Naspäť na výsledky hľadania

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2117 z 2. decembra 2021, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, nariadenie (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny, nariadenie (EÚ) č. 251/2014 o vymedzení, opise, obchodnej úprave, označovaní a ochrane zemepisných označení aromatizovaných vínnych výrobkov a nariadenie (EÚ) č. 228/2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie


Celex: 32021R2117
Zoznam autorov:
  • Európsky parlament
  • Rada Európskej únie
Typ: Nariadenie
Zoznam EuroVoc termínov:
Dátum schválenia: 02.12.2021
Dátum účinnosti od: 01.01.2021
Dátum účinnosti do: 31.12.9999
Dátum uverejnenia: 06.12.2021
Dátum uzávierky: 15.10.2023
Právny základ: http://publications.europa.eu/resource/cellar/35fe09da-b713-45db-bcf4-5913d8de37c8 http://publications.europa.eu/resource/cellar/ed275ee7-e92a-42c9-8f83-69d686d1461b http://publications.europa.eu/resource/cellar/6e4be70e-772a-4cb0-9637-f7d90313c64c http://publications.europa.eu/resource/cellar/d3888e0c-402f-4c03-9a52-950ed36e0aae
Odkazy NIP:
Zmluva: Zmluva o fungovaní Európskej únie (konsolidované znenie 2012)
Prílohy:6.12.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 435/262


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2021/2117

z 2. decembra 2021,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, nariadenie (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny, nariadenie (EÚ) č. 251/2014 o vymedzení, opise, obchodnej úprave, označovaní a ochrane zemepisných označení aromatizovaných vínnych výrobkov a nariadenie (EÚ) č. 228/2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2, článok 114, článok 118 prvý odsek a článok 349,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (2),

so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov (3),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (4),

keďže:

(1)

V oznámení Komisie z 29. novembra 2017 s názvom „Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva“ sa stanovujú výzvy, ciele a orientačné vyhliadky budúcej spoločnej poľnohospodárskej politiky (ďalej len „SPP“) po roku 2020. Medzi uvedené ciele patrí prehĺbenie zameranosti SPP na výsledky, podpora modernizácie a udržateľnosti poľnohospodárskych, lesníckych a vidieckych oblastí, vrátane hospodárskej, sociálnej, environmentálnej a klimatickej udržateľnosti, a pomoc pri znížení administratívnej záťaže súvisiacej s právnymi predpismi Únie na strane prijímateľov.

(2)

Vzhľadom na to, že SPP musí zintenzívniť svoje reakcie na výzvy a príležitosti, ktoré vznikajú na medzinárodnej úrovni, na úrovni Únie, na vnútroštátnej, regionálnej i miestnej úrovni, ako aj úrovni poľnohospodárskych podnikov, je potrebné zefektívniť riadenie SPP a zlepšiť plnenie cieľov Únie a výrazne znížiť administratívnu záťaž. SPP by mala byť založená na výkonnosti. Únia by preto mala stanoviť kľúčové politické parametre, ako sú ciele SPP a jej základné požiadavky, zatiaľ čo členské štáty by mali niesť väčšiu zodpovednosť za to, ako plnia stanovené ciele a dosahujú cieľové hodnoty. Posilnená subsidiarita umožní lepšie zohľadňovať miestne podmienky a potreby a osobitnú povahu poľnohospodárskej činnosti, ktorá vyplýva zo sociálnej štruktúry poľnohospodárstva a zo štrukturálnych a prírodných rozdielov medzi rôznymi poľnohospodárskymi regiónmi, vďaka čomu sa podpora upraví „na mieru“ tak, aby sa dosiahol maximálny prínos k dosiahnutiu cieľov Únie.

(3)

Na toto nariadenie sa vzťahujú horizontálne rozpočtové pravidlá prijaté Európskym parlamentom a Radou na základe článku 322 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“). Uvedené pravidlá sú stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 (5) (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“) a určujú najmä postup zostavovania a plnenia rozpočtu prostredníctvom grantov, verejného obstarávania, cien, nepriameho plnenia a zabezpečujú kontroly zodpovednosti účastníkov finančných operácií. Pravidlá prijaté na základe článku 322 ZFEÚ zahŕňajú aj všeobecný režim podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie.

(4)

V záujme jednotnosti SPP by všetky intervencie budúcej SPP mali byť súčasťou strategického plánu, ktorý by zahŕňal typy intervencií v určitých sektoroch, ktoré boli stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 (6).

(5)

V prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 sa vymedzujú určité pojmy týkajúce sa sektorov, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti uvedeného nariadenia. Vymedzenia pojmov týkajúce sa sektora cukru stanovené v časti II oddiele B uvedenej prílohy by sa mali vypustiť, pretože už nie sú uplatniteľné. S cieľom aktualizovať vymedzenie pojmov týkajúce sa ostatných sektorov uvedené v danej prílohe na základe nových vedeckých poznatkov alebo vývoja na trhu by sa na mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o zmenu uvedených vymedzení pojmov, ale nie právomoc pridávať nové vymedzenia pojmov. Preto by sa malo vypustiť individuálne splnomocnenie delegované na Komisiu, ktoré sa uvádza v časti II oddiele A bode 4 uvedenej prílohy a týka sa zmeny vymedzenia pojmu inulínový sirup. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (7). Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov, a experti Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(6)

Časť I nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 by sa mala zjednodušiť. Mali by sa vypustiť nadbytočné a zastarané vymedzenia pojmov a ustanovenia, ktorými sa Komisia splnomocňuje prijímať vykonávacie akty.

(7)

Na základe získaných skúseností by sa mali predĺžiť určité obdobia verejnej intervencie. Ak sa verejná intervencia otvára automaticky, obdobie verejnej intervencie by sa malo predĺžiť o jeden mesiac. Ak otvorenie verejnej intervencie závisí od vývoja na trhu, obdobie verejnej intervencie by malo trvať celý rok.

(8)

Na účely zvýšenej transparentnosti a v kontexte medzinárodných záväzkov Únie je vhodné stanoviť uverejňovanie informácií o príslušných objemoch a nákupných a predajných cenách výrobkov nakúpených v rámci verejnej intervencie.

(9)

Ukázalo sa, že poskytovanie pomoci na súkromné skladovanie olivového oleja je účinným nástrojom na stabilizáciu trhu. Na základe získaných skúseností a s cieľom zabezpečiť primeranú životnú úroveň a stabilizovať trh v sektore olivového oleja a stolových olív, je vhodné rozšíriť zoznam výrobkov oprávnených na pomoc na súkromné skladovanie aj na stolové olivy.

(10)

V nadväznosti na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie by sa mali aktualizovať stropy pomoci Únie na dodávanie ovocia a zeleniny a mlieka a mliečnych výrobkov do vzdelávacích zariadení stanovené v článku 23a nariadenia (EÚ) č. 1308/2013. Z dôvodov právnej istoty je vhodné stanoviť uplatňovanie znížených stropov so spätnou účinnosťou, a to od 1. januára 2021.

(11)

Ustanovenia týkajúce sa režimov pomoci stanovené v časti II hlave I kapitole II oddieloch 2 až 6 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 by sa mali vypustiť, keďže všetky typy intervencií v dotknutých sektoroch sú stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115 (8).

(12)

Politika Únie v oblasti vinohradníctva a vinárstva s existujúcim režimom povolení, ktorý umožnil kontrolovaný nárast výsadby viniča od roku 2016, prispela k zvýšeniu konkurencieschopnosti sektora vinohradníctva a vinárstva Únie a k podpore vysokokvalitnej výroby. Hoci sa v sektore vinohradníctva a vinárstva dosiahla rovnováha medzi ponukou na strane výroby, kvalitou, dopytom spotrebiteľov a vývozom na svetovom trhu, táto rovnováha zatiaľ nie je dostatočne dlhotrvajúca ani stabilná, a to najmä vtedy, keď oblasť vinohradníctva a vinárstva čelí vážnym narušeniam trhu. Okrem toho existuje tendencia trvalého poklesu spotreby vína v Únii v dôsledku zmien v návykoch a životnom štýle spotrebiteľov. V dôsledku toho by liberalizácia novej výsadby viniča mohla z dlhodobého hľadiska ohroziť rovnováhu, ktorá sa doteraz dosiahla medzi dodávateľskou kapacitou sektora, primeranou životnou úrovňou výrobcov a primeranými cenami pre spotrebiteľov. To by mohlo ohroziť pozitívny vývoj dosiahnutý prostredníctvom právnych predpisov a politík Únie za posledné desaťročia.

(13)

Existujúci režim povolení na výsadbu viniča sa takisto považuje za nevyhnutný na zabezpečenie rozmanitosti viniča a na reagovanie na osobitosti oblasti vinohradníctva a vinárstva Únie. Sektor vinohradníctva a vinárstva Únie má osobitné charakteristiky vrátane dlhého cyklu vinohradov, v ktorých sa výroba uskutočňuje až niekoľko rokov po výsadbe, ale potom pokračuje viacero desaťročí, a potenciálu značných výkyvov vo výrobe medzi jednotlivými úrodami. Na rozdiel od mnohých tretích krajín vyrábajúcich víno sa sektor vinohradníctva a vinárstva Únie vyznačuje aj veľmi vysokým počtom malých rodinných poľnohospodárskych podnikov, čo vedie k rozmanitej škále vín. Na to, aby mohli hospodárske subjekty v tomto sektore a výrobcovia zaručiť hospodársku životaschopnosť svojich projektov a zlepšiť konkurencieschopnosť sektora vinohradníctva a vinárstva Únie na svetovom trhu, potrebujú preto dlhodobú predvídateľnosť vzhľadom na významné investície, ktoré výsadba vinohradu vyžaduje.

(14)

Na zabezpečenie doteraz dosiahnutých výsledkov v sektore vinohradníctva a vinárstva Únie a dosiahnutie dlhodobej kvantitatívnej a kvalitatívnej rovnováhy v tomto sektore prostredníctvom pokračujúceho kontrolovaného nárastu výsadby viniča po roku 2030 by sa mal režim povolení na výsadbu viniča predĺžiť do roku 2045, t. j. na rovnaké obdobie ako bolo stanovené v roku 2016, pričom by sa však mali vykonať dve preskúmania v polovici trvania v rokoch 2028 a 2040 s cieľom zhodnotiť režim a v prípade potreby predložiť návrhy založené na výsledkoch týchto hodnotení v polovici trvania v záujme zlepšenia konkurencieschopnosti sektora vinohradníctva a vinárstva.

(15)

Ak by sa výrobcom umožnilo oddialiť opätovnú výsadbu vinohradov, mohlo by to mať pozitívny vplyv na životné prostredie vďaka zlepšeniu hygienických podmienok pôdy s menším množstvom chemických vstupov. S cieľom prispieť k lepšiemu obhospodarovaniu pôdy vo vinohradníctve je preto vhodné umožniť predĺženie platnosti povolení na opätovnú výsadbu z troch na šesť rokov v prípade, že sa opätovná výsadba uskutočňuje na tom istom pozemku.

(16)

Z dôvodu krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 v sektore vinohradníctva a vinárstva Únie sa v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2220 (9) stanovilo predĺženie platnosti povolení na novú výsadbu alebo opätovnú výsadbu, ktorých platnosť uplynula v roku 2020, do 31. decembra 2021. Vzhľadom na dlhotrvajúce následky krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 nemajú výrobcovia, ktorí majú povolenia na novú výsadbu alebo na opätovnú výsadbu, ktorých platnosť uplynula v roku 2020 alebo 2021, naďalej do značnej miery možnosť využiť tieto povolenia v poslednom roku ich platnosti. S cieľom predísť strate týchto povolení a znížiť riziko zhoršenia podmienok, za ktorých by sa musela vykonávať výsadba, je vhodné umožniť ďalšie predĺženie platnosti povolení na novú výsadbu alebo na opätovnú výsadbu, ktorých platnosť uplynula v roku 2020, a predĺženie platnosti tých povolení, ktorých platnosť uplynie v roku 2021. Platnosť všetkých povolení na novú výsadbu alebo na opätovnú výsadbu, ktorá uplynula v roku 2020 alebo 2021, by sa preto mala predĺžiť do 31. decembra 2022.

(17)

Okrem toho, berúc do úvahy zmeny trhových vyhliadok, by držitelia povolení na výsadbu, ktorých platnosť uplynula v roku 2020 alebo 2021, mali mať možnosť nevyužiť svoje povolenia bez toho, aby podliehali administratívnym sankciám. Aby sa predišlo akejkoľvek diskriminácii by navyše výrobcovia, ktorí v súlade s nariadením (EÚ) 2020/2220 oznámili príslušnému orgánu do 28. februára 2021, že nemajú v úmysle využiť svoje povolenie, nevediac o možnosti predĺženia platnosti ich povolení o druhý rok, mali mať možnosť stiahnuť ich oznámenia prostredníctvom písomnej komunikácie príslušnému orgánu do 28. februára 2022 a využiť svoje povolenie do 31. decembra 2022.

(18)

Z dôvodu narušení trhu spôsobených pandémiou ochorenia COVID-19 a z nej vyplývajúcej hospodárskej neistoty, pokiaľ ide o využívanie týchto povolení, by sa mali ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 o povoleniach na novú výsadbu alebo na opätovnú výsadbu, ktorých platnosť uplynula v roku 2020 alebo 2021, uplatňovať so spätnou účinnosťou od 1. januára 2021.

(19)

Vzhľadom na zníženie rozlohy plochy skutočne vysadenej viničom vo viacerých členských štátoch v rokoch 2014 až 2017 a vzhľadom na možnú stratu v produkcii, ktorá z toho vyplýva, by členské štáty pri určovaní plochy pre povolenia na novú výsadbu uvedené v článku 63 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 mali mať možnosť vybrať si medzi existujúcim základom a percentuálnym podielom celkovej plochy skutočne vysadenej viničom na ich území k 31. júlu 2015 navýšenej o plochu, na ktorú sa vzťahujú práva na výsadbu podľa nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 (10), ktoré sa od 1. januára 2016 dali v príslušnom členskom štáte zmeniť na povolenia.

(20)

Malo by sa objasniť, že členské štáty, ktoré obmedzujú vydávanie povolení na výsadbu viniča na regionálnej úrovni pre osobitné oblasti oprávnené na výrobu vín s chráneným označením pôvodu alebo pre oblasti oprávnené na výrobu vín s chráneným zemepisným označením, môžu vyžadovať, aby sa v uvedených regiónoch takéto povolenia používali.

(21)

Malo by sa objasniť, že členské štáty môžu na účely udeľovania povolení na výsadbu viniča uplatňovať na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni objektívne a nediskriminačné kritériá oprávnenosti a prioritné kritériá. Skúsenosti členských štátov okrem toho poukazujú na potrebu revidovať niektoré prioritné kritériá, aby bolo možné uprednostniť vinohrady prispievajúce k zachovaniu genetických zdrojov viniča a poľnohospodárske podniky s preukázanou vyššou nákladovou efektívnosťou, konkurencieschopnosťou alebo prítomnosťou na trhoch.

(22)

V snahe zabezpečiť, aby sa žiadna výhoda neudelila v prospech fyzickej alebo právnickej osoby, v súvislosti s ktorou sa zistilo, že podmienky požadované na získanie takýchto výhod boli vytvorené umelo, je vhodné objasniť, že členským štátom by sa malo umožniť prijať opatrenia na zabránenie obchádzania pravidiel týkajúcich sa ochranného mechanizmu pre novú výsadbu a kritérií oprávnenosti a prioritných kritérií na udeľovanie povolení na novú výsadbu.

(23)

Posledná lehota na predloženie žiadostí o zmenu práv na výsadbu na povolenia sa končí 31. decembra 2022. V niektorých prípadoch mohli mať okolnosti, ako je hospodárska kríza spôsobená pandémiou ochorenia COVID-19, za následok obmedzenie zmeny práv na výsadbu na povolenia na výsadbu. Z toho dôvodu a na to, aby sa členským štátom umožnilo zachovať výrobnú kapacitu zodpovedajúcu takýmto právam na výsadbu, je vhodné, aby od 1. januára 2023 práva na výsadbu oprávnené na zmenu na povolenia na výsadbu k 31. decembru 2022, ale ktoré ešte nezmenené na povolenia na výsadbu, zostali k dispozícii príslušným členským štátom, ktoré ich môžu udeliť najneskôr do 31. decembra 2025 ako povolenia na novú výsadbu viniča bez toho, aby tieto povolenia boli započítané na účely obmedzení stanovených v článku 63 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

(24)

V niektorých členských štátoch existujú tradičné vinohrady vysadené odrodami, ktoré nie sú povolené na účely výroby vína, ktorých výroba vrátane výroby kvasených hroznových nápojov iných ako víno nie je určená pre trh s vínom. Je vhodné objasniť, že takéto vinohrady nepodliehajú povinnosti vyklčovania a že režim povolení na výsadbu viniča stanovený v tomto nariadení sa nevzťahuje na výsadbu a opätovnú výsadbu takýchto odrôd na iné účely ako na výrobu vína.

