútroštátnej audítorskej práce alebo audítorskej práce Únie, ktorá sa týka toho istého orgánu implementujúceho finančné nástroje a/alebo ktorá sa vykonáva v súvislosti s tým istým mandátom na spravovanie finančných nástrojov.


PRÍLOHA V

Vzor tabuľky podľa článku 32 ods. 1 písm. f) vzhľadom na nezrovnalosti

Členské štáty musia pri poskytovaní informácií uvedených v článku 32 ods. 1 písm. f) za každú platobnú agentúru použiť túto tabuľku:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

Platobná agentúra

Fond

Menová jednotka

Zostatok k 15. októbru N-1

„Nové prípady“ (finančný rok N) spolu

„Opravy“ (finančný rok N) spolu

„Úroky“ (finančný rok N) spolu

„Vymožené sumy“ (finančný rok N) spolu

„Nevymožiteľné sumy“ (rok N) spolu

Suma, ktorá sa ešte vymáha (zostatok k 15. októbru roku N)


PRÍLOHA VI

Plán kontrol podľa článku 80 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2021/2116 a článku 48 tohto nariadenia

NAVRHOVANÝ PLÁN KONTROL ZA KONTROLNÉ OBDOBIE...

Časť 1.   Postupy a analýza rizika

1.1.   Výberové konanie

Je potrebné poskytnúť opis postupov, ktoré sa uplatňujú pri výbere podnikov, ktoré sa majú skontrolovať.

Okrem toho treba jednoznačne uviesť, ako sa analýza rizika uplatňuje spolu s údajom, či sa tento postup dopĺňa o náhodný a/alebo manuálny výber.

Takisto treba poskytnúť vysvetlenie, ako sa pri výbere podnikov zohľadňujú rôzne sektory/opatrenia a regióny.

1.2.   Rizikové faktory, rizikové hodnoty a váženie, ktoré sa majú uplatniť

V prípadoch, keď sa vykonáva analýza rizík, je potrebné poskytnúť informácie o všetkých zohľadnených rizikových faktoroch a následných možných hodnotách, ktoré sa pripisujú týmto rizikovým faktorom. Tieto informácie je potrebné zahrnúť do tabuliek uvedených v tejto časti.

V prípade potreby treba poskytnúť opis postupu využitého pri vážení rizikových faktorov.

Rizikové faktory a rizikové hodnoty uplatniteľné na všetky sektory/opatrenia zahrnuté do analýzy rizík

Váženie rizikových faktorov

Rizikové faktory

Rizikové hodnoty

Opis

Hodnoty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Špecifické rizikové faktory a rizikové hodnoty uplatniteľné na … (sektor/opatrenie)

Váženie rizikových faktorov

Rizikové faktory

Rizikové hodnoty

Opis

Hodnoty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V prípade potreby treba doplniť dodatočné kolónky pre rizikové faktory a rizikové hodnoty za sektor/opatrenia.

1.3.   Výsledky výberového konania

Treba poskytnúť informácie o tom, ako výsledky analýzy rizika a zavedených postupov viedli k výberu podnikov do konečného plánu kontrol.

Je potrebné jednoznačne určiť sektory/opatrenia, ktoré sú z kontroly vyňaté, a opísať dôvody ich vyňatia.

Treba poskytnúť dôvody výberu podnikov, ktorých príjmy alebo platby, alebo ich súčet nepresahujú 40 000 EUR.

Časť 2.   Plán kontrol

2.1.   Prehľad výberu

Výpočet minimálneho počtu podnikov

A.

Počet podnikov, ktorých príjmy alebo platby alebo ich súčet presahujú 150 000  EUR za finančný rok EPZF …

 

B.

Minimálny počet (1/2 A)

 

Súbor, z ktorého sa výber vykonáva:

C.

Celkový počet

 

D.

Celkový počet podnikov, ktorých príjmy alebo platby alebo ich súčet presiahli 350 000 EUR

 

E.

Celkový počet podnikov, ktorých príjmy alebo platby alebo ich súčet dosiahli maximálne 350 000 EUR, ale nie menej než 40 000 EUR

 

F.

Celkový počet podnikov, ktorých príjmy alebo platby alebo ich súčet nedosiahli 40 000 EUR

 

Podniky navrhnuté na skontrolovanie:

G.

Celkový počet

 

H.

Celkový počet na základe analýzy rizika (*)

 

I.

Celkový počet podnikov, ktorých príjmy alebo platby alebo ich súčet presiahli 350 000 EUR

 

J.

Celkový počet podnikov, ktorých príjmy alebo platby alebo ich súčet dosiahli maximálne 350 000 EUR, ale nie menej než 40 000 EUR

 

K.

Celkový počet podnikov, ktorých príjmy alebo platby alebo ich súčet nedosiahli 40 000 EUR

 

Poznámka k tabuľke:

(*)

K podnikom v tejto kategórii patria len podniky vybraté na základe analýzy rizika, vylúčené sú podniky vybraté do plánu kontrol náhodne a/alebo manuálne a nepodliehajú analýze rizika.

2.2.   Výber podnikov navrhnutých na skontrolovanie:

A.

Rozpočtová položka EPZF č.

B.

Rozpočtový článok EPZF

C.

Celkové výdavky z rozpočtového okruhu EPZF (EUR)

D.

Celkové výdavky z rozpočtového okruhu EPZF týkajúce sa podnikov, ktorých príjmy alebo platby alebo ich súčet presiahli 40 000 (EUR)

E.

Celkové výdavky z rozpočtového okruhu EPZF týkajúce sa podnikov zaradených do plánu kontrol (EUR)

F.

Počet podnikov podľa rozpočtového okruhu EPZF zaradených do plánu kontrol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu:

 

 

 

 

 

Poznámka k tabuľke:

V prípade potreby sa pridajú ďalšie riadky.


PRÍLOHA VII

Správa z kontrol podľa článku 80 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) 2021/2116 a článku 48 tohto nariadenia

SPRÁVA ZA KONTROLNÉ OBDOBIE ...

