Naspäť na výsledky hľadania

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/126 zo 7. decembra 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115 o dodatočné požiadavky na určité typy intervencie stanovené členskými štátmi v ich strategických plánoch SPP na obdobie 2023 až 2027 podľa uvedeného nariadenia, ako aj o pravidlá týkajúce sa pomeru pre normu dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu 1 (norma GAEC 1)


Celex: 32022R0126
Zoznam autorov:
  • Európska komisia
  • Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Typ: Delegované nariadenie
Zoznam EuroVoc termínov:
Dátum schválenia: 07.12.2021
Dátum účinnosti od: 01.02.2022
Dátum účinnosti do: 31.12.9999
Dátum uverejnenia: 31.01.2022
Dátum uzávierky: 01.01.2023
Právny základ: http://publications.europa.eu/resource/cellar/4a220961-5636-11ec-91ac-01aa75ed71a1
Odkazy NIP:
Zmluva: Zmluva o fungovaní Európskej únie (konsolidované znenie 2012)31.1.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 20/52


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/126

zo 7. decembra 2021,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115 o dodatočné požiadavky na určité typy intervencie stanovené členskými štátmi v ich strategických plánoch SPP na obdobie 2023 až 2027 podľa uvedeného nariadenia, ako aj o pravidlá týkajúce sa pomeru pre normu dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu 1 (norma GAEC 1)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115 z 2. decembra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá podpory strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 8, článok 13 ods. 3, článok 37 ods. 5, článok 38 ods. 5, článok 39 ods. 3, článok 45 písm. a) až i), článok 56 písm. a), b) a c) a článok 84 písm. a) a b),

keďže:

(1)

V nariadení (EÚ) 2021/2115 sa stanovuje nový právny rámec pre spoločnú poľnohospodársku politiku (ďalej len „SPP“) s cieľom zlepšiť plnenie cieľov Únie stanovených v Zmluve o fungovaní Európskej únie. V uvedenom nariadení sa spresňujú tieto ciele Únie, ktoré sa majú dosiahnuť prostredníctvom spoločnej poľnohospodárskej politiky, a vymedzujú sa typy intervencie, ako aj spoločné požiadavky Únie uplatniteľné na členské štáty a zároveň sa členským štátom ponecháva flexibilita, pokiaľ ide o návrh intervencií, ktoré sa majú stanoviť v ich strategických plánoch SPP.

(2)

S cieľom zabezpečiť spoločnú povahu SPP a vnútorného trhu sa Komisia nariadením (EÚ) 2021/2115 splnomocňuje na prijímanie dodatočných požiadaviek v súvislosti s návrhom intervencií, ktoré sa majú stanoviť v strategických plánoch SPP, v oblasti priamych platieb, v určitých poľnohospodárskych sektoroch uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 (2) a v oblasti rozvoja vidieka, ako aj na prijímanie spoločných pravidiel pre tieto oblasti, pokiaľ ide o pomer pre normu dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu 1 (ďalej len „norma GAEC 1“). Všetky tieto dodatočné požiadavky musia členské štáty zohľadniť pri navrhovaní svojich strategických plánov SPP, ktoré zahŕňajú všetky dotknuté oblasti, a preto by sa mali stanoviť v tomto nariadení.

(3)

Pokiaľ ide o intervencie, ktoré majú stanoviť členské štáty vo svojich strategických plánoch SPP v oblasti priamych platieb, určiť by sa mali dodatočné požiadavky na intervencie týkajúce sa konopy a bavlny. Platby by sa mali poskytovať pod podmienkou používania certifikovaných osív určitých odrôd konopy.

(4)

Okrem toho by sa mal stanoviť postup určovania odrôd konope a overovania obsahu tetrahydrokanabinolu (ďalej len „obsah THC“) v nich uvedený v článku 4 ods. 4 druhom pododseku nariadenia (EÚ) 2021/2115. Overovanie obsahu THC je potrebné na ochranu finančných záujmov Únie, je však aj strategické z hľadiska zachovania verejného zdravia a jeho cieľom je zabezpečiť súlad s ostatnými legislatívnymi rámcami, najmä s trestným právom v oblasti nedovoleného obchodovania s drogami a medzinárodnými záväzkami, ako je Jednotný dohovor o omamných látkach (3). V záujme zabezpečenia porovnateľných výsledkov je preto vhodné stanoviť pravidlá, ktorými sa harmonizujú metódy a postupy používané členskými štátmi na overovanie odrôd konopy a na kvantitatívne určovanie obsahu THC v konope.

(5)

Je nevyhnutné stanoviť obdobie, počas ktorého sa konopa pestovaná na vlákno nesmie zbierať po období kvitnutia, aby sa umožnilo efektívne a spoľahlivo určovať obsah THC v konope.

(6)

V záujme jasnosti a právnej istoty, ak odroda dva po sebe nasledujúce roky presiahne obsah THC uvedený v článku 4 ods. 4 druhom pododseku nariadenia (EÚ) 2021/2115, členské štáty by mali prijať potrebné opatrenia a včas prevádzkovateľov informovať, že pestovaním danej odrody im nevzniká nárok na priame platby.

(7)

V pravidlách na overovanie odrôd konopy a kvantitatívne určovanie obsahu THC by sa mala zohľadniť skutočnosť, že konopu možno pestovať ako hlavnú plodinu alebo ako medziplodinu. V tejto súvislosti je vhodné zaviesť vymedzenie pojmu konopa pestovaná ako medziplodina.

(8)

V hlave III kapitole II oddiele 3 pododdiele 2 nariadenia (EÚ) 2021/2115 sa stanovuje osobitná platba na bavlnu. Je vhodné stanoviť pravidlá a podmienky schvaľovania poľnohospodárskej pôdy a odrôd na účely predmetnej platby. Okrem toho by sa mali stanoviť dodatočné podmienky, aby sa zabezpečila minimálna činnosť v súlade s cieľom podpory.

(9)

Členské štáty uvedené v článku 36 nariadenia (EÚ) 2021/2115 by mali schváliť medziodvetvové organizácie vyrábajúce bavlnu na základe objektívnych kritérií, ktoré sa týkajú ich veľkosti a vnútornej organizácie. Veľkosť medziodvetvovej organizácie by sa mala stanoviť so zreteľom na požiadavky na podnik čistiaci bavlnu, ktorý je súčasťou tejto organizácie, tak, aby mohol prijať dostatočné množstvá neodzrnenej bavlny.

(10)

Stanoviť by sa mali osobitné povinnosti, pokiaľ ide o poľnohospodárov ako členov medziodvetvových organizácií. Cieľom týchto povinností je uľahčiť správu a kontrolu členstva poľnohospodárov, ako aj podporiť potenciálne zvýšenie efektívnosti organizácií vyplývajúce z počtu a úsilia ich členov.

(11)

V prípade intervencií, ktoré majú určiť členské štáty vo svojich strategických plánoch SPP v sektore ovocia a zeleniny, včelárstva, vinohradníctva a vinárstva, chmeľu, olivového oleja a stolových olív a v ďalších sektoroch uvedených v článku 42 písm. f) nariadenia (EÚ) 2021/2115, by sa mali stanoviť dodatočné požiadavky týkajúce sa investícií, agroenvironmentálno-klimatických intervencií, odborného poradenstva, propagácie, komunikácie a marketingu, vzájomných fondov, opätovnej výsadby sadov, olivových hájov alebo vinohradov po povinnom vyklčovaní, zeleného zberu a neuskutočnenia zberu, poistenia úrody a produkcie, stiahnutí z trhu na iné účely ako na bezplatnú distribúciu a hromadného skladovania. Okrem toho by sa mali prijať ustanovenia týkajúce sa foriem podpory a typov výdavkov vrátane využívania paušálnych sadzieb a stupníc jednotkových nákladov alebo jednorazových platieb, ako aj administratívnych nákladov a nákladov na zamestnancov. Z dôvodu správneho finančného riadenia a právnej istoty by sa mal vypracovať zoznam výdavkov, ktoré nemožno zahrnúť do strategických plánov SPP, a neúplný zoznam výdavkov, ktoré možno zahrnúť, v sektoroch ovocia a zeleniny, včelárstva, vinohradníctva a vinárstva, chmeľu, olivového oleja a stolových olív a v ďalších sektoroch.

(12)

Okrem toho s cieľom zohľadniť určité sektorové osobitosti by sa mali stanoviť osobitné pravidlá týkajúce sa určitých sektorových typov intervencie, najmä v sektoroch ovocia a zeleniny, včelárstva, vinohradníctva a vinárstva, chmeľu a hospodárskych zvierat.

(13)

Pokiaľ ide o sektorové typy intervencie riadené organizáciami výrobcov, združeniami organizácií výrobcov, nadnárodnými organizáciami výrobcov, nadnárodnými združeniami organizácií výrobcov alebo skupinami výrobcov prostredníctvom operačných programov v sektore ovocia a zeleniny, olivového oleja a stolových olív a v ďalších sektoroch, stanoviť by sa mali osobitné pravidlá týkajúce sa pokrytia produktov a stiahnutí z trhu na bezplatnú distribúciu, najmä nákladov na dopravu a na kondicionovanie, pričom sa zohľadní potenciálny význam tejto intervencie. Konkrétne by sa mali stanoviť maximálne úrovne podpory na stiahnutia z trhu s cieľom zabezpečiť, aby sa nestali stálym odbytiskom výrobkov ako alternatíva k ich umiestneniu na trh. Vo všetkých prípadoch je z podobných dôvodov vhodné stanoviť množstevný limit na stiahnutia z trhu na výrobok a na organizáciu výrobcov. Okrem toho by sa mali stanoviť osobitné pravidlá týkajúce sa účelov použitia stiahnutých produktov, podmienok pre príjemcov stiahnutých produktov a príslušných noriem, ktoré musia spĺňať stiahnuté produkty.

(14)

S cieľom uľahčiť používanie sektorových intervencií prostredníctvom operačných programov by sa mala stanoviť metóda výpočtu hodnoty predávanej produkcie organizácií výrobcov, a to vrátane používania paušálnej sadzby na výpočet hodnoty ovocia a zeleniny určených na spracovanie. Metódou výpočtu hodnoty predávanej produkcie by sa mal zmierniť vplyv ročných výkyvov alebo nedostatočných údajov v prípade nových uznaných organizácií alebo skupín. S cieľom zabrániť zneužitiu schémy by sa organizáciám výrobcov vo všeobecnosti nemalo povoliť meniť metodiku stanovenia referenčného obdobia počas trvania programu.

(15)

Na zabezpečenie dobrého fungovania typov intervencie v sektore ovocia a zeleniny bude vhodné stanoviť špecifické ciele týkajúce sa agroenvironmentálno-klimatických intervencií.

(16)

Mali by sa stanoviť pravidlá týkajúce sa vnútroštátnej finančnej pomoci, ktorú členské štáty môžu poskytovať v tých regiónoch, v ktorých je miera organizovanosti výrobcov ovocia a zeleniny mimoriadne nízka, vrátane pravidiel týkajúcich sa spôsobu výpočtu miery organizovanosti a potvrdenia nízkej miery organizovanosti.

(17)

S cieľom zabezpečiť dobré fungovanie typov intervencie v sektore včelárstva by sa mali stanoviť pravidlá týkajúce sa včelstiev.

(18)

Na zabezpečenie dobrého fungovania typov intervencie v sektore vinohradníctva a vinárstva je vhodné vypracovať orientačný zoznam prevádzkovateľov, ktorí môžu byť prijímateľmi podpory pre jednotlivé typy intervencie. Vytvoriť sa musia aj určité osobitné požiadavky oprávnenosti týkajúce sa prijímateľov typov intervencie „reštrukturalizácia a konverzia vinohradov“, „zelený zber“ a „poistenie úrody“, verejnoprávnych subjektov a súkromných spoločností. Ďalej je vhodné z podpory Únie vylúčiť výrobcov obhospodarujúcich nezákonnú výsadbu alebo plochy vysadené bez povolenia.

(19)

S cieľom zabezpečiť, aby sa finančné prostriedky Únie používali správnym spôsobom, je potrebné stanoviť pravidlá pre výdavky na „opätovnú výsadbu vinohradov zo zdravotných alebo fytosanitárnych dôvodov“ v sektore vinohradníctva a vinárstva. Predovšetkým je vhodné stanoviť, aby tieto výdavky neprekročili určitú sumu celkových ročných výdavkov na reštrukturalizáciu a konverziu vinohradov, ktoré vyplatil dotknutý členský štát v rámci každého daného rozpočtového roka. Malo by sa takisto objasniť, že náklady na vyklčovanie a na kompenzáciu straty príjmu by nemali predstavovať oprávnené výdavky v rámci tejto intervencie, ktorá je zameraná len na podporu nákladov na opätovnú výsadbu po povinných fytosanitárnych opatreniach.

(20)

Na účely intervencií „reštrukturalizácia a konverzia vinohradov“ a „zelený zber“ je vhodné stanoviť pravidlá merania plôch, najmä s cieľom určiť, čo zodpovedá ploche vysadenej viničom, čo má osobitný význam v prípadoch, ak sa podpora vypláca na základe štandardných stupníc jednotkových nákladov podľa plochy.

(21)

Na zabezpečenie dobrého fungovania typov intervencie v sektore chmeľu je vhodné stanoviť pravidlá na výpočet finančnej pomoci Únie.

(22)

Na zabezpečenie dobrého fungovania typov intervencie v sektore hospodárskych zvierat je vhodné stanoviť pravidlá pre obnovu stád hospodárskych zvierat po povinnom zabití alebo z dôvodu strát v dôsledku prírodných katastrof.

(23)

Podmienky týkajúce sa záväzkov zachovania ohrozených plemien v poľnohospodárom podniku a odrôd rastlín ohrozených genetickou eróziou, ako aj činností ochrany genetických zdrojov v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve, ich udržateľného využívania a rozvoja by mali prispieť k špecifickým environmentálnym a klimatickým cieľom SPP stanoveným v článku 6 ods. 1 písm. d), e) a f) nariadenia (EÚ) 2021/2115. Riešiť by mali najmä potrebu zabezpečiť ochranu, zachovanie a podporu genetickej diverzity.

(24)

Úroveň dobrých životných podmienok zvierat by sa mala zlepšiť poskytovaním podpory poľnohospodárom, ktorí sa zaväzujú prijať vyššie normy chovu hospodárskych zvierat idúce nad rámec príslušných povinných požiadaviek. Mali by sa určiť oblasti, v rámci ktorých sa majú záväzkami týkajúcimi sa dobrých životných podmienok zvierat zabezpečovať vyššie normy výrobných postupov. Tým by sa malo zabrániť prekrývaniu uvedených záväzkov v oblasti dobrých životných podmienok zvierat s bežnými poľnohospodárskymi postupmi, najmä s očkovaním na účely predchádzania vzniku chorôb.

(25)

Vnútroštátne uznané systémy kvality môžu spotrebiteľom poskytnúť záruky, pokiaľ ide o kvalitu a charakteristiky výrobku alebo výrobného procesu. Kritériá týkajúce sa špecifickosti konečného výrobku, prístupu k systému, overovania záväzných špecifikácií výrobku, transparentnosti systému a vysledovateľnosti výrobkov by sa mali stanoviť s cieľom optimalizovať ich podporu v rámci intervencií rozvoja vidieka. Vzhľadom na osobitné charakteristiky bavlny ako poľnohospodárskeho výrobku, by sa mali zahrnúť aj vnútroštátne systémy kvality bavlny.

(26)

S cieľom podporiť systémy dobrovoľnej certifikácie poľnohospodárskych výrobkov uznané členskými štátmi v rámci intervencií rozvoja vidieka, a v snahe o súlad so sektorovými intervenciami, by sa mali stanoviť určité objektívne kritériá.

(27)

Na zabezpečenie rovnakých podmienok, pokiaľ ide o pomer pre normu dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu 1 (ďalej len „norma GAEC“) uvedený v prílohe III k nariadeniu (EÚ) 2021/2115, by sa mali stanoviť pravidlá pre metódu na určenie referenčného podielu a ročného podielu trvalých trávnych porastov, ako aj úrovne, na ktorú ich možno stanoviť.

(28)

Na zabezpečenie ochrany podielu trvalých trávnych porastov je takisto vhodné stanoviť, aby členské štáty prijali kroky na zabezpečenie opätovnej premeny plôch v prípade, keď podiel trvalých trávnych porastov klesne pod úroveň 5 %. V prípadoch, keď absolútna plocha s trvalým trávnym porastom zostáva relatívne stabilná alebo keď je zníženie podielu pod prahovú hodnotu výsledkom konverzií plochy na účely plnenia environmentálnych a klimatických cieľov, najmä na zalesňovanie a opätovné zavlažovanie oblastí, by sa však mali zaviesť výnimky.

(29)

Keďže členské štáty musia pri príprave svojich strategických plánov SPP zohľadňovať pravidlá stanovené v tomto nariadení, toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

HLAVA I

PREDMET ÚPRAVY

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa dopĺňa nariadenie (EÚ) 2021/2115:

a)

o dodatočné požiadavky na určité typy intervencie stanovené členskými štátmi v ich strategických plánoch SPP na obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2027:

i)

vo forme priamych platieb na pestovanie konopy a bavlny;

ii)

v poľnohospodárskych sektoroch uvedených v článku 42 nariadenia (EÚ) 2021/2115;

iii)

týkajúcich sa genetických zdrojov a dobrých životných podmienok zvierat v rámci environmentálnych, klimatických a iných záväzkov v oblasti riadenia a týkajúcich sa systémov kvality v oblasti rozvoja vidieka;

b)

o pravidlá týkajúce sa pomeru obsiahnutého v norme dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu 1 (norma GAEC 1).