(25)

V článku 90 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa stanovuje, že pokiaľ sa v medzinárodných dohodách uzavretých v súlade so ZFEÚ neustanovuje inak, na výrobky dovážané do Únie sa majú uplatňovať pravidlá Únie týkajúce sa označení pôvodu a zemepisných označení, označovania, vymedzení pojmov, označení a obchodných názvov pre určité výrobky v sektore vinohradníctva a vinárstva, ako aj enologických postupov povolených Úniou. V záujme konzistentnosti je preto vhodné stanoviť, že pravidlá týkajúce sa certifikátov potvrdzujúcich súlad a správ o analýze na účely dovozu týchto výrobkov by sa mali uplatňovať aj s prihliadnutím na medzinárodné dohody uzavreté v súlade so ZFEÚ.

(26)

V rámci reformy SPP by sa mali do nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 začleniť ustanovenia týkajúce sa stiahnutia výrobkov nespĺňajúcich pravidlá označovania z trhu. Vzhľadom na rastúci dopyt spotrebiteľov po tom, aby sa výrobky kontrolovali, by mali členské štáty prijať opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa výrobky, ktoré nie sú označené v súlade s uvedeným nariadením, neuviedli na trh, alebo, ak takéto výrobky už boli na trh uvedené, aby sa z trhu stiahli. Stiahnutie z trhu zahŕňa aj možnosť opraviť označenie výrobkov bez toho, aby sa z trhu odstránili definitívne.

(27)

Vzhľadom na zrušenie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 (11) nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 (12) by sa mali ustanovenia o kontrolách a sankciách súvisiacich s pravidlami uvádzania na trh, chránenými označeniami pôvodu, zemepisnými označeniami a tradičnými pojmami začleniť do nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

(28)

S cieľom umožniť výrobcom využívať odrody viniča, ktoré sú lepšie prispôsobené meniacim sa klimatickým podmienkam a ktoré majú vyššiu odolnosť proti chorobám, by sa malo sformulovať ustanovenie, na základe ktorého by sa označenie pôvodu povolilo používať pre výrobky získané z odrôd viniča patriacich k druhu Vitis vinifera a pre výrobky získané z odrôd viniča pochádzajúcich z kríženia druhu Vitis vinifera a iných druhov rodu Vitis.

(29)

Vymedzenie pojmov „označenie pôvodu“ a „zemepisné označenie“ v nariadení (EÚ) č. 1308/2013 by sa malo zosúladiť s vymedzením týchto pojmov v Dohode o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (ďalej len „Dohoda TRIPS“) schválenej rozhodnutím Rady 94/800/ES (13), a to najmä s článkom 22 ods. 1 Dohody TRIPS v tom zmysle, že zemepisným označením sa výrobok identifikuje ako výrobok s pôvodom na konkrétnom mieste, v konkrétnom regióne alebo v konkrétnej krajine. V záujme jasnosti je vhodné výslovne stanoviť, že revidované vymedzenie pojmu označenie pôvodu zahŕňa tradične používané názvy. V dôsledku toho sa zoznam požiadaviek na to, aby bol tradične používaný názov označením pôvodu v sektore vinohradníctva a vinárstva, stanovený v nariadení (EÚ) č. 1308/2013, stane zastaraným a mal by sa vypustiť. Z dôvodu konzistentnosti by sa takéto objasnenie malo zaviesť aj vo vymedzení pojmu zemepisné označenie v sektore vinohradníctva a vinárstva stanovenom v nariadení (EÚ) č. 1308/2013 a vo vymedzeniach pojmov označenie pôvodu a zemepisné označenie v potravinárskom sektore stanovených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 (14).

(30)

Zemepisné prostredie so svojimi prírodnými a ľudskými faktormi je kľúčovým prvkom vplývajúcim na kvalitu a vlastnosti vinárskych výrobkov, poľnohospodárskych výrobkov a potravín, ktoré majú chránené označenia pôvodu alebo zemepisné označenia podľa nariadení (EÚ) č. 1308/2013 a (EÚ) č. 1151/2012. Najmä v prípade čerstvých produktov, ktoré prešli minimálnym alebo neprešli žiadnym spracovaním, môžu mať rozhodujúci vplyv na ich kvalitu a vlastnosti práve prírodné faktory, zatiaľ čo vplyv ľudských faktorov na kvalitu a vlastnosti produktu môže byť menej zreteľný. Ľudské faktory, ktoré by sa mali zohľadniť pri opise spojitosti medzi kvalitou alebo vlastnosťami výrobku a konkrétnym zemepisným prostredím, ktorá sa má zahrnúť do špecifikácie výrobku s chráneným označením pôvodu podľa článku 94 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a článku 7 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, by sa preto nemali obmedzovať na špecifické metódy výroby alebo spracovania, ktoré príslušnému výrobku prepožičajú špecifickú kvalitu, ale môžu zahŕňať faktory ako sú obhospodarovanie pôdy, starostlivosť o krajinu, pestovateľská prax a akékoľvek ďalšie ľudské činnosti, ktoré prispievajú k zachovaniu hlavných prírodných faktorov, ktoré prevažne určujú charakter zemepisného prostredia a kvalitu a vlastnosti príslušného výrobku.

(31)

S cieľom zabezpečiť súdržné rozhodovanie o žiadostiach o ochranu a o námietkach predložených v rámci predbežného vnútroštátneho postupu uvedeného v článku 96 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a v článku 49 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 by Komisia mala byť včas a pravidelne informovaná o tom, že sa začínajú konania pred vnútroštátnymi súdmi alebo inými orgánmi, ktoré sa týkajú žiadosti o ochranu postúpenej členským štátom Komisii, ako sa uvádza v článku 96 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a v článku 49 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012. Z rovnakého dôvodu, ak členský štát oznámi Komisii vnútroštátne rozhodnutie, na ktorom je založená žiadosť o ochranu, a ktorého platnosť sa na konci vnútroštátneho súdneho konania pravdepodobne zruší, Komisia by mala byť oslobodená od povinnosti vykonať v stanovenej lehote postup preskúmania žiadosti o ochranu stanovený v článku 97 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a v článku 50 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, ako aj od povinnosti informovať žiadateľa o dôvodoch omeškania. S cieľom chrániť žiadateľa pred šikanóznymi právnymi úkonmi a zachovať základné právo žiadateľa na ochranu zemepisného označenia v primeranej lehote by sa výnimka mala obmedziť na prípady, keď bola žiadosť o ochranu zrušená na vnútroštátnej úrovni na základe okamžite uplatniteľného, ale nie konečného súdneho rozhodnutia, alebo na prípady keď sa členské štáty domnievajú, že žaloba, ktorou sa namieta platnosť žiadosti, sa zakladá na opodstatnených dôvodoch.

(32)

Mal by sa zjednodušiť a urýchliť zápis zemepisných označení do registra, a to oddelením posudzovania súladu s pravidlami duševného vlastníctva od posudzovania súladu špecifikácií výrobkov s požiadavkami stanovenými v obchodných normách a pravidlách označovania.

(33)

Posúdenie vykonávané príslušnými orgánmi členských štátov je rozhodujúcim krokom v postupe zápisu. Členské štáty disponujú vedomosťami, odbornými znalosťami a prístupom k údajom, na základe čoho vedia najlepšie posúdiť, či sú informácie poskytnuté v žiadosti správne a pravdivé. Preto by členské štáty mali zabezpečiť, že výsledok daného posúdenia, ktorý sa má pravdivo zaznamenať v jednotnom dokumente, v ktorom sú zhrnuté príslušné prvky špecifikácie výrobku, je spoľahlivý a presný. So zreteľom na zásadu subsidiarity by potom mala žiadosti preskúmať Komisia s cieľom uistiť sa, že sa v nich nevyskytujú zjavné chyby, aby sa zabezpečilo najmä to, že žiadosti obsahujú požadované informácie, nie sú v nich evidentné vecné chyby, sú podložené predloženými zdôvodneniami a že sa zohľadňuje právo Únie a záujmy zainteresovaných strán mimo členského štátu, ktorý danú žiadosť predložil, a mimo Únie.

(34)

Obdobie, počas ktorého možno podať námietku v sektore vinohradníctva a vinárstva, by sa malo predĺžiť na tri mesiace s cieľom zabezpečiť, aby mali všetky zainteresované strany dostatok času na analýzu žiadosti o ochranu a možnosť predložiť námietku. S cieľom zabezpečiť rovnaké uplatňovanie námietkového konania podľa nariadení (EÚ) č. 1308/2013 a (EÚ) č. 1151/2012 a členským štátom umožniť, aby námietky fyzických alebo právnických osôb s bydliskom alebo sídlom na ich území, postupovali Komisii koordinovane a efektívne, by sa námietky od fyzických alebo právnických osôb mali podávať prostredníctvom orgánov členského štátu, v ktorom majú tieto osoby bydlisko alebo sídlo. V záujme zjednodušenia námietkového konania by Komisia mala byť splnomocnená zamietnuť neprípustné námietky vo vykonávacom akte, ktorým sa udeľuje ochrana pre príslušné označenie pôvodu alebo zemepisné označenie.

(35)

S cieľom zvýšiť efektívnosť postupov a zabezpečiť jednotné podmienky udeľovania ochrany označení pôvodu alebo zemepisných označení by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci v záujme prijímania vykonávacích aktov, ktorými sa udeľuje takáto ochrana v sektore vinohradníctva a vinárstva bez toho, aby sa použil postup preskúmania v prípadoch, keď proti žiadosti o ochranu nebola predložená žiadna prípustná námietka. V prípade, že došlo k predloženiu prípustnej námietky, by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci na prijímanie vykonávacích aktov v súlade s postupom preskúmania, ktorými sa buď udeľuje ochrana, alebo sa nimi daná žiadosť o udelenie ochrany zamieta.

(36)

Vzťah medzi ochrannými známkami a zemepisnými označeniami vinárskych výrobkov by sa mal objasniť vo vzťahu ku kritériám pre zamietnutie, vyhlásenie za neplatné a koexistenciu. Takéto objasnenie by nemalo mať vplyv na práva, ktoré nadobudli držitelia zemepisných označení na vnútroštátnej úrovni alebo ktoré existujú na základe medzinárodných dohôd uzatvorených členskými štátmi na obdobie pred ustanovením ochranného systému Únie pre vinárske výrobky.

(37)

Pravidlá týkajúce sa vnútroštátnych postupov, námietkového konania, klasifikácie zmien na zmeny na úrovni Únie a štandardné zmeny vrátane hlavných pravidiel prijímania takýchto zmien, ako aj dočasného označovania a obchodnej úpravy, ktoré sú v súčasnosti stanovené v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2019/33 (15), sú dôležitým prvkom režimu ochrany označení pôvodu a zemepisných označení v sektore vinohradníctva a vinárstva. Z dôvodu konzistentnosti s nariadeniami Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 a (EÚ) 2019/787 (16) a pre jednoduché uplatňovanie by sa mali tieto ustanovenia začleniť do nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

(38)

Pokiaľ ide o ochranu zemepisných označení, je dôležité náležite prihliadať na Všeobecnú dohodu o clách a obchode vrátane jej článku V o slobode tranzitu, ktorá bola schválená rozhodnutím 94/800/ES. V rámci uvedeného právneho rámca by sa v záujme posilnenia ochrany zemepisných označení a účinnejšieho boja proti falšovaniu mala ochrana označení pôvodu a zemepisných označení uplatňovať aj na tovar, ktorý vstupuje na colné územie Únie bez jeho prepustenia do voľného obehu a na ktorý sa vzťahujú osobitné colné režimy ako režimy pre tranzit, skladovanie, osobitné použitie alebo zušľachťovací styk. Preto by sa ochrana, ktorá sa udeľuje na základe článku 103 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a článku 13 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 mala rozšíriť na tovar, ktorý je v tranzite cez colné územie Únie, a ochrana, ktorá sa udeľuje na základe článku 103 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, a článku 13 ods. 1 a článku 24 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 označeniam pôvodu, zemepisným označeniam a zaručeným tradičným špecialitám, by sa mala rozšíriť na tovar, ktorý sa predáva cez internet alebo inými prostriedkami elektronického obchodu. Okrem toho by označenia pôvodu a zemepisné označenia v sektore vinohradníctva a vinárstva mali byť chránené aj pred akýmkoľvek priamym alebo nepriamym obchodným používaním, ak sa vzťahujú na výrobky používané ako zložky. Označenia pôvodu a zemepisné označenia v sektore vinohradníctva a vinárstva a zaručené tradičné špeciality by sa mali chrániť aj pred zneužitím, napodobením a vyvolaním mylnej predstavy, ak sa používajú ako odkaz na výrobky používané ako zložky.

(39)

Malo by byť možné zrušiť ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia v prípadoch, ak sa už toto označenie nepoužíva alebo ak si žiadateľ uvedený v článku 95 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 už neželá uvedenú ochranu zachovať.

(40)

Vzhľadom na rastúci dopyt spotrebiteľov po inovatívnych vinárskych výrobkoch so skutočným obsahom alkoholu nižším, ako je minimálny skutočný obsah alkoholu stanovený pre vinárske výrobky v časti II prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013, by malo byť tiež možné vyrábať takéto inovatívne vinárske výrobky aj v Únii. Na tento účel je potrebné stanoviť podmienky, za ktorých sa určité vinárske výrobky môžu odalkoholizovať alebo čiastočne odalkoholizovať, a stanoviť procesy odalkoholizácie, ktoré sú povolené. V uvedených podmienkach by sa mali zohľadniť rezolúcie Medzinárodnej organizácie pre vinič a víno (OIV) OIV-ECO 432-2012 (nápoj získaný odalkoholizáciou vína), OIV-ECO 433-2012 (nápoj získaný čiastočnou odalkoholizáciou vína), OIV-ECO 523-2016 (víno s obsahom alkoholu modifikovaným odalkoholizáciou) a OIV-OENO 394A-2012 (odalkoholizácia vín).

(41)

Tieto inovatívne vinárske výrobky sa v Únii ešte nikdy neuviedli na trh ako víno. Preto by bol potrebný ďalší výskum a experimentácia s cieľom zlepšiť kvalitu uvedených výrobkov a najmä zabezpečiť, aby úplné odstránenie obsahu alkoholu umožnilo zachovať rozlišovacie vlastnosti akostných vín, ktoré sú chránené zemepisným označením alebo označením pôvodu. Z tohto dôvodu by sa malo postupovať tak, že hoci v prípade vín bez zemepisného označenia alebo označenia pôvodu by sa mala povoliť čiastočná aj úplná odalkoholizácia, v prípade vín s chráneným zemepisným označením alebo chráneným označením pôvodu by sa mala povoliť len čiastočná odalkoholizácia. Okrem toho je v záujme zabezpečenia jasnosti a transparentnosti pre výrobcov aj spotrebiteľov vín so zemepisným označením alebo označením pôvodu vhodné stanoviť, že v prípade, ak sa vína so zemepisným označením alebo označením pôvodu môžu čiastočne odalkoholizovať, ich špecifikácia výrobku by mala obsahovať opis čiastočne odalkoholizovaného vína a prípadne osobitné enologické postupy, ktoré sa majú použiť pri výrobe čiastočne odalkoholizovaného vína alebo vín, ako aj príslušné obmedzenia pre ich výrobu.

(42)

S cieľom poskytnúť spotrebiteľom vyššiu úroveň informácií by sa mali podľa článku 119 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 zahrnúť medzi povinné údaje výživové údaje a zoznam zložiek. Výrobcovia by však mali mať možnosť obmedziť obsah výživových údajov na obale alebo etikete pripevnenej k nemu len na energetickú hodnotu a sprístupniť všetky výživové údaje a zoznam zložiek elektronicky, pod podmienkou, že sa pritom vyhnú akémukoľvek získavaniu alebo sledovaniu údajov používateľov a neposkytnú informácie na marketingové účely. Avšak možnosť neuvádzať na balení alebo na etikete pripevnenej k nemu, všetky výživové údaje by nemala mať vplyv na existujúcu požiadavku, aby na etikete boli uvedené látky spôsobujúce alergie alebo intolerancie. V článku 122 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o doplnenie nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 stanovením pravidiel uvádzania a označovania zložiek. Uvádzanie existujúcich zásob vína na trh by malo byť umožnené aj po dátume začatia uplatňovania nových požiadaviek na označovanie až do vyčerpania týchto zásob. Hospodárskym subjektom by sa mal poskytnúť dostatočný čas na prispôsobenie sa novým požiadavkám na označovanie predtým, než sa začnú uplatňovať.