1.   Prehľad kontrol

A.

Celkový počet podnikov, ktoré sa majú skontrolovať:

 

B.

Celkový počet skontrolovaných podnikov:

 

C.

Celkový počet podnikov, v ktorých kontrola prebieha:

 

D.

Celkový počet ešte neskontrolovaných podnikov:

 

2.   Prehľad kontrol (za rozpočtový článok alebo položku č.)

A.

Rozpočtová položka EPZF č.

B.

Rozpočtový článok EPZF

C.

Celkové výdavky súvisiace s podnikmi vybratými na kontrolu

(EUR) (C = E + F + G)

Skontrolované podniky

F.

Podniky, v ktorých kontrola prebieha – celkové výdavky súvisiace s predmetnými podnikmi

(EUR)

G.

Neskontrolované podniky celkové výdavky súvisiace s predmetnými podnikmi

(EUR)

D.

Skutočne kontrolované výdavky

(EUR) (*)

E.

Celkové výdavky súvisiace s predmetnými podnikmi

(EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu:

 

 

 

 

 

 

Poznámky k tabuľke:

(*)

Týka sa len výdavkov evidovaných v skutočne skontrolovaných faktúrach (teda faktúrach vybratých na overenie a/alebo krížovú kontrolu).

V prípade potreby sa pridajú ďalšie riadky.

3.   Možné zistené nezrovnalosti

A.

Rozpočtový článok EPZF

B.

Rozpočtová položka EPZF č.

C.

Referenčné číslo dotknutého podniku

D.

Opis a povaha každej možnej zistenej nezrovnalosti

E.

Počet zistených možných nezrovnalostí

F.

Odhadovaná hodnota možných nezrovnalostí

G.

Referenčné číslo(-a) OLAF (čísla notifikácie v IMS).

H.

Kontrolné obdobie, v ktorom sa kontrola plánuje (*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu:

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky k tabuľke:

(*)

Pri predchádzajúcich kontrolných obdobiach len tie, ktoré neboli predmetom predchádzajúcich správ.

Každý podnik, v ktorom sa zistila jedna alebo viac nezrovnalostí, by sa mal nahlásiť v osobitnom riadku.

V prípade potreby sa pridajú ďalšie riadky.

4.   Vykonávanie kontrol v súvislosti s predchádzajúcimi plánmi kontrol.

Vykonávanie kontrol v súvislosti s predchádzajúcimi plánmi kontrol

A.

Počet podnikov

B.

Dotknuté výdavky

C.

Skutočne kontrolované výdavky v súvislosti s podnikmi (*)

4.1.

Podniky v predchádzajúcej správe nahlásené ako podniky, v ktorých prebieha kontrola (4.1. = 4.2.+ 4.3.)

 

 

x

4.2.

Podniky uvedené v bode 4.1., v ktorých sa kontroly ukončili

 

 

 

4.3.

Podniky uvedené v bode 4.1., v ktorých kontroly ešte prebiehajú

 

 

x

4.4.

Podniky nahlásené v predchádzajúcej správe ako podniky, v ktorých sa kontrola nezačala (4.4. = 4.5.+4.6.+4.7.)

 

 

x

4.5.

Podniky uvedené v bode 4.4., v ktorých sa kontroly ukončili

 

 

 

4.6.

Podniky uvedené v bode 4.4., v ktorých kontroly ešte prebiehajú

 

 

x

4.7.

Podniky uvedené v bode 4.4., v ktorých sa kontroly nezačali

 

 

x

Poznámky k tabuľke:

(*)

Týka sa len výdavkov evidovaných v skutočne skontrolovaných faktúrach (teda faktúrach vybratých na overenie a/alebo krížovú kontrolu).

5.   Vzájomná pomoc

Treba poskytnúť zhrnutie žiadostí o vzájomnú pomoc poskytnutú a prijatú podľa hlavy IV kapitoly III k nariadeniu (EÚ) 2021/2116.

Informácie o zaslaných žiadostiach a doručených odpovediach treba zahrnúť do tabuliek uvedených v tejto časti:

A.

Členský štát, ktorému bola žiadosť zaslaná

B.

Dátum žiadosti

C.

Dátum odpovede a zhrnutie výsledkov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka k tabuľke:

V prípade potreby sa pridajú ďalšie riadky.

6.   Zdroje

Treba poskytnúť počet zamestnancov vyjadrený v človekorokoch poverených vykonávaním kontrol za kontrolný orgán a prípadne za región:

7.   Ťažkosti a návrhy na zlepšenie

Je potrebné poskytnúť informácie o akýchkoľvek ťažkostiach, ktoré sa zaznamenali pri uplatňovaní hlavy IV kapitoly III nariadenia (EÚ) 2021/2116, ako aj o prijatých opatreniach alebo návrhoch na ich prekonanie.

V prípade potreby sa predložia sa návrhy na zlepšenie týkajúce sa uplatňovania hlavy IV kapitoly III nariadenia (EÚ) 2021/2116.


PRÍLOHA VIII

Informácie na účely transparentnosti podľa článku 58

Meno prijímateľa/názov právneho subjektu/názov združenia

Priezvisko prijímateľa

Ak patrí k skupine, názov materskej spoločnosti a jej identifikačné číslo pre DPH alebo daňové identifikačné číslo

Obec

Kód opatrenia/typu intervencie/sektora podľa prílohy IX

Špecifický cieľ (1)

Dátum začatia (2)

Dátum ukončenia (3)

Suma za operáciu v rámci EPZF

Celková suma z EPZF pre daného prijímateľa

Suma za operáciu v rámci EPFRV

Celková suma z EPFRV pre daného prijímateľa

Suma za operáciu v rámci spolufinancovania

Celková spolufinancovaná suma pre daného prijímateľa

Súčet sumy z EPFRV a spolufinancovaných súm

Celková suma z prostriedkov EÚ pre daného prijímateľa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

70

 

40

110

120

 

 

 

 

Kód A

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kód B

 

 

 