HLAVA II

DODATOČNÉ POŽIADAVKY NA URČITÉ TYPY INTERVENCIE VO FORME PRIAMYCH PLATIEB

KAPITOLA I

Konopa

Článok 2

Dodatočné požiadavky oprávnenosti

Pri vymedzovaní pojmov vo svojich strategických plánoch SPP v súlade s článkom 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2021/2115 členské štáty musia podmieniť poskytnutie platieb na produkciu konopy používaním osív určitých odrôd konopy, ktoré spĺňajú tieto požiadavky:

a)

k 15. marcu v roku, za ktorý sa platba poskytuje, sú uvedené v Spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a sú uverejnené v súlade s článkom 17 smernice Rady 2002/53/ES (4);

b)

ich obsah delta-9-tetrahydrokanabinolu (ďalej len „obsah THC“) počas dvoch po sebe nasledujúcich rokov nepresiahne limit stanovený v článku 4 ods. 4 druhom pododseku nariadenia (EÚ) 2021/2115;

c)

sú certifikované v súlade so smernicou Rady 2002/57/ES (5) alebo v súlade s článkom 10 smernice Komisie 2008/62/ES (6) v prípade odrôd na zachovanie.

Článok 3

Overovanie odrôd konopy a kvantitatívne stanovenie obsahu THC

1.   Členské štáty zavedú overovací systém na určovanie obsahu THC v odrodách konopy, ktorý im umožní uplatňovať metódu na overovanie odrôd konopy a kvantitatívne určovanie obsahu THC v odrodách konopy uvedenú v prílohe I.

2.   Príslušný orgán členského štátu uchová záznamy týkajúce sa zistení obsahu THC. Tieto záznamy v prípade každej odrody obsahujú aspoň výsledky z hľadiska obsahu THC každej vzorky vyjadrené v percentách s presnosťou na dve desatinné miesta, použitý postup, počet vykonaných skúšok, údaj o bode, pri ktorom bola vzorka odobratá, a opatrenia prijaté na vnútroštátnej úrovni.

3.   Ak priemer všetkých vzoriek danej odrody prekročí obsah THC stanovený v článku 4 ods. 4 druhom pododseku nariadenia (EÚ) 2021/2115, členské štáty počas nasledujúceho roka podania žiadosti v prípade príslušnej odrody použijú postup B opísaný v prílohe I k tomuto nariadeniu. Tento postup sa použije v priebehu nasledujúcich rokov podania žiadosti, pokiaľ všetky analytické výsledky týkajúce sa danej odrody nie sú nižšie ako obsah THC stanovený v článku 4 ods. 4 druhom pododseku nariadenia (EÚ) 2021/2115.

4.   Ak v druhom roku priemerný výsledok obsahu THC všetkých vzoriek danej odrody presahuje obsah THC stanovený v článku 4 ods. 4 druhom pododseku nariadenia (EÚ) 2021/2115, členský štát najneskôr do 15. januára nasledujúceho roka podania žiadosti oznámi Komisii názov dotknutej odrody. Od daného roka nároku nevzniká pestovaním danej odrody v dotknutom členskom štáte nárok na priame platby.

5.   Členské štáty zabezpečia, aby boli výrobcovia konopy včas informovaní o názvoch odrôd konopy, ktoré nie sú oprávnené na poskytnutie priamej platby v súlade s článkom 4 ods. 4 druhým pododsekom nariadenia (EÚ) 2021/2115, na základe oznámenia podľa odseku 4 tohto článku, a to zverejnením oznámených informácií najneskôr v deň určený na predloženie jednotnej žiadosti.

Článok 4

Medziplodina

Na účely tejto kapitoly „konopa pestovaná ako medziplodina“ je plodina konopy zasiata po 30. júni daného roka.

Článok 5

Požiadavky na pestovanie

Plodiny konopy sa naďalej pestujú za normálnych podmienok pestovania v súlade s miestnymi postupmi najmenej desať dní po skončení kvitnutia, aby bolo možné vykonať kontroly potrebné na uplatňovanie tohto článku.

Konopa pestovaná ako medziplodina sa naďalej pestuje za normálnych podmienok pestovania v súlade s miestnymi postupmi prinajmenšom do konca vegetačného obdobia.

Členské štáty môžu povoliť zber konopy pred uplynutím desaťdňovej lehoty po skončení kvitnutia pod podmienkou, že sa zber uskutoční po začiatku kvitnutia a že inšpektori určia, na ktorých reprezentatívnych častiach každého dotknutého pozemku musí pestovanie pokračovať aspoň počas desiatich dní po skončení kvitnutia na účely inšpekcie v súlade s metódou stanovenou v prílohe I.

KAPITOLA II

Bavlna

Článok 6

Schválenie poľnohospodárskej pôdy na produkciu bavlny

Členské štáty uvedené v článku 36 nariadenia (EÚ) 2021/2115 vo svojich strategických plánoch SPP stanovia objektívne kritériá schvaľovania poľnohospodárskej pôdy podľa článku 37 ods. 3 uvedeného nariadenia.

Uvedené kritériá sa zakladajú na jednej alebo viacerých z týchto kategórií:

a)

poľnohospodárska ekonomika tých regiónov, v ktorých bavlna predstavuje hlavnú plodinu;

b)

pôda a podnebie v daných oblastiach;

c)

riadenie závlahovej vody;

d)

systémy striedania plodín a metódy pestovania, ktoré môžu prispieť k ochrane životného prostredia.

Článok 7

Schválenie odrôd osiva

Členské štáty uvedené v článku 36 nariadenia (EÚ) 2021/2115 vo svojich strategických plánoch SPP stanovia, ktoré odrody registrované v Spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov stanovenom v smernici 2002/53/ES a prispôsobené potrebám trhu sú schválené na siatie.

Článok 8

Dodatočné podmienky na získanie osobitnej platby na bavlnu

Pokiaľ ide o osobitné platby na bavlnu uvedené v článku 37 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2021/2115, členské štáty uvedené v článku 36 toho istého nariadenia vo svojich strategických plánoch SPP určia minimálnu hustotu rastlín na vysadenej ploche stanovenú na základe pôdnych a klimatických podmienok a prípadne osobitných regionálnych charakteristík.

Článok 9

Schvaľovanie medziodvetvových organizácií

1.   Schválenie medziodvetvovej organizácie v zmysle článku 39 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2021/2115 udeľuje členský štát, v ktorom sa nachádzajú podniky čistiace bavlnu, a to na obdobie jedného roka, ktoré sa začína pred obdobím siatia v danom roku za predpokladu, že organizácia spĺňa tieto kritériá:

a)

pokrýva celkovú plochu minimálne 4 000 ha, pričom táto plocha spĺňa kritériá schválenia stanovené v článku 6 tohto nariadenia;

b)

prijala vnútorné prevádzkové predpisy, najmä predpisy o podmienkach členstva a členských príspevkoch, v súlade s právnymi predpismi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi.

2.   V prípade, že sa zistí, že schválená medziodvetvová organizácia už nespĺňa kritériá na schválenie stanovené v odseku 1, členský štát, ktorý toto schválenie udelil, ho odoberie, pokiaľ sa nedodržanie nenapraví v lehote, ktorú má stanoviť členský štát v rozhodnutí o odobratí. Príslušný orgán zodpovedného členského štátu medziodvetvovej organizácii vopred oznámi svoj zámer odobrať schválenie spoločne s dôvodmi tohto odobratia. Tento orgán medziodvetvovej organizácii poskytne možnosť predložiť svoje námietky v lehote stanovenej v oznámení o plánovanom odňatí.

Poľnohospodári, ktorí sú členmi schválenej medziodvetvovej organizácie, ktorej bolo odňaté schválenie v súlade s prvým pododsekom tohto odseku, nie sú oprávnení na zvýšenie osobitnej platby na bavlnu podľa článku 40 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/2115.

Článok 10

Povinnosti pre poľnohospodárov vyrábajúcich bavlnu

1.   Poľnohospodár nemôže byť členom viac než jednej schválenej medziodvetvovej organizácie uvedenej v článku 39 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2021/2115.

2.   Poľnohospodár, ktorý je členom schválenej medziodvetvovej organizácie, je povinný dodávať vyprodukovanú bavlnu len takému podniku čistiacemu bavlnu, ktorý je členom tej istej organizácie.

3.   Členstvo poľnohospodárov v schválenej medziodvetvovej organizácii je výsledkom dobrovoľného pristúpenia.

Hlava III

DODATOČNÉ POŽIADAVKY NA URČITÉ TYPY INTERVENCIE V SEKTOROCH UVEDENÝCH V ČLÁNKU 42 NARIADENIA (EÚ) 2021/2115

KAPITOLA I

Spoločné pravidlá uplatniteľné na intervencie v sektore ovocia a zeleniny, sektore včelárstva, sektore vinohradníctva a vinárstva, sektore chmeľu, sektore olivového oleja a stolových olív a v ďalších sektoroch uvedených hlave III kapitole III nariadenia (EÚ) 2021/2115

Oddiel 1

Spoločné pravidlá pre investície, typy intervencie súvisiace s agroenvironmentálno-klimatickými opatreniami, odborné poradenstvo, propagáciu a komunikáciu, vzájomné fondy, opätovnú výsadbu, zelený zber a neuskutočnenie zberu, poistenie úrody, stiahnutia z trhu a hromadné skladovanie

Článok 11

Investície do hmotných a nehmotných aktív

1.   Ak členské štáty do svojich strategických plánov SPP zahrnú investície do hmotných a nehmotných aktív predpokladané v sektore ovocia a zeleniny, sektore včelárstva, sektore vinohradníctva a vinárstva, sektore chmeľu, sektore olivového oleja a stolových olív a v ďalších sektoroch uvedených v článku 42 písm. f) nariadenia (EÚ) 2021/2115, zabezpečia, aby:

a)

nadobudnuté hmotné a nehmotné aktíva prijímateľ používal podľa povahy, cieľov a zamýšľaného použitia, ako sa opisuje v súvisiacich intervenciách strategického plánu SPP a prípadne v schválenom operačnom programe;

b)

bez toho, aby bol dotknutý odsek 10, zostali nadobudnuté hmotné a nehmotné aktíva vo vlastníctve a držbe prijímateľa do konca obdobia odpisovania alebo počas obdobia najmenej päť rokov, ktoré stanovia členské štáty s ohľadom na povahu aktív. Každé z týchto období sa vypočíta od dátumu nadobudnutia aktív alebo od dátumu, keď boli tieto aktíva poskytnuté prijímateľovi.

Členské štáty však môžu stanoviť kratšie obdobie, počas ktorého zostanú aktíva vo vlastníctve alebo držbe prijímateľa, pričom však toto obdobie nesmie byť kratšie ako tri roky na účely zachovania investícií alebo pracovných miest vytvorených mikropodnikmi, malými a strednými podnikmi v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES (7).

Investície do hmotných aktív uvedené v prvom pododseku sa realizujú v priestoroch prijímateľa či prípadne v priestoroch jeho členov-výrobcov alebo dcérskych spoločností, ktoré spĺňajú požiadavku súvisiacu s 90 % podielom podľa článku 31 ods. 7 tohto nariadenia. V sektore včelárstva však členské štáty vo svojich strategických plánoch SPP môžu umožniť investície do hmotných aktív realizovaných mimo priestorov prijímateľa.

Ak sa investícia realizuje na pozemku prenajímanom za určitých vnútroštátnych pravidiel o vlastníctve, požiadavka, podľa ktorej má byť prijímateľ vlastníkom, sa nemusí uplatňovať pod podmienkou, že aktíva boli vo v držbe prijímateľa aspoň počas obdobia požadovaného v prvom pododseku písm. b).

2.   Členské štáty môžu vo svojich strategických plánoch SPP stanoviť, že podpora na investície do hmotných a nehmotných aktív vrátane investícií na základe lízingových zmlúv, sa môže financovať jednorazovou sumou alebo v splátkach, ktoré boli v relevantných prípadoch schválené v operačnom programe alebo ich ako také špecifikovali členské štáty v príslušných intervenciách.

Ak obdobie uvedené v odseku 1 prvom pododseku písm. b) pre dané investície presiahne dĺžku operačného programu, členské štáty zabezpečia, aby sa preniesli do nasledujúceho operačného programu.

Ak členské štáty vo svojich strategických plánoch SPP stanovia podporu na investície do hmotných a nehmotných aktív v súlade s cieľmi súvisiacimi s agroenvironmentálno-klimatickými opatreniami uvedenými v článku 46 písm. e) a f) a v článku 57 písm. b) nariadenia (EÚ) 2021/2115, tieto investície musia byť zamerané na jeden alebo viacero cieľov uvedených v článku 12 ods. 1 tohto nariadenia.

3.   Členské štáty môžu vo svojich strategických plánoch SPP stanoviť podporu na investície do hmotných aktív pozostávajúcich zo systémov na výrobu energie, ak množstvo vyrobenej energie nepresiahne množstvo energie, ktorú možno každoročne použiť na bežné činnosti prijímateľa.

4.   Členské štáty môžu vo svojich strategických plánoch SPP stanoviť podporu na investície do zavlažovania pod podmienkou, že:

a)

stanovia percento cieľových hodnôt minimálnych úspor vody, a to z hľadiska potenciálneho, ako aj účinného zníženia využívania vody, ktoré má dosiahnuť prijímateľ podpory, pričom v strategickom pláne SPP preukážu, že tieto cieľové hodnoty úspor vody boli určené s ohľadom na potreby uvedené v plánoch manažmentu povodia uvedených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES (8);

b)

systém na meranie vody umožňujúci meranie využívania vody na úrovni podniku alebo príslušnej výrobnej jednotky je zavedený alebo sa zavedie ako súčasť investície;

c)

v prípade konkrétnych investícií do zavlažovania uvedených v odsekoch 5 až 8 sa musia dodržať podmienky stanovené v uvedených odsekoch.

5.   Podpora na investície do vylepšenia existujúcich zavlažovacích zariadení alebo prvku zavlažovacej infraštruktúry sa môže poskytnúť za týchto podmienok:

a)

prijímateľ investície v rámci ex ante posúdenia vyhodnotí investície ako investície s potenciálom dosiahnuť úspory vody s ohľadom na technické parametre existujúcich zariadení alebo infraštruktúry;

b)

investície majú vplyv na útvary podzemnej alebo povrchovej vody, ktorých stav bol v príslušnom pláne vodohospodárskeho manažmentu povodia stanovenom v smernici 2000/60/ES označený za menej ako dobrý z dôvodov súvisiacich s množstvom vody, a dosiahne sa účinné zníženie spotreby vody, čo prispeje k dosiahnutiu dobrého stavu týchto vodných útvarov, ako sa stanovuje v článku 4 ods. 1 uvedenej smernice.

Podmienky stanovené v prvom pododseku písm. a) a b) sa neuplatňujú na investície určené na podporu vylepšenia existujúcich zavlažovacích zariadení alebo prvku zavlažovacej infraštruktúry v súvislosti s výstavbou nádrže alebo využívaním regenerovanej vody, ktoré nemá vplyv na útvar podzemnej alebo povrchovej vody.

6.   Podpora na investície do zavlažovania, v dôsledku ktorých dôjde k čistému zväčšeniu zavlažovanej plochy, čo má vplyv na daný útvar podzemnej alebo povrchovej vody, sa môže poskytnúť za týchto podmienok:

a)

stav útvaru podzemnej alebo povrchovej vody nie je v príslušnom pláne vodohospodárskeho manažmentu povodia označený za menej ako dobrý z dôvodov týkajúcich sa množstva vody;

b)

z analýzy vplyvu na životné prostredie vyplýva, že investícia nebude mať žiadny významný negatívny vplyv na životné prostredie; analýzu vplyvu na životné prostredie vykoná alebo schváli príslušný orgán.

7.   Podpora na investície do využívania regenerovanej vody ako alternatívnej možnosti zásobovania vodou sa môže poskytnúť pod podmienkou, ak je využívanie tejto vody v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/741 (9).

8.   Podpora na investície do výstavby alebo rozšírenia nádrže na účely zavlažovania sa môže poskytnúť pod podmienkou, že to nepovedie k výraznému negatívnemu vplyvu na životné prostredie.

9.   Členské štáty zabezpečia vymáhanie finančnej pomoci Únie od prijímateľa, ak v období uvedenom v odseku 1 prvom pododseku písm. b) nastane jedna z týchto situácií:

a)

ukončenie činnosti prijímateľa alebo jej prevedenie na iný subjekt;

b)

premiestnenie výrobnej činnosti mimo zemepisnej oblasti pestovania prijímateľom alebo prípadne jeho členmi;

c)

zmena vlastníctva, najmä ak pre podnik alebo orgán verejnej moci predstavuje nenáležité zvýhodnenie; alebo

d)

akákoľvek iná podstatná zmena, ktorá ovplyvňuje povahu, ciele alebo podmienky vykonávania dotknutej intervencie, čo by spôsobilo narušenie jej pôvodných cieľov.

V prípade, ak prijímateľ nedodrží podmienky, ktoré stanovili členské štáty vo svojich strategických plánoch SPP na základe odsekov 1 až 8 a prvého pododseku tohto odseku, členské štáty zabezpečia vymáhanie finančnej pomoci Únie vo výške pomernej k obdobiu, počas ktorého nesúlad trval.

Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že finančnú pomoc Únie nebudú vymáhať v prípade, keď prijímateľ skončí výrobnú činnosť v dôsledku nepodvodného vyhlásenia konkurzu.

Ak člen-výrobca odíde zo svojej organizácie alebo skupiny výrobcov, členské štáty zabezpečia, aby prijímateľ vrátil investíciu alebo jej zostatkovú hodnotu a aby sa zostatková hodnota pridala do operačného fondu.

Za riadne odôvodnených okolností členské štáty môžu stanoviť, že sa od prijímateľa nebude požadovať vrátenie investície alebo jej zostatkovej hodnoty.

10.   Ak sa aktíva, v prípade ktorých sa na investície do nich poskytla podpora, reprodukujú, zostatková hodnota reprodukovaných investícií:

a)

sa pridá do operačného fondu organizácie výrobcov, alebo

b)

sa odpočíta od nákladov na reprodukciu.

Bez ohľadu na prvý pododsek, členské štáty vo svojich strategických plánoch SPP nemôžu stanoviť jednoduchú reprodukciu investícií rovnakými aktívami.

11.   Členské štáty neposkytnú podporu na investície špecifikované v ich strategických plánoch SPP ako intervencie, ak tieto intervencie získali podporu podľa článku 58 ods. 1 prvého pododseku písm. h) až k) uvedeného nariadenia.

Článok 12

Intervencie súvisiace s agroenvironmentálno-klimatickými cieľmi

1.   Ak členské štáty do svojich strategických plánov SPP zahrnú intervencie sledujúce agroenvironmentálno-klimatické ciele v sektore ovocia a zeleniny, sektore včelárstva, sektore vinohradníctva a vinárstva, sektore chmeľu, sektore olivového oleja a stolových olív alebo v ďalších sektoroch uvedených v článku 42 písm. f) nariadenia (EÚ) 2021/2115, stanovia v týchto strategických plánoch SPP, aby zahrnuté intervencie sledovali jeden z týchto cieľov:

a)

dosiahnuť zníženie súčasného využívania výrobných vstupov, emisií znečisťujúcich látok alebo odpadov z výrobného procesu;

b)

dosiahnuť nahradenie používania fosílnych zdrojov energie obnoviteľnými zdrojmi energie;

c)

dosiahnuť zníženie environmentálnych rizík súvisiacich s používaním určitých výrobných vstupov alebo s vytváraním určitých rezíduí vrátane prípravkov na ochranu rastlín, hnojív, maštaľného hnoja alebo iných zvieracích výkalov;

d)

dosiahnuť zníženie spotreby vody;

e)

byť prepojené s neproduktívnymi investíciami potrebnými na dosiahnutie agroenvironmentálno-klimatických cieľov, najmä ak tieto ciele súvisia s ochranou biotopov a biodiverzity;

f)

dosiahnuť účinné a merateľné zníženie emisií skleníkových plynov alebo trvalú sekvestráciu uhlíka;

g)

zvýšiť odolnosť výroby voči rizikám súvisiacim so zmenou klímy, ako je erózia pôdy;

h)

dosiahnuť ochranu genetických zdrojov, ich udržateľné využívanie a rozvoj alebo

i)

to, že povedú k ochrane alebo zlepšeniu životného prostredia.

Členské štáty zabezpečia, aby prijímatelia pri predkladaní navrhovaného operačného programu alebo prípadne intervencie alebo zmeny tohto programu alebo intervencie na schválenie poskytli dôkaz o očakávanom pozitívnom prínose k dosiahnutiu jedného alebo viacerých environmentálnych cieľov.

2.   Intervencie uvedené v odseku 1 sa realizujú v priestoroch prijímateľa či prípadne v priestoroch jeho členov-výrobcov alebo dcérskych spoločností, ktoré spĺňajú požiadavku súvisiacu s 90 % podielom podľa článku 31 ods. 7 tohto nariadenia. V sektore včelárstva však členské štáty vo svojich strategických plánoch SPP môžu umožniť aj také intervencie, ktoré sa realizujú mimo priestorov prijímateľa. Očakávaný prínos a dodatočný vplyv intervencie súvisiacej s agroenvironmentálno-klimatickými cieľmi sa musia preukázať ex ante prostredníctvom špecifikácií projektov alebo iných technických dokumentov, ktoré má predložiť prijímateľ v čase predkladania operácie, operačného programu alebo zmeny takéhoto programu alebo operácie na schválenie a v ktorých sa uvádzajú výsledky, ktoré by sa vykonaním intervencie mohli dosiahnuť.

3.   Pri určovaní výdavkov, ktoré sa majú pokryť, členské štáty zohľadnia dodatočné vzniknuté náklady a stratu príjmu vyplývajúce z vykonaných intervencií súvisiacich s agroenvironmentálno-klimatickými cieľmi a zo stanovených cieľov.

4.   Členské štáty zabezpečia, aby prijímatelia vykonávajúci intervencie súvisiace s agroenvironmentálno-klimatickými cieľmi mali prístup k príslušným vedomostiam a informáciám potrebným na vykonávanie týchto intervencií a aby prijímatelia, ktorí to potrebujú, mali k dispozícii vhodnú odbornú prípravu, ako aj prístup k odborným znalostiam s cieľom pomôcť poľnohospodárom, ktorí sa zaviažu zmeniť svoje výrobné systémy.

5.   Členské štáty zabezpečia, aby sa do operačných programov zaviedla doložka o revízii pre operácie vykonávané v rámci intervencií súvisiacich s agroenvironmentálno-klimatickými cieľmi v sektore ovocia a zeleniny, sektore chmeľu, sektore olivového oleja a stolových olív a v ďalších sektoroch uvedených v článku 42 písm. f) nariadenia (EÚ) 2021/2115 s cieľom zabezpečiť ich prispôsobenie v prípade zmien niektorej z príslušných povinných noriem, požiadaviek alebo povinností.

Článok 13

Odborné poradenstvo

1.   Ak členské štáty do svojich strategických plánov SPP zahrnú intervencie v oblasti odborného poradenstva v sektore ovocia a zeleniny, sektore chmeľu, sektore olivového oleja a stolových olív alebo v ďalších sektoroch uvedených v článku 42 písm. f) nariadenia (EÚ) 2021/2115, stanovia v týchto strategických plánoch SPP, aby zahrnuté intervencie sledovali jeden z týchto cieľov:

a)

vymieňať si najlepšie postupy súvisiace s predchádzaním krízam a intervenciami v oblasti riadenia, čo pomôže prijímateľovi využívať skúsenosti s vykonávaním intervencií súvisiacich s predchádzaním krízam a s riadením rizík;

b)

propagovať zriaďovanie nových organizácií výrobcov, zlučovať existujúce organizácie alebo umožňovať jednotlivým výrobcom vstup do existujúcej organizácie výrobcov, ako aj poskytovať poradenstvo skupinám výrobcov, ktorí sú na ceste získať uznanie ako organizácia výrobcov podľa nariadenia (EÚ) č. 1308/2013;

c)

vytvárať kontaktné siete pre poskytovateľov a príjemcov odborného poradenstva, a najmä odbytové kanály ako prostriedok na predchádzanie krízam a riadenie kríz.

2.   Poskytovateľom odborného poradenstva je organizácia výrobcov, združenie organizácií výrobcov, nadnárodná organizácia výrobcov, nadnárodné združenie organizácií výrobcov alebo skupina výrobcov. Poskytovateľ odborného poradenstva získa podporu na intervenciu v oblasti odborného poradenstva.

3.   Príjemcom odborného poradenstva je organizácia výrobcov, združenie organizácií výrobcov, nadnárodná organizácia výrobcov, nadnárodné združenie organizácií výrobcov alebo skupina výrobcov, jednotliví výrobcovia, ktorí sú alebo nie sú členmi organizácie výrobcov, ich združení alebo skupiny výrobcov.

4.   Všetky oprávnené náklady súvisiace s činnosťami odborného poradenstva sa vyplatia poskytovateľovi odborného poradenstva, ktorý túto intervenciu zahrnul do svojho operačného programu.

5.   Intervencie v oblasti odborného poradenstva sa nezadávajú tretím stranám.

Článok 14

Propagácia, komunikácia a marketing

Ak členské štáty do svojich strategických plánov SPP zahrnú intervencie v oblasti propagácie, komunikácie a marketingu v sektore ovocia a zeleniny, sektore vinohradníctva a vinárstva, sektore chmeľu, sektore olivového oleja a stolových olív alebo v ďalších sektoroch uvedených v článku 42 písm. f) nariadenia (EÚ) 2021/2115, stanovia v týchto strategických plánoch SPP, aby zahrnuté intervencie sledovali jeden z týchto cieľov:

a)

zvýšenie informovanosti o prednostiach poľnohospodárskych výrobkov Únie a vysokých normách pre výrobné metódy v Únii;

b)

zvýšenie konkurencieschopnosti a spotreby poľnohospodárskych výrobkov Únie a určitých spracovaných výrobkov vyrobených v Únii a ich prestíže v Únii i mimo nej v iných sektoroch ako sektor vinohradníctva a vinárstva;

c)

zvýšenie informovanosti o únijných systémoch kvality v Únii i mimo nej;

d)

zvýšenie trhového podielu poľnohospodárskych výrobkov Únie a určitých spracovaných výrobkov Únie s osobitným zameraním na trhy tretích krajín s najvyšším potenciálom rastu;

e)

prípadné prispievanie k obnove normálnych trhových podmienok na trhu Únie v prípade závažného narušenia trhu, straty dôvery spotrebiteľov alebo iných špecifických problémov;

f)

zvýšenie informovanosti o udržateľnej výrobe;

g)

zvýšenie informovanosti spotrebiteľa o značkách alebo ochranných známkach organizácií výrobcov, združení organizácií výrobcov, nadnárodných organizácií výrobcov, nadnárodných združení organizácií výrobcov v sektore ovocia a zeleniny;

h)

diverzifikácia, otvorenie a konsolidácia trhov pre vína Únie v tretích krajinách a zvýšenie informovanosti o vnútorných kvalitách vín Únie na týchto trhoch. Odkaz na pôvod a značky vína sa môže použiť len vtedy, ak dopĺňa propagáciu vín Únie v tretích krajinách, komunikáciu o nich a ich marketing;

i)

informovanie spotrebiteľov o zodpovednej konzumácii vína. Členské štáty zabezpečia, aby propagačný materiál na všeobecnú propagáciu a propagáciu značiek kvality obsahoval znak Únie a túto vetu: „Financované Európskou úniou“. Znak a veta o financovaní sa uvedú v súlade s technickými vlastnosťami stanovenými vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 821/2014 (10).

Článok 15

Vzájomné fondy

1.   Ak členské štáty do svojich strategických plánov SPP zahrnú intervencie v oblasti vzájomných fondov v sektore ovocia a zeleniny, sektore chmeľu, sektore olivového oleja a stolových olív alebo v ďalších sektoroch uvedených v článku 42 písm. f) nariadenia (EÚ) 2021/2115, stanovia podmienky vykonávania týkajúce sa administratívnych nákladov na vytvorenie, naplnenie a prípadne doplnenie vzájomných fondov.

2.   Oprávnené výdavky na administratívne náklady na vytvorenie vzájomných fondov v sektore ovocia a zeleniny, sektore chmeľu, sektore olivového oleja a stolových olív a v ďalších sektoroch uvedených v článku 42 písm. f) nariadenia (EÚ) 2021/2115 zahŕňajú finančnú pomoc Únie aj príspevok od prijímateľa. Výška oprávnených výdavkov nepresiahne 20 %, 16 % alebo 8 % príspevku prijímateľa do kapitálu vzájomného fondu v prvom, druhom a treťom roku jeho činnosti, v uvedenom poradí.

3.   Podporu na administratívne náklady na vytvorenie vzájomných fondov v sektore ovocia a zeleniny, sektore chmeľu, sektore olivového oleja a stolových olív a v ďalších sektoroch uvedených v článku 42 písm. f) nariadenia (EÚ) 2021/2115 môže prijímateľ dostať iba raz a len počas prvých troch rokov činnosti vzájomného fondu.

Ak prijímateľ žiada o podporu len v druhom alebo treťom roku činnosti vzájomných fondov, podpora predstavuje 16 % alebo 8 % príspevku prijímateľa do kapitálu vzájomného fondu v druhom a treťom roku jeho činnosti, v uvedenom poradí.

4.   Ak členské štáty do svojich strategických plánov SPP zahrnú intervencie v oblasti vzájomných fondov v sektore vinohradníctva a vinárstva uvedenom v článku 58 ods. 1 prvom pododseku písm. l) nariadenia (EÚ) 2021/2115, podporu Únie na administratívne náklady na vytvorenie vzájomných fondov v sektore vinohradníctva a vinárstva obmedzia na:

a)

20 % príspevku výrobcov do vzájomného fondu v prvom roku;

b)

16 % príspevku výrobcov do vzájomného fondu v druhom roku;

c)

8 % príspevku výrobcov do vzájomného fondu v treťom roku.

Dĺžka obdobia podpory nesmie presiahnuť tri roky.

Článok 16

Opätovná výsadba sadov, olivových hájov alebo vinohradov po povinnom vyklčovaní

1.   Ak členské štáty do svojich strategických plánov SPP zahrnú intervencie v sektore ovocia a zeleniny, sektore olivového oleja a stolových olív, sektore vinohradníctva a vinárstva alebo v ďalších sektoroch uvedených v článku 42 písm. f) nariadenia (EÚ) 2021/2115, ktoré majú formu opätovnej výsadby sadov, olivových hájov alebo vinohradov po povinnom vyklčovaní zo zdravotných alebo fytosanitárnych dôvodov alebo v prípade sadov a olivových hájov formu opätovnej výsadby na účely adaptácie na zmenu klímy, zabezpečia, aby prijímatelia pri vykonávaní týchto intervencií dodržiavali nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 (11).

2.   Výdavky na opätovnú výsadbu sadov alebo olivových hájov by nemali presiahnuť 20 % celkových výdavkov v rámci každého operačného programu alebo príslušnej intervencie.

Článok 17

Zelený zber a neuskutočnenie zberu

1.   Ak členské štáty do svojich strategických plánov SPP zahrnú intervencie v sektore ovocia a zeleniny, sektore vinohradníctva a vinárstva, sektore chmeľu, sektore olivového oleja a stolových olív alebo v ďalších sektoroch uvedených v článku 42 písm. f) nariadenia (EÚ) 2021/2115, ktoré majú formu „zeleného zberu“ v prípade všetkých uvedených sektorov a „neuskutočnenia zberu“ v prípade uvedených sektorov s výnimkou sektora vinohradníctva a vinárstva, členské štáty zabezpečia, aby tieto intervencie dopĺňali bežné pestovateľské postupy a líšili sa od nich a aby sa týkali 100 % očakávanej produkcie dotknutého produktu na danom pozemku.

„Zelený zber“ je zber všetkých nezrelých nepredajných produktov v určitej oblasti, ktoré neboli pred uskutočnením zeleného zberu poškodené. „Neuskutočnenie zberu“ je ukončenie súčasného výrobného cyklu v dotknutej oblasti, keď je produkt dobre vyvinutý a má primeranú, vyhovujúcu a predajnú kvalitu.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby sa intervencie zeleného zberu vykonávali počas vegetačného obdobia pred tým, než produkt dosiahne predajnú fázu, a aby sa neuskutočňovali pri produktoch, v prípade ktorých sa už začal riadny zber.

3.   Členské štáty vo svojich strategických plánoch SPP stanovia maximálne lehoty počas pestovateľskej sezóny na uplatňovanie intervencií zeleného zberu pre každý výrobok, na ktorý sa tieto intervencie vzťahujú, ako aj ďalšie podmienky oprávnenosti na zelený zber a neuskutočnenie zberu v prípade potreby vrátane odrôd a kategórií produktov.

4.   Členské štáty vylúčia finančnú kompenzáciu na realizované intervencie neuskutočnenia zberu, ak komerčná produkcia z predmetnej oblasti už bola odobratá počas riadneho výrobného cyklu.

5.   Podpora na zelený zber sa vzťahuje výlučne na produkty, ktoré sa fyzicky nachádzajú na poliach a skutočne sa pozberajú nezrelé, t. j. uskutoční sa zelený zber. Pre sektory iné, ako je sektor vinohradníctva a vinárstva, členský štát stanoví výšku kompenzácie za zelený zber a neuskutočnenie zberu, ktorá zahŕňa finančnú pomoc Únie a príspevok od organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov, nadnárodnej organizácie výrobcov, nadnárodného združenia organizácií výrobcov alebo skupiny výrobcov, a to ako platbu na hektár na úrovni, ktorá zodpovedá najviac 90 % maximálnej úrovne podpory na stiahnutia z trhu na iné účely ako na bezplatnú distribúciu, ktorá sa vzťahuje na rovnaký produkt.

6.   Členské štáty stanovia, že prijímateľ musí vopred informovať príslušné orgány členského štátu písomnou formou alebo elektronickými prostriedkami o svojom zámere uplatniť zelený zber alebo neuskutočnenie zberu.