(43)

S cieľom zabezpečiť, aby boli spotrebitelia informovaní o povahe odalkoholizovaných vinárskych výrobkov a aby sa pravidlá týkajúce sa označovania a obchodnej úpravy výrobkov v sektore vinohradníctva a vinárstva uplatňovali aj na odalkoholizované alebo čiastočne odalkoholizované vinárske výrobky, by sa článok 119 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 mal zmeniť. S cieľom zachovať súčasnú úroveň informácií o minimálnej trvanlivosti, ktorá sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 (17) vyžaduje v prípade nápojov obsahujúcich menej ako 10 obj. % alkoholu, je však vhodné vyžadovať, aby výrobky, ktoré boli podrobené odalkoholizácii a ktoré majú skutočný obsah alkoholu v objemových percentách menej než 10 %, obsahovali medzi povinnými údajmi údaj o dátume minimálnej trvanlivosti.

(44)

Navyše, časť XII prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013, v ktorej sa uvádza zoznam výrobkov pokrytých sektorom vinohradníctva a vinárstva, v súčasnosti zahŕňa čiastočne odalkoholizované vína s obsahom alkoholu v objemových percentách vyšších ako 0,5 %. S cieľom zabezpečiť, aby sa do sektora vinohradníctva a vinárstva zahrnuli všetky odalkoholizované vína vrátane vín s obsahom alkoholu v objemových percentách 0,5 % alebo menej, je vhodné zmeniť časť XII prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 doplnením novej položky.

(45)

Pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa podmienok používania uzáverov v sektore vinohradníctva a vinárstva v záujme ochrany spotrebiteľov pred ich uvedením do omylu v súvislosti s používaním určitých uzáverov spájaných s určitými nápojmi a pred nebezpečnými materiálmi v uzáveroch, ktoré môžu kontaminovať nápoje, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov, a experti Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín expertov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(46)

Platnosť pravidiel a požiadaviek vzťahujúcich sa na systém kvót na cukor uplynula na konci hospodárskeho roka 2016/2017. Článok 124 a články 127 až 144 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sú v súčasnosti zastarané a mali by sa vypustiť.

(47)

V smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/633 (18) sa stanovuje výnimka z maximálnej platobnej lehoty na predaj hrozna a muštu v sektore vinohradníctva a vinárstva. S cieľom prispieť k stabilite vinárskeho dodávateľského reťazca a poskytnúť poľnohospodárskym výrobcom istotu dlhodobých obchodných vzťahov by sa s predajom vína v inom ako spotrebiteľskom obale malo zaobchádzať rovnako. Preto je vhodné stanoviť, že odchylne od uplatniteľných maximálnych platobných lehôt stanovených v smernici (EÚ) 2019/633 môžu členské štáty na žiadosť medziodvetvovej organizácie rozhodnúť, že uplatniteľné maximálne platobné lehoty sa nevzťahujú na predaj vín v inom ako spotrebiteľskom obale za predpokladu, že špecifické podmienky týkajúce sa platobných lehôt sú zahrnuté do štandardných zmlúv, ktoré členské štáty rozšírili podľa článku 164 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 pred 31. októbrom 2021, a že dohody o dodávkach medzi dodávateľmi vín v inom ako spotrebiteľskom obale a ich priamymi odberateľmi sú viacročné alebo sa stávajú viacročnými.

(48)

Ak sa na dodávku poľnohospodárskych výrobkov zo strany výrobcu spracovateľovi alebo distribútorovi vzťahuje písomná zmluva alebo návrh podľa článkov 148 a 168 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a cena za dodávku sa vypočíta na základe kombinácie rozličných faktorov stanovených v zmluve, tieto faktory, ktoré môžu zahŕňať objektívne ukazovatele, indexy a metódy výpočtu, by mali byť pre zmluvné strany ľahko zrozumiteľné. Členské štáty by mali okrem toho mať možnosť určiť nepovinné ukazovatele, ktoré môžu použiť zmluvné strany na základe dostupných objektívnych trhových informácií a štúdií.

(49)

V nadväznosti na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie sa znížil celkový objem výroby surového mlieka v Únii. Aby sa vyhlo oslabeniu právomocí viesť zmluvné rokovania udelených organizáciám výrobcov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov, mal by sa zvýšiť uplatniteľný kvantitatívny limit na objem surového mlieka vyjadrený ako percentuálny podiel celkovej výroby Únie, ktorého sa takéto rokovania týkajú. Z dôvodov právnej istoty je vhodné stanoviť uplatňovanie zvýšeného kvantitatívneho limitu so spätnou účinnosťou, a to od 1. januára 2021.

(50)

S cieľom prispieť k dosiahnutiu environmentálnych cieľov Únie by členské štáty mali mať možnosť uznať organizácie výrobcov, ktoré sledujú osobitné ciele týkajúce sa nakladania s vedľajšími produktmi, tokmi rezíduí a s odpadom a ich zhodnocovania, najmä v záujme ochrany životného prostredia a posilnenia obehovosti, ako aj organizácie výrobcov, ktoré sledujú ciele týkajúce sa riadenia vzájomných fondov pre ktorýkoľvek sektor. Z toho dôvodu je vhodné rozšíriť existujúci zoznam cieľov organizácií výrobcov stanovený v článku 152 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013. V záujme väčšej transparentnosti organizácií výrobcov by stanovy organizácií výrobcov mali tiež umožniť vyrábajúcim členom demokraticky kontrolovať účty a rozpočty organizácie. Okrem toho je v záujme uľahčenia obchodných transakcií, do ktorých sa organizácia výrobcov zapája, vhodné ustanoviť, že v stanovách organizácie výrobcov sa môže povoliť, aby boli vyrábajúci členovia v priamom kontakte s nákupcami za predpokladu, že takýto priamy kontakt neohrozí funkciu organizácie výrobcov koncentrovať ponuky a uvádzať výrobky na trh a za predpokladu, že organizácia výrobcov bude mať aj naďalej výlučnú kontrolu nad podstatnými prvkami predajov, ktoré sa týkajú organizácie výrobcov.

(51)

Vzhľadom na získané skúsenosti a vývoj sektora mlieka a mliečnych výrobkov od ukončenia systému kvót už nie je náležité zachovať osobitné pravidlá, pokiaľ ide o ciele a podmienky uznávania, stanovené pre medziodvetvové organizácie v sektore mlieka a mliečnych výrobkov.

(52)

Zo skúseností v rôznych sektoroch vyplýva, že členské štáty môžu uznať medziodvetvové organizácie na rôznych geografických úrovniach bez toho, aby sa oslabila úloha a ciele takýchto organizácií. Preto je vhodné objasniť, že členské štáty sa môžu rozhodnúť pre uznanie takýchto medziodvetvových organizácií na jednej alebo viacerých geografických úrovniach. Medziodvetvové organizácie majú sledovať osobitný cieľ s prihliadnutím na záujmy svojich členov a spotrebiteľov. Vzhľadom na environmentálne ciele Únie je vhodné rozšíriť zoznam cieľov stanovených v článku 157 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 tak, aby zahŕňal poskytovanie potrebných informácií a vykonávanie výskumu potrebného pre vývoj výrobkov, ktoré viac vyhovujú so zreteľom na opatrenia na ochranu klímy a ochranu zdravia zvierat a dobré životné podmienky zvierat, prispievanie k zhodnocovaniu vedľajších produktov a k znižovaniu odpadu a k nakladaniu s ním, ako aj presadzovanie a vykonávanie opatrení na prevenciu, kontrolu a riadenie rizík týkajúcich sa zdravia zvierat, ochrany rastlín a životného prostredia, a to aj zriadením a riadením fondov alebo prispievaním do takýchto fondov s cieľom vyplácať poľnohospodárom finančnú kompenzáciu za náklady a hospodárske straty vyplývajúce z presadzovania a vykonávania takýchto opatrení. S cieľom zabrániť riziku, aby sa na organizácie v určitej fáze potravinového dodávateľského reťazca sústredilo viac právomocí, by členské štáty mali uznávať len medziodvetvové organizácie, ktoré sa usilujú o vyvážené zastúpenie organizácií, ktoré tvoria medziodvetvovú organizáciu v rôznych fázach potravinového dodávateľského reťazca.

(53)

Vymedzenie pojmu „hospodárska oblasť“ stanovené v článku 164 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 na účely rozšírenia pravidiel a povinných príspevkov by sa malo doplniť s cieľom prispôsobiť uvedené nariadenie špecifikám výroby výrobkov s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením uznaným podľa práva Únie. V záujme podpory udržateľných postupov by malo byť možné, aby sa dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy medziodvetvových organizácií týkajúce sa rizík v oblasti zdravia rastlín, zdravia zvierat, bezpečnosti potravín a životného prostredia stali záväzné pre nečlenov. Vzhľadom na význam biodiverzity, pokiaľ ide o osivo používané v ekologickom poľnohospodárstve, by sa pravidlá týkajúce sa používania certifikovaných osív ich rozšírením nemali stať záväznými aj pre nečlenov vykonávajúcich ekologické poľnohospodárstvo.

(54)

Vzhľadom na dôležitosť chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení pre poľnohospodársku výrobu v Únii a vzhľadom na úspešnosť zavedenia pravidiel riadenia ponuky syrov a sušených šuniek v rámci zemepisných označení pre zabezpečovanie pridanej hodnoty a udržiavanie dobrej povesti týchto výrobkov a pre stabilizáciu ich cien, by sa možnosť uplatňovať pravidlá riadenia ponuky mala rozšíriť na poľnohospodárske výrobky s chráneným označením pôvodu alebo zemepisným označením podľa nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 alebo nariadenia (EÚ) č. 1151/2012. V záujme jasnosti a konzistentnosti je vhodné začleniť existujúce pravidlá regulácie ponuky do jedného ustanovenia, ktoré sa vzťahuje na všetky poľnohospodárske výrobky. Členské štáty by preto mali byť oprávnené uplatňovať tieto pravidlá na reguláciu ponuky poľnohospodárskych výrobkov so zemepisným označením na žiadosť medziodvetvovej organizácie, organizácie výrobcov alebo skupiny výrobcov alebo hospodárskych subjektov za predpokladu, že s tým súhlasia aspoň dve tretiny výrobcov daného výrobku alebo ich zástupcov a prípadne sa uskutočnili konzultácie s poľnohospodárskymi výrobcami príslušnej suroviny a v prípade syra sa z dôvodu kontinuity získal ich súhlas. Uvedené pravidlá by mali podliehať prísnym podmienkam, predovšetkým v záujme toho, aby sa predišlo poškodeniu obchodu s výrobkami na iných trhoch a aby sa zabezpečila ochrana práv menšiny. Členské štáty by mali prijaté pravidlá okamžite uverejniť a oznámiť ich Komisii, zabezpečiť pravidelné kontroly a v prípadoch nesúladu tieto pravidlá zrušiť. Komisia by mala byť splnomocnená prijímať vykonávacie akty, na základe ktorých sa bude požadovať, aby členský štát zrušil takéto pravidlá, ak Komisia zistí, že tieto pravidlá nie sú v súlade s určitými podmienkami, bránia hospodárskej súťaži alebo ju narúšajú v podstatnej časti vnútorného trhu alebo že ohrozujú voľný obchod či dosiahnutie cieľov článku 39 ZFEÚ. Vzhľadom na právomoci Komisie v oblasti politiky hospodárskej súťaže Únie a vzhľadom na osobitnú povahu týchto aktov by Komisia mala prijať takéto vykonávacie akty bez uplatnenia nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

(55)

Ustanovenia o rozdelení hodnôt v potravinovom dodávateľskom reťazci sú zaujímavé nielen v dohodách medzi výrobcami a prvonákupcami, ale tiež môžu umožniť poľnohospodárom zúčastňovať sa na vývoji cien v nadväzujúcich stupňoch reťazca. Poľnohospodárom a ich združeniam by sa preto malo umožniť dohodnúť sa na takýchto ustanoveniach s aktérmi, ktorí sú v nadväzujúcich stupňoch reťazca za prvonákupcami.

(56)

Osobitná obchodná hodnota vín s chráneným označením pôvodu (ďalej len „CHOP“) alebo chráneným zemepisným označením (ďalej len „CHZO“) vyplýva z toho, že patria do prémiového segmentu trhu vďaka povesti týkajúcej sa ich kvality súvisiacej so špecifikáciami ich výrobku. Takéto vína majú tendenciu predávať sa na trhu za vyššie ceny, keďže spotrebitelia oceňujú vlastnosti, ktoré označenie pôvodu a zemepisné označenie potvrdzuje. Aby sa zabránilo podhodnoteniu týchto kvalitatívnych prvkov v dôsledku škodlivých cenových opatrení, medziodvetvové organizácie zastupujúce hospodárske subjekty, ktoré profitujú z týchto kvalitatívnych prvkov, by mali mať možnosť vydať cenové usmernenia týkajúce sa predaja príslušného hrozna odchylne od článku 101 ods. 1 ZFEÚ. Takéto usmernenia by však nemali byť povinné, aby sa zabránilo úplnému odstráneniu cenovej konkurencie v rámci CHOP/CHZO.

(57)

Článok 5 Dohody Svetovej obchodnej organizácie (ďalej len „WTO“) o poľnohospodárstve obsahuje metódy výpočtu, ktoré sa môžu použiť na stanovenie spúšťacieho objemu pre osobitnú ochrannú doložku v príslušných sektoroch. S cieľom zohľadniť všetky možné metódy výpočtu na stanovenie spúšťacieho objemu na účely uplatňovania dodatočných dovozných ciel vrátane prípadov, keď sa nezohľadňuje domáca spotreba, by sa mal článok 182 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 zmeniť tak, aby zohľadňoval metódu výpočtu stanovenú v článku 5 ods. 4 Dohody WTO o poľnohospodárstve.

(58)

Články 192 a 193 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 by sa mali vypustiť, keďže takéto opatrenia už nie sú potrebné vzhľadom na skončenie regulácie výroby v sektore cukru. S cieľom zabezpečiť adekvátne zásobovanie trhu Únie dovozmi z tretích krajín by sa mali na Komisiu preniesť delegované a vykonávacie právomoci na pozastavenie dovozných ciel na trstinovú a repnú melasu.

(59)

V ministerskom rozhodnutí z 19. decembra 2015 o hospodárskej súťaži v oblasti vývozu, ktoré sa prijalo na 10. konferencii ministrov WTO v Nairobi, sa stanovujú pravidlá súvisiace s vývoznými opatreniami v oblasti hospodárskej súťaže. Pokiaľ ide o vývozné náhrady, od členov WTO sa vyžaduje, aby upustili od svojich nárokov na vývozné náhrady ku dňu uvedeného rozhodnutia. Ustanovenia Únie týkajúce sa vývozných náhrad stanovené v článkoch 196 až 204 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 by sa preto mali vypustiť. Pokiaľ ide o vývozné úvery, záruky na vývozné úvery a programy poistenia vývozných úverov, štátne poľnohospodárske podniky zaoberajúce sa vývozom a o medzinárodnú potravinovú pomoc, členské štáty môžu pri dodržaní práva Únie prijať vnútroštátne opatrenia. Vzhľadom na to, že Únia a jej členské štáty sú členmi WTO, takéto vnútroštátne opatrenia by mali byť zároveň v súlade s pravidlami stanovenými v uvedenom ministerskom rozhodnutí WTO z 19. decembra 2015, a to v kontexte práva Únie, ako aj medzinárodného práva.

(60)

Vnútorný trh spočíva v jednotnom uplatňovaní pravidiel hospodárskej súťaže vo všetkých členských štátoch. To si vyžaduje trvalú úzku spoluprácu vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže a Komisie v rámci európskej siete orgánov na ochranu hospodárskej súťaže, v rámci ktorej možno diskutovať o otázkach výkladu a uplatňovania pravidiel hospodárskej súťaže a možno koordinovať opatrenia na uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1/2003 (19).