 

 

40

 

25

 

 

 

 

 

 

 

Kód C

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kód D

 

 

 

 

 

30

 

15

 

 

 


(1)  Špecifický cieľ operácie musí zodpovedať jednému alebo viacerým cieľom vytýčeným v príslušných právnych predpisoch Únie o dotknutých operáciách, ako sa opisuje v prílohe IX. Konkrétne špecifický cieľ (ciele) operácie podľa nariadenia (EÚ) 2021/2115 musí zodpovedať špecifickým cieľom stanoveným v článku 6 uvedeného nariadenia a byť v súlade s plánom SPP daného členského štátu. Okrem toho špecifický cieľ (ciele) operácie podľa nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 a nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 musí zodpovedať cieľom stanoveným v článku 110 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 (ďalšie usmernenie nájdu členské štáty v Technickej príručke o rámci monitorovania a hodnotenia spoločnej poľnohospodárskej politiky v období 2014 – 2020).

(2)  Informácie o dátume začatia a dátume ukončenia typov intervencií vo forme priamych platieb, typov intervencií v záujme rozvoja vidieka vzhľadom na oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami a na osobitné znevýhodnenia jednotlivých oblastí vyplývajúce z určitých povinných požiadaviek, ako aj opatrenia podľa nariadenia (EÚ) č. 228/2013 a nariadenia (EÚ) č. 229/2013 nie sú relevantné, pretože dané opatrenia a typy intervencií sa realizujú každoročne.

(3)  Informácie o dátume začatia a dátume ukončenia typov intervencií vo forme priamych platieb, typov intervencií v záujme rozvoja vidieka vzhľadom na oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami a na osobitné znevýhodnenia jednotlivých oblastí vyplývajúce z určitých povinných požiadaviek, ako aj opatrenia podľa nariadenia (EÚ) č. 228/2013 a nariadenia (EÚ) č. 229/2013 nie sú relevantné, pretože dané opatrenia a typy intervencií sa realizujú každoročne.


PRÍLOHA IX

Opatrenie/typ intervencie/sektor podľa článku 58

Kód opatrenia/typu intervencie/sektora

Názov opatrenia/typu intervencie/sektora

Účel opatrenia/typu intervencie/sektora

 

Operácie v podobe typov intervencie vo forme priamych platieb podľa článku 16 nariadenia (EÚ) 2021/2115.

 

 

1.

Oddelená podpora príjmov

 

I.1

Základná podpora príjmu v záujme udržateľnosti

Základná podpora príjmu je platba na plochu oddelene od výroby. Jej účelom je podporovať hospodársky udržateľný poľnohospodársky príjem a odolnosť na celom území Únie v záujme zlepšenia potravinovej bezpečnosti.

I.2

Komplementárna redistributívna podpora príjmu v záujme udržateľnosti

Komplementárna redistributívna podpora príjmu v záujme udržateľnosti je platba na plochu oddelene od výroby. Jej účelom je zlepšiť rozdelenie priamych platieb tým, že sa prerozdelí podpora z veľkých na menšie alebo stredné poľnohospodárske podniky.

I.3

Komplementárna podpora príjmu pre mladých poľnohospodárov

Komplementárna podpora príjmu pre mladých poľnohospodárov je platba oddelená od výroby, ktorá mladým poľnohospodárom pri zakladaní podniku po prvýkrát zabezpečuje zvýšenú podporu príjmu. Jej účelom je pritiahnuť mladých ľudí a zlepšiť rozvoj ich podnikov, a tak modernizovať sektor poľnohospodárstva.

I.4

Režimy v záujme klímy a životného prostredia

Ekologické režimy sú platby oddelené od výroby. Ich účelom je zamerať podporu príjmu na poľnohospodársku prax priaznivú pre životné prostredie, klímu a dobré životné podmienky zvierat.

I.5

Platby malým poľnohospodárom

Platby malým poľnohospodárom sú oddelené od výroby a nahrádzajú všetky ostatné priame platby určené dotknutým prijímateľom Účelom platieb malým poľnohospodárom je podporovať vyváženejšie rozdelenie podpory a znížiť administratívnu záťaž pre prijímateľov malých súm i riadiace orgány.

 

2.

Viazané priame platby

 

I.6

Viazaná podpora príjmu

Viazaná podpora príjmu zahŕňa platby na hektár alebo kus naviazané na konkrétnu výrobu. Jej účelom je zlepšiť konkurencieschopnosť, udržateľnosť a/alebo kvalitu v určitých sektoroch a určitých produktoch, ktoré sú mimoriadne dôležité zo sociálnych, ekonomických alebo ekologických dôvodov a čelia istým ťažkostiam.

I.7

Osobitná platba na bavlnu

Osobitná platba na bavlnu je viazaná platba poskytovaná na hektár plochy, na ktorú možno poskytnúť podporu a na ktorej sa pestuje bavlna. Ide o povinnú schému v členských štátoch, v ktorých sa pestuje bavlna, na podporu výroby bavlny v regiónoch, kde je dôležitá pre poľnohospodársku ekonomiku.

 

Opatrenia stanovené v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 1307/2013

 

II.1

Režim základnej platby (hlava III, kapitola 1, oddiely 1, 2, 3 a 5)

Režim základnej platby je platba na plochu oddelená od výroby na základe platobných nárokov pridelených poľnohospodárom. Jej účelom je podporovať príjem poľnohospodárov, ktorý je v priemere, výrazne nižší než priemerné príjmy v ostatných sektoroch hospodárstva.

II.2

Režim jednotnej platby na plochu (článok 36)

V rámci režimu jednotnej platby na plochu sa oddelene od produkcie poskytujú platby na plochu na hektáre, na ktoré možno poskytnúť podporu a ktoré poľnohospodár nahlási. Jej účelom je podporovať príjem poľnohospodárov, ktorý je v priemere, výrazne nižší než priemerné príjmy v ostatných sektoroch hospodárstva.