7.   Členské štáty vo svojich strategických plánoch SPP stanovia:

a)

podrobné ustanovenia o vykonávaní týchto intervencií vrátane ich obsahu a lehôt, o výške kompenzácie, ktorá sa má vyplatiť, a o uplatňovaní uvedených intervencií, ako aj o zozname výrobkov oprávnených v rámci uvedených intervencií;

b)

ustanovenia s cieľom zaistiť, aby vykonávanie uvedených intervencií nemalo negatívny vplyv na životné prostredie ani negatívne fytosanitárne dôsledky;

c)

zákaz poskytovať podporu v sektore ovocia a zeleniny, ak sa v prípade zeleného zberu vykonala značná časť riadneho zberu a ak sa v prípade neuskutočnenia zberu už vykonala značná časť komerčnej produkcie.

8.   Členské štáty zabezpečia:

a)

že dotknutá plocha je dobre udržiavaná, že sa ešte neuskutočnil zber, že je produkt dobre vyzretý, nepoškodený a že je celkovo zdravý, bezchybný a predajnej kvality;

b)

že pozbierané produkty nie sú denaturované;

c)

že intervencia, za ktorú je organizácia výrobcov zodpovedná, nemá negatívny vplyv na životné prostredie alebo akékoľvek negatívne fytosanitárne dôsledky;

d)

že plocha žiadneho pozemku vysadeného viničom, na ktorom sa uskutočnil zelený zber, sa nezapočítava do výpočtu obmedzení úrody stanovených v technických špecifikáciách vín s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením;

e)

v sektore ovocia a zeleniny odchylne od odsekov 2 a 4 v prípadoch, keď rastliny, na ktorých rastie ovocie a zelenina, majú obdobie zberu dlhšie ako jeden mesiac, sa zelený zber môže uskutočniť v čase po začiatku riadneho zberu a operácie neuskutočnenia zberu sa môžu realizovať, aj keď komerčná produkcia už bola z predmetnej oblasti odobraná počas riadneho výrobného cyklu. V takýchto prípadoch sa finančná kompenzácia použije iba na náhradu produkcie, ktorej zber by sa vykonal do šiestich týždňov po operáciách zeleného zberu a neuskutočnenia zberu a ktorá sa v dôsledku týchto operácií nepredáva. Tieto rastliny, na ktorých rastie ovocie a zelenina, sa v tom istom vegetačnom období už nepoužijú na výrobné účely;

f)

v sektore ovocia a zeleniny, s výnimkou prípadu uvedeného v písmene e), sa intervencie zeleného zberu a neuskutočnenia zberu v danom roku nemôžu uplatňovať zároveň na ten istý produkt a tú istú oblasť.

Článok 18

Poistenie úrody a produkcie

Ak členské štáty do svojich strategických plánov SPP zahrnú poistenie úrody a produkcie ako intervenciu v sektore ovocia a zeleniny, sektore chmeľu, sektore olivového oleja a stolových olív alebo v ďalších sektoroch uvedených v článku 42 písm. f) nariadenia (EÚ) 2021/2115, môžu poskytnúť doplnkové vnútroštátne financovanie na podporu akcií poistenia úrody a produkcie, na ktoré sa už prispieva z operačného fondu. Celková verejná podpora nesmie presiahnuť 80 % nákladov na poistné, ktoré výrobcovia platia za poistenie proti stratám.

Intervencie týkajúce sa poistenia úrody a produkcie nezahŕňajú poistné plnenie, ktorým sa výrobcom nahrádza viac ako 100 % utrpenej straty príjmov, so zreteľom na akúkoľvek kompenzáciu, ktorú výrobcovia získajú z iných systémov podpory alebo systémov poistenia týkajúcich sa poisteného rizika.

Článok 19

Stiahnutia z trhu na iné účely ako na bezplatnú distribúciu

Ak členské štáty do svojich strategických plánov SPP zahrnú intervencie vo forme „stiahnutí z trhu na iné účely ako na bezplatnú distribúciu“, zabezpečia definitívne stiahnutie z trhu určitého produktu tak, že ho nemožno vrátiť na trh na potravinárske účely.

Členské štáty môžu vo svojich strategických plánoch SPP poskytnúť iba intervencie vo forme „stiahnutia z trhu na iné účely ako na bezplatnú distribúciu“ v sektore ovocia a zeleniny, ako aj v ďalších sektoroch uvedených v tomto poradí v článku 42 písm. f) nariadenia (EÚ) 2021/2115 a iba v prípade výrobkov rýchlo podliehajúcich skaze, ktoré počas štádia ich bežného komerčného využitia nie je možné trvalo uskladniť bez chladenia.

Členské štáty nesmú vo svojich strategických plánoch SPP poskytnúť intervencie vo forme „stiahnutí z trhu na iné účely ako na bezplatnú distribúciu“, pokiaľ ide o sektor produktov živočíšneho pôvodu a produktov sektora cukru, ako sa uvádza v článku 1 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

Článok 20

Hromadné skladovanie

1.   Ak členské štáty do svojich strategických plánov SPP zahrnú intervencie v oblasti hromadného skladovania uvedené v článku 47 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) 2021/2115, nariadia dočasné stiahnutie výrobku z trhu v období určitého tlaku na trhu a prijmú pravidlá, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby sa výrobok skladoval pod vedením prijímateľa v takých podmienkach, prostredníctvom ktorých sa zachová jeho bežná obchodná hodnota, a za dodržiavania platných sanitárnych pravidiel. V prípade výrobkov s krátkou trvanlivosťou v čerstvom stave členské štáty stanovia, že výrobok sa má skladovať v mrazenej alebo spracovanej forme. Výrobky, v prípade ktorých je potrebné, aby počas ich bežného výrobného procesu uplynulo určité obdobie zrenia, alebo v prípade ktorých sa zrením zvyšuje hodnota výrobku, sa môžu hromadne skladovať až po úplnom dokončení obdobia zrenia.

2.   Členské štáty pre každý produkt, v prípade ktorého vo svojich strategických plánoch SPP poskytli túto intervenciu, stanovia minimálny čas skladovania a maximálnu výšku kompenzácie za jednotku produktu a za deň skladovania, ako aj príslušné podmienky skladovania. Maximálna suma, ktorú je možné financovať prostredníctvom operačného fondu, nesmie byť vyššia ako suma nákladov na fyzické skladovanie, v relevantných prípadoch v mrazenej alebo spracovanej forme, a finančné náklady spôsobené zmrazením hodnoty výrobku na súčasných trhových cenách. Táto maximálna suma nezahŕňa možné náklady na zamrazenie alebo spracovanie ani možné znehodnotenie výrobku. Členské štáty takisto stanovia kontrolné postupy vrátane kontrol na mieste s cieľom zaručiť, aby nedošlo k zámene výrobkov a aby sa dodržiavali podmienky a obdobie skladovania.

Oddiel 2

Formy podpory a druhy výdavkov

Článok 21

Formy podpory

1.   V sektoroch uvedených v článku 42 nariadenia (EÚ) 2021/2115 členské štáty stanovia platby podpory na základe skutočne vzniknutých nákladov prijímateľa doložených dokumentmi, ako sú faktúry, predloženými prijímateľmi v súvislosti s vykonávaním intervencie uvedenej v strategických plánoch SPP členských štátov.

Členské štáty sa však môžu rozhodnúť, že stanovia platby podpory na základe štandardných paušálnych sadzieb, stupníc jednotkových nákladov alebo paušálnych súm. Členské štáty pri stanovovaní týchto paušálnych sadzieb, stupníc a paušálnych súm zohľadnia regionálne alebo lokálne osobitosti a svoje výpočty postavia na listinných dôkazoch, ktoré preukazujú, že vo výpočte sa odráža trhová cena operácií alebo akcií, na ktoré sa vzťahuje daná intervencia.

2.   V sektore ovocia a zeleniny členské štáty dodržia maximálnu výšku výdavkov a náklady na kondicionovanie uvedené v prílohách V a VII, ktoré možno vyplatiť v súvislosti s príslušnými intervenciami stanovenými v ich strategických plánoch SPP.

3.   Ak členské štáty vo svojich strategických plánoch SPP umožnia vyplatenie podpory formou štandardných paušálnych sadzieb, stupníc jednotkových nákladov alebo paušálnych súm, v záujme zohľadnenia indexácie alebo hospodárskej zmeny sa tieto sadzby, stupnice alebo sumy pravidelne prehodnocujú.

4.   Ak členské štáty používajú spravodlivé, nestranné a overiteľné metódy výpočtu stanovené v súlade s článkom 44 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) 2021/2115, musia uchovávať všetky listinné dôkazy týkajúce sa stanovenia štandardných paušálnych sadzieb, stupníc jednotkových nákladov alebo paušálnych súm a ich prehodnotenia, ako sa uvádza v odseku 3 tohto článku.

5.   Ak členské štáty do svojich strategických plánov SPP zahrnú intervencie v sektore vinohradníctva a vinárstva súvisiace s reštrukturalizáciou a konverziou vinohradov a s investíciami do hmotných a nehmotných aktív, uplatňujú sa tieto pravidlá:

a)

ak sa členské štáty rozhodnú vypočítavať výšku podpory na základe štandardných stupníc jednotkových nákladov založených na jednotke plošnej miery, výška zodpovedá skutočnému povrchu meranému v súlade s článkom 42 tohto nariadenia;

b)

ak sa členské štáty rozhodnú vypočítavať výšku podpory na základe štandardných stupníc jednotkových nákladov založených na iných merných jednotkách alebo na základe skutočných nákladov vyplývajúcich z podporných dokumentov, ktoré majú prijímatelia predložiť, stanovia pravidlá týkajúce sa primeraných kontrolných metód na stanovenie skutočného rozsahu vykonávania operácie.

6.   Tento článok sa nevzťahuje na finančnú pomoc Únie na destiláciu vedľajších produktov výroby vína vykonávanú v súlade s obmedzeniami stanovenými v časti II oddiele D prílohy VIII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013.

Článok 22

Druhy výdavkov

1.   Druhy výdavkov, na ktoré sa vzťahujú typy intervencie a ktoré sú uvedené v hlave III kapitole III nariadenia (EÚ) 2021/2115, neslúžia na kompenzáciu dane z pridanej hodnoty oprávnených výdavkov, ktoré vznikli prijímateľovi, s výnimkou prípadov, keď je táto daň nenávratná podľa vnútroštátnych právnych predpisov o DPH.

2.   Druhy výdavkov uvedené v odseku 1 nezahŕňajú druhy výdavkov uvedené v prílohe II.

3.   Druhy výdavkov uvedené v prílohe III členské štáty považujú za oprávnené pri vymedzovaní príslušných intervencií a môžu byť zahrnuté v operačných programoch alebo tak, ako členské štáty stanovia v príslušných intervenciách. Členské štáty môžu vo svojich strategických plánoch SPP za oprávnené považovať iné druhy výdavkov za predpokladu, že nie sú uvedené v prílohe II.

4.   Členské štáty vo svojich strategických plánoch SPP stanovia podmienky, za ktorých sa výdavky súvisiace s intervenciami uvedenými v článkoch 11 a 12 môžu započítať ako príspevok k plneniu cieľov 15 % a 2 % výdavkov v rámci operačných programov uvedených v článku 50 ods. 7 písm. a) a c) nariadenia (EÚ) 2021/2115, v uvedenom poradí, a 5 % výdavkov v rámci intervencií uvedených v článku 60 ods. 4 uvedeného nariadenia. Týmito podmienkami sa zabezpečí, že tieto intervencie budú účinne sledovať súvisiace ciele stanovené v článku 46 uvedeného nariadenia pre sektor ovocia a zeleniny a v článku 57 pre sektor vinohradníctva a vinárstva.

Článok 23

Administratívne náklady a náklady na zamestnancov

1.   Náklady na zamestnancov vynaložené prijímateľom, dcérskymi spoločnosťami v zmysle článku 31 ods. 7 alebo so súhlasom členského štátu vynaložené družstvom, ktoré je členom organizácie výrobcov, sa považujú za oprávnené na podporu, ak vznikli v súvislosti s prípravou a vykonávaním konkrétnej podporovanej intervencie alebo s následnými opatreniami spojenými s touto intervenciou.

Takéto náklady na zamestnancov zahŕňajú okrem iného náklady na personál, s ktorým prijímateľ uzatvoril zmluvu, ako aj náklady zodpovedajúce podielu počtu odpracovaných hodín, ktoré do vykonávania intervencie investovali trvalí zamestnanci prijímateľa.

Členské štáty zabezpečia, aby prijímateľ predložil podporné dokumenty, v ktorých sa uvádzajú podrobnosti o práci skutočne vykonanej v súvislosti s konkrétnou intervenciou, aby bolo možné nezávisle posúdiť a overiť hodnotu súvisiacich nákladov na zamestnancov. Hodnota nákladov na zamestnancov súvisiacich s konkrétnou intervenciou neprekročí náklady, ktoré sú pri tom istom druhu služby všeobecne prijateľné na príslušnom trhu.

Na účely stanovenia nákladov na zamestnancov súvisiacich s vykonávaním intervencie stálymi zamestnancami prijímateľa možno uplatniteľnú hodinovú sadzbu vypočítať tak, že sa posledné zdokumentované hrubé ročné náklady na konkrétnych zamestnancov, ktorí pracovali na vykonávaní intervencie, vydelia 1 720 hodinami, alebo v prípade zamestnancov na kratší pracovný čas sa hodinová sadzba vypočíta na pomernom základe.

V prípade intervencií „propagácia, komunikácia a marketing“ a „komunikačné akcie“ uvedených v článku 47 ods. 1 písm. f) a v článku 47 ods. 2 písm. l) nariadenia (EÚ) 2021/2115 a v prípade akcií medziodvetvových organizácií a propagácie a komunikácie vykonávaných v tretích krajinách, ako sa uvádza v článku 58 ods. 1 prvom pododseku písm. i), j) a k) uvedeného nariadenia, výdavky vyplatené na administratívne náklady a náklady na zamestnancov, ktoré priamo vznikli prijímateľom, nesmú prekročiť 50 % celkových nákladov na intervenciu.

2.   Administratívne náklady vynaložené prijímateľom, dcérskymi spoločnosťami v zmysle článku 31 ods. 7 alebo so súhlasom členského štátu vynaložené družstvom, ktoré je členom organizácie výrobcov, sa považujú za oprávnené na podporu, ak vznikli v súvislosti s prípravou a vykonávaním konkrétnej podporovanej intervencie alebo s následnými opatreniami spojenými s touto intervenciou.

Administratívne náklady sa považujú za oprávnené, ak nepresahujú 4 % celkových oprávnených nákladov na vykonanie intervencie.

Náklady na externé audity sa považujú za oprávnené na podporu, ak takéto audity vykonáva nezávislý a kvalifikovaný externý orgán.

3.   Členské štáty môžu vo svojich strategických plánoch SPP v sektore ovocia a zeleniny, sektore chmeľu, sektore olivového oleja a stolových olív alebo v ďalších sektoroch uvedených v článku 42 písm. f) nariadenia (EÚ) 2021/2115 stanoviť štandardnú paušálnu sadzbu pre náklady na zamestnancov a administratívne náklady spojené s riadením operačného fondu alebo s prípravou a vykonávaním operačného programu a s následnými opatreniami spojenými s týmto programom v maximálnej sume 2 % schváleného operačného fondu, ktorá zahŕňa finančnú pomoc Únie a príspevok organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov, nadnárodnej organizácie výrobcov, nadnárodného združenia organizácií výrobcov alebo skupiny výrobcov.

KAPITOLA II

Osobitné pravidlá uplatniteľné v sektore ovocia a zeleniny, sektore olivového oleja a stolových olív a v ďalších sektoroch uvedených v článku 42 písm. f) nariadenia (EÚ) 2021/2115

Oddiel 1

Príslušné výrobky a náklady na dopravu

Článok 24

Príslušné výrobky

Iba výrobky, pre ktoré bola organizácia výrobcov, združenie organizácií výrobcov, nadnárodná organizácia výrobcov, nadnárodné združenie organizácií výrobcov alebo skupina výrobcov uznaná, sú zahrnuté do typu intervencie pod podmienkou, že hodnota produktov, na ktoré sa vzťahuje operačný program, predstavuje vyše 50 % hodnoty všetkých produktov predávaných danou organizáciou v sektore v rámci tohto operačného programu. Okrem toho dotknuté výrobky musia pochádzať od členov organizácie výrobcov alebo od členov-výrobcov inej organizácie výrobcov alebo združenia organizácií výrobcov.

Článok 25

Náklady na dopravu a požiadavka na kondicionovanie v prípade bezplatnej distribúcie

1.   Ak členské štáty do svojich strategických plánov SPP zahrnú intervencie vo forme „stiahnutia z trhu na bezplatnú distribúciu alebo iné účely“ podľa článku 47 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) 2021/2115, stanovia náklady na dopravu v prípade bezplatnej distribúcie všetkých výrobkov stiahnutých z trhu v rámci operačného programu na základe stupnice jednotkových nákladov stanovených podľa vzdialenosti medzi miestom stiahnutia z trhu a miestom dodania na bezplatnú distribúciu. Nahradiť sa môžu iba náklady na dopravu do vzdialenosti najviac 750 km.

2.   Dopravné náklady sa zaplatia tej strane, ktorá skutočne znáša finančné náklady predmetnej dopravnej operácie. Platba je podmienená predložením podporných dokumentov, ktoré potvrdzujú najmä:

a)

názvy organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov, nadnárodnej organizácie výrobcov, nadnárodného združenia organizácií výrobcov alebo skupiny výrobcov;

b)

množstvo dotknutých výrobkov;

c)

príjem na strane príjemcov, ako sa uvádza v článku 52 ods. 6 písm. a) nariadenia (EÚ) 2021/2115, a použité dopravné prostriedky;

d)

vzdialenosť medzi miestom stiahnutia z trhu a miestom dodania.