(61)

S cieľom zabezpečiť, aby medziodvetvové organizácie účinne využívali článok 210 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, ako aj v záujme zjednodušenia a zníženia administratívneho zaťaženia by sa na dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy medziodvetvových organizácií nemalo vyžadovať predchádzajúce rozhodnutie Komisie o tom, že nepodliehajú uplatňovaniu článku 101 ods. 1 ZFEÚ za predpokladu, že tieto dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy spĺňajú požiadavky stanovené v článku 210 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013. Na žiadosť žiadateľa by však Komisia mala poskytnúť stanovisko týkajúce sa zlučiteľnosti týchto dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov s článkom 210 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013. Bez ohľadu na stanovisko Komisie vydané na tento účel, a síce, že takéto dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy sú zlučiteľné s uvedeným článkom, by si Komisia mala zachovať možnosť kedykoľvek po vydaní tohto stanoviska vyhlásiť, že na predmetné dohody, rozhodnutia alebo zosúladené postupy sa v budúcnosti bude uplatňovať článok 101 ods. 1 ZFEÚ, ak zistí, že sa prestanú spĺňať príslušné podmienky pre uplatňovanie článku 210 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

(62)

Určité vertikálne a horizontálne iniciatívy týkajúce sa poľnohospodárskych a potravinových výrobkov, ktorých cieľom je uplatňovať prísnejšie požiadavky ako tie, ktoré sú povinné, môžu mať pozitívny vplyv na ciele súvisiace s udržateľnosťou. Uzatvorenie takýchto dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov medzi výrobcami a hospodárskymi subjektmi na rôznych úrovniach výroby, spracovania a obchodu by tiež mohlo posilniť postavenie výrobcov v dodávateľskom reťazci a zvýšiť ich vyjednávaciu silu. Preto by za osobitných okolností takéto iniciatívy nemali podliehať uplatňovaniu článku 101 ods. 1 ZFEÚ. Aby sa zabezpečilo účinné využívanie tejto novej výnimky a v záujme zníženia administratívneho zaťaženia by sa pre takéto iniciatívy nemalo vyžadovať predchádzajúce rozhodnutie Komisie o tom, že nepodliehajú uplatňovaniu článku 101 ods. 1 ZFEÚ. Keďže ide o novú výnimku, je vhodné stanoviť, že Komisia by mala do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia vypracovať usmernenia pre hospodárske subjekty týkajúce sa uplatňovania výnimky. Po tomto dátume by výrobcovia tiež mali mať možnosť požiadať Komisiu o stanovisko, pokiaľ ide o uplatňovanie výnimky z ich dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov. V odôvodnených prípadoch by Komisia mala mať možnosť následne revidovať obsah svojho stanoviska. Vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže by mali mať možnosť rozhodnúť, že dohoda, rozhodnutie alebo zosúladený postup sa má upraviť, prestať vykonávať alebo sa nebude vôbec vykonávať, ak sa domnievajú, že je to potrebné na ochranu hospodárskej súťaže, pričom v takom prípade by mali informovať o svojich opatreniach Komisiu.

(63)

Článkom 214a nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa Fínsku povoľuje poskytovať za určitých podmienok vnútroštátnu pomoc v južnom Fínsku do roku 2022 s výhradou povolenia Komisie. Poskytovanie uvedenej vnútroštátnej pomoci by malo byť naďalej povolené v období rokov 2023 – 2027. S cieľom zabezpečiť, aby táto pomoc mohla pokračovať počas prechodného obdobia rokov 2021 až 2022, nové opatrenia na tento účel by sa mali uplatňovať iba od 1. januára 2023.

(64)

Obmedzenia voľného obehu výrobkov zo sektora ovocia a zeleniny vyplývajúce z uplatňovania opatrení určených na boj proti šíreniu škodcov rastlín môžu spôsobiť ťažkosti na trhu v jednom alebo viacerých členských štátoch. Najmä vzhľadom na zvýšený výskyt škodcov rastlín je preto vhodné povoliť výnimočné podporné opatrenia, ktorými sa zohľadnia obmedzenia obchodu v dôsledku výskytu škodcov rastlín, a rozšíriť zoznam výrobkov, v súvislosti s ktorými sa môžu prijať výnimočné podporné opatrenia v sektore ovocia a zeleniny.

(65)

Ukázalo sa, že existujúce strediská Únie pre monitorovanie trhu a pracovné skupiny Únie pre poľnohospodárske trhy majú prospešnú úlohu pri poskytovaní informácií potrebných pre rozhodovanie hospodárskych subjektov a verejných orgánov, ako aj pri uľahčovaní monitorovania vývoja na trhu. Na uvedený účel a s cieľom zvýšiť transparentnosť poľnohospodárskych a potravinových trhov na úrovni Únie a prispieť k stabilite poľnohospodárskych trhov by sa uvedené nástroje mali posilniť. Preto je vhodné vytvoriť jednotný formálny právny rámec na zriaďovanie a fungovanie stredísk Únie pre monitorovanie trhu v ktoromkoľvek poľnohospodárskom sektore a stanoviť zodpovedajúce oznamovacie povinnosti a povinnosti v súvislosti s predkladaním správ pre uvedené strediská pre monitorovanie.

(66)

Na základe štatistických údajov a informácií získaných na účely monitorovania poľnohospodárskych trhov by strediská Únie pre monitorovanie trhu mali vo svojich správach identifikovať hrozby narušenia trhu. Komisia by mala prostredníctvom pravidelnej účasti na zasadnutiach Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a Osobitného výboru pre poľnohospodárstvo pravidelne informovať Európsky parlament a Radu o situácii na trhu s poľnohospodárskymi výrobkami, hrozbách narušenia trhu a možných opatreniach, ktoré sa majú prijať.

(67)

V záujme jasnosti by sa úloha Komisie v súvislosti s jej existujúcimi povinnosťami spolupracovať a vymieňať si informácie s príslušnými orgánmi určenými v súlade s článkom 22 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 (20) a Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy (ESMA) mala výslovne stanoviť v článku 223 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

(68)

Mali by sa vypustiť zastarané oznamovacie povinnosti Komisie týkajúce sa trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami a rozšírenia rozsahu pôsobnosti školského programu. Oznamovacia povinnosť týkajúca sa sektora včelárstva by sa mala začleniť do nariadenia (EÚ) 2021/2115 Mali by sa stanoviť nové oznamovacie povinnosti a lehoty týkajúce sa uplatňovania pravidiel hospodárskej súťaže v sektore poľnohospodárstva, zriaďovania stredísk Únie pre monitorovanie trhu a využívania mimoriadnych opatrení. Komisia by mala tiež podávať správy o situácii v oblasti obchodných označení a klasifikácie jatočných tiel v sektore ovčieho a kozieho mäsa.

(69)

Ustanovenia týkajúce sa rezervy na krízové situácie v odvetví poľnohospodárstva stanovené v časti V kapitole III nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 by sa mali vypustiť, keďže v nariadení (EÚ) 2021/2116 sa stanovujú aktualizované ustanovenia týkajúce sa poľnohospodárskej rezervy.

(70)

Vzhľadom na existujúcu výnimku z obchodných názvov, ktoré sa majú používať pre teľacie mäso s chráneným označením pôvodu alebo zemepisným označením zapísaným do registra pred 29. júnom 2007, z dôvodov konzistentnosti a s cieľom poskytnúť spotrebiteľom jednoznačné informácie by členské štáty mali mať možnosť povoliť skupinám zodpovedným za chránené označenia pôvodu alebo zemepisné označenia zapísané do registra pred tým istým dátumom výnimku z povinnej klasifikácie jatočných tiel pre teľacie mäso.

(71)

Mali by sa stanoviť pravidlá posudzovania rozporov medzi názvom, v súvislosti s ktorým sa žiada o zápis do registra ako označenie pôvodu alebo zemepisné označenie podľa nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, a názvom odrody rastlín alebo plemena zvierat vyprodukovaným v Únii, aby sa dosiahla spravodlivejšia rovnováha medzi dotknutými záujmami.

(72)

Na zvýšenie informovanosti spotrebiteľov o chránených označeniach pôvodu, chránených zemepisných označeniach a zaručených tradičných špecialitách podľa nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, by sa povinné používanie súvisiacich symbolov Únie malo rozšíriť na reklamné materiály.

(73)

Mali by sa stanoviť osobitné výnimky, na základe ktorých sa popri názve zaručenej tradičnej špeciality zapísanom do registra budú môcť používať aj iné názvy. Na účely používania označení, ktoré obsahujú názvy zaručených tradičných špecialít, by Komisia mala stanoviť prechodné obdobia, a to v súlade s podmienkami pre takéto prechodné obdobia, ktoré už existujú v prípade chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení.

(74)

Postupy súvisiace s registráciou chránených označení pôvodu, chránených zemepisných označení a zaručených tradičných špecialít stanovené v nariadení (EÚ) č. 1151/2012 by sa mali zefektívniť a zjednodušiť tak, aby sa nové názvy dali zapísať do registra v rámci kratších lehôt. Malo by sa zjednodušiť námietkové konanie. V odôvodnenej námietke by sa mali uviesť všetky dôvody predloženia námietky a podrobné informácie súvisiace s týmito dôvodmi. Nemalo by to brániť orgánu alebo osobe, ktorá predložila námietky v tom, aby počas konzultácií uvedených v článku 51 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 uvedené informácie dopĺňal a obohacoval.

(75)

Postup schvaľovania zmien špecifikácií výrobkov stanovený v nariadení (EÚ) č. 1151/2012 by sa mal zjednodušiť zavedením rozlíšenia medzi zmenami na úrovni Únie a štandardnými zmenami. V súlade so zásadou subsidiarity by členské štáty mali byť zodpovedné za schvaľovanie štandardných zmien a Komisia by si mala naďalej zachovať zodpovednosť za schvaľovanie zmien na úrovni Únie týkajúcich sa špecifikácií výrobkov. Ustanovenie by malo zaistiť dostatočný čas na uľahčenie hladkého prechodu z pravidiel stanovených v nariadení (EÚ) č. 1151/2012 týkajúcich sa zmien špecifikácií výrobkov na nové pravidlá stanovené v tomto nariadení.

(76)

Vzhľadom na rastúci dopyt spotrebiteľov v Únii po včeľom vosku, jeho čoraz väčšie využívanie v potravinárskom odvetví a jeho úzke prepojenie s poľnohospodárskymi výrobkami a vidieckym hospodárstvom by sa mal zoznam poľnohospodárskych výrobkov a potravín stanovený v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 1151/2012 rozšíriť tak, aby zahŕňal aj uvedený výrobok.

(77)

Vzhľadom na obmedzený počet zápisov zemepisných označení aromatizovaných vínnych výrobkov do registra podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 251/2014 (21) by sa mal zjednodušiť právny rámec ochrany zemepisných označení uvedených výrobkov. Na aromatizované vínne výrobky a ostatné alkoholické nápoje s výnimkou liehovín a vinárskych výrobkov uvedených v časti II prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 by sa mal vzťahovať rovnaký právny režim a postupy ako na ostatné poľnohospodárske výrobky a potraviny. Mal by sa rozšíriť rozsah pôsobnosti nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 tak, aby zahŕňal uvedené výrobky. S cieľom zohľadniť uvedenú úpravu by sa malo zmeniť nariadenie (EÚ) č. 251/2014, pokiaľ ide o jeho názov, rozsah pôsobnosti a vymedzenia pojmov a pokiaľ ide o ustanovenia týkajúce sa označovania aromatizovaných vínnych výrobkov. Pre názvy chránené podľa nariadenia (EÚ) č. 251/2014 by sa mal zabezpečiť hladký prechod.

(78)

V záujme uľahčenia obchodu s tretími krajinami by sa malo stanoviť, že členské štáty môžu povoliť, aby sa na obale aromatizovaných vínnych výrobkov alebo ich etikete pripevnenej k nim vyrábaných na vývoz uvádzali obchodné názvy požadované tretími krajinami vrátane v iných jazykoch, ako sú úradné jazyky Únie, pod podmienkou, že na obale alebo etikete pripevnenej k nemu sa uvedú aj príslušné obchodné názvy stanovené v prílohe II.

(79)

Na Komisiu by sa mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o doplnenie obchodných názvov a opisu aromatizovaných vínnych výrobkov stanovených v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 251/2014 s cieľom prispôsobiť ich na zohľadnenie technického pokroku, vývoja vedy a trhu, zdravia spotrebiteľov alebo informačných potrieb spotrebiteľov.

(80)

S cieľom poskytnúť spotrebiteľom vyššiu úroveň informácií by sa malo do nariadenia (EÚ) č. 251/2014 doplniť povinné označovanie aromatizovaných vínnych výrobkov výživovými údajmi a zoznam zložiek. Výrobcovia by však mali mať možnosť obmedziť na obale alebo etikete pripevnenej k nemu obsah výživových údajov len na energetickú hodnotu a sprístupniť všetky výživové údaje a zoznam zložiek elektronicky pod podmienkou, že sa pritom vyhnú akémukoľvek získavaniu alebo sledovaniu údajov používateľov a neposkytnú informácie na marketingové účely. Avšak možnosť neuvádzať na obale alebo etikete pripevnenej k nemu všetky výživové údaje by nemala mať vplyv na existujúcu požiadavku uvádzať na etikete látky spôsobujúce alergie alebo intolerancie. Na Komisiu by sa mala delegovať právomoc prijímať akty, pokiaľ ide o doplnenie nariadenia (EÚ) č. 251/2014 stanovením podrobných pravidiel uvádzania a označovania zložiek aromatizovaných vínnych výrobkov. Uvádzanie /existujúcich zásob aromatizovaných vínnych výrobkov na trh by malo byť umožnené aj po dátume začatia uplatňovania nových požiadaviek na označovanie až do vyčerpania týchto zásob. Hospodárskym subjektom by sa mal poskytnúť dostatočný čas na prispôsobenie sa novým požiadavkám na označovanie predtým, než sa začnú uplatňovať.

(81)

Je vhodné povoliť, aby sa do aromatizovaných vín v ktorejkoľvek z kategórií stanovených v bode A prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 251/2014ktorejkoľvek z kategórií aromatizovaných vín, pridávalo obmedzené množstvo alkoholických nápojov. Keďže technický pokrok v súčasnosti umožňuje výrobu vermútu bez pridávania alkoholu, nemalo by sa viac požadovať pridávať alkohol do vermútu.. Vzhľadom na dopyt spotrebiteľov je vhodné umožniť kombinovať červené a biele víno s cieľom vyrábať Glühwein. Na účely zohľadnenia aromatizovaného nápoja na báze vína existujúceho na poľskom trhu je vhodné vytvoriť novú kategóriu „wino ziołowe“, pričom sa v právnych predpisoch Únie stanovia tradičné požiadavky na jeho výrobu.

(82)

Vzhľadom na svoju malú rozlohu, odľahlosť a osobitnú situáciu v oblasti potravinovej bezpečnosti sú miestne trhy na Réunione mimoriadne citlivé na kolísanie cien. Medziodvetvové organizácie spájajú výrobcov a iné hospodárske subjekty z rôznych častí potravinového dodávateľského reťazca a môžu zohrávať úlohu pri podpore zachovania a diverzifikácie miestnej výroby. V osobitnom kontexte potravinovej bezpečnosti na Réunione je vhodné odchylne od článku 165 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 stanoviť, že ak sa rozšíria pravidlá uznanej medziodvetvovej organizácie na hospodárske subjekty, ktoré nie sú členmi medziodvetvovej organizácie, Francúzsko môže po konzultácii s príslušnými zainteresovanými stranami rozhodnúť, že bude od hospodárskych subjektov, ktoré nie sú členmi medziodvetvovej organizácie, požadovať platbu finančných príspevkov na činnosti, na ktoré sa vzťahujú rozšírené pravidlá a ktoré sú vo všeobecnom hospodárskom záujme hospodárskych subjektov, ktorých činnosti týkajúce sa výrobkov určených pre miestny trh sa vykonávajú výhradne na Réunione.

(83)

Nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 251/2014 a (EÚ) č. 228/2013 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(84)

Mali by sa zaviesť prechodné ustanovenia pre žiadosti o ochranu a o zápis chránených označení pôvodu, zemepisných označení a zaručených tradičných špecialít do registra, ktoré boli predložené predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, v súvislosti s výdavkami vynaloženými pred 1. januárom 2023 v rámci režimov pomoci v sektore olivového oleja a stolových olív, ovocia a zeleniny, vinohradníctva a vinárstva, včelárstva a chmeľu na operačné programy uznaných organizácií výrobcov alebo ich združení v sektore ovocia a zeleniny a podporné programy v sektore vinohradníctva a vinárstva stanovené v článkoch 29 až 60 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

(85)

S cieľom zabezpečiť hladký prechod na nový právny rámec stanovený v nariadení (EÚ) 2021/2115by sa zmeny nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 spojené s týmto novým právnym rámcom mali uplatňovať od 1. januára 2023.

(86)

S cieľom zabezpečiť bezproblémové vykonávanie plánovaných opatrení a z dôvodu naliehavosti by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny nariadenia (EÚ) č. 1308/2013

Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 sa mení takto:

1.

Článok 2 sa nahrádza takto:

„Článok 2

Všeobecné ustanovenia spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP)

Na opatrenia ustanovené v tomto nariadení sa uplatňuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 (*1) a ustanovenia prijaté podľa neho.

(*1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116z 2. decembra 2021 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 (Ú. v. EÚ L 435, 6.12.2021, s. 187).“"

2.