II.3

Redistributívna platba (hlava III kapitola 2)

Redistributívna platba je oddelená platba na plochu. Jej účelom je podporovať menšie poľnohospodárske podniky tým, že im poskytuje dodatočnú podporu na ich prvé hektáre nahlásené v rámci režimu základnej platby.

II.4

Platby na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie (hlava III kapitola 3)

Ekologizácia je oddelená platba na plochu udeľovaná na hektár. Jej účelom je podporiť dodržiavanie troch poľnohospodárskych postupov v prospech klímy a životného prostredia: diverzifikáciu plodín, udržiavanie trvalých trávnych porastov a vymedzenie v rámci poľnohospodárskej plochy oblasť ekologického záujmu.

II.5

Platba na oblasti s prírodnými obmedzeniami (hlava III kapitola 4)

Platba na oblasti s prírodnými obmedzeniami je oddelená platba na plochu, ktorá sa poľnohospodárom poskytuje dodatočne k základnej platbe. Jej účelom je podporovať poľnohospodárov v oblastiach s prírodnými obmedzeniami.

II.6

Platba pre mladých poľnohospodárov (hlava III kapitola 5)

Platba pre mladých poľnohospodárov je platba oddelená od výroby, ktorá mladým poľnohospodárom pri zakladaní nového podniku po prvýkrát zabezpečuje zvýšenú podporu príjmu. Jej účelom je podporovať vytváranie a rozvoj nových hospodárskych činností v sektore poľnohospodárstva, čo je rozhodujúcim faktorom pre konkurencieschopnosť daného sektora v Únii.

II.7

Dobrovoľná viazaná podpora (hlava IV kapitola 1)

Dobrovoľná viazaná podpora zahŕňa platby na hektár alebo kus naviazané na konkrétnu výrobu. Jej účelom je zlepšiť konkurencieschopnosť a udržateľnosť v sektoroch, ktoré sú mimoriadne dôležité z ekonomických, sociálnych, alebo ekologických dôvodov a čelia istým ťažkostiam.

II.8

Osobitná platba na bavlnu (hlava IV kapitola 2)

Osobitná platba na bavlnu je viazaná platba poskytovaná na hektár plochy, na ktorú možno poskytnúť podporu a na ktorej sa pestuje bavlna. Ide o povinnú schému v členských štátoch, v ktorých sa pestuje bavlna, na podporu výroby bavlny v regiónoch, kde je dôležitá pre poľnohospodársku ekonomiku.

II.9

Režim pre malých poľnohospodárov (hlava V)

Režim pre malých poľnohospodárov je oddelený od výroby a nahrádza všetky ostatné priame platby určené dotknutým prijímateľom. Jeho účelom je podporovať vyváženejšie rozdelenie podpory a znížiť administratívnu záťaž pre prijímateľov malých súm i riadiace orgány.

II.10

Opatrenia stanovené v prílohe I k nariadeniu Rady (ES) č. 73/2009  (1)

Účelom týchto priamych platieb je oddeliť podporu od rastlinnej a živočíšnej výroby s cieľom zlepšiť podporu príjmu poľnohospodárov.

 

Operácie v podobe sektorových intervencií podľa článku 42 nariadenia (EÚ) 2021/2115.

 

III.1

V sektore ovocia a zeleniny (články 49 až 53)

Účelom je podporovať koncentráciu ponuky, konkurencieschopnosť a udržateľnosť sektora ovocia a zeleniny. Realizuje sa prostredníctvom organizácií výrobcov (OV) alebo združení organizácií výrobcov (ZOV) uznaných podľa nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a operačných programov v súlade s nariadením (EÚ) 2021/2115. Prijímateľmi sú OV a ZOV. Programy prebiehajú v období troch až siedmich rokov a ich riadenie je založené na finančnom roku. Členské štáty musia schváliť každý program osobitne.

III.2

V sektore včelárskych výrobkov (články 54, 55 a 56)

Účelom je podporovať včelárov, kvalitu a trh s včelárskymi výrobkami.

III.3

V sektore vinohradníctva a vinárstva (články 57 až 60)

Účelom je podporovať konkurencieschopnosť a udržateľnosť sektora vinohradníctva a vinárstva. Programy realizujú členské štáty na vnútroštátnej úrovni ako súčasť svojich strategických plánov a ich riadenie je založené na finančnom roku Prijímateľmi sú vinohradníci, ako aj vinári a prevádzkovatelia pôsobiaci v obchodovaní s vínom, alebo ich združenia/organizácie. Operácie musia schváliť členské štáty a môžu byť ročné alebo viacročné.

III.4

V sektore chmeľu (články 61 a 62)

Účelom je podporovať koncentráciu ponuky, konkurencieschopnosť a udržateľnosť v sektore chmeľu prostredníctvom organizácií výrobcov (OV) alebo združení organizácií výrobcov (ZOV) uznaných podľa nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a operačných programov v súlade s nariadením (EÚ) 2021/2115. Prijímateľmi sú OV alebo ZOV. Programy prebiehajú v období troch až siedmich rokov a ich riadenie je založené na finančnom roku. Členské štáty musia schváliť každý program osobitne.

III.5

Podpora v sektore stolových olív a olivového oleja (články 63, 64 a 65)

Účelom je podporovať koncentráciu ponuky, konkurencieschopnosť a udržateľnosť v sektore olivového oleja a stolových olív prostredníctvom organizácií výrobcov (OV) a združení organizácií výrobcov (ZOV) uznaných podľa nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a operačných programov v súlade s nariadením (EÚ) 2021/2115. Prijímateľmi sú OV alebo ZOV. Programy prebiehajú v období troch až siedmich rokov a ich riadenie je založené na finančnom roku. Členské štáty musia schváliť každý program osobitne.