3.   Kondicionovanie produktov stiahnutých z trhu na bezplatnú distribúciu v rámci operačných programov musí spĺňať tieto požiadavky:

a)

na obaloch výrobkov určených na bezplatnú distribúciu je zobrazený znak Únie uvedený v článku 15 ods. 2 spolu s jednou alebo viacerými vetami uvedenými v prílohe IV; platba je podmienená predložením podporných dokumentov, ktoré potvrdzujú najmä:

i)

názvy organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov, nadnárodnej organizácie výrobcov, nadnárodného združenia organizácií výrobcov;

ii)

množstvo dotknutých výrobkov;

b)

príjem na strane príjemcu, ako sa uvádza v článku 52 ods. 6 písm. a) nariadenia (EÚ) 2021/2115, so špecifikáciou obchodnej úpravy.

Oddiel 2

Maximálna výška finančnej pomoci Únie na stiahnutia z trhu

Článok 26

Podpora

1.   V prípade typu intervencie „stiahnutie z trhu na bezplatnú distribúciu alebo iné účely“ uvedeného v článku 47 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) 2021/2115, pokiaľ ide o produkty uvedené v prílohe V, súčet nákladov na dopravu, nákladov na kondicionovanie produktov stiahnutých z trhu na bezplatnú distribúciu uvedených v článku 33 tohto nariadenia, pripočítaný k sume podpory na stiahnutia z trhu nesmie presiahnuť priemernú trhovú cenu „odoslania z organizácie výrobcov“ za dotknutý spracovaný výrobok za predchádzajúce tri roky, prípadne aj po spracovaní.

2.   V prípade typu intervencie „stiahnutie z trhu na bezplatnú distribúciu alebo iné účely“ uvedeného v článku 47 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) 2021/2115, pokiaľ ide o iné produkty, ako produkty uvedené v prílohe V k tomuto nariadeniu, členské štáty stanovia maximálnu výšku podpory, ktorá zahŕňa finančnú pomoc Únie, prípadne vnútroštátny príspevok, ako aj príspevok organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov, nadnárodnej organizácie výrobcov, nadnárodného združenia organizácií výrobcov alebo skupiny výrobcov vo výške nepresahujúcej 40 % priemerných trhových cien „odoslania z organizácie výrobcov“ za posledných päť rokov v prípade bezplatnej distribúcie a vo výške nepresahujúcej 30 % priemerných trhových cien „odoslania z organizácie výrobcov“ za posledných päť rokov na iné účely ako na bezplatnú distribúciu.

3.   Ak organizácia výrobcov, združenie organizácií výrobcov, nadnárodná organizácia výrobcov, nadnárodné združenie organizácií výrobcov alebo skupina výrobcov dostala kompenzáciu za stiahnuté výrobky od tretích strán, podpora uvedená v prvom pododseku sa zníži o sumu zodpovedajúcu prijatej kompenzácii. Na to, aby boli dotknuté výrobky oprávnené na podporu, nesmú sa opätovne dostať na komerčný trh.

4.   Podiel stiahnutí z trhu s výnimkou stiahnutia z trhu na bezplatnú distribúciu v prípade ktoréhokoľvek daného výrobku ktorejkoľvek danej organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov, nadnárodnej organizácie výrobcov, nadnárodného združenia organizácií výrobcov alebo skupiny výrobcov, ku ktorému došlo v danom roku, sa stanovuje takto:

a)

podiel nesmie presiahnuť 10 % priemerného objemu predávanej produkcie danej organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov, nadnárodnej organizácie výrobcov, nadnárodného združenia organizácií výrobcov alebo skupiny výrobcov za predchádzajúce tri roky;

b)

a v prípade ovocia a zeleniny percentuálne podiely za tri po sebe nasledujúce roky nesmú spolu v súčte za aktuálny rok prekročiť 15 % po pripočítaní podielu vypočítaného v súlade s písmenom a) a podielov stiahnutí z trhu v predchádzajúcich dvoch rokoch vypočítaných na základe príslušného objemu produkcie predávanej danou organizáciou výrobcov počas predmetných dvoch predchádzajúcich rokov.

Ak informácie o objeme predávanej produkcie za niektorý alebo za žiadny z predchádzajúcich rokov nie sú k dispozícii, použije sa objem predávanej produkcie, pre ktorú bola organizácia výrobcov, združenie organizácií výrobcov, nadnárodná organizácia výrobcov, nadnárodné združenie organizácií výrobcov alebo skupina výrobcov uznaná.

Množstvá stiahnutí na bezplatnú distribúciu, s ktorými sa naloží jedným zo spôsobov uvedených v článku 52 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2021/2115 alebo ktoré sa použijú na akýkoľvek iný rovnocenný účel schválený členskými štátmi uvedený v článku 27 ods. 2 tohto nariadenia, sa však pri výpočte podielu stiahnutí z trhu nezohľadňujú.

5.   Pokiaľ ide o produkty uvedené v prílohe V, podpora na stiahnutia z trhu, ktorá pozostáva z finančnej pomoci Únie aj príspevku od organizácie výrobcov, nesmie byť vyššia ako sumy uvedené v danej prílohe.

V prípade, že sa z trhu sťahuje ovocie a zelenina, ktoré sa bezplatne distribuujú dobročinným organizáciám, nadáciám a inštitúciám podľa článku 52 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2021/2115, sa finančná pomoc Únie poskytne len na platbu za výrobky, s ktorými sa naloží v súlade s odsekom 1 alebo 2 tohto článku, pričom náklady na kondicionovanie sú náklady uvedené v článku 33 tohto nariadenia.

Článok 27

Účely použitia výrobkov stiahnutých z trhu

1.   Ak členské štáty do svojich strategických plánov SPP zahrnú intervencie vo forme „stiahnutia z trhu na bezplatnú distribúciu a iné účely“ v sektore ovocia a zeleniny, sektore olivového oleja a stolových olív a v ďalších sektoroch uvedených v článku 42 písm. f) nariadenia (EÚ) 2021/2115, určia prípustné účely použitia výrobkov stiahnutých z trhu a zabezpečia, aby stiahnutie z trhu alebo účel použitia stiahnutých výrobkov nemali negatívny vplyv na životné prostredie ani negatívne fytosanitárne dôsledky.

2.   Členské štáty môžu na požiadanie povoliť dobročinným organizáciám, nadáciám alebo inštitúciám uvedeným v článku 52 ods. 6 písm. a) nariadenia (EÚ) 2021/2115, aby od konečných príjemcov výrobkov stiahnutých z trhu požadovali príspevok.

Ak príslušné dobročinné organizácie, nadácie alebo inštitúcie uvedené v článku 52 ods. 6 písm. a) nariadenia (EÚ) 2021/2115 získali toto povolenie, musia viesť finančné účtovníctvo, ktoré sa týka predmetnej operácie.

Členské štáty môžu prijímateľom bezplatnej distribúcie povoliť, aby spracovateľom výrobkov zaplatili v naturáliách, ak je takáto platba len kompenzáciou za náklady na spracovanie a ak členský štát, v ktorom sa platba uskutočňuje, prijal pravidlá, ktorými sa zaistí, že spracované výrobky sú určené na spotrebovanie konečnými príjemcami uvedenými v druhom pododseku.

Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia na uľahčenie kontaktov a spolupráce medzi organizáciami výrobcov a dobročinnými organizáciami, nadáciami alebo inštitúciami uvedenými v článku 52 ods. 6 písm. a) nariadenia (EÚ) 2021/2115.

3.   Dodanie stiahnutých výrobkov priemyslu na účely spracovania na nepotravinové výrobky je možný. Členské štáty prijmú podrobné ustanovenia s cieľom zaistiť, že nedôjde k narušeniu hospodárskej súťaže pre príslušné priemyselné odvetvia v Únii alebo pre dovážané výrobky ani že sa stiahnuté výrobky opätovne nedostanú na komerčný trh s potravinami. Alkohol získaný z destilácie sa použije výlučne na priemyselné alebo energetické účely.

Článok 28

Podmienky pre príjemcov stiahnutých výrobkov

1.   Príjemcovia výrobkov stiahnutých z trhu na bezplatnú distribúciu v sektoroch uvedených v článku 42 písm. a), e) a f) nariadenia (EÚ) 2021/2115 sa zaväzujú, že:

a)

budú dodržiavať pravidlá týkajúce sa obchodných noriem stanovené nariadením (EÚ) č. 1308/2013;

b)

budú viesť samostatnú skladovú evidenciu na účely predmetných operácií súvisiacich so stiahnutím z trhu;

c)

akceptujú kontroly stanovené v práve Únie a vo vnútroštátnom práve;

d)

poskytnú podporné dokumenty o konečnom mieste určenia každého z príslušných výrobkov vo forme preberacieho listu alebo rovnocenného dokladu, ktorým sa potvrdzuje, že stiahnuté výrobky prevzala tretia strana s cieľom ich bezplatnej distribúcie.

Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že príjemcovia nemusia viesť evidenciu uvedenú v prvom pododseku písm. b), ak prijímajú množstvá, ktoré nedosahujú maximálnu hodnotu, ktorú určia sami na základe zdokumentovanej analýzy rizika.

2.   Príjemcovia výrobkov stiahnutých z trhu na iné účely ako na bezplatnú distribúciu sa zaviažu, že:

a)

budú dodržiavať pravidlá týkajúce sa obchodných noriem stanovené nariadením (EÚ) č. 1308/2013;

b)

budú viesť samostatnú skladovú evidenciu a finančné účtovníctvo pre predmetné operácie, ak členský štát usúdi, že je to potrebné napriek tomu, že výrobok bol pred dodaním denaturovaný;

c)

akceptujú kontroly stanovené v práve Únie a vo vnútroštátnom práve;

d)

v prípade výrobkov stiahnutých z trhu, ktoré sú určené na destiláciu, nepožiadajú o dodatočnú pomoc na alkohol vyrobený z príslušných výrobkov.

Článok 29

Obchodné normy stiahnutých výrobkov

1.   Výrobok stiahnutý z trhu na iné účely ako na bezplatnú distribúciu v sektoroch uvedených v článku 42 písm. a), e) a f) nariadenia (EÚ) 2021/2115 musí spĺňať príslušnú normu a pravidlá na predaj daného výrobku, ako sa uvádza v nariadení (EÚ) č. 1308/2013, s výnimkou pravidiel týkajúcich sa obchodnej úpravy a označovania výrobkov.

V prípade stiahnutia ovocia a zeleniny vo veľkom objeme sa musia dodržať minimálne požiadavky pre II. triedu vymedzené vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 543/2011 (12).

Miniatúrna produkcia sektora ovocia a zeleniny definovaná v príslušnej norme však spĺňa uplatniteľnú obchodnú normu vrátane ustanovení o obchodnej úprave a označovaní výrobkov.

2.   Ak pre dané ovocie alebo zeleninu nie je stanovená osobitná obchodná norma, musia sa dodržať minimálne požiadavky stanovené v prílohe VI. Členské štáty môžu stanoviť dodatočné pravidlá, ktorými doplnia tieto minimálne požiadavky.

Oddiel 3

Základ na výpočet finančnej pomoci Únie

Článok 30

Hodnota predávanej produkcie v prípade nových uznaných organizácií alebo skupín

Ak počas troch rokov od uznania organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov, nadnárodnej organizácie výrobcov, nadnárodného združenia organizácií výrobcov alebo skupiny výrobcov v sektoroch uvedených v článku 42 písm. a), e) a f) nariadenia (EÚ) 2021/2115 nie sú dostupné historické údaje o ich predávanej produkcii za predchádzajúce tri roky, členské štáty akceptujú hodnotu predávanej alebo predajnej produkcie za 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, ktorú oznámila organizácia výrobcov, združenie organizácií výrobcov, nadnárodná organizácia výrobcov, nadnárodné združenie organizácií výrobcov alebo skupina výrobcov a v prípade ktorej dotknutá organizácia alebo skupina výrobcov môže členskému štátu uspokojivo dokázať, že má skutočnú kapacitu na predaj produkcie v mene svojich členov-výrobcov.

Ak však organizácia výrobcov, združenie organizácií výrobcov, nadnárodná organizácia výrobcov, nadnárodné združenie organizácií výrobcov alebo skupina výrobcov oznámi hodnotu predávanej produkcie na účely svojho uznania, členský štát akceptuje iba túto hodnotu.

Článok 31

Základ na výpočet hodnoty predávanej produkcie

1.   Hodnota predávanej produkcie organizácie výrobcov, nadnárodnej organizácie výrobcov alebo skupiny výrobcov v sektoroch uvedených v článku 42 písm. a), e) a f) nariadenia (EÚ) 2021/2115 sa vypočíta na základe produkcie samotnej organizácie výrobcov, nadnárodnej organizácie výrobcov alebo skupiny výrobcov a jej členov-výrobcov, ktorú táto organizácia alebo skupina umiestnili na trh, a táto hodnota zahŕňa len produkciu tých výrobkov, pre ktoré bola organizácia výrobcov, nadnárodná organizácia výrobcov alebo skupina výrobcov uznaná. Do hodnoty predávanej produkcie možno zahrnúť produkty, ktoré nemusia spĺňať obchodné normy, ak sa uvedené normy neuplatňujú.

Hodnota predávanej výroby združenia organizácií výrobcov alebo nadnárodného združenia organizácií výrobcov sa vypočíta na základe produkcie umiestňovanej na trh samotným združením organizácií výrobcov alebo nadnárodným združením organizácií výrobcov a ich členskými organizáciami výrobcov a zahŕňa len produkciu tých výrobkov, pre ktoré bolo združenie organizácií výrobcov alebo nadnárodné združenie organizácií výrobcov uznané. Ak sa však pre združenie organizácií výrobcov alebo nadnárodné združenie organizácií výrobcov a osobitne pre ich členské organizácie výrobcov schvália operačné programy, hodnota predávanej produkcie započítaná do operačných programov členov sa nezohľadní vo výpočte hodnoty predávanej produkcie združenia.

Navyše v prípade sektorov uvedených v článku 42 písm. e) a f) nariadenia (EÚ) 2021/2115 môže hodnota predávanej produkcie zahŕňať hodnotu produkcie, na ktorú sa vzťahujú zmluvy dohodnuté organizáciou výrobcov, nadnárodnou organizáciou výrobcov, združením organizácií výrobcov, nadnárodným združením organizácií výrobcov alebo skupinou výrobcov v mene svojich členov.

2.   Hodnota predávanej produkcie sa vypočíta vo fáze čerstvosti alebo vo fáze prvého spracovania, v ktorých sa produkt zvyčajne predáva, a to hromadne, ak je produkty možné predávať voľne ložené, a nesmie zahŕňať náklady na ďalšie spracovanie alebo ďalšie kondiciovanie, či hodnotu konečných spracovaných výrobkov. Členské štáty vo svojich strategických plánoch SPP uvedú postup výpočtu hodnoty predávanej produkcie pre každý sektor.

Hodnota predávanej produkcie ovocia a zeleniny určených na spracovanie, ktoré organizácia výrobcov, združenie organizácií výrobcov alebo ich členovia-výrobcovia alebo dcérske spoločnosti v súlade s odsekom 7 tohto článku buď samostatne alebo prostredníctvom outsourcingu spracovali na jeden z výrobkov zo spracovaného ovocia a zeleniny uvedených v časti X prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 alebo na akýkoľvek iný spracovaný výrobok uvedený v tomto odseku, sa vypočíta ako paušálna sadzba vyjadrená ako percentuálny podiel uplatnený na fakturovanú hodnotu uvedených spracovaných výrobkov. Uvedená paušálna sadzba predstavuje:

a)

53 % v prípade ovocných štiav;

b)

73 % v prípade koncentrovaných štiav;

c)

77 % v prípade rajčiakového koncentrátu;

d)

62 % v prípade mrazeného ovocia a zeleniny;

e)

48 % v prípade konzervovaného ovocia a zeleniny;

f)

70 % v prípade konzervovaných húb Agaricus bisporus a iných pestovaných húb konzervovaných v slanom náleve;

g)

81 % v prípade ovocia dočasne konzervovaného v slanom náleve;

h)

81 % v prípade sušeného ovocia;

i)

27 % v prípade spracovaného ovocia a zeleniny, ktoré sú iné než výrobky uvedené v písmenách a) až h);

j)

12 % v prípade spracovaných aromatických bylín;

k)

41 % v prípade mletej papriky.

3.   Členské štáty môžu prijímateľom povoliť, aby zahrnuli hodnotu vedľajších produktov do hodnoty predávanej produkcie.

4.   Hodnota predávanej produkcie zahŕňa hodnotu produkcie, ktorá sa stiahne z trhu na bezplatnú distribúciu. Hodnota stiahnutí z trhu na bezplatnú distribúciu sa vypočíta na základe priemernej ceny produktov, ktoré v danom období predávala organizácia výrobcov, združenie organizácií výrobcov, nadnárodná organizácia výrobcov, nadnárodné združenie organizácií výrobcov alebo skupina výrobcov.

5.   Do hodnoty predávanej produkcie sa započítava iba produkcia organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov, nadnárodnej organizácie výrobcov, nadnárodného združenia organizácií výrobcov, skupiny výrobcov alebo ich členov-výrobcov, ktorú predáva táto organizácia výrobcov, združenie organizácií výrobcov, nadnárodná organizácia výrobcov, nadnárodné združenie organizácií výrobcov alebo skupina výrobcov.