Článok 3 sa mení takto:

a)

odsek 2 sa vypúšťa;

b)

odseky 3 a 4 sa nahrádzajú takto:

„3.   Ak sa v tomto nariadení nestanovuje inak, na účely tohto nariadenia sa uplatňujú vymedzenia pojmov uvedené v nariadení (EÚ) 2021/2116 a v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115 (*2).

4.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 227, ktorými sa menia vymedzenia pojmov týkajúce sa sektorov uvedených v prílohe II v rozsahu potrebnom na aktualizáciu vymedzení pojmov z hľadiska vývoja na trhu bez doplňovania nových vymedzení pojmov.

(*2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 z 2. decembra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá podpory strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a (EÚ) č. 1307/2013 (Ú. v. EÚ L 435, 6.12.2021, s. 1).“"

3.

Článok 5 sa nahrádza takto:

„Článok 5

Prepočítacie koeficienty pre ryžu

Komisia môže prijímať vykonávacie akty, ktorými sa stanovujú prepočítacie koeficienty pre ryžu v rôznych fázach spracovania.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.“

4.

Článok 6 sa nahrádza takto:

„Článok 6

Hospodárske roky

Stanovujú sa tieto hospodárske roky:

a)

od 1. januára do 31. decembra daného roka pre sektor ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a pre sektor banánov;

b)

od 1. apríla do 31. marca nasledujúceho roka pre sektor sušeného krmiva a sektor priadky morušovej;

c)

od 1. júla do 30. júna nasledujúceho roka pre:

i)

sektor obilnín;

ii)

sektor osív;

iii)

sektor ľanu a konope;

iv)

sektor mlieka a mliečnych výrobkov;

d)

od 1. augusta do 31. júla nasledujúceho roka pre sektor vinohradníctva a vinárstva;

e)

od 1. septembra do 31. augusta nasledujúceho roka pre sektor ryže a pokiaľ ide o stolové olivy;

f)

od 1. októbra do 30. septembra nasledujúceho roka pre sektor cukru a pokiaľ ide o olivový olej.“

5.

Článok 12 sa nahrádza takto:

„Článok 12

Obdobia verejnej intervencie

Verejná intervencia je k dispozícii pre:

a)

pšenicu obyčajnú od 1. októbra do 31. mája;

b)

tvrdú pšenicu, jačmeň a kukuricu počas celého roka;

c)

nelúpanú ryžu počas celého roka;

d)

hovädzie a teľacie mäso počas celého roka;

e)

maslo a sušené odstredené mlieko od 1. februára do 30. septembra.“

6.

Článok 16 sa mení takto:

a)

vkladá sa tento odsek:

„2a.   Členské štáty oznámia Komisii všetky potrebné informácie, aby bolo možné monitorovať dodržiavanie zásad stanovených v odseku 1.“;

b)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Komisia každý rok uverejní informácie o podmienkach, za akých sa v predchádzajúcom roku nakúpili alebo predali výrobky nakúpené v rámci verejnej intervencie. Tieto informácie zahŕňajú údaje o príslušných objemoch a nákupných a predajných cenách.“

7.

V článku 17 prvom odseku sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

olivový olej a stolové olivy;“

8.

V časti II hlave I sa kapitola II mení takto:

a)

názov sa nahrádza takto:

KAPITOLA II

Pomoc na dodávanie ovocia a zeleniny a mlieka a mliečnych výrobkov do vzdelávacích zariadení“;

b)

záhlavie „Oddiel 1“ a jeho názov sa vypúšťajú;

c)

v článku 23 sa odsek 11 nahrádza takto:

„11.   Pri výbere výrobkov, ktoré majú byť distribuované alebo zahrnuté do sprievodných vzdelávacích opatrení, vychádzajú členské štáty z objektívnych kritérií, medzi ktoré patrí jedno alebo viaceré z týchto kritérií: zdravotné a environmentálne aspekty, sezónnosť, rôznorodosť a dostupnosť miestnych alebo regionálnych produktov, pričom dajú v čo najväčšej možnej miere prednosť produktom s pôvodom v Únii. Členské štáty môžu nabádať na uprednostňovanie predovšetkým miestnych alebo regionálnych nákupov, produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby, krátkych dodávateľských reťazcov alebo environmentálnych prínosov vrátane udržateľných obalov a, ak je to vhodné, aj výrobkov uznaných na základe systémov kvality ustanovených v nariadení (EÚ) č. 1151/2012.

Členské štáty môžu vo svojich stratégiách zvážiť uprednostnenie aspektov udržateľnosti a spravodlivého obchodu.“;

d)

článok 23a sa mení takto:

i)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 4 tohto článku, pomoc v rámci školského programu pridelená na distribúciu výrobkov, na sprievodné vzdelávacie opatrenia a súvisiace náklady, ako sa uvádza v článku 23 ods. 1, neprekročí 220 804 135 EUR na školský rok. V rámci uvedeného celkového stropu pomoc neprekročí:

a)

v prípade školského ovocia a zeleniny: 130 608 466 EUR na školský rok;

b)

v prípade školského mlieka: 90 195 669 EUR na školský rok.“;

ii)

v odseku 2 treťom pododseku sa vypúšťa posledná veta;

iii)

v odseku 4 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„4.   Bez toho, aby sa prekročil celkový strop vo výške 220 804 135 EUR stanovený v odseku 1, môže každý členský štát raz za školský rok presunúť najviac 20 % zo svojich jedných alebo druhých orientačne pridelených prostriedkov.“;

e)

oddiely 2 až 6, ktoré obsahujú články 29 až 60 sa vypúšťajú.

9.

Článok 61 sa nahrádza takto:

„Článok 61

Obdobie trvania

„Režim povolení na výsadbu viniča ustanovený v tejto kapitole sa uplatňuje od 1. januára 2016 do 31. decembra 2045, pričom Komisia vykoná v rokoch 2028 a 2040 dve preskúmania v polovici trvania s cieľom zhodnotiť fungovanie tohto režimu a podľa potreby vypracuje návrhy.“

10.

Článok 62 sa mení takto:

a)

odsek 3 sa mení takto:

i)

za prvý pododsek sa vkladá tento pododsek:

„Odchylne od prvého pododseku môžu členské štáty rozhodnúť, že ak sa opätovná výsadba uskutočňuje na tej istej parcele alebo parcelách, na ktorých sa vykonalo vyklčovanie, povolenia uvedené v článku 66 ods. 1 sú platné šesť rokov od dátumu ich udelenia. V takýchto povoleniach sa jasne označí parcela alebo parcely, na ktorých sa uskutoční vyklčovanie a opätovná výsadba.“;

ii)

druhý a tretí pododsek sa nahrádzajú takto:

„Odchylne od prvého pododseku sa platnosť povolení udelených v súlade s článkom 64 a článkom 66 ods. 1, ktorá uplynie v rokoch 2020 a 2021, predlžuje do 31. decembra 2022.

Na výrobcov, ktorí sú držiteľmi povolení v súlade s článkom 64 a článkom 66 ods. 1 tohto nariadenia, ktorých platnosť uplynie v rokoch 2020 a 2021, sa odchylne od prvého pododseku tohto odseku nevzťahuje administratívna sankcia uvedená v článku 89 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 za predpokladu, že do 28. februára 2022 informujú príslušné orgány, že nemajú v úmysle využiť svoje povolenie a nemajú záujem využiť predĺženie jeho platnosti, ako sa uvádza v treťom pododseku tohto odseku. Ak výrobcovia, ktorí majú povolenia, ktorých platnosť bola predĺžená do 31. decembra 2021, nahlásili príslušnému orgánu do 28. februára 2021, že nemajú v úmysle využiť dané povolenia, môžu prostredníctvom písomnej komunikácie adresovanej príslušnému orgánu do 28. februára 2022 ich oznámenia stiahnuť a využiť svoje povolenia v rámci predĺženej doby platnosti stanovenej v treťom pododseku.“;

b)

odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Táto kapitola sa nevzťahuje na výsadbu ani opätovnú výsadbu plôch určených na pokusné účely, na zriaďovanie zbierok odrôd viniča určených na zachovanie genetických zdrojov alebo na podpníkové vinohrady, na plochy, z ktorých víno alebo vinárske výrobky sú určené výhradne na vlastnú spotrebu vinohradníka, ani na plochy, ktoré majú byť novo vysadené v dôsledku vyvlastňovacích opatrení uskutočňovaných vo verejnom záujme podľa vnútroštátneho práva.“

11.

Článok 63 sa mení takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Členské štáty každoročne poskytujú povolenia na novú výsadbu, ktoré zodpovedajú buď:

a)

1 % celkovej plochy skutočne vysadenej viničom na ich území vymeranej k 31. júlu predchádzajúceho roka; alebo

b)

1 % plochy pozostávajúcej z plochy skutočne vysadenej viničom na ich území vymeranej k 31. júlu 2015 a z plochy, na ktorú sa vzťahujú práva na výsadbu udelené výrobcom na ich území v súlade s článkom 85h, článkom 85i alebo článkom 85k nariadenia (ES) č. 1234/2007, ktoré sa od 1. januára 2016 dali zmeniť na povolenia, ako sa uvádza v článku 68 tohto nariadenia.“;

b)

v odseku 2 sa dopĺňa tento pododsek:

„Členské štáty, ktoré obmedzujú vydávanie povolení na regionálnej úrovni pre konkrétne oblasti oprávnené na výrobu vín s chráneným označením pôvodu alebo pre oblasti oprávnené na výrobu vín s chráneným zemepisným označením v súlade s prvým pododsekom písm. b), môžu vyžadovať, aby sa v uvedených regiónoch takéto povolenia používali.“;

c)

odsek 3 sa mení takto:

i)

písmeno b) sa nahrádza takto:

„b)

potrebou predísť jasne preukázanému riziku znehodnotenia konkrétneho chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia;“;

ii)

dopĺňa sa tento bod:

„c)

ochotou prispieť k vývoju príslušných výrobkov pri súčasnom zachovaní kvality uvedených výrobkov.“;

d)

vkladá sa tento odsek:

„3a)   Členské štáty môžu prijať akékoľvek regulačné opatrenia potrebné na to, aby hospodárskym subjektom zabránili v obchádzaní reštriktívnych opatrení prijatých podľa odsekov 2 a 3.“

12.

Článok 64 sa mení takto:

a)

v odseku 1 druhom pododseku sa úvodné slová nahrádzajú takto:

„Členské štáty môžu na účely tohto článku uplatňovať na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni jedno alebo viaceré z týchto objektívnych a nediskriminačných kritérií oprávnenosti:“;

b)

odsek 2 sa mení takto:

i)

úvodné slová sa nahrádzajú takto:

„2.   Ak je celková plocha, na ktorú sa vzťahujú oprávnené žiadosti uvedené v odseku 1, v danom roku väčšia ako plocha poskytnutá zo strany členského štátu, povolenia sa udeľujú podľa pomerného rozdelenia hektárov všetkým žiadateľom na základe plochy, na ktorú podali žiadosť o povolenie. Pri takomto udeľovaní povolení sa môže stanoviť minimálna a/alebo maximálna rozloha plochy na žiadateľa, pričom sa môže čiastočne alebo úplne vykonať v súlade s jedným alebo viacerými z týchto objektívnych a nediskriminačných prioritných kritérií, ktoré sa môžu uplatňovať na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni:“;

ii)

písmeno b) sa nahrádza takto:

„b)

oblasti, v ktorých vinohrady prispievajú k ochrane životného prostredia alebo k zachovaniu genetických zdrojov viniča;“;

iii)

písmeno f) sa nahrádza takto:

„f)

plochy, ktoré majú byť novo vysadené a ktoré prispejú k zvýšeniu výroby v poľnohospodárskych podnikoch v sektore vinohradníctva, ktoré vykazujú zvýšenie nákladovej efektívnosti alebo konkurencieschopnosti alebo prítomnosti na trhoch;“

iv)

písmeno h) sa nahrádza takto:

„h)

plochy, ktoré majú byť novo vysadené v rámci zväčšenia veľkosti malých a stredných podnikov pestujúcich vinič“;

c)

vkladá sa tento odsek:

„2b.   Členské štáty môžu prijať akékoľvek regulačné opatrenia potrebné na to, aby hospodárskym subjektom zabránili v obchádzaní reštriktívnych kritérií, ktoré uplatňujú podľa odsekov 1, 2 a 2a.“

13.

V článku 65 sa prvý odsek nahrádza takto:

„Pri uplatňovaní článku 63 ods. 2 členský štát zohľadňuje odporúčania, ktoré predložili profesijné organizácie pôsobiace v sektore vinohradníctva a vinárstva uvedené v článkoch 152, 156 a 157 alebo zainteresované skupiny výrobcov uvedené v článku 95 alebo iné typy profesijných organizácií uznané na základe právnych predpisov daného členského štátu, a to za predpokladu, že týmto odporúčaniam predchádza dohoda uzavretá zástupcami príslušných strán v danej zemepisnej oblasti.“

14.

Článok 68 sa mení takto:

a)

vkladá sa tento odsek:

„2a.   Od 1. januára 2023 zostáva plocha zodpovedajúca ploche, na ktorú sa vzťahujú práva na výsadbu oprávnené na zmenu na povolenia na výsadbu k 31. decembru 2022, ale ktoré ešte neboli zmenené na povolenia v súlade s odsekom 1, k dispozícii dotknutým členským štátom, ktoré môžu udeliť povolenia v súlade s článkom 64 najneskôr do 31. decembra 2025.“;

b)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Plochy, na ktoré sa vzťahujú povolenia udelené podľa odsekov 1 a 2a tohto článku, sa na účely článku 63 nezapočítavajú.“

15.

V článku 81 sa dopĺňa tento odsek:

„6.   Plochy vysadené na iné účely ako na účely výroby vína odrodami viniča, ktoré nie sú klasifikované v prípade iných členských štátov ako členských štátov uvedených v odseku 3 alebo ktoré nie sú v súlade s odsekom 2 druhým pododsekom v prípade členských štátov uvedených v odseku 3, nepodliehajú povinnosti vyklčovania.

Na výsadbu a opätovnú výsadbu odrôd viniča uvedených v prvom pododseku na iné účely ako na účely výroby vína sa nevzťahuje režim povolení na výsadbu viniča stanovený v časti II hlave I kapitole III.“

16.

Článok 86 sa nahrádza takto:

„Článok 86

Rezervácia, zmena a zrušenie nepovinných vyhradených výrazov

S cieľom zohľadniť očakávania spotrebiteľov, a to aj pokiaľ ide o spôsoby výroby a udržateľnosť v dodávateľskom reťazci, vývoj vedeckých a technických poznatkov, situáciu na trhu a vývoj obchodných a medzinárodných noriem, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktorými sa:

a)

rezervuje dodatočný nepovinný vyhradený výraz a ustanovia podmienky jeho používania;

b)

menia podmienky používania nepovinného vyhradeného výrazu; alebo

c)

ruší nepovinný vyhradený výraz.“

17.

Článok 90 sa mení takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Pokiaľ sa v medzinárodných dohodách uzavretých v súlade so ZFEÚ neustanovuje inak, ustanovenia týkajúce sa označení pôvodu a zemepisných označení, ako aj označovania vína ustanovené v oddiele 2 tejto kapitoly a vymedzenia pojmov, označenia a obchodné názvy uvedené v článku 78 tohto nariadenia sa uplatňujú na výrobky, ktoré sa dovážajú do Únie a na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN 2009 61, 2009 69, 2204 a prípadne ex 2202 99 19 (ostatné, odalkoholizované víno s obsahom alkoholu v objemových percentách nepresahujúcim 0,5 %.)“;

b)

v odseku 3 sa úvodné slová nahrádzajú takto:

„3.   Pokiaľ sa v medzinárodných dohodách uzavretých v súlade so ZFEÚ neustanovuje inak, dovoz výrobkov uvedených v odseku 1 podlieha predloženiu:“

18.

V časti II hlave II kapitole I sa do oddielu 1 vkladá tento pododdiel:

„Pododdiel 4a

Kontroly a sankcie

Článok 90a

Kontroly a sankcie týkajúce sa pravidiel uvádzania na trh

1.   Členské štáty príjmu opatrenia, ktorými sa zabezpečí, aby sa výrobky uvedené v článku 119 ods. 1, ktoré nie sú označené v súlade s týmto nariadením, neuvádzali na trh alebo, ak už boli uvedené na trh, stiahli z trhu.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek osobitné ustanovenia, ktoré môže prijať Komisia, dovozy výrobkov uvedených v článku 189 ods. 1 písm. a) a b) do Únie podliehajú kontrolám, aby bolo možné určiť, či sú splnené podmienky stanovené v odseku 1 uvedeného článku.

3.   Členské štáty vykonávajú kontroly na základe analýzy rizika s cieľom overiť, či výrobky uvedené v článku 1 ods. 2 spĺňajú pravidlá ustanovené v tomto oddiele, a podľa potreby uplatňujú administratívne sankcie.