III.6

V ďalších sektoroch uvedených v článku 1 ods. 2 písm. a) až h), k), m), o) až t) a w) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a v sektoroch zahŕňajúcich výrobky uvedené v prílohe XIII k nariadeniu (EÚ) 2021/2115. (články 66, 67 a 68)

Účelom je podporovať koncentráciu ponuky, konkurencieschopnosť a udržateľnosť v dotknutých sektoroch prostredníctvom organizácií výrobcov (OV), združení organizácií výrobcov (ZOV) uznaných podľa nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, ako aj skupín výrobcov (SV), ktoré členské štáty dočasne uznali, a operačných programov v súlade s nariadením (EÚ) 2021/2115. Prijímateľmi sú OV, ZOV alebo SV. Programy prebiehajú v období troch až siedmich rokov a ich riadenie je založené na finančnom roku. Členské štáty musia schváliť každý program osobitne.

 

Opatrenia stanovené v nariadení (EÚ) č. 1308/2013

 

IV.1

Verejná intervencia

V prípade, že trhové ceny určitých poľnohospodárskych výrobkov klesnú pod istú vopred stanovenú úroveň, verejné orgány členských štátov môžu v záujme stabilizácie trhu zasiahnuť prostredníctvom nákupu nadbytočných množstiev, ktoré sa potom môžu uskladniť, až kým trhové ceny opäť nenarastú. Subjekty, ktoré sa majú zverejniť, sú tie, ktoré dostávajú pomoc, inými slovami tie subjekty, od ktorých bol výrobok kúpený.

IV.2

Pomoc na súkromné skladovanie

Účelom poskytovanej pomoci je dočasne podporiť výrobcov určitých výrobkov, pokiaľ ide o náklady na súkromné skladovanie.

IV.3

Program na podporu konzumácie ovocia, zeleniny a mlieka v školách

Účelom poskytovanej pomoci je podporovať distribúciu poľnohospodárskych výrobkov deťom v materských, základných a stredných školách s cieľom zvýšiť ich konzumáciu ovocia, zeleniny a mlieka a zlepšiť ich stravovacie návyky.

IV.5

Mimoriadne opatrenia

Účelom mimoriadnych opatrení podľa článku 219 ods. 1, článku 220 ods. 1, článku 221 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 je podporovať poľnohospodárske trhy v súlade s článkom 5 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) 2021/2116.

IV.6

Pomoc v sektore ovocia a zeleniny (kapitola II oddiel 3)

Pestovateľom sa poskytujú impulzy stať sa členmi organizácií výrobcov. Tieto organizácie získavajú pomoc na realizáciu operačných programov na základe národnej stratégie. Účelom poskytovanej pomoci je takisto zmierňovať výkyvy výšky príjmov v dôsledku kríz. Pomoc sa ponúka na opatrenia na predchádzanie krízam/krízové riadenie v rámci operačných programov, t. j.: na stiahnutie výrobku z trhu, zelený zber/neuskutočnenie zberu, propagačné a komunikačné nástroje, odbornú prípravu, poistenie úrody, pomoc pri zabezpečení bankových úverov a financovanie administratívnych nákladov na vytvorenie vzájomných fondov (stabilizačných fondov vo vlastníctve poľnohospodárov).

IV.7

Podpora v sektore vinohradníctva a vinárstva (kapitola II oddiel 4)

Účelom rozmanitej poskytovanej pomoci je zabezpečiť rovnováhu na trhu a zvýšiť konkurencieschopnosť vín z Únie: pomoc na propagáciu vín na trhoch tretích krajín a na informovanie o zodpovednej konzumácii vína a systéme EÚ CHOP/CHZO; spolufinancovanie nákladov na reštrukturalizáciu a konverziu vinohradov, na investície do vinárskych podnikov a marketingových štruktúr, ako aj na inovácie; podpora zeleného zberu, vzájomných fondov, poistenia úrody a destilácie vedľajších produktov.

IV.8

Podpora v sektore olivového oleja a stolových olív (kapitola II oddiel 2)

Podpora poskytovaná na trojročné pracovné programy, ktoré majú vypracovať organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov alebo medziodvetvové organizácie v jednej alebo viacerých z týchto oblastí: sledovanie a riadenie trhu v sektore olivového oleja a stolových olív; zlepšenie vplyvu pestovania olív na životné prostredie; zlepšenie konkurencieschopnosti pestovania olív prostredníctvom modernizácie; zlepšenie kvality výroby olivového oleja a stolových olív; systém vysledovateľnosti pôvodu, certifikácia a ochrana kvality olivového oleja a stolových olív; šírenie informácií o opatreniach, ktoré vykonávajú organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov alebo medziodvetvové organizácie s cieľom zvýšiť kvalitu olivového oleja a stolových olív.

IV.9

Pomoc v sektore včelárstva (kapitola II oddiel 5)

Účelom poskytovanej pomoci je podporovať tento sektor prostredníctvom včelárskych programov na zlepšenie výroby a marketingu včelárskych výrobkov.

IV.10

Pomoc v sektore chmeľu (kapitola II oddiel 6)

Pomoc poskytovaná organizáciám výrobcov v sektore chmeľu.

 

Operácie v podobe typov intervencie v záujme rozvoja vidieka podľa článku 69 nariadenia (EÚ) 2021/2115.

 

V.1

Environmentálne, klimatické a iné záväzky týkajúce sa hospodárenia

Účelom pomoci je poskytovať poľnohospodárom, vlastníkom lesa a iným pôdohospodárom kompenzácie za dodatočné náklady a straty príjmu spojené s prijatými dobrovoľnými environmentálnymi, klimatickými a inými záväzkami týkajúcimi sa hospodárenia, ktoré presahujú rámec povinných noriem a ktoré prispievajú k špecifickým cieľom SPP, predovšetkým v oblasti životného prostredia, klímy a dobrých životných podmienok zvierat.

V.2

Prírodné alebo iné osobitné obmedzenia jednotlivých oblastí

Účelom pomoci je poskytovať poľnohospodárom kompenzácie za všetky dodatočné náklady a straty príjmu súvisiace s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami v dotknutej oblasti (napríklad v horských oblastiach) alebo kompenzácie za časť daných nákladov alebo strát.