Produkcia členov-výrobcov organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov, nadnárodnej organizácie výrobcov, nadnárodného združenia organizácií výrobcov alebo skupiny výrobcov, ktorú predáva iná organizácia výrobcov, združenie organizácií výrobcov, nadnárodná organizácia výrobcov, nadnárodné združenie organizácií výrobcov alebo skupina výrobcov určená ich vlastnou organizáciou, sa započíta do hodnoty predávanej produkcie organizácie, združenia alebo skupiny, ktoré produkciu umiestnili na trh. Dvojité započítanie je zakázané.

6.   S výnimkou prípadov, na ktoré sa vzťahuje odsek 7, sa predávaná produkcia organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov, nadnárodnej organizácie výrobcov, nadnárodného združenia organizácií výrobcov alebo skupiny výrobcov fakturuje vo fáze „odoslania z organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov, nadnárodnej organizácie výrobcov, nadnárodného združenia organizácií výrobcov alebo skupiny výrobcov“ pripravená na predaj, bez:

a)

DPH;

b)

nákladov na internú dopravu organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov, nadnárodnej organizácie výrobcov, nadnárodného združenia organizácií výrobcov alebo skupiny výrobcov.

7.   Hodnotu predávanej produkcie však možno vypočítať aj vo fáze „odoslania z dcérskej spoločnosti“ na rovnakom základe, ako sa uvádza v odseku 6, za predpokladu, že aspoň 90 % podielov alebo kapitálu dcérskej spoločnosti vlastní resp. vlastnia:

a)

jedna organizácia výrobcov, združenie organizácií výrobcov, nadnárodná organizácia výrobcov, nadnárodné združenie organizácií výrobcov alebo skupina výrobcov; alebo

b)

členovia-výrobcovia organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov, nadnárodnej organizácie výrobcov, nadnárodného združenia organizácií výrobcov alebo skupiny výrobcov s výhradou súhlasu členského štátu, ak sa tým prispieva k plneniu cieľov uvedených v článku 152 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

8.   V prípade outsourcingu sa hodnota predávanej produkcie vypočíta vo fáze „odoslania z organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov, nadnárodnej organizácie výrobcov, nadnárodného združenia organizácií výrobcov alebo skupiny výrobcov“ a zahrnie sa do nej pridaná ekonomická hodnota činnosti, na ktorú organizácia výrobcov, združenie organizácií výrobcov, nadnárodná organizácia výrobcov, nadnárodné združenie organizácií výrobcov alebo skupina výrobcov zadala zákazku svojim členom, tretím stranám alebo dcérskej spoločnosti inej, ako tej, ktorá je uvedená v odseku 7.

9.   Ak v dôsledku prírodnej katastrofy, poveternostnej udalosti, chorôb rastlín alebo zvierat alebo zamorenia škodcami dôjde k zníženiu produkcie, akékoľvek poistné odškodnenie získané na základe uvedených dôvodov v rámci akcií poistenia úrody alebo produkcie uvedených v článku 18 alebo rovnocenných akcií riadených organizáciou výrobcov, združením organizácií výrobcov, nadnárodnou organizáciou výrobcov, nadnárodným združením organizácií výrobcov alebo skupinou výrobcov alebo jej členmi-výrobcami možno zahrnúť do hodnoty predávanej produkcie za 12-mesačné referenčné obdobie, počas ktorého je poistné odškodnenie skutočne zaplatené.

Článok 32

Referenčné obdobie a maximálna výška finančnej pomoci Únie

1.   Pre každú organizáciu výrobcov, združenie organizácií výrobcov, nadnárodnú organizáciu výrobcov, nadnárodné združenie organizácií výrobcov alebo skupinu výrobcov členský štát stanoví 12-mesačné referenčné obdobie, ktoré sa začína najskôr 1. januára tri roky pred rokom, na ktorý sa pomoc žiada, a skončí sa najneskôr 31. decembra roku, ktorý predchádza roku, na ktorý sa pomoc žiada.

Týmto 12-mesačným referenčným obdobím je účtovné obdobie dotknutej organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov, nadnárodnej organizácie výrobcov, nadnárodného združenia organizácií výrobcov alebo skupiny výrobcov.

Metodika na stanovenie referenčného obdobia sa počas programu nemení okrem riadne opodstatnených situácií.

2.   Členské štáty rozhodnú, či sa maximálna výška finančnej pomoci Únie pre operačný fond má každý rok vypočítavať buď:

a)

na základe hodnoty predávanej produkcie počas referenčného obdobia výrobcov, ktorí sú k 1. januáru v roku, na ktorý sa pomoc žiada, členmi organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov, nadnárodnej organizácie výrobcov, nadnárodného združenia organizácií výrobcov alebo skupiny výrobcov; alebo

b)

na základe skutočnej hodnoty predávanej produkcie počas príslušného referenčného obdobia dotknutej organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov, nadnárodnej organizácie výrobcov, nadnárodného združenia organizácií výrobcov alebo skupiny výrobcov. V takomto prípade sa toto pravidlo v danom členskom štáte uplatňuje na všetkých prijímateľov, ktorí nie sú nadnárodní.

3.   Ak v prípade produktu dôjde k zníženiu hodnoty predávanej produkcie minimálne o 35 % za daný rok vzhľadom na priemer troch predchádzajúcich 12-mesačných referenčných období, platia tieto ustanovenia:

a)

ak došlo k zníženiu z dôvodov, ktoré sú mimo zodpovednosti a kontroly organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov, nadnárodnej organizácie výrobcov, nadnárodného združenia organizácií výrobcov alebo skupiny výrobcov, hodnota predávanej produkcie uvedeného produktu sa považuje za hodnotu predstavujúcu 65 % priemernej hodnoty počas troch predchádzajúcich 12-mesačných referenčných období;

b)

ak došlo k zníženiu z dôvodu prírodných katastrof, poveternostných udalostí, chorôb rastlín alebo zamorenia škodcami, ktoré sú mimo zodpovednosti a kontroly organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov, nadnárodnej organizácie výrobcov, nadnárodného združenia organizácií výrobcov alebo skupiny výrobcov, hodnota predávanej produkcie uvedeného produktu sa považuje za hodnotu predstavujúcu 85 % priemernej hodnoty počas troch predchádzajúcich 12-mesačných referenčných období.

V obidvoch prípadoch organizácia výrobcov, združenie organizácií výrobcov, nadnárodná organizácia výrobcov, nadnárodné združenie organizácií výrobcov alebo skupina výrobcov musí príslušnému orgánu dotknutého členského štátu dokázať, že predmetné dôvody boli mimo jej zodpovednosť a kontrolu.

Ak organizácia výrobcov, združenie organizácií výrobcov, nadnárodná organizácia výrobcov, nadnárodné združenie organizácií výrobcov alebo skupina výrobcov dotknutému členskému štátu dokáže, že predmetné dôvody boli mimo jej zodpovednosť a kontrolu a že prijala potrebné preventívne opatrenia, hodnota predávanej produkcie uvedeného produktu sa považuje za hodnotu predstavujúcu 100 % priemernej hodnoty produkcie počas troch predchádzajúcich 12-mesačných referenčných období.

KAPITOLA III

Sektor ovocia a zeleniny

Článok 33

Náklady na kondicionovanie v prípade bezplatnej distribúcie

Platby výdavkov organizácii výrobcov, združeniu organizácií výrobcov, nadnárodnej organizácii výrobcov, nadnárodnému združeniu organizácií výrobcov súvisiacich s nákladmi na kondicionovanie ovocia a zeleniny, ktoré boli stiahnuté z trhu na bezplatnú distribúciu v rámci operačných programov, sa uvádzajú v prílohe VII.

Článok 34

Výpočet miery organizovanosti výrobcov na účely vnútroštátnej finančnej pomoci

1.   Pri určovaní výšky vnútroštátnej finančnej pomoci v sektore ovocia a zeleniny v súlade s článkom 53 nariadenia (EÚ) 2021/2115 sa miera organizovanosti v regióne členského štátu vypočíta na základe hodnoty ovocia a zeleniny, ktoré organizácie v dotknutom regióne vyprodukujú a predávajú, a zahŕňa iba tie produkty, pre ktoré boli tieto organizácie uznané. Článok 31 tohto nariadenia sa uplatňuje mutatis mutandis.

2.   Na účely tohto článku sa zohľadňuje iba produkcia ovocia a zeleniny v regióne v zmysle odseku 3.

3.   Členské štáty určia regióny ako osobitnú súčasť svojich území v súlade s objektívnymi a nediskriminačnými kritériami, akými sú ich agronomické a hospodárske charakteristiky a ich regionálny poľnohospodársky potenciál alebo potenciál pestovania ovocia a zeleniny alebo ich inštitucionálna alebo administratívna štruktúra a pre ktoré sú k dispozícii údaje na výpočet miery organizovanosti podľa odseku 1.

Zoznam regiónov vytvorený členským štátom sa nebude meniť aspoň počas piatich rokov, pokiaľ nebude takáto zmena objektívne odôvodnená, najmä z dôvodov, ktoré nesúvisia s výpočtom miery organizovanosti výrobcov v príslušnom regióne alebo v príslušných regiónoch.

4.   Členské štáty každý rok do 31. januára oznámia Komisii zoznam regiónov, ktoré spĺňajú kritériá uvedené v článku 53 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) 2021/2115, a výšku vnútroštátnej finančnej pomoci poskytnutej organizáciám výrobcov v týchto regiónoch.

Členské štáty Komisii oznámia každú zmenu v tomto zozname regiónov.

5.   Organizácia výrobcov, ktorá má v úmysle požiadať o vnútroštátnu finančnú pomoc, v prípade potreby zmení svoj operačný program.

Článok 35

Trojročný priemer pre stiahnutia z trhu na bezplatnú distribúciu

1.   Hranica 5 % objemu predávanej produkcie podľa článku 52 ods. 6 písm. a) nariadenia (EÚ) 2021/2115 sa vypočíta na základe priemeru celkových objemov produkcie výrobkov, pre ktoré je organizácia výrobcov uznaná a ktoré sa predávali prostredníctvom danej organizácie výrobcov počas predchádzajúcich troch rokov.

2.   V prípade nových uznaných organizácií výrobcov, údajmi za hospodárske roky pred uznaním sú:

a)

ak organizácia bola skupinou výrobcov, rovnocenné údaje za uvedenú skupinu výrobcov, alebo

b)

objem uplatniteľný na žiadosť o uznanie.

KAPITOLA IV

Sektor včelárstva

Článok 36

Vymedzenie včelstva

Na účely tejto kapitoly je pojem „včelstvo“ jednotka obsahujúcu kolóniu včiel medonosných, ktorá sa používa na výrobu medu, iných včelárskych výrobkov alebo včelieho plemenného materiálu, a všetky prvky potrebné na jej prežitie.

Článok 37

Metóda určovania počtu včelstiev

Počet včelstiev na území členských štátov pripravených na prezimovanie v období od 1. septembra do 31. decembra sa každý rok vypočíta podľa zavedenej spoľahlivej metódy uvedenej v strategických plánoch SPP.

Článok 38

Oznámenie počtu včelstiev

Každoročné oznamovanie počtu včelstiev uvedených v článku 55 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2021/2115 vypočítaného v súlade s článkom 37 tohto nariadenia sa vykonáva od roku 2023 každý rok do 15. júna.

Článok 39

Minimálny príspevok Únie

Minimálny príspevok Únie na výdavky súvisiace s vykonávaním typov intervencie v sektore včelárstva uvedený v článku 55 nariadenia (EÚ) 2021/2115 a špecifikovaný členskými štátmi v ich strategických plánoch SPP je 30 %.

KAPITOLA V

Sektor vinohradníctva a vinárstva

Článok 40

Prijímatelia

1.   Členské štáty určia, ktorí prevádzkovatelia môžu využívať intervencie v sektore vinohradníctva a vinárstva stanovené v ich strategických plánoch SPP. Medzi týchto prevádzkovateľov patria prijímatelia uvedení v odsekoch 2, 3 a 4, ako aj profesijné organizácie, organizácie výrobcov vína, združenia organizácií výrobcov vína, dočasné alebo trvalé združenia dvoch alebo viacerých výrobcov vína a medziodvetvové organizácie.

2.   Členské štáty stanovia, že vinohradníci sú jedinými prijímateľmi typov intervencie „reštrukturalizácia a konverzia vinohradov“, „zelený zber“ a „poistenie úrody“ uvedených v článku 58 ods. 1 prvom pododseku písm. a), c) a d) nariadenia (EÚ) 2021/2115, v uvedenom poradí.

3.   Verejnoprávny subjekt nesmie získať podporu v rámci typov intervencie v sektore vinohradníctva a vinárstva. Členské štáty však verejnoprávnemu subjektu môžu povoliť získať podporu:

a)

na akcie vykonávané medziodvetvovými organizáciami uvedené v článku 58 ods. 1 prvom pododseku písm. i) a j) nariadenia (EÚ) 2021/2115;

b)

na informačné akcie a na propagáciu a komunikáciu vykonávané v tretích krajinách, ako sa uvádza v článku 58 ods. 1 prvom pododseku písm. h) a k) nariadenia (EÚ) 2021/2115, pod podmienkou, že verejnoprávny subjekt nie je jediným prijímateľom podpory poskytovanej v rámci týchto intervencií.

4.   Súkromné spoločnosti môžu byť prijímateľmi v prípade propagácie a komunikácie vykonávaných v tretích krajinách, ako sa uvádza v článku 58 ods. 1 prvom pododseku písm. k) nariadenia (EÚ) 2021/2115.

5.   Podpora sa neposkytuje výrobcom obhospodarujúcim nezákonnú výsadbu a plochy vysadené viničom bez povolenia podľa článku 71 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

Článok 41

Opätovná výsadba vinohradov zo zdravotných alebo fytosanitárnych dôvodov

Ročné výdavky vyplácané členskými štátmi na podporu intervencií stanovených v ich strategických plánoch SPP v súvislosti s opätovnou výsadbou vinohradov po povinnom vyklčovaní nesmú prevýšiť 15 % celkových ročných výdavkov na reštrukturalizáciu a konverziu vinohradov podľa článku 58 ods. 1 prvého pododseku písm. a) nariadenia (EÚ) 2021/2115, ktoré dotknutý členský štát vypláca počas daného rozpočtového roka.

Náklady na vyklčovanie ani náhrada za stratu príjmov v rámci tohto typu intervencie nepredstavujú oprávnené výdavky.

Článok 42

Vysadená plocha

1.   Na účely článku 58 ods. 1 prvého pododseku písm. a) a c) nariadenia (EÚ) 2021/2115 sa plocha vysadená viničom vymedzuje na základe vonkajšieho obvodu plochy s porastom viniča s pridaním nárazníkovej zóny, ktorej šírka zodpovedá polovici vzdialenosti medzi riadkami.

2.   Ak sa členské štáty rozhodnú overiť oprávnené náklady operácií týkajúcich sa reštrukturalizácie a konverzie vinohradov a zeleného zberu výlučne na základe štandardných stupníc jednotkových nákladov založených na iných merných jednotkách ako plocha alebo na základe podporných dokumentov, ktoré majú prijímatelia predložiť, príslušné orgány sa môžu rozhodnúť, že vysadenú plochu stanovenú v odseku 1 nezmerajú.

KAPITOLA VI

Sektor chmeľu

Článok 43

Finančná pomoc Únie

Maximálna finančná pomoc Únie, ktorá sa má prideliť každej organizácii alebo združeniu výrobcov, ako sa uvádza v článku 62 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2021/2115, sa vypočíta na pomernom základe podľa oprávnených chmeliarskych oblastí ich členov-výrobcov. Na to, aby boli chmeliarske oblasti oprávnené, musia byť vysadené v rovnomernej hustote minimálne 1 500 rastlín na hektár v prípade dvojitého uväzovania/drôtovania alebo minimálne 2 000 rastlín na hektár v prípade jednoduchého uväzovania/drôtovania.

Takéto plochy zahŕňajú iba plochy ohraničené radom spojených vonkajších zábran stĺpov. Ak sú priesady chmeľu na tomto rade, ku každej strane tejto plochy sa môže pridať dodatočný pás so šírkou zodpovedajúcou priemernej šírke záhonov na tomto pozemku. Dodatočný pás nesmie tvoriť súčasť verejnej cesty. Dva výbežky na koncoch riadkov chmeľu, ktoré sú potrebné na otáčanie poľnohospodárskych strojov, sa môžu začleniť do plochy pod podmienkou, že dĺžka žiadnej úvrate nepresahuje osem metrov, pričom sa počítajú len raz a netvoria súčasť verejnej cesty.

Takéto plochy nesmú zahŕňať plochy s mladými rastlinami chmeľu pestovanými predovšetkým ako produkty pestovateľských škôlok.

KAPITOLA VII

Sektor hospodárskych zvierat

Článok 44

Obnova stád hospodárskych zvierat po povinnom zabití zo zdravotných dôvodov alebo z dôvodu strát v dôsledku prírodných katastrof

1.   Členské štáty zabezpečia, aby sa typ intervencie „obnova stád dobytka po povinnom zabití zo zdravotných dôvodov alebo z dôvodu strát v dôsledku prírodných katastrof“ uvedený v článku 47 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) 2021/2115 vykonával iba vtedy, keď sa prijali opatrenia v oblasti kontroly chorôb v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 (13).