4.   Bez toho, aby boli dotknuté akty týkajúce sa sektora vinohradníctva a vinárstva, ktoré sa prijali podľa článku 58 nariadenia (EÚ) 2021/2116, členské štáty v prípade porušenia pravidiel Únie v sektore vinohradníctva a vinárstva uplatňujú primerané, účinné a odrádzajúce administratívne sankcie v súlade s hlavou IV kapitolou I uvedeného nariadenia. Členské štáty neuplatňujú uvedené sankcie, ak je nedodržanie pravidiel menej závažné.

5.   S cieľom chrániť finančné prostriedky Únie a identitu, provenienciu a kvalitu vína s pôvodom v Únii je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 227, doplňujúce toto nariadenie, pokiaľ ide o:

a)

zriadenie alebo udržiavanie analytickej databázy izotopických údajov s cieľom pomôcť odhaľovať podvody, ktorá sa vytvorí na základe vzoriek zhromaždených členskými štátmi;

b)

pravidlá týkajúce sa kontrolných orgánov a vzájomnej pomoci medzi nimi;

c)

pravidlá týkajúce sa spoločného využívania zistení členských štátov.

6.   Komisia môže prijímať vykonávacie akty, ktorými sa stanovujú všetky opatrenia potrebné pre:

a)

postupy týkajúce sa príslušných databáz členských štátov a analytickej databázy izotopických údajov uvedenej v odseku 5 písm. a);

b)

postupy týkajúce sa spolupráce a pomoci medzi kontrolnými orgánmi a úradmi;

c)

pokiaľ ide o povinnosť stanovenú v odseku 3, pravidlá vykonávania kontrol dodržiavania obchodných noriem, pravidlá týkajúce sa orgánov zodpovedných za vykonávanie uvedených kontrol, ako aj pravidlá týkajúce sa ich obsahu a frekvencie a fázy uvádzania na trh, na ktorú sa uvedené kontroly majú vzťahovať.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.“

19.

V článku 92 ods. 1 sa dopĺňa tento pododsek:

„Pravidlá ustanovené v tomto oddiele sa však nevzťahujú na výrobky uvedené v časti II bodoch 1, 4, 5, 6, 8 a 9 prílohy VII, ak takéto výrobky boli podrobené celkovej odalkoholizácii v súlade s časťou I oddielom E prílohy VIII.“

20.

Článok 93 sa mení takto:

a)

v odseku 1 sa písmená a) a b) nahrádzajú takto:

„a)

„označenie pôvodu“ je názov vrátane tradične používaného názvu, ktorým sa identifikuje výrobok uvedený v článku 92 ods. 1:

i)

ktorého kvalita alebo vlastnosti sú v podstatnej miere alebo výlučne ovplyvnené osobitným zemepisným prostredím s jemu vlastnými prírodnými a ľudskými faktormi;

ii)

ako výrobok s pôvodom na konkrétnom mieste, v konkrétnom regióne alebo vo výnimočných prípadoch v konkrétnej krajine;

iii)

ktorý je vyrobený z hrozna, ktoré má pôvod výlučne v uvedenej zemepisnej oblasti;

iv)

ktorého výroba sa uskutočňuje v uvedenej zemepisnej oblasti; a

v)

získava sa z odrôd viniča patriacich k druhu Vitis vinifera alebo z krížencov druhu Vitis vinifera s inými druhmi rodu Vitis;

b)

„zemepisné označenie“ je názov vrátane tradične používaného názvu, ktorý identifikuje výrobok uvedený v článku 92 ods. 1:

i)

ktorého špecifická kvalita, povesť alebo iné vlastnosti možno pripísať jeho zemepisnému pôvodu;

ii)

s pôvodom na konkrétnom mieste, v konkrétnom regióne alebo vo výnimočných prípadoch v konkrétnej krajine;

iii)

ktorý má aspoň 85 % hrozna použitého na jeho výrobu pochádza výlučne z uvedenej zemepisnej oblasti;

iv)

ktorý sa vyrába sa v tejto zemepisnej oblasti; a

v)

v ktorom sa získava z odrôd viniča patriacich k druhu Vitis vinifera alebo z krížencov druhu Vitis vinifera s inými druhmi rodu Vitis.“;

b)

odsek 2 sa vypúšťa;

c)

odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Výroba uvedená v odseku 1 písm. a) bode iv) a v odseku 1 písm. b) bode iv) zahŕňa všetky príslušné operácie od zberu hrozna až po ukončenie procesov výroby vína s výnimkou zberu hrozna, ktoré nepochádza z príslušnej zemepisnej oblasti, ako sa uvádza v odseku 1 písm. b) bode iii), a s výnimkou akýchkoľvek procesov uskutočňovaných po výrobe.“

21.

Článok 94 sa mení takto:

a)

v odseku 1 sa úvodné slová nahrádzajú takto:

„Súčasťou žiadostí o ochranu názvov ako označení pôvodu alebo zemepisných označení je:“;

b)

odsek 2 sa mení takto:

i)

písmeno g) sa nahrádza takto:

„g)

údaje potvrdzujúce spojitosť podľa článku 93 ods. 1 písm. a) bodu i) alebo v náležitom prípade spojitosť podľa článku 93 ods. 1 písm. b) bodu i):

i)

pokiaľ ide o chránené označenie pôvodu, spojitosť medzi kvalitou alebo vlastnosťami výrobku a zemepisným prostredím uvedeným v článku 93 ods. 1 písm. a) bod i); podrobné údaje týkajúce sa ľudských faktorov v danom zemepisnom prostredí sa v relevantnom prípade môžu obmedziť na opis obhospodarovania pôdy, hospodárenia s rastlinným materiálom a starostlivosti o krajinu, pestovateľskej praxe alebo akéhokoľvek iného relevantného ľudského príspevku k zachovaniu prírodných faktorov zemepisného prostredia uvedeného v danom bode;

ii)

pokiaľ ide o chránené zemepisné označenie, spojitosť medzi špecifickou kvalitou, povesťou alebo inou vlastnosťou výrobku a zemepisným pôvodom uvedeným v článku 93 ods. 1 písm. b) bode i);“;

ii)

dopĺňajú sa tieto pododseky:

„Špecifikácia výrobku môže obsahovať opis prínosu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia k udržateľnému rozvoju.

Ak víno alebo vína môžu byť čiastočne odalkoholizované, špecifikácia výrobku obsahuje mutatis mutandis aj opis čiastočne odalkoholizovaného vína alebo vín v súlade s druhým pododsekom písm. b) a v náležitých prípadoch osobitné enologické postupy použité pri výrobe čiastočne odalkoholizovaného vína alebo vín, ako aj príslušné obmedzenia týkajúce sa ich výroby.“

22.

Článok 96 sa mení takto:

a)

odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.   „Ak členský štát posudzujúci žiadosť usúdi, že požiadavky sú splnené, uskutoční vnútroštátny postup, ktorým sa zaistí vhodné uverejnenie špecifikácie výrobku prinajmenšom na internete a postúpi žiadosť Komisii.

Pri postupovaní žiadosti o ochranu Komisii podľa prvého pododseku tohto odseku priloží členský štát vyhlásenie o tom, že pokladá žiadosť, ktorú predložil žiadateľ, za spĺňajúcu podmienky ochrany stanovené v tomto oddiele a ustanovenia prijaté na jeho základe a že potvrdzuje, že jednotný dokument uvedený v článku 94 ods. 1 písm. d) predstavuje pravdivé zhrnutie špecifikácie výrobku.

Členské štáty informujú Komisiu o všetkých prípustných námietkach predložených v rámci vnútroštátneho postupu.“;

b)

dopĺňa sa tento odsek:

„6.   Členský štát bezodkladne informuje Komisiu v prípade začatia akéhokoľvek konania pred vnútroštátnym súdom alebo iným vnútroštátnym orgánom, ktoré sa týka žiadosti o ochranu, ktorú členský štát postúpil Komisii v súlade s odsekom 5 a ak žiadosť bola na vnútroštátnej úrovni zrušená na základe okamžite uplatniteľného, nie však konečného súdneho rozhodnutia.“

23.

V článku 97 sa odseky 2, 3 a 4 nahrádzajú takto:

„2.   Komisia preskúma žiadosti o ochranu, ktoré sú jej doručené v súlade s článkom 96 ods. 5. Komisia skontroluje, či žiadosti obsahujú požadované informácie a či neobsahujú zjavné chyby, pričom zohľadňuje výsledok predbežného vnútroštátneho postupu vykonaného príslušným členským štátom. Uvedené preskúmanie sa zameriava najmä na jednotný dokument uvedený v článku 94 ods. 1 písm. d).

Preskúmanie Komisiou by nemalo trvať dlhšie ako šesť mesiacov odo dňa doručenia žiadosti od členského štátu. V prípade prekročenia tohto obdobia Komisia písomne informuje žiadateľov o dôvodoch omeškania.

3.   Komisia je oslobodená od povinnosti dodržať lehotu na vykonanie preskúmania uvedeného v odseku 2 druhom pododseku a informovať žiadateľa o dôvodoch omeškania, ak jej členský štát doručí oznámenie v súvislosti so žiadosťou o zápis do registra podanou Komisii v súlade s článkom 96 ods. 5, v ktorom buď:

a)

informuje Komisiu, že žiadosť bola na vnútroštátnej úrovni zrušená na základe okamžite uplatniteľného, nie však konečného súdneho rozhodnutia; alebo

b)

žiada Komisiu, aby pozastavila preskúmanie uvedené v odseku 2, pretože sa začalo vnútroštátne súdne konanie s cieľom namietať platnosť žiadosti a členský štát sa domnieva, že sa uvedené konanie zakladá na platných dôvodoch.

Oslobodenie je účinné do okamihu, keď členský štát informuje Komisiu o tom, že pôvodná žiadosť bola obnovená, alebo o tom, že členský štát sťahuje svoju žiadosť o pozastavenie.

4.   Ak na základe preskúmania vykonaného podľa odseku 2 tohto článku Komisia usúdi, že podmienky ustanovené v článkoch 93, 100 a 101 sú splnené, prijme vykonávacie akty týkajúce sa uverejnenia jednotného dokumentu uvedeného v článku 94 ods. 1 písm. d) a odkazu na uverejnenie špecifikácie výrobku v Úradnom vestníku Európskej únie, ktoré sa vykonalo počas predbežného vnútroštátneho postupu. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 229 ods. 2 alebo 3.

Ak Komisia na základe preskúmania vykonaného podľa odseku 2 tohto článku usúdi, že podmienky ustanovené v článkoch 93, 100 a 101 nie sú splnené, prijme vykonávacie akty, ktorými danú žiadosť zamietne.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.“

24.

Články 98 a 99 sa nahrádzajú takto:

„Článok 98

Námietkové konanie

1.   Orgány členského štátu alebo tretej krajiny alebo každá fyzická alebo právnická osoba s bydliskom alebo so sídlom v tretej krajine, ktorá má oprávnený záujem, môže do troch mesiacov od dátumu uverejnenia jednotného dokumentu uvedeného v článku 94 ods. 1 písm. d) v Úradnom vestníku Európskej únie predložiť Komisii odôvodnenú námietku proti navrhovanej ochrane.

Každá fyzická alebo právnická osoba s bydliskom alebo so sídlom v členskom štáte odlišnom od členského štátu postupujúceho žiadosť o ochranu, ktorá má oprávnený záujem, môže predložiť námietku prostredníctvom orgánov členského štátu, v ktorom má bydlisko alebo sídlo, v lehote povolenej na predkladanie námietok podľa prvého pododseku.

2.   Ak Komisia považuje námietku za prípustnú, vyzve orgán alebo fyzickú alebo právnickú osobu, ktoré podali námietku, a orgán alebo fyzickú alebo právnickú osobu, ktoré podali žiadosť o ochranu, aby sa v rámci primeranej lehoty nepresahujúcej tri mesiace vykonali náležité konzultácie. Výzva sa vydá v lehote piatich mesiacov odo dňa uverejnenia žiadosti o ochranu, na ktorú sa vzťahuje odôvodnená námietka, v Úradnom vestníku Európskej únie. K výzve sa pripojí kópia odôvodnenej námietky. Komisia môže kedykoľvek v priebehu uvedených troch mesiacov na žiadosť orgánu alebo fyzickej alebo právnickej osoby, ktoré podali žiadosť, predĺžiť lehotu na konzultácie najviac o tri mesiace.

3.   Orgán alebo osoba, ktoré podali námietku, a orgán alebo osoba, ktoré podali žiadosť o ochranu, začnú uskutočňovať konzultácie uvedené v odseku 2 bez zbytočného odkladu. Navzájom si poskytujú potrebné informácie s cieľom posúdiť, či je žiadosť o ochranu v súlade s týmto nariadením a ustanoveniami prijatými na jeho základe.

4.   Ak orgán alebo osoba, ktoré podali námietku, a orgán alebo osoba, ktoré podali žiadosť o ochranu dosiahnu dohodu, žiadateľ so sídlom v tretej krajine alebo orgány členského štátu alebo tretej krajiny, z ktorých bola žiadosť o ochranu podaná, oznámia Komisii výsledky konzultácií a všetky faktory, vďaka ktorým sa podarilo dohodu dosiahnuť, vrátane stanovísk zúčastnených strán. Ak údaje uverejnené podľa článku 97 ods. 4 boli podstatným spôsobom zmenené, Komisia zopakuje preskúmanie uvedené v článku 97 ods. 2, a to po vykonaní vnútroštátneho postupu, ktorým sa zabezpečí vhodné uverejnenie týchto zmenených údajov. Ak po dohode nedošlo k žiadnym zmenám špecifikácie výrobku alebo ak zmeny špecifikácie výrobku nie sú podstatné, Komisia prijme v súlade s článkom 99 ods. 1 rozhodnutie, ktorým sa udelí ochrana označeniu pôvodu alebo zemepisnému označeniu, bez ohľadu na prijatie prípustnej námietky.

5.   Ak strany nedosiahnu dohodu, žiadateľ so sídlom v tretej krajine alebo orgány členského štátu alebo tretej krajiny, z ktorých bola žiadosť o ochranu podaná, oznámia Komisii výsledky uskutočnených konzultácií a všetky súvisiace informácie a dokumenty. Komisia prijme v súlade s článkom 99 ods. 2 rozhodnutie, ktorým sa buď udelí ochrana, alebo sa daná žiadosť zamietne.

Článok 99

Rozhodnutie o ochrane

1.   Ak Komisii nebola doručená prípustná námietka v súlade s článkom 98, prijme vykonávacie akty, ktorými sa predmetná ochrana udelí. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 229 ods. 2 alebo 3.

2.   Ak Komisii bola doručená prípustná námietka, prijme vykonávacie akty, ktorými sa buď udelí ochrana, alebo sa daná žiadosť zamietne. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.

3.   Ochrana udelená podľa tohto článku sa uplatňuje bez toho, aby ňou bola dotknutá povinnosť výrobcov dodržiavať iné pravidlá Únie, najmä tie, ktoré sa týkajú uvádzania výrobkov na trh a označovania potravín.“

25.

Článok 102 sa nahrádza takto:

„Článok 102

Vzťah k ochranným známkam

1.   Ak je označenie pôvodu alebo zemepisné označenie zapísané do registra podľa tohto nariadenia, zápis ochrannej známky, ktorej použitie by bolo v rozpore s článkom 103 ods. 2 a ktorá sa týka výrobku patriaceho do jednej z kategórií uvedených v časti II prílohy VII, do registra sa zamietne, ak sa žiadosť o zápis ochrannej známky do registra predložila po dátume predloženia žiadosti o zápis označenia pôvodu alebo zemepisného označenia do registra Komisii.

Ochranné známky zapísané v registri v rozpore s prvým pododsekom sa vyhlásia za neplatné.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 101 ods. 2 tohto nariadenia, ochrannú známku, ktorej použitie je v rozpore s článkom 103 ods. 2 tohto nariadenia, o ktorú sa požiadalo, ktorá bola zapísaná do registra alebo ktorá bola zavedená na základe používania, ak túto možnosť ustanovujú príslušné právne predpisy, v dobrej viere na území Únie pred dátumom, ku ktorému bola Komisii predložená žiadosť o ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia, možno naďalej používať a obnovovať bez ohľadu na zápis označenia pôvodu alebo zemepisného označenia do registra pod podmienkou, že neexistujú žiadne dôvody vyhlásiť túto ochrannú známku za neplatnú alebo ju zrušiť podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 (*3) alebo podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 (*4).

V takýchto prípadoch je povolené používanie označenia pôvodu alebo zemepisného označenia aj používanie príslušných ochranných známok.

(*3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. EÚ L 336, 23.12.2015, s. 1)."