V.3

Osobitné znevýhodnenia jednotlivých oblastí vyplývajúce z určitých povinných požiadaviek

Účelom pomoci je poskytovať poľnohospodárom, vlastníkom lesa a iným pôdohospodárom kompenzácie za všetky dodatočné náklady a straty príjmu spojené s určitými osobitnými znevýhodneniami jednotlivých oblastí, ktoré vznikajú v dôsledku požiadaviek vyplývajúcich z uplatňovania smerníc o sústave Natura 2000 (smernica Rady 92/43/EHS (2) a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES (3)), alebo pri poľnohospodárskych plochách z uplatňovania rámcovej smernice o vode (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES (4)), alebo poskytovať kompenzácie za časť daných nákladov a alebo strát.

V.4

Investície vrátane investícií do zavlažovania

Účelom poskytovanej pomoci je podporovať investovanie do hmotných a nehmotných aktív vrátane investovania do zavlažovania, ktoré prispieva k plneniu jedného alebo viacerých špecifických cieľov SPP.

V.5

Začatie činnosti mladých poľnohospodárov, nových poľnohospodárov a zakladanie podnikov na vidieku

Účelom poskytovanej pomoci je podporovať začatie činnosti mladých poľnohospodárov, nových poľnohospodárov a za určitých podmienok založenie podnikov na vidieku v snahe prispieť k plneniu jedného alebo viacerých špecifických cieľov SPP.

V.6

Nástroje na riadenie rizika

Účelom poskytovanej pomoci je podporovať nástroje na riadenie rizika, ktoré poľnohospodárom pomáhajú pri riadení produkčných a príjmových rizík súvisiacich s ich poľnohospodárskou činnosťou, ktoré sú mimo ich kontroly.

V.7

Spolupráca

Účelom poskytovanej pomoci je podporovať spoluprácu v snahe prispieť k plneniu jedného alebo viacerých špecifických cieľov SPP. Zahŕňa to podporu na spoluprácu pri:

a)

príprave a vykonávaní operačných skupín európskeho partnerstva v oblasti inovácií zameraného na poľnohospodársku produktivitu a udržateľnosť;

b)

príprave a vykonávaní iniciatívy LEADER;

c)

presadzovaní a podporovaní uznaných únijných a vnútroštátnych systémov kvality a ich využívaní poľnohospodármi;

d)

podporovaní skupín výrobcov, organizácií výrobcov alebo medziodvetvových organizácií;

e)

príprave a vykonávaní stratégie „inteligentných dedín“;

f)

podpore iných foriem spolupráce.

V.8

Výmena vedomostí a informácie

Účelom poskytovanej pomoci je podporovať opatrenia na výmenu vedomostí a informácií, ktoré prispievajú k plneniu jedného alebo viacerých špecifických cieľov SPP, konkrétne zamerané na oblasti, ako je ochrana prírody, životného prostredia a klímy vrátane akcií v oblasti environmentálneho vzdelávania a zvyšovania informovanosti a rozvoja vidieckych podnikov a komunít. Medzi takéto akcie môže patriť propagácia inovácie, odborná príprava a poskytovanie poradenstva, ako aj výmena a šírenie vedomostí a informácií.

 

Opatrenia stanovené v hlave III kapitole I nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

 

VI.1

Prenos vedomostí a informačné akcie (článok 14)

Toto opatrenie sa týka odbornej prípravy a iných typov činností, ako sú semináre, odborné poradenstvo, demonštračné činnosti, informačné akcie, krátkodobé výmeny a návštevy v poľnohospodárskych a lesníckych podnikoch. Účelom pomoci je rozšíriť poznatky a schopnosti osôb pôsobiacich v poľnohospodárskom, potravinárskom a lesníckom sektore, pôdohospodárov a malých a stredných podnikov (MSP) pôsobiacich vo vidieckych oblastiach.

VI.2

Poradenské služby, služby pomoci pri riadení poľnohospodárskych podnikov a výpomoci pre poľnohospodárske podniky (článok 15)

Účelom tohto opatrenia je prostredníctvom využívania poradenských služieb, ako aj zriaďovania poradenských služieb, služieb pomoci pri riadení poľnohospodárskych podnikov a výpomoci pre poľnohospodárske podniky zlepšiť udržateľné riadenie a ekonomické a environmentálnu výkonnosť poľnohospodárskych a lesníckych podnikov a MSP pôsobiacich vo vidieckych oblastiach. Takisto sa ním podporuje odborná príprava poradcov.

VI.3

Systémy kvality poľnohospodárskych výrobkov a potravín (článok 16)

Účelom tohto opatrenia je podporovať všetkých nových aktérov v únijných, vnútroštátnych a dobrovoľných systémoch kvality. Podpora sa môže vzťahovať aj na náklady na informačné a propagačné činnosti zamerané na zlepšenie informovanosti spotrebiteľov o existencii a vlastnostiach výrobkov vyrábaných v rámci uvedených únijných a vnútroštátnych systémov kvality.

VI.4

Investície do hmotného majetku (článok 17)

Účelom tohto opatrenia je pomôcť zlepšiť ekonomickú a environmentálnu výkonnosť poľnohospodárskych podnikov a vidieckych podnikov, zlepšiť efektívnosť sektora marketingu poľnohospodárskych výrobkov a ich spracovania, poskytnúť infraštruktúru potrebnú na rozvoj poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a podporiť nevýnosné investície potrebné na splnenie environmentálnych cieľov.

VI.5

Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby poškodeného prírodnými katastrofami a zavedenie vhodných preventívnych opatrení (článok 18)

Účelom tohto opatrenia je pomáhať poľnohospodárom predchádzať prírodným katastrofám a katastrofickým udalostiam alebo obnoviť poškodený poľnohospodársky potenciál po tom, ako jeho poškodenie formálne uznali príslušné verejné orgány členských štátov, s cieľom napomôcť hospodársku udržateľnosť a konkurencieschopnosť poľnohospodárskych podnikov v súvislosti s takýmito udalosťami.