2.   Výdavky na obnovu stád hospodárskych zvierat nesmú presiahnuť 20 % celkových výdavkov v rámci operačných programov.

HLAVA IV

DODATOČNÉ POŽIADAVKY NA URČITÉ TYPY INTERVENCIE V OBLASTI ROZVOJA VIDIEKA

Článok 45

Ochrana genetických zdrojov v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve, ich udržateľné využívanie a rozvoj

1.   Členské štáty, ktoré do svojich strategických plánov SPP zahrnuli intervencie súvisiace s ochranou genetických zdrojov v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve, ich udržateľným využívaním a rozvojom podľa článku 70 nariadenia (EÚ) 2021/2115, môžu poskytovať podporu iba ako:

a)

agroenvironmentálno-klimatické záväzky na zachovanie ohrozených plemien a odrôd rastlín, ktoré sú ohrozené genetickou eróziou, v poľnohospodárskom podniku, alebo

b)

podpora na činnosti týkajúce sa ochrany genetických zdrojov v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve, ich udržateľného využívania a rozvoja.

Činnosti, na ktoré sa vzťahuje typ agroenvironmentálno-klimatických záväzkov, uvedené v prvom pododseku písm. a) nie sú oprávnené na poskytnutie podpory podľa uvedeného pododseku písm. b).

2.   Členské štáty zabezpečia, že v rámci agroenvironmentálno-klimatických záväzkov na zachovanie ohrozených plemien a odrôd rastlín, ktoré sú ohrozené genetickou eróziou, v poľnohospodárskom podniku uvedených v odseku 1 prvom pododseku písm. a) sa bude vyžadovať:

a)

chovať hospodárske zvieratá miestnych plemien, ktoré členský štát uznal za ohrozené, geneticky prispôsobené jednému alebo viacerým tradičným systémom chovu alebo životnému prostrediu v danom členskom štáte, ak stav ohrozenosti vedecky určil orgán, ktorý má potrebné schopnosti a znalosti v oblasti ohrozených plemien vymedzených v článku 2 bode 24 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1012 (14), alebo

b)

zachovať rastlinné genetické zdroje prirodzene prispôsobené miestnym a regionálnym podmienkam, ktoré sú ohrozené genetickou eróziou.

3.   Podporu možno poskytnúť na tieto druhy hospodárskych zvierat miestnych plemien uvedených v odseku 2 písm. a):

a)

hovädzí dobytok;

b)

ovce;

c)

kozy;

d)

zvieratá čeľade koňovité (Equus caballus a Equus asinus);

e)

ošípané;

f)

vtáky;

g)

králiky;

h)

včely.

4.   Členské štáty považujú miestne plemená uvedené v odseku 2 písm. a) za oprávnené na poskytnutie podpory iba vtedy, ak sú splnené tieto požiadavky:

a)

uvedie sa počet príslušných chovných samíc na celoštátnej úrovni;

b)

riadne uznaná príslušná chovateľská organizácia vedie záznamy v plemennej knihe pre dané plemeno a udržiava tieto záznamy aktuálne.

5.   Členské štáty považujú genetické zdroje rastlín uvedené v odseku 2 písm. b) za ohrozené genetickou eróziou pod podmienkou, že sa poskytne dostatočný dôkaz o genetickej erózii založený na vedeckých výsledkoch alebo ukazovateľoch týkajúcich sa zmenšenia výskytu krajových alebo primitívnych miestnych odrôd, ich populačnej rozmanitosti a v náležitých prípadoch zmien v prevládajúcich poľnohospodárskych postupoch na miestnej úrovni.

6.   Členské štáty zabezpečia, aby operácie na ochranu genetických zdrojov v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve, ich udržateľné využívanie a rozvoj uvedené v odseku 1 prvom pododseku písm. b) zahŕňali:

a)

cielené opatrenia týkajúce sa podpory ochrany in situex situ, charakterizácie, zhromažďovania a využívania genetických zdrojov v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve vrátane internetových inventárov genetických zdrojov v súčasnosti zachovávaných in situ (vrátane zachovania v poľnohospodárskom alebo lesníckom podniku), ako aj zbierok a databáz ex situ;

b)

spoločné opatrenia podporujúce výmenu informácií na účely zachovania, charakterizácie, zhromažďovania a využívania genetických zdrojov v poľnohospodárstve alebo lesnom hospodárstve Únie medzi príslušnými organizáciami v členských štátoch;

c)

sprievodné opatrenia: informačné opatrenia, opatrenia v oblasti šírenia, poradenstva, odbornej prípravy a prípravy technických správ – v spolupráci s mimovládnymi organizáciami a inými zainteresovanými stranami.

7.   Na účely odseku 1 prvého pododseku písm. b) sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„ochrana in situ“ v poľnohospodárstve je ochrana genetického materiálu v ekosystémoch a prirodzených biotopoch, ako aj udržiavanie a obnova životaschopnej populácie druhov alebo voľne žijúcich plemien v ich prirodzenom prostredí a v prípade zdomácnených zvieracích plemien alebo pestovaných druhov rastlín v obhospodarovanom prostredí, kde rozvinuli svoje osobité vlastnosti;

b)

„ochrana in situ“ v lesnom hospodárstve je ochrana genetického materiálu v ekosystémoch a prirodzených biotopoch, ako aj udržiavanie a obnova životaschopnej populácie druhov v ich prirodzenom prostredí;

c)

„ochrana v poľnohospodárskom alebo v lesníckom podniku“ je ochrana in situ a vývoj na úrovni poľnohospodárskeho alebo lesníckeho podniku;

d)

„ochrana ex situ“ je ochrana genetického materiálu pre poľnohospodárstvo alebo lesné hospodárstvo mimo jeho prirodzeného biotopu;

e)

„zhromažďovanie ex situ“ je zhromažďovanie genetického materiálu pre poľnohospodárstvo alebo lesné hospodárstvo udržiavaného mimo jeho prirodzeného biotopu.

Článok 46

Dobré životné podmienky zvierat

Členské štáty, ktoré do svojich strategických plánov SPP zahrnú intervencie súvisiace so záväzkami v oblasti dobrých životných podmienok zvierat uvedenými v článku 70 nariadenia (EÚ) 2021/2115, zabezpečia, aby sa týmito záväzkami zaisťovali vyššie normy výrobných postupov aspoň v jednej z týchto oblastí:

a)

voda, krmivo a starostlivosť o zvieratá v súlade s prirodzenými potrebami zvierat;

b)

podmienky ustajnenia, ktoré zvyšujú pohodlie zvierat a ich voľnosť pohybu, napr. väčší pridelený priestor, podlahový povrch, prirodzené svetlo, kontrola mikroklímy, ako aj podmienky ustajnenia, ako je voľné oprasenie alebo skupinové ustajnenie v závislosti od prirodzených potrieb zvierat;

c)

podmienky umožňujúce prejavy prirodzeného správania, napr. obohatenie prostredia na život alebo neskoré odstavenie;

d)

prístup do vonkajších priestorov a pasenie vo voľnom výbehu;

e)

postupy zvyšujúce odolnosť a dlhovekosť zvierat vrátane pomalšie rastúcich plemien;

f)

postupy, ktoré sa vyhýbajú mrzačeniu alebo kastrácii zvierat. V špecifických prípadoch, keď sú mrzačenie alebo kastrácia zvierat nevyhnutné, sa musia použiť anestetiká, analgetiká a protizápalové lieky alebo imunokastrácia;

g)

sanitárne opatrenia na predchádzanie neprenosným ochoreniam, ktoré si nevyžadujú použitie liečivých látok, ako sú vakcíny, insekticídy alebo antiparazitiká.

Článok 47

Systémy kvality

Členské štáty, ktoré do svojich strategických plánov SPP zahrnú intervencie súvisiace so systémami kvality uvedenými v článku 77 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2021/2115, zabezpečia, aby sa vnútroštátne uznané systémy kvality vzťahovali na:

a)

systémy kvality vrátane systémov certifikácie poľnohospodárskych podnikov pre poľnohospodárske výrobky, bavlnu alebo potraviny, ktoré členské štáty uznali ako systémy kvality spĺňajúce tieto kritériá:

i)

špecifickosť konečného výrobku v rámci týchto systémov je odvodená od jasných povinností na zaručenie nasledujúcich:

špecifických charakteristických vlastností výrobku,

špecifických poľnohospodárskych alebo výrobných postupov alebo

kvality konečného výrobku, ktorá značne presahuje normy komerčných komodít, pokiaľ ide o verejné zdravie, zdravie zvierat alebo rastlín, dobré životné podmienky zvierat alebo ochranu životného prostredia;

ii)

systém je otvorený pre všetkých výrobcov;

iii)

systém zahŕňa záväzné špecifikácie výrobkov a dodržiavanie týchto špecifikácií overujú verejné orgány alebo nezávislý kontrolný orgán;

iv)

systém je transparentný a zaručuje úplnú vysledovateľnosť výrobkov;

b)

systémy dobrovoľnej certifikácie poľnohospodárskych výrobkov, ktoré členské štáty uznali ako systémy spĺňajúce usmernenia Únie s osvedčenými postupmi pre prevádzku systémov dobrovoľnej certifikácie týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov a potravín uvedených v oznámení Komisie zo 16. decembra 2010 s názvom „Usmernenia EÚ s osvedčenými postupmi v oblasti dobrovoľných systémov certifikácie poľnohospodárskych výrobkov a potravín“ (15).

HLAVA V

PRAVIDLÁ TÝKAJÚCE SA POMERU OBSIAHNUTÉHO V NORME GAEC 1

Článok 48

Pravidlá týkajúce sa pomeru obsiahnutého v norme GAEC 1

1.   V prípade udržiavania trvalého trávneho porastu v súvislosti s normou GAEC 1, ako sa uvádza v prílohe III k nariadeniu (EÚ) 2021/2115, členské štáty zabezpečia, že podiel trvalého trávneho porastu vo vzťahu k poľnohospodárskej ploche sa nezníži viac než o 5 % v porovnaní s referenčným podielom, ktorý každý členský štát stanoví vo svojom strategickom pláne SPP vydelením plochy oblastí s trvalým trávnym porastom celkovou poľnohospodárskou plochou.

Na účely určenia referenčného podielu uvedeného v prvom pododseku:

a)

„plochy s trvalým trávnym porastom“ sú trvalý trávny porast, ktorý v roku 2018 v súlade s článkom 72 ods. 1 prvým pododsekom písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 (16) nahlásili poľnohospodári, ktorí dostávajú priame platby, a ktorý je určený podľa článku 2 ods. 1 druhého pododseku bodu 23 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 640/2014 (17), v prípade potreby upravený členskými štátmi s cieľom zohľadniť vplyv možnej zmeny, najmä v rámci vymedzenia pojmu trvalý trávny porast, ktoré majú stanoviť členské štáty v súlade s článkom 4 ods. 3 písm. c) nariadenia (EÚ) 2021/2115;

b)

„celková poľnohospodárska plocha“ je poľnohospodárska plocha, ktorú v roku 2018 v súlade s článkom 72 ods. 1 prvým pododsekom písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 nahlásili poľnohospodári, ktorí dostávajú priame platby, a ktorá je určená podľa článku 2 ods. 1 druhého pododseku bodu 23 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014, v prípade potreby upravená členskými štátmi, najmä s cieľom zohľadniť vplyv možnej zmeny vymedzenia pojmu poľnohospodárske plochy, ktoré majú stanoviť členské štáty v súlade s článkom 4 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2021/2115.

2.   Pomer trvalého trávneho porastu sa stanovuje každý rok na základe plôch nahlásených za príslušný rok prijímateľmi, ktorí dostávajú priame platby podľa hlavy III kapitoly II nariadenia (EÚ) 2021/2115 alebo ročné platby podľa článkov 70, 71 a 72 uvedeného nariadenia v súlade s článkom 67 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 (18).

Členské štáty môžu stanoviť pomer trvalého trávneho porastu a referenčný podiel na vnútroštátnej, regionálnej, a subregionálnej úrovni, na úrovni skupiny podnikov alebo na úrovni podnikov.

3.   Pokiaľ sa zistí, že podiel uvedený v odseku 2 sa znížil viac ako o 5 % na úrovni, na ktorej sa vykonáva norma GAEC 1, dotknutý členský štát uloží na úrovni podnikov povinnosť opäť premeniť pôdu na trvalé trávne porasty alebo vyčleniť plochu trvalých trávnych porastov pre niektorých alebo všetkých poľnohospodárov, ktorí majú k dispozícii pôdu, ktorá bola počas minulého obdobia premenená z pôdy s trvalým trávnym porastom na pôdu využívanú na iné účely.

Ak sa však plocha s trvalým trávnym porastom v danom roku vyjadrená v absolútnych hodnotách zachová v rámci hodnoty 0,5 % plôch s trvalým trávnym porastom stanovenej v súlade s odsekom 1 druhým pododsekom písm. a), povinnosť stanovená v odseku 1 prvom pododseku sa považuje za splnenú.

4.   Odsek 3 prvý pododsek sa neuplatňuje, ak je zníženie pod prahovú hodnotu 5 % výsledkom prijatých záväzkov alebo povinností, ako sa uvádza v článku 4 ods. 4 písm. b) a c) nariadenia (EÚ) 2021/2115, v dôsledku ktorých sa už v predmetných oblastiach nevykonáva poľnohospodárska činnosť a ktoré nezahŕňajú sadenie vianočných stromčekov alebo pestovanie plodín či stromov na výrobu energie.

5.   Na účely výpočtu pomeru uvedeného v odseku 2 sa plochy opätovne premenené na trvalý trávny porast, vyčlenené ako trvalý trávny porast v súlade s odsekom 3 alebo vyčlenené členskými štátmi ako trvalý trávny porast v rámci vykonávania normy GAEC 1 považujú za trvalý trávny porast od prvého dňa opätovnej premeny alebo vyčlenenia. Tieto plochy sa musia používať na pestovanie tráv alebo iných rastlinných krmív v súlade s vymedzením pojmu stanoveným v článku 4 ods. 3 písm. c) nariadenia (EÚ) 2021/2115 najmenej počas piatich po sebe nasledujúcich rokov po dátume ich opätovnej premeny alebo vyčlenenia, alebo v prípade plôch, ktoré sa už používajú na pestovanie tráv alebo iných rastlinných krmív, počas zostávajúceho počtu rokov potrebného na dosiahnutie piatich po sebe nasledujúcich rokov.

HLAVA VI

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 49

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. decembra 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 435, 6.12.2021, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671).

(3)  https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/single-convention.html.

(4)  Smernica Rady 2002/53/ES z 13. júna 2002 o spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov (Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 1).

(5)  Smernica Rady 2002/57/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych rastlín (Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 74).

(6)  Smernica Komisie 2008/62/ES z 20. júna 2008, ktorou sa stanovujú určité výnimky pre zápis poľnohospodárskych druhov a odrôd, ktoré sú prirodzene prispôsobené miestnym a regionálnym podmienkam a ktorým hrozí genetická erózia, a pre uvedenie osiva a sadiva zemiakov týchto druhov a odrôd na trh (Ú. v. EÚ L 162, 21.6.2008, s. 13).

(7)  Odporúčanie Komisie zo 6. mája 2003 o vymedzení mikropodnikov, malých a stredných podnikov (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).

(8)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/741 z 25. mája 2020 o minimálnych požiadavkách na opätovné využívanie vody (Ú. v. EÚ L 177, 5.6.2020, s. 32).

(10)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 821/2014 z 28. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá pre prevod a správu programových príspevkov, podávanie správ o finančných nástrojoch, technické vlastnosti informačných a komunikačných opatrení týkajúcich sa operácií a systém na zaznamenávanie a uchovávanie údajov (Ú. v. EÚ L 223, 29.7.2014, s. 7).

(11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (Ú. v. EÚ L 317, 23.11.2016, s. 4).

(12)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1).

(13)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 z 9. marca 2016 o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“) (Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2016, s. 1).

(14)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1012 z 8. júna 2016 o zootechnických a genealogických podmienkach na plemenitbu čistokrvných plemenných zvierat, hybridných plemenných ošípaných a ich zárodočných produktov a na obchodovanie s nimi a ich vstup do Únie a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 652/2014, smernice Rady 89/608/EHS a 90/425/EHS a zrušujú určité akty v oblasti plemenitby zvierat („nariadenie o plemenitbe zvierat“) (Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2016, s. 66).

(15)  Ú. v. EÚ C 341, 16.12.2010, s. 5.

(16)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549).

(17)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 640/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na integrovaný administratívny a kontrolný systém, podmienky zamietnutia alebo odňatia platieb a administratívne sankcie uplatniteľné na priame platby, podporné nariadenia na rozvoj vidieka a krížové plnenie (Ú. v. EÚ L 181, 20.6.2014, s. 48).

(18)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 z 2. decembra 2021 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1306/2013 (Ú. v. EÚ L 435, 6.12.2021, s. 187).


PRÍLOHA I

Metóda Únie na overenie odrôd konopy a na stanovenie obsahu delta-9-tetrahydrokanabinolu v odrodách konopy uvedená v článku 3

1.   Rozsah pôsobnosti

Metódou uvedenou v tejto prílohe sa stanovuje obsah delta-9-tetrahydrokanabinolu (ďalej len „THC“) v odrodách konopy siatej (Cannabis sativa L.). Podľa potreby sa pri tejto metóde uplatňujú postupy A alebo B, ktoré sú opísané v tejto prílohe.

Táto metóda je založená na kvantitatívnom stanovení THC plynovou chromatografiou po extrakcii vhodným rozpúšťadlom.