(*4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 154, 16.6.2017, s. 1).“"

26.

Článok 103 sa mení takto:

a)

v odseku 2 sa písmená a) a b) nahrádzajú takto:

„a)

akýmkoľvek priamym alebo nepriamym obchodným používaním uvedeného chráneného názvu vrátane používania v prípade výrobkov používaných ako zložky:

i)

na porovnateľných výrobkoch, ktoré nie sú v súlade so špecifikáciou výrobku s chráneným názvom; alebo

ii)

ak sa takýmto používaním ťaží z dobrého mena označenia pôvodu alebo zemepisného označenia, či oslabuje alebo poškodzuje toto dobré meno;

b)

akýmkoľvek zneužitím, napodobením alebo vyvolaním mylnej predstavy, dokonca aj keď sa uvádza skutočný pôvod výrobku alebo služby alebo keď je chránený názov preložený, foneticky prepísaný alebo transliterovaný alebo sa uvádza v spojení s výrazmi ako „štýl“, „typ“, „spôsob“, „ako sa vyrába v“, „napodobenina“, „s príchuťou“, „na spôsob“ alebo podobne, a to aj v prípade, keď sa tieto výrobky používajú ako zložky;“;

b)

dopĺňa sa tento odsek:

„4.   Ochrana uvedená v odseku 2 sa uplatňuje aj, pokiaľ ide o:

a)

tovar vstupujúci na colné územie Únie bez jeho prepustenia do voľného obehu v rámci colného územia Únie; a

b)

tovar predávaný prostredníctvom predaja na diaľku, ako napríklad prostredníctvom elektronického obchodu.

Pre tovar vstupujúci na colné územie Únie bez toho, aby bol prepustený do voľného obehu na tomto území, platí, že skupina výrobcov alebo akýkoľvek hospodársky subjekt, ktorý je oprávnený používať chránené označenie pôvodu alebo chránené zemepisné označenie, má právo zabrániť tomu, aby akékoľvek tretie strany dopravili tovar v obchodnom styku do Únie bez jeho prepustenia do voľného obehu, ak takýto tovar vrátane jeho obalu pochádza z tretích krajín a je bez povolenia označený chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením.“

27.

Článok 105 sa nahrádza takto:

„Článok 105

Zmeny špecifikácií výrobkov

1.   Žiadateľ, ktorý spĺňa podmienky ustanovené v článku 95, môže požiadať o schválenie zmeny špecifikácie výrobku týkajúcej sa chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia, a to najmä s cieľom zohľadniť vývoj vedecko-technických poznatkov alebo upraviť vymedzenie zemepisnej oblasti uvedenej v článku 94 ods. 2 druhom pododseku písm. d). V žiadostiach sa opíšu a zdôvodnia požadované zmeny.

2.   Zmeny špecifikácie výrobku sú rozdelené do dvoch kategórií vzhľadom na ich dôležitosť: zmeny na úrovni Únie, ktoré si vyžadujú uskutočnenie námietkového konania na úrovni Únie, a štandardné zmeny, ktoré sa majú riešiť na úrovni členských štátov alebo tretích krajín.

Na účely tohto nariadenia „zmena na úrovni Únie“ je zmena špecifikácie výrobku, ktorá:

a)

zahŕňa zmenu názvu chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia;

b)

pozostáva zo zmeny, vypustenia alebo doplnenia kategórie vinárskych výrobkov uvedených v časti II prílohy VII;

c)

riskuje odstránenie spojitosti uvedenej v článku 93 ods. 1 písm. a) bode i) v prípade chránených označení pôvodu alebo spojitosti uvedenej v článku 93 ods. 1 písm. b) bode i) v prípade chránených zemepisných označení; alebo

d)

prináša ďalšie obmedzenia týkajúce sa uvádzania výrobku na trh.

„Štandardná zmena“ je akákoľvek zmena špecifikácie výrobku, ktorá nie je zmenou na úrovni Únie.

„Dočasná zmena“ je štandardná zmena, ktorá sa týka dočasnej zmeny špecifikácie výrobku vyplývajúcej z uloženia povinných sanitárnych a fytosanitárnych opatrení zo strany verejných orgánov alebo súvisiacej s prírodnými katastrofami či nepriaznivými poveternostnými podmienkami oficiálne uznanými príslušnými orgánmi.

3.   Komisia schvaľuje zmeny na úrovni Únie. Na postup schvaľovania sa uplatňuje mutatis mutandis postup stanovený v článku 94 a článkoch 96 až 99.

Žiadosti o schválenie zmien na úrovni Únie podané tretími krajinami alebo výrobcami z tretích krajín musia obsahovať dôkaz o tom, že požadovaná zmena je v súlade so zákonmi o ochrane označení pôvodu alebo zemepisných označení platných v danej tretej krajine.

Žiadosti o schválenie zmien na úrovni Únie sa týkajú výlučne zmien na úrovni Únie. Ak sa žiadosť o zmenu na úrovni Únie vzťahuje aj na štandardné zmeny, tieto časti vzťahujúce sa na štandardné zmeny sa považujú za nepredložené a postup pre zmeny na úrovni Únie sa uplatňuje len na časti týkajúce sa zmeny na úrovni Únie.

Preskúmanie takýchto žiadostí sa zameria na navrhované zmeny na úrovni Únie.

4.   Štandardné zmeny schvália a zverejnia členské štáty, na ktorých území sa nachádza zemepisná oblasť dotknutého výrobku a oznámia ich Komisii.

Pokiaľ ide o tretie krajiny, zmeny sa schvália v súlade s platným právom dotknutej tretej krajiny.“

28.

Článok 106 sa nahrádza takto:

„Článok 106

Zrušenie

Komisia môže z vlastného podnetu alebo na základe náležite odôvodnenej žiadosti zo strany členského štátu, tretej krajiny alebo fyzickej alebo právnickej osoby s oprávneným záujmom prijať vykonávacie akty, ktorými sa zruší ochrana označenia pôvodu alebo zemepisného označenia, ak nastane jedna alebo viacero z týchto okolností:

a)

ak už nie je zaručený súlad so zodpovedajúcou špecifikáciou výrobku;

b)

ak počas najmenej siedmich po sebe nasledujúcich rokov nebol na trh uvedený žiadny výrobok s daným označením pôvodu alebo zemepisným označením;

c)

ak žiadateľ spĺňajúci podmienky stanovené v článku 95 vyhlási, že si už neželá zachovanie ochrany označenia pôvodu alebo zemepisného označenia.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.“

29.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 106a

Dočasné označovanie a obchodná úprava

Po podaní žiadosti o ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia Komisii môžu výrobcovia uvádzať pri označovaní a obchodnej úprave výrobku, pre ktorý sa žiadosť podala, že žiadosť bola podaná a používať vnútroštátne logá a označenia v súlade s právom Únie a najmä s nariadením (EÚ) č. 1169/2011.

Symboly Únie pre chránené označenie pôvodu alebo chránené zemepisné označenie a označenia Únie „chránené označenie pôvodu“ alebo „chránené zemepisné označenie“ sa môžu nachádzať na označení až po uverejnení rozhodnutia o udelení ochrany danému označeniu pôvodu alebo zemepisnému označeniu.

Ak sa žiadosť zamietne, všetky vinárske výrobky označené v súlade s prvým odsekom sa môžu uvádzať na trh až do vyčerpania zásob.“

30.

Článok 111 sa vypúšťa.

31.

V časti II hlave II kapitole 1 sa do oddielu 2 dopĺňa tento pododdiel:

„Pododdiel 4

Kontroly týkajúce sa označení pôvodu, zemepisných označení a tradičných pojmov

Článok 116a

Kontroly

1.   Členské štáty prijmú potrebné kroky na zastavenie nezákonného používania chránených označení pôvodu, chránených zemepisných označení a chránených tradičných pojmov uvedených v tomto nariadení.

2.   Členské štáty určia príslušný orgán zodpovedný za uskutočňovanie kontrol v súvislosti s povinnosťami stanovenými v tomto oddiele. Na tento účel sa uplatňuje článok 4 ods. 2 a 4 a článok 5 ods. 1, 4 a 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 (*5).

3.   V rámci Únie príslušný orgán uvedený v odseku 2 tohto článku alebo jeden alebo viac delegovaných orgánov v zmysle článku 3 bodu 5 nariadenia (EÚ) 2017/625, ktoré pôsobia v úlohe orgánu pre certifikáciu výrobkov v súlade s kritériami stanovenými v hlave II kapitole III uvedeného nariadenia, overí súlad so špecifikáciami výrobkov každý rok, a to počas výroby vína ako aj počas jeho úpravy alebo po nej.

4.   Komisia prijme vykonávacie akty týkajúce sa:

a)

oznámení, ktoré majú členské štáty predkladať Komisii;

b)

pravidiel, ktoré sa vzťahujú na orgán zodpovedný za overovanie súladu so špecifikáciami výrobkov vrátane prípadov, keď sa zemepisná oblasť nachádza v tretej krajine;

c)

opatrení, ktoré majú vykonať členské štáty s cieľom zabrániť nezákonnému používaniu chránených označení pôvodu, chránených zemepisných označení a chránených tradičných pojmov;

d)

kontrol a overovaní vrátane testovania, ktoré majú vykonávať členské štáty.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.

(*5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1).“"

32.

Článok 119 sa mení takto:

a)

odsek 1 sa mení takto:

i)

písmeno a) sa nahrádza takto:

„a)

označenie kategórie vinárskeho výrobku v súlade s časťou II prílohy VII. V prípade kategórií vinárskych výrobkov vymedzených v časti II bode 1 a bodoch 4 až 9 prílohy VII, keď boli takéto výrobky podrobené odalkoholizácii v súlade s časťou I oddielom E prílohy VIII, k označeniu kategórie sa doplní:

i)

výraz „odalkoholizovaný“, ak skutočný obsah alkoholu výrobku je najviac 0,5 obj. %; alebo

ii)

výraz „čiastočne odalkoholizovaný“, ak skutočný obsah alkoholu výrobku je viac ako 0,5 obj. %, ale nedosiahne minimálny skutočný obsah alkoholu pre danú kategóriu pred odalkoholizáciou.“;

ii)

dopĺňajú sa tieto písmená:

„h)

výživové údaje podľa článku 9 ods. 1 písm. l) nariadenia (EÚ) č. 1169/2011;

i)

zoznam zložiek podľa článku 9 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1169/2011;

j)

v prípade vinárskych výrobkov, ktoré boli podrobené odalkoholizácii v súlade s časťou I oddielom E prílohy VIII a majú skutočný obsah alkoholu v objemových percentách menej než 10 %, dátum minimálnej trvanlivosti podľa článku 9 ods. 1 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1169/2011.“;

b)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Odchylne od odseku 1 písm. a) sa v prípade iných vinárskych výrobkov ako vinárskych výrobkov, ktoré boli podrobené odalkoholizácii v súlade s časťou I oddielom E prílohy VIII, môže odkaz na kategóriu vinárskeho výrobku vynechať pri vínach, na ktorých etikete sa nachádza názov chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia.“;

c)

dopĺňajú sa tieto odseky:

„4.   Odchylne od odseku 1 písm. h) sa výživové údaje na obale alebo etikete pripevnenej k nemu môžu obmedziť na energetickú hodnotu, ktorá sa môže vyjadriť použitím symbolu „E“ pre energiu. V takýchto prípadoch sa všetky výživové údaje poskytnú elektronickými prostriedkami, ktoré sú uvedené na obale alebo etikete pripevnenej k nemu. Uvedené výživové údaje sa nesmú zobrazovať spolu s inými informáciami určenými na predajné alebo marketingové účely a nesmú sa získavať ani sledovať žiadne údaje o používateľovi.

5.   Odchylne od odseku 1 písm. i) sa zoznam zložiek môže poskytnúť elektronickými prostriedkami, ktoré sú uvedené na obale alebo etikete pripevnenej k nemu. V takýchto prípadoch sa uplatňujú tieto požiadavky:

a)

nesmú sa získavať ani sledovať žiadne údaje o používateľovi;

b)

zoznam zložiek sa nesmie zobrazovať spolu s inými informáciami určenými na predajné alebo marketingové účely; a

c)

údaje stanovené v článku 9 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 sa uvádzajú priamo na obale alebo na etikete pripevnenej k nemu.

Pri uvádzaní údajov podľa prvého pododseku písm. c) tohto odseku sa použije slovo „obsahuje“, za ktorým nasleduje názov látky alebo výrobku, ako sa uvádza v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 1169/2011.“

33.

V článku 122 sa odsek 1 mení takto:

a)

písmeno b) sa mení takto:

i)

bod ii) sa vypúšťa;

ii)

dopĺňa sa tento bod:

„vi)

pravidlá uvádzania a označovania zložiek na účely uplatňovania článku 119 ods. 1 písm. i).“;

b)

v písmene c) sa dopĺňa tento bod:

„iii)

pojmy odkazujúce na podnik a podmienky ich používania;“;

c)

v písmene d) sa bod i) nahrádza takto:

„i)

podmienky používania určitých tvarov fliaš a uzáverov a zoznam určitých osobitných tvarov fliaš;“

34.

V časti II hlave II kapitole II sa oddiel 1 mení takto:

a)

článok 124 sa vypúšťa;

b)

záhlavie „Pododdiel 1“ a jeho názov sa vypúšťajú;

c)

v článku 125 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Dohody v rámci odvetvia zodpovedajú podmienkam nákupu stanoveným v prílohe X.“;

d)

pododdiely 2 a 3, ktoré obsahujú články 127 až 144, sa vypúšťajú.

35.

V článku 145 ods. 3 sa prvá veta nahrádza takto:

„Členské štáty, ktoré do svojich strategických plánov SPP zahrnuli reštrukturalizáciu a konverziu vinohradov v súlade s článkom 58 ods. 1 prvým pododsekom písm. a) nariadenia (EÚ) 2021/2115, každoročne do 1. marca predložia Komisii aktualizovaný súpis svojho výrobného potenciálu na základe vinohradníckeho registra.“

36.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 147a

Oneskorené platby pri predaji vína v inom ako spotrebiteľskom obale

Odchylne od článku 3 ods. 1 smernice (EÚ) 2019/633 môžu členské štáty na žiadosť medziodvetvovej organizácie uznanej podľa článku 157 tohto nariadenia pôsobiacej v sektore vinohradníctva a vinárstva stanoviť, že zákaz uvedený v článku 3 ods. 1 prvom pododseku písm. a) smernice (EÚ) 2019/633 sa nevzťahuje na platby uskutočnené na základe dohôd o dodávkach medzi výrobcami alebo ďalšími predajcami vína a ich priamymi odberateľmi pre predajné transakcie týkajúce sa vín v inom ako spotrebiteľskom obale za predpokladu, že:

a)

špecifické podmienky, ktoré umožňujú uskutočnenie platieb po 60 dňoch sú zahrnuté do štandardných zmlúv pre predajné transakcie týkajúce sa vína v inom ako spotrebiteľskom obale, ktoré členské štáty ustanovili za záväzné podľa článku 164 tohto nariadenia pred 30. októbrom 2021, a že členský štát toto rozšírenie štandardných zmlúv obnovil od uvedeného dátumu bez akýchkoľvek významných zmien platobných podmienok, ktoré by boli v neprospech dodávateľov vín v inom ako spotrebiteľskom obale; a

b)

dohody o dodávkach medzi dodávateľmi vín v inom ako spotrebiteľskom obale a ich priamymi odberateľmi sú viacročné alebo sa stávajú viacročnými.“

37.

V článku 148 ods. 2 písm. c) sa bod i) nahrádza takto:

„i)

cenu za dodávku, ktorá:

je nemenná a stanovená v zmluve, a/alebo

sa vypočíta na základe kombinácie rozličných faktorov stanovených v zmluve, medzi ktoré môžu patriť objektívne ukazovatele, indexy a metódy výpočtu konečnej ceny, ktoré sú ľahko dostupné a zrozumiteľné a odrážajú zmeny trhových podmienok, dodaný objem a kvalitu alebo zloženie dodávaného surového mlieka. Uvedené ukazovatele môžu byť založené na relevantných cenách a na výrobných a trhových nákladoch; na tento účel môžu členské štáty určiť ukazovatele v súlade s objektívnymi kritériami na základe uskutočnených štúdií o výrobe a potravinovom dodávateľskom reťazci; zmluvné strany sa môžu odvolávať na tieto ukazovatele alebo na akékoľvek iné ukazovatele, ktoré považujú za relevantné;“

38.

V článku 149 ods. 2 písm. c) sa bod i) nahrádza takto:

„i)

objem surového mlieka, ktorého sa tieto rokovania týkajú, neprekračuje 4 % celkovej výroby Únie;“

39.

Článok 150 sa vypúšťa.

40.