VI.6

Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti (článok 19)

Účelom tohto opatrenia je podporovať zriaďovanie a rozvoj nových hospodárskych udržateľných hospodárskych činností, ako napr. nových poľnohospodárskych podnikov riadených mladými poľnohospodármi, či nových podnikov vo vidieckych oblastiach, alebo rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov. Podpora sa poskytuje aj novým alebo existujúcim podnikom, a to na investície a rozvoj nepoľnohospodárskych činností, ktoré sú nevyhnutné pre rozvoj a konkurencieschopnosť vidieckych oblastí, ako aj všetkým poľnohospodárom, ktorí diverzifikujú svoju poľnohospodársku činnosť. V rámci tohto opatrenia sa poskytujú platby poľnohospodárom oprávnených v rámci režimu pre malých poľnohospodárov, ktorí trvale prevedú svoj podnik na iného poľnohospodára.

VI.7

Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach (článok 20)

Účelom tohto opatrenia je podporovať intervencie na stimuláciu rastu a presadzovanie environmentálnej a sociálno-ekonomickej udržateľnosti vidieckych oblastí, najmä prostredníctvom rozvoja miestnej infraštruktúry (vrátane širokopásmového pripojenia, energie z obnoviteľných zdrojov a sociálnej infraštruktúry) a miestnych základných služieb, ako aj prostredníctvom obnovy dedín a činností zameraných na obnovu a skvalitnenie kultúrneho a prírodného dedičstva. V rámci tohto opatrenia sa podporuje aj premiestnenie činností a konverzia zariadení s cieľom zvýšiť kvalitu života alebo environmentálnu výkonnosť takéhoto sídla.

VI.8

Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov (článok 21, články 22 až 26)

Účelom tohto opatrenia je podporovať investície do rozvoja lesnatých plôch, do ochrany lesov, do inovácie lesného hospodárstva, do lesníckych technológií a lesných produktov s cieľom prispieť k rastovému potenciálu vidieckych oblastí.

VI.9

Zalesňovanie a vytváranie zalesnených oblastí (článok 22)

Účelom tohto čiastkového opatrenia je poskytovať podporu na činnosti zalesňovania a vytvárania lesnatých plôch na poľnohospodárskej a nepoľnohospodárskej pôde.

VI.10

Vytváranie, regenerácia alebo obnova agrolesníckych systémov (článok 23)

Účelom tohto čiastkového opatrenia je podporovať zriaďovanie agrolesníckych systémov a postupov, v rámci ktorých sa zámerne integrujú viacročné dreviny s plodinami a/alebo zvieratami na tej istej pozemkovej jednotke.

VI.11

Prevencia poškodzovania lesov lesnými požiarmi, prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami a obnova poškodených lesov (článok 24)

Účelom tohto čiastkového opatrenia je prevencia poškodzovania a obnova (klčovanie a opätovná výsadba) lesohospodárskeho potenciálu poškodeného lesnými požiarmi a inými prírodnými katastrofami vrátane výskytu škodcov a vypuknutia chorôb, ako aj v súvislosti s hrozbami súvisiacimi s klímou.

VI.12

Investície na zlepšenie odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov (článok 25)

Účelom tohto čiastkového opatrenia je podporovať činnosti, ktoré zvyšujú environmentálnu hodnotu lesov, uľahčujú adaptáciu lesov na zmenu klímy a jej zmierňovanie, poskytujú ekosystémové služby a zvyšujú spoločenskú hodnotu lesov. Malo by sa ním zabezpečiť zvýšenie environmentálnej hodnoty lesov.

VI.13

Investície do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh (článok 26)

Účelom tohto čiastkového opatrenia je poskytovať podporu na investície do strojov a/alebo zariadení na zber dreva, jeho sekanie, zásobovanie drevom a jeho spracovanie pred jeho priemyselným pílením. Hlavným cieľom tohto čiastkového opatrenia je zlepšiť ekonomickú hodnotu lesov.

VI.14

Zakladanie skupín a organizácií výrobcov (článok 27)

Účelom tohto opatrenia je podporovať zakladanie skupín a organizácií výrobcov, najmä v prvých rokoch, keď vznikajú dodatočné náklady, s cieľom spoločne čeliť výzvam trhu a posilniť vyjednávaciu silu v súvislosti s výrobou a marketingom výrobkov, a to aj na miestnych trhoch.

VI.15

Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie (článok 28)

Účelom tohto opatrenia je podporovať pôdohospodárov v tom, aby uplatňovali poľnohospodárske postupy, ktoré prispievajú k ochrane životného prostredia, krajiny a prírodných zdrojov a k zmierňovaniu zmeny klímy a adaptácii na ňu. Môže ísť nielen o environmentálne prospešné zlepšenia poľnohospodárskej praxe, ale aj o zachovanie súčasných prospešných postupov.

VI.16

Ekologické poľnohospodárstvo (článok 29)

Účelom tohto opatrenia je cielene podporovať prechod na postupy a metódy ekologického poľnohospodárstva a/alebo ich ďalšie dodržiavanie v snahe povzbudiť poľnohospodárov k tomu, aby takéto systémy využívali, a teda reagovať na požiadavku spoločnosti, aby sa využívali poľnohospodárske postupy šetrné k životnému prostrediu.

VI.17

Platby v rámci sústavy Natura 2000 a podľa rámcovej smernice o vode (článok 30)

Účelom tohto opatrenia je poskytovať kompenzačnú podporu prijímateľom, ktorí v príslušných oblastiach čelia osobitným znevýhodneniam z dôvodu špecifických povinných požiadaviek, ktoré vyplývajú z vykonávania smerníc 92/43/EHS, 2009/147/ES a 2000/60/ES, v porovnaní so situáciou poľnohospodárov a lesníkov v iných oblastiach, v ktorých takéto nevýhody neexistujú.

VI.18

Platby pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami (článok 31)

Účelom tohto opatrenia je poskytovať podporu prijímateľom, ktorí čelia osobitným obmedzeniam spôsobeným ich polohou v horských oblastiach alebo iných oblastiach so značnými prírodnými obmedzeniami alebo osobitnými obmedzeniami.