1.1.   Postup A

Postup A sa používa na kontroly produkcie konopy, keď sa kontrolná vzorka na kontroly na mieste vykonávané každoročne týka najmenej 30 % plôch deklarovaných ako plochy na pestovanie konopy v súlade s článkom 4 ods. 4 druhým pododsekom nariadenia (EÚ) 2021/2115.

1.2.   Postup B

Postup B sa používa, keď členský štát zavedie systém predbežného schvaľovania pestovania konopy a minimálna miera kontrol na mieste sa týka najmenej 20 % plôch deklarovaných ako plochy na pestovanie konopy v súlade s článkom 4 ods. 4 druhým pododsekom nariadenia (EÚ) 2021/2115.

2.   Odber vzoriek

2.1.   Podmienky odberu vzoriek

Vzorky sa odoberajú v priebehu dňa podľa systematického vzoru, pričom sa vylúčia okraje porastu, aby sa zabezpečila reprezentatívnosť vzorky pre dané pole.

2.1.1.   Postup A

V poraste na koreni danej odrody konopy sa odoberie 30 cm časť aspoň s jedným samičím súkvetím na každej vybratej rastline. Odber vzoriek sa vykoná počas obdobia trvajúceho od 20 dní po začatí kvitnutia do 10 dní po skončení kvitnutia.

Členské štáty môžu schváliť odber vzoriek v období od začatia kvitnutia do 20 dní po začatí kvitnutia za predpokladu, že v prípade každej pestovanej odrody sa odoberú iné reprezentatívne vzorky v súlade s prvým odsekom počas obdobia od 20 dní po začatí kvitnutia do 10 dní po ukončení kvitnutia.

Ak sa konopa pestuje ako medziplodina a nemá samičie súkvetia, odoberie sa vrchných 30 cm stonky rastliny. V takom prípade sa odber vzoriek vykoná až pred koncom vegetačného obdobia, keď sa už na listoch začnú ukazovať prvé známky žltnutia, ale najneskôr po začiatku obdobia predpovede mrazov.

2.1.2.   Postup B

V poraste na koreni danej odrody konopy sa odoberie vrchná tretina každej vybratej rastliny. Odber vzoriek sa vykoná počas 10 dní po skončení kvitnutia alebo, v prípade konopy pestovanej ako medziplodina, ktorá nemá samičie súkvetia, až pred koncom vegetačného obdobia, keď sa už na listoch začnú ukazovať prvé známky žltnutia, ale najneskôr po začiatku obdobia predpovede mrazov. V prípade dvojdomých odrôd sa odoberú len samičie rastliny.

2.2.   Veľkosť vzorky

Postup A: Vzorka pozostáva z častí 50 rastlín na pole.

Postup B: Vzorka pozostáva z častí 200 rastlín na pole.

Každá vzorka sa umiestni do textilného alebo papierového vrecka bez polámania a odošle sa do laboratória na analýzu.

Členské štáty môžu stanoviť odber druhej vzorky na prípadnú kontraanalýzu, pričom sa táto vzorka uloží u pestovateľa alebo orgánom zodpovedným za analýzu.

2.3.   Sušenie a skladovanie vzorky

Sušenie vzoriek začne čo najskôr a v každom prípade do 48 hodín, pričom sa využije akákoľvek metóda s teplotou do 70 °C.

Vzorky sa sušia na konštantnú hmotnosť a obsah vlhkosti od 8 % do 13 %.

Po vysušení sa vzorky bez polámania uskladnia na tmavom mieste pri teplote do 25 °C.

3.   Stanovenie obsahu THC

3.1.   Príprava skúšobnej vzorky

Stonky a semená väčšie ako 2 mm sa odstránia zo sušených vzoriek.

Sušené vzorky sa zomelú na polojemný prášok (ktorý prepadne cez sito s veľkosťou ôk 1 mm).

Prášok sa môže uskladňovať počas 10 týždňov pri teplote do 25 °C na tmavom a suchom mieste.

3.2.   Činidlá a extrakčný roztok

Činidlá

Δ9-tetrahydrokanabinol, s čistotou na chromatografické účely,

skvalén, s čistotou na chromatografické účely, ako vnútorný štandard.

Extrakčný roztok

35 mg skvalénu na 100 ml hexánu.

3.3.   Extrakcia THC

100 mg zomletej skúšobnej vzorky sa odváži, vloží do skúmavky centrifúgy s 5 ml extrakčného roztoku, ktorý obsahuje vnútorný štandard.

Vzorka sa umiestni do ultrazvukového kúpeľa na 20 minút. Potom sa odstredí počas piatich minút rýchlosťou 3 000 otáčok za minútu a následne sa zo sedimentu zleje roztok s THC. Tento roztok sa vstrekne do chromatografu a vykoná sa kvantitatívna analýza.

3.4.   Plynová chromatografia

a)

Prístroj

plynový chromatograf s plameňovým ionizačným detektorom a deleným alebo nedeleným injektorom,

valec umožňujúci dobré oddeľovanie kanabinoidov, napríklad sklenená kapilárna kolóna 25 m dlhá s priemerom 0,22 mm impregnovaná s 5 % nepolárnym fenyl-metyl siloxanom.

b)

Rozsah kalibrácie

Najmenej tri body pri postupe A a päť bodov pri postupe B vrátane bodov pri koncentrácii 0,04 a 0,50 mg/ml THC v extrakčnom roztoku.

c)

Pokusné podmienky

Tieto podmienky sa uvádzajú ako príklad pre valec uvedený v písmene a):

teplota pece 260 °C,

teplota vstrekovača 300 °C,

teplota detektora 300 °C.

d)

Vstreknutý objem: 1 μl.

4.   Výsledky

Výsledky sa vyjadria na dve desatinné miesta v gramoch THC na 100 gramov analyzovanej vzorky vysušenej na konštantnú hmotnosť. Použije sa tolerancia 0,03 g na 100 g.

Postup A: Jedno stanovenie na testovanú vzorku.

Pokiaľ je však získaný výsledok nad limitom stanoveným v článku 4 ods. 4 druhom pododseku nariadenia (EÚ) 2021/2115, vykoná sa druhé stanovenie analyzovanej vzorky a priemerná hodnota dvoch stanovení sa bude považovať za výsledok.

Postup B: Výsledok musí zodpovedať priemernej hodnote dvoch stanovení na skúšobnú vzorku.


PRÍLOHA II

Zoznam druhov výdavkov, ktoré nie sú oprávnené, uvedených v článku 22 ods. 2

ČASŤ I

V sektore ovocia a zeleniny, sektore včelárstva, sektore chmeľu, sektore olivového oleja a stolových olív a v ďalších sektoroch uvedených v článku 42 písm. f) nariadenia (EÚ) 2021/2115

1.

Všeobecné výrobné náklady, a najmä náklady na mycélium (aj s osvedčením), semená a netrvalé rastliny; prípravky na ochranu rastlín (vrátane materiálov integrovanej ochrany); hnojivá a ostatné vstupy; náklady na zber alebo prepravu (internú alebo externú); náklady na skladovanie; náklady na balenie (vrátane používania obalov a nakladania s obalmi), aj ako súčasť nových procesov; prevádzkové náklady (najmä na elektrickú energiu, palivo a údržbu).

2.

Náhrada úverov prijatých na intervenciu.

3.

Nákup nezastavanej pôdy v hodnote viac ako 10 % všetkých oprávnených výdavkov na príslušnú operáciu.

4.

Investície do dopravných prostriedkov, ktoré má prijímateľ použiť v sektore včelárstva alebo organizácia výrobcov na uvádzanie na trh alebo distribúciu.

5.

Prevádzkové náklady na prenajatý tovar.

6.

Výdavky spojené s lízingovými zmluvami (dane, úroky, poistné náklady atď.) a prevádzkové náklady.

7.

Subdodávateľské alebo outsourcingové zmluvy týkajúce sa operácií alebo výdavkov uvedených v tomto zozname ako neoprávnené na podporu.

8.

Akékoľvek vnútroštátne alebo regionálne daňové poplatky.

9.

Úroky z dlhov, okrem prípadu, keď sa príspevok poskytuje v inej forme ako nenávratná priama pomoc.

10.

Investície do akcií alebo kapitálu spoločností, ak tieto investície predstavujú finančné investície.

11.

Náklady vzniknuté iným stranám ako prijímateľovi, organizácii výrobcov alebo jej členom, združeniam organizácií výrobcov alebo ich členom-výrobcom, dcérskym spoločnostiam alebo subjektu v reťazci dcérskych spoločností v zmysle článku 31 ods. 7, alebo so súhlasom členského štátu vzniknuté družstvu, ktoré je členom organizácie výrobcov.

12.

Intervencie, ktoré sa nevykonávajú v podnikoch a/alebo v priestoroch organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov alebo ich členov-výrobcov alebo dcérskej spoločnosti alebo subjektu v reťazci dcérskych spoločností v zmysle článku 31 ods. 7, alebo so súhlasom členského štátu v priestoroch družstva, ktoré je členom organizácie výrobcov.

13.

Intervencie, na ktoré prijímateľ, organizácia výrobcov zadali zákazku subdodávateľom mimo Únie alebo ktoré tento prijímateľ alebo organizácia vykonávajú mimo Únie, okrem prípadov druhu intervencie propagácia, komunikácia a marketing uvedeného v článku 47 ods. 1 písm. f) nariadenia (EÚ) 2021/2115.

ČASŤ II

V sektore vinohradníctva a vinárstva

1.

Každodenné riadenie vinohradu.

2.

Ochrana proti škodám spôsobeným zverou, vtáctvom alebo krupobitím.

3.

Vytváranie vetrolamov a výstavba múrov na ochranu proti vetru.

4.

Príjazdové cesty a výťahy.

5.

Nákup traktorov alebo iných druhov dopravných prostriedkov.

6.

Vyklčovanie infikovaných vinohradov a strata príjmov po povinnom vyklčovaní, ktoré prebehlo zo zdravotných alebo fytosanitárnych dôvodov.

PRÍLOHA III

Zoznam oprávnených druhov výdavkov uvedených v článku 22 ods. 3

1.

Osobitné náklady na:

opatrenia zamerané na zlepšenie kvality,

biologické prostriedky na ochranu rastlín (ako sú feromóny a predátori) bez ohľadu na to, či sa používajú v ekologickej, integrovanej alebo klasickej produkcii,

agroenvironmentálno-klimatické intervencie uvedené v článku 12,

ekologickú, integrovanú alebo experimentálnu produkciu vrátane osobitných nákladov na ekologické semená a sadenice,

monitorovanie dodržiavania noriem podľa hlavy II vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, dodržiavania pravidiel zdravia rastlín a maximálnych úrovní rezíduí.

Osobitné náklady sú dodatočné náklady vypočítané ako rozdiel medzi bežnými výrobnými nákladmi a skutočne vynaloženými nákladmi a stratou príjmu vyplývajúcou z akcie bez dodatočných príjmov a úspory nákladov.

2.

Veterinárne lieky na boj proti škodcom a chorobám včelstiev.

3.

Náklady spojené s opatreniami na obnovenie stavu včelstiev a so šľachtením včiel.

4.

Nákup strojov a zariadení na zvýšenie produkcie a zberu medu.

5.

Administratívne náklady a náklady na zamestnancov súvisiace s vykonávaním operačných programov alebo s príslušnými intervenciami vrátane správ, štúdií, nákladov na vedenie a správu účtov, záväzných poplatkov spojených so mzdami a s platmi, ak ich znáša priamo prijímateľ, dcérske spoločnosti alebo subjekt v reťazci dcérskych spoločností v zmysle článku 31 ods. 7 alebo ak ich so súhlasom členského štátu znáša družstvo, ktoré je členom organizácie výrobcov.

6.

Nákup nezastavanej pôdy, ak je nákup potrebný na realizáciu investície, ktorá je súčasťou operačného programu, pod podmienkou, že tieto náklady nepresahujú 10 % všetkých oprávnených výdavkov na príslušnú operáciu. Vo výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch možno stanoviť vyšší percentuálny podiel pre operácie týkajúce sa ochrany životného prostredia.

7.

Nákup alebo lízing hmotných aktív vrátane už použitých hmotných aktív pod podmienkou, že tento nákup sa neuskutočnil s podporou Únie alebo vnútroštátnou podporou počas obdobia piatich rokov predchádzajúcich nákupu alebo lízingu v rámci limitu čistej trhovej hodnoty hmotného majetku.

8.

Nájom hmotných aktív, ak je ekonomicky oprávnený ako alternatíva k nákupu, so súhlasom členského štátu.

9.

V prípade sektorov uvedených v článku 42 písm. a), d), e) a f) nariadenia (EÚ) 2021/2115 investície do dopravných prostriedkov, ak organizácia výrobcov náležite preukáže dotknutému členskému štátu, že dopravný prostriedok sa používa len na internú prepravu v priestoroch organizácie výrobcov, a investície do dodatočných zariadení nákladných vozidiel pre chladiarenskú prepravu alebo prepravu s kontrolovanou atmosférou.

10.

Investície do akcií alebo kapitálu spoločností, ktoré priamo prispievajú k dosiahnutiu cieľov operačného programu.


PRÍLOHA IV

Veta na obaloch produktov uvedená v článku 25 ods. 3 písm. a)

Продукт, предназначен за безвъзмездно разпределяне (Делегиран регламент (ЕС) 2022/126)

Producto destinado a su distribución gratuita [Reglamento Delegado (UE) 2022/126]

Produkt určený k bezplatné distribuci (nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/126)

Produkt til gratis uddeling (delegeret forordning (EU) 2022/126)

Zur kostenlosen Verteilung bestimmtes Erzeugnis (delegierte Verordnung (EU) 2022/126)

Tasuta jagamiseks mõeldud tooted [delegeeritud määrus (EL) 2022/126]

Προϊόν προοριζόμενο για δωρεάν διανομή [κατ’εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/126]

Product for free distribution (Delegated Regulation (EU) 2022/126)

Produit destiné à la distribution gratuite [règlement délégué (UE) 22022/126]

Proizvod za besplatnu distribuciju (Delegirana uredba (EU) 2022/126)

Prodotto destinato alla distribuzione gratuita [regolamento delegato (UE) 2022/126]

Produkts paredzēts bezmaksas izplatīšanai [Deleģētā regula (ES) 2022/126]

Nemokamai platinamas produktas (Deleguotasis reglamentas (ES) 2022/126)

Ingyenes szétosztásra szánt termék ((EU) 2022/126 felhatalmazáson alapuló rendelet)

Prodott għad-distribuzzjoni bla ħlas (Ir-Regolament Delegat (UE) 2022/126)

Voor gratis uitreiking bestemd product (Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/126)

Produkt przeznaczony do bezpłatnej dystrybucji [Rozporządzenie delegowane (UE) 2022/126]

Produto destinado a distribuição gratuita [Regulamento Delegado (UE) 2022/126]

Produs destinat distribuirii gratuite [Regulamentul delegat (UE) 2022/126]

Výrobok určený na bezplatnú distribúciu [delegované nariadenie (EÚ) 2022/126]

Proizvod, namenjen za prosto razdelitev (Delegirana uredba (EU) 2022/126)

Ilmaisjakeluun tarkoitettu tuote (delegoitu asetus (EU) 2022/126)

Produkt för gratisutdelning (delegerad förordning (EU) 2022/126)

Táirge lena dháileadh saor in aisce (Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/126)


PRÍLOHA V

Maximálna výška podpory na stiahnutia z trhu podľa článku 26 ods. 1 a 4 prvého pododseku

Produkty

Maximálna podpora (EUR/100 kg)

Bezplatná distribúcia

Iné účely použitia

Karfiol

21,05

15,79

Rajčiaky (stiahnuté v období od 1. júna do 31. októbra)

7,25

7,25

Rajčiaky (stiahnuté v období od 1. novembra do 31. mája)

33,96

25,48

Jablká

24,16

18,11

Hrozno

53,52

40,14

Marhule

64,18

48,14

Nektárinky

37,82

28,37

Broskyne

37,32

27,99

Hrušky

33,96

25,47

Baklažány

31,2

23,41

Melóny

48,1

36,07

Dyne červené

9,76

7,31

Pomaranče

21,00

21,00

Mandarínky

25,82

19,50

Klementínky

32,38

24,28

Satsumy

25,56

19,50

Citróny

29,98

22,48


PRÍLOHA VI

Minimálne požiadavky na stiahnutie výrobkov z trhu uvedené v článku 29 ods. 2

1.   

Produkty sú:

celé, pokiaľ ide o čerstvé surové produkty,

zdravé; vylúčené sú produkty napadnuté hnilobou alebo inak poškodené tak, že nie sú vhodné na spotrebu,

čisté, prakticky bez viditeľných cudzích látok,

prakticky bez škodcov a prípadne bez poškodenia spôsobeného škodcami,

bez nadmernej vlhkosti,

bez cudzej chuti alebo zápachu.

2.   

Výrobky musia byť vhodné na predaj a spotrebu, dostatočne vyvinuté a prípadne zrelé v závislosti od ich normálnych vlastností.

3.   

Musia byť charakteristické pre odrodu a obchodný typ či prípadne kvalitu.


PRÍLOHA VII

Náklady na kondicionovanie uvedené v článku 33

Produkt

Náklady na triedenie a balenie (EUR/t)

Jablká

187,70

Hrušky

159,60

Pomaranče

240,80

Klementínky

296,60

Broskyne

175,10

Nektárinky

205,80

Dyne červené

167,00

Karfiol

169,10

Ostatné produkty

201,10