VI.19

Dobré životné podmienky zvierat (článok 33)

Účelom tohto opatrenia je poskytovať platby poľnohospodárom, ktorí sa dobrovoľne zaviažu vykonávať operácie pozostávajúce z jedného alebo viacerých záväzkov v oblasti dobrých životných podmienok zvierat.

VI.20

Lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov (článok 34)

Účelom tohto opatrenia je reagovať na potrebu propagovať udržateľné riadenie a zlepšovanie lesov a lesnatých plôch vrátane zachovania a zlepšenia biodiverzity, vodných a pôdnych zdrojov a boja proti zmene klímy, ako aj na potrebu chrániť lesné genetické zdroje vrátane takých činností, ako je rozvoj rôznych odrôd lesných druhov s cieľom adaptácie na konkrétne miestne podmienky.

VI.21

Spolupráca (článok 35)

Účelom tohto opatrenia je podporovať formy spolupráce, ktorá zahŕňa najmenej dva subjekty a ktorá je zameraná (okrem iného) na rozvoj: pilotných projektov; nových výrobkov, postupov, procesov a technológií v sektoroch poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva; služieb v oblasti cestovného ruchu; krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov; spoločných projektov/postupov týkajúcich sa životného prostredia/zmeny klímy; projektov na udržateľné zásobovanie biomasou; stratégií miestneho rozvoja, na ktoré sa nevzťahuje iniciatíva LEADER; plánov obhospodarovania lesov; a na diverzifikáciu činností smerom k činnostiam „sociálneho poľnohospodárstva“.

VI.22

Riadenie rizík (článok 36)

Toto opatrenie predstavuje nový súbor nástrojov na riadenie rizika a rozširuje možnosti, ktoré v súčasnosti existujú na podporu poistenia a vzájomných fondov prostredníctvom vnútroštátnych prostriedkov na priame platby členských štátov na pomoc poľnohospodárom vystaveným rastúcim ekonomickým a environmentálnym rizikám. Týmto opatrením sa zavádza aj nástroj stabilizácie príjmu na kompenzáciu pre poľnohospodárov, ktorí zaznamenajú prudký pokles príjmov.

VI.22bis

Výnimočná dočasná podpora pre poľnohospodárov a MSP, ktorí sú obzvlášť zasiahnutí krízou v dôsledku ochorenia COVID-19 (článok 39b)

Účelom tohto opatrenia je ponúkať poľnohospodárom dočasnú podporu v dôsledku krízy COVID-19.

VI.23

Financovanie doplnkových vnútroštátnych priamych platieb pre Chorvátsko (článok 40)

Účelom tohto opatrenia sa poľnohospodárom, ktorí sú oprávnení prijímať doplnkové vnútroštátne priame platby v Chorvátsku, poskytuje navýšenie prostriedkov v rámci druhého piliera.

VI.24

Podpora miestneho rozvoja v rámci iniciatívy LEADER (miestny rozvoj vedený komunitou) [článok 35 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 (5)]

Účelom tohto opatrenia je zachovať iniciatívu LEADER ako nástroj integrovaného územného rozvoja na subregionálnej („miestnej“) úrovni, čím sa priamo prispeje k vyváženému územnému rozvoju vidieckych oblastí, čo je jedným z cieľov politiky rozvoja vidieka.

VI.25

Technická pomoc (články 51 až 54)

Účelom tohto opatrenia je dať členským štátom možnosť poskytnúť technickú pomoc na podporu činností, ktorými sa podporujú administratívne kapacity spojené s riadením európskych štrukturálnych a investičných fondov. Tieto činnosti sa môžu týkať prípravy, riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania a komunikácie, vytvárania sietí, riešenia sťažností, ako aj kontroly a audit programov rozvoja vidieka.

VII.1

Opatrenia stanovené v nariadení (EÚ) č. 228/2013

Opatrenia POSEI sú osobitné poľnohospodárske systémy, ktorých účelom je zohľadniť obmedzenia v najvzdialenejších regiónoch, ako sa vyžaduje v článku 349 ZFEÚ. Pozostávajú z týchto dvoch hlavných prvkov: osobitných úprav zásobovania a opatrení na podporu miestnej výroby. Účelom osobitných úprav zásobovania je zmierniť dodatočné náklady na dodávku základných výrobkov vyplývajúce z odľahlosti týchto regiónov (prostredníctvom pomoci na výrobky z Únie a oslobodenia od dovozného cla na výrobky dovážané z tretích krajín) a účelom opatrení na podporu miestnej výroby je pomoc pri rozvoji miestneho poľnohospodárstva (priame platby a trhové opatrenia). POSEI takisto umožňuje financovanie programov zameraných na zdravie rastlín.

VIII.1

Opatrenia stanovené v nariadení (EÚ) č. 229/2013

Režim pre menšie ostrovy v Egejskom mori je podobný POSEI, ale nemá rovnaký právny základ v ZFEÚ a funguje v menšom rozsahu než POSEI. Zahŕňa aj osobitné úpravy zásobovania (ktoré však sú obmedzené na pomoc pre výrobky z Únie), aj opatrenia na podporu miestnych poľnohospodárskych činností pozostávajúce z navýšenia prostriedkov na konkrétne vymedzené miestne výrobky.

IX.1

Informačné a propagačné opatrenia stanovené v nariadení (EÚ) č. 1144/2014

Z rozpočtu Únie sa môžu v súlade s podmienkami stanovenými v nariadení (EÚ) č. 1144/2014 celkovo alebo čiastočne financovať informačné a propagačné akcie, ktoré sa týkajú poľnohospodárskych výrobkov a určitých potravinárskych výrobkov na báze poľnohospodárskych výrobkov, uskutočňované na vnútornom trhu a na trhoch tretích krajín a stanovené v uvedenom nariadení. Tieto opatrenia majú podobu informačných a propagačných programov.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2009, s. 16).

(2)  Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320).