Článok 151 sa mení takto:

a)

prvý odsek sa nahrádza takto:

„Prvonákupcovia surového mlieka nahlasujú príslušnému vnútroštátnemu orgánu množstvo surového mlieka, ktoré im bolo každý mesiac dodané, a priemernú zaplatenú cenu. Je potrebné rozlišovať medzi mliekom z ekologickej poľnohospodárskej výroby a mliekom nepochádzajúcim z ekologickej poľnohospodárskej výroby.“;

b)

tretí odsek sa nahrádza takto:

„Členské štáty oznamujú Komisii množstvá surového mlieka a priemerné ceny uvedené v prvom odseku.“

41.

Článok 152 ods. 1 písm. c) sa mení takto:

a)

bod vii) sa nahrádza takto:

„vii)

nakladanie s vedľajšími produktmi, s tokmi rezíduí a s odpadom a ich zhodnocovanie najmä na účely ochrany kvality vody, pôdy a krajiny a na zachovanie alebo podporu biodiverzity a zvýšenie obehovosti;“;

b)

bod x) sa nahrádza takto:

„x)

riadenie vzájomných fondov;“

42.

Článok 153 sa mení takto:

a)

v odseku 2 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c)

pravidlá, ktoré vyrábajúcim členom umožnia demokraticky kontrolovať organizáciu a jej rozhodnutia, ako aj jej účty a rozpočty;“;

b)

vkladá sa tento odsek:

„2a.   V stanovách organizácie výrobcov sa môže stanoviť možnosť, aby boli vyrábajúci členovia v priamom kontakte s nákupcami za predpokladu, že takýto priamy kontakt neohrozí koncentráciu ponuky a uvádzanie výrobkov na trh organizáciou výrobcov. Koncentrácia ponuky sa považuje za zabezpečenú, ak organizácia výrobcov vyjedná a určí podstatné prvky predaja, ako je cena, kvalita a objem.“;

c)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Odseky 1, 2 a 2a sa nevzťahujú na organizácie výrobcov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov.“

43.

V článku 154 ods. 1 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

má minimálny počet členov a/alebo pokrýva minimálny objem alebo hodnotu predajnej výroby, ktoré stanoví príslušný členský štát, v oblasti, kde vykonáva svoju činnosť; takéto ustanovenia nebránia uznávaniu organizácií výrobcov, ktoré sú zamerané na malú výrobu;“

44.

Článok 157 sa mení takto:

a)

v odseku 1 sa úvodné slová nahrádzajú takto:

„1.   Členské štáty môžu na základe žiadosti uznať v špecifickom sektore uvedenom v článku 1 ods. 2 medziodvetvové organizácie na vnútroštátnej a regionálnej úrovni a na úrovni hospodárskych oblastí uvedených v článku 164 ods. 2, ktoré:“;

b)

v odseku 1 sa písmeno c) mení takto:

i)

bod vii) sa nahrádza takto:

„vii)

poskytovanie informácií a uskutočňovanie výskumu, ktorý je potrebný na inováciu, racionalizáciu, zlepšenie a prispôsobenie výroby, a v prípade potreby na spracovanie a uvádzanie na trh, so zameraním na výrobky, ktoré viac vyhovujú požiadavkám trhu a chuti a očakávaniam spotrebiteľov, najmä pokiaľ ide o kvalitu výrobku vrátane osobitostí výrobkov s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením, a ochranu životného prostredia, opatrenia v oblasti klímy, zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat;“;

ii)

bod xiv) sa nahrádza takto:

„xiv)

prispievanie k nakladaniu s vedľajšími produktmi a k rozvoju iniciatív na ich zhodnocovanie a prispievanie k znižovaniu odpadu a k nakladaniu s ním;“;

iii)

bod xvi) sa nahrádza takto:

„xvi)

presadzovanie a vykonávanie opatrení na prevenciu, kontrolu a riadenie rizík týkajúcich sa zdravia zvierat, ochrany rastlín a životného prostredia, a to aj zriadením a riadením vzájomných fondov alebo prispievaním do takýchto fondov s cieľom vyplácať poľnohospodárom finančnú kompenzáciu za náklady a hospodárske straty vyplývajúce z presadzovania a vykonávania takýchto opatrení;“;

c)

odsek 1a sa nahrádza takto:

„1a.   Členské štáty môžu na základe žiadosti rozhodnúť o poskytnutí viac ako jedného uznania medziodvetvovej organizácii pôsobiacej vo viacerých sektoroch uvedených v článku 1 ods. 2 za predpokladu, že medziodvetvová organizácia spĺňa podmienky uvedené v odseku 1 pre každý sektor, pre ktorý žiada o uznanie.“;

d)

odsek 3 sa vypúšťa.

45.

Článok 158 sa mení takto:

a)

v odseku 1 sa vkladá toto písmeno:

„ca)

sa usilujú o vyvážené zastúpenie organizácií vo fázach dodávateľského reťazca, ktoré sú uvedené v článku 157 ods. 1 písm. a), ktoré tvoria medziodvetvovú organizáciu;“;

b)

odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Členské štáty môžu uznať medziodvetvové organizácie vo všetkých sektoroch, ktoré existovali pred 1. januárom 2014, či už boli uznané na základe žiadosti, alebo vytvorené na základe právneho predpisu, aj keď nespĺňajú podmienku stanovenú v článku 157 ods. 1 písm. b).“

46.

Článok 163 sa mení takto:

a)

odseky 1 a 2 sa nahrádzajú takto:

„1.   Členské štáty môžu uznať medziodvetvové organizácie v sektore mlieka a mliečnych výrobkov, ak tieto organizácie:

a)

spĺňajú požiadavky ustanovené v článku 157;

b)

vykonávajú svoje činnosti v jednom alebo vo viacerých regiónoch príslušného územia;

c)

predstavujú významný podiel hospodárskych činností uvedených v článku 157 ods. 1 písm. a);

d)

samotné nie sú zapojené do výroby alebo spracovania výrobkov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov, ani sa nezapájajú do obchodovania s nimi.

2.   Členské štáty môžu rozhodnúť, že medziodvetvové organizácie, ktoré boli uznané pred 2. aprílom 2012 na základe vnútroštátneho práva a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v odseku 1 tohto článku, sa považujú za uznané medziodvetvové organizácie podľa článku 157 ods. 1.“;

b)

v odseku 3 sa písmeno d) nahrádza takto:

„d)

odoberú uznanie, ak už nie sú splnené požiadavky a podmienky na uznanie, ktoré sú stanovené v tomto článku;“

47.

Článok 164 sa mení takto:

a)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Na účely tohto oddielu „hospodárska oblasť“ je zemepisné územie tvorené z pripojených alebo susediacich výrobných regiónov, v ktorých sú rovnorodé podmienky výroby a uvádzania na trh, alebo, v prípade výrobkov s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením uznaným podľa práva Únie, zemepisné územie uvedené v špecifikácii výrobku.“;

b)

odsek 4 sa mení takto:

i)

písmená l), m) a n) sa nahrádzajú takto:

„l)

používanie certifikovaného osiva okrem prípadov, keď sa používa na ekologickú výrobu v zmysle nariadenia (EÚ) 2018/848, a monitorovanie kvality výrobkov;

m)

prevencia a riadenie fytosanitárnych rizík a rizík týkajúcich sa zdravia zvierat, bezpečnosti potravín alebo životného prostredia;

n)

nakladanie s vedľajšími produktmi a ich zhodnocovanie.“;

ii)

druhý pododsek sa nahrádza takto:

„Uvedené pravidlá nespôsobia žiadne škody iným hospodárskym subjektom, ani nezabránia vstupu nových hospodárskych subjektov v príslušnom členskom štáte alebo Únii a nemajú žiadny z účinkov uvedených v článku 210 ods. 4, ani nie sú inak nezlučiteľné s platným právom Únie ani platnými vnútroštátnymi pravidlami.“

48.

Článok 165 sa nahrádza takto:

„Článok 165

Finančné príspevky nečlenov

Ak sú pravidlá uznanej organizácie výrobcov, uznaného združenia organizácií výrobcov alebo uznanej medziodvetvovej organizácie rozšírené podľa článku 164 a ak sú činnosti, na ktoré sa uvedené pravidlá vzťahujú, vo všeobecnom hospodárskom záujme hospodárskych subjektov, ktorých činnosti súvisia s dotknutými výrobkami, môže členský štát, ktorý uznanie udelil, po konzultácii s príslušnými zainteresovanými stranami rozhodnúť, že jednotlivé hospodárske subjekty alebo skupiny, ktoré nie sú členmi organizácie, ale majú z uvedených činností úžitok, zaplatia organizácii všetky alebo časť finančných príspevkov, ktoré platia jej členovia, a to v takom rozsahu, v akom majú také príspevky pokryť náklady vznikajúce priamo v dôsledku vykonávania jednej alebo viacerých príslušných činností. Každá organizácia, ktorá dostáva príspevky od nečlenov podľa tohto článku, sprístupní na žiadosť člena alebo nečlena, ktorý finančne prispieva na činnosti organizácie, tie časti svojho ročného rozpočtu, ktoré sa týkajú vykonávania činností uvedených v článku 164 ods. 4.“

49.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 166a

Regulácia ponuky poľnohospodárskych výrobkov s chráneným označením pôvodu alebo s chráneným zemepisným označením

1.   Bez toho, aby boli dotknuté články 167 a 167a tohto nariadenia, členské štáty môžu na žiadosť organizácie výrobcov alebo združenia organizácií výrobcov uznaných podľa článku 152 ods. 1 alebo článku 161 ods. 1 tohto nariadenia, medziodvetvovej organizácie uznanej podľa článku 157 ods. 1 tohto nariadenia, skupiny hospodárskych subjektov uvedenej v článku 3 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 alebo skupiny výrobcov uvedenej v článku 95 ods. 1 tohto nariadenia stanoviť na obmedzené obdobie záväzné pravidlá regulácie ponuky poľnohospodárskych výrobkov uvedených v článku 1 ods. 2 tohto nariadenia s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením podľa článku 5 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 alebo podľa článku 93 ods. 1 písm. a) a b) tohto nariadenia.

2.   Pravidlá uvedené v odseku 1 tohto článku podliehajú predchádzajúcej dohode, ktorá sa uzatvorí medzi najmenej dvoma tretinami výrobcov daného výrobku uvedeného v odseku 1 tohto článku alebo ich zástupcov, ktorých výroba predstavuje najmenej dve tretiny výroby tohto výrobku v zemepisnej oblasti podľa článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 alebo podľa článku 93 ods. 1 písm. a) bodu iii) a článku 93 ods. 1 písm. b) bodu iv) tohto nariadenia v prípade vína. Ak výroba výrobku uvedeného v odseku 1 tohto článku zahŕňa proces spracovania a špecifikácia výrobku podľa článku 7 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 alebo článku 94 ods. 2 tohto nariadenia obmedzuje získavanie surovín na určitú zemepisnú oblasť, členské štáty na účely pravidiel, ktoré sa majú stanoviť podľa odseku 1 tohto článku, vyžadujú, aby:

a)

sa pred uzatvorením dohody uvedenej v tomto odseku konzultovalo s výrobcami uvedených surovín v určitej zemepisnej oblasti; alebo

b)

aspoň dve tretiny výrobcov surovín alebo ich zástupcov, ktorých výroba predstavuje najmenej dve tretiny výroby surovín používaných pri procese spracovania v určitej zemepisnej oblasti, boli tiež stranami dohody uvedenej v tomto odseku.

3.   Odchylne od odseku 2 tohto článku v prípade výroby syra s chráneným označením pôvodu alebo s chráneným zemepisným označením podliehajú pravidlá uvedené v odseku 1 tohto článku predchádzajúcej dohode medzi najmenej dvoma tretinami výrobcov mlieka alebo ich zástupcov, ktorých výroba predstavuje najmenej dve tretiny objemu surového mlieka používaného na výrobu uvedeného syra, a v relevantnom prípade najmenej dvoma tretinami výrobcov tohto syra alebo ich zástupcov, ktorých výroba predstavuje najmenej dve tretiny výroby tohto syra v zemepisnej oblasti uvedenej v článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012.

Na účely prvého pododseku tohto odseku v súvislosti so syrom s chráneným zemepisným označením platí, že zemepisná oblasť pôvodu surového mlieka uvedená v špecifikácii výrobku pre daný syr je tá istá ako zemepisná oblasť uvedená v článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 týkajúca sa tohto syra.

4.   Pravidlá uvedené v odseku 1:

a)

sa vzťahujú iba na reguláciu ponuky príslušného výrobku a v náležitom prípade surovín a ich cieľom je prispôsobenie ponuky tohto výrobku dopytu;

b)

sa týkajú len príslušného výrobku a v náležitom prípade príslušných surovín;

c)

sa môžu stanoviť za záväzné na najviac tri roky, ale po uplynutí tohto obdobia sa môžu obnoviť na základe novej žiadosti uvedenej v odseku 1;

d)

nesmú narušiť obchodovanie s inými výrobkami, ako sú výrobky, na ktoré sa vzťahujú uvedené pravidlá;

e)

sa nesmú vzťahovať na žiadne transakcie po prvom uvedení príslušného výrobku na trh;

f)

nesmú umožňovať pevné stanovenie cien, a to ani orientačných či odporúčaných;

g)

nesmú viesť k tomu, že nebude dostupný príliš veľký podiel príslušného výrobku, ktorý by bol inak dostupný;

h)

nesmú vytvárať diskrimináciu, predstavovať prekážku pre nových účastníkov na trhu či nepriaznivo vplývať na malých výrobcov;

i)

prispievajú k zachovaniu kvality príslušného výrobku alebo k vývoju príslušného výrobku;

j)

nesmú viesť k tomu, aby bol dotknutý článok 149 a článok 152 ods. 1a.

5.   Pravidlá uvedené v odseku 1 sa uverejňujú v úradnej publikácii príslušného členského štátu.

6.   Členské štáty uskutočňujú kontroly s cieľom zabezpečiť splnenie podmienok stanovených v odseku 4. Ak príslušné vnútroštátne orgány zistia, že tieto podmienky splnené neboli, členské štáty zrušia pravidlá uvedené v odseku 1.

7.   Členské štáty bezodkladne oznámia Komisii pravidlá uvedené v odseku 1, ktoré prijali. Komisia informuje ostatné členské štáty o všetkých oznámeniach takýchto pravidiel.

8.   Komisia môže kedykoľvek prijať vykonávacie akty, v ktorých sa bude požadovať, aby členský štát zrušil pravidlá, ktoré stanovil podľa odseku 1 tohto článku, ak Komisia zistí, že tieto pravidlá nie sú v súlade s podmienkami stanovenými v odseku 4 tohto článku, bránia hospodárskej súťaži alebo ju narúšajú v podstatnej časti vnútorného trhu alebo ohrozujú voľný obchod či dosiahnutie cieľov článku 39 ZFEÚ. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú bez uplatnenia postupov uvedených v článku 229 ods. 2 a 3 tohto nariadenia.“

50.

V článku 168 ods. 4 písm. c) sa bod i) nahrádza takto:

„i)

cenu za dodávku, ktorá:

je nemenná a stanovená v zmluve, a/alebo

sa vypočíta na základe kombinácie rozličných faktorov stanovených v zmluve, medzi ktoré môžu patriť objektívne ukazovatele, indexy a metódy výpočtu konečnej ceny, ktoré sú ľahko dostupné a zrozumiteľné a odrážajú zmeny trhových podmienok, dodané množstvá a kvalitu alebo zloženie dodávaných poľnohospodárskych výrobkov; uvedené ukazovatele môžu byť založené na relevantných cenách a na výrobných a trhových nákladoch; na tento účel môžu členské štáty určiť ukazovatele v súlade s objektívnymi kritériami na základe uskutočnených štúdií o výrobe a potravinovom dodávateľskom reťazci; zmluvné strany sa môžu odvolávať na tieto ukazovatele alebo na akékoľvek iné ukazovatele, ktoré považujú za relevantné.“

51.

Článok 172 sa vypúšťa.

52.

Článok 172a sa nahrádza takto:

„Článok 172a

Rozdelenie hodnôt

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek osobitné ustanovenia o rozdelení hodnôt v sektore cukru, sa poľnohospodári vrátane združení poľnohospodárov môžu s hospodárskymi subjektmi na nadväzujúcich stupňoch reťazca dohodnúť na ustanoveniach o rozdelení hodnôt vrátane trhových bonusov a strát, v ktorých sa určí, ako sa medzi nimi rozdelí prípadný vývoj príslušných trhových cien pre dotknuté výrobky alebo iných komoditných trhov.

Článok 172b

Usmernenia zo strany medziodvetvových organizácií týkajúce sa predaja hrozna na vína s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením

Odchylne od článku 101 ods. 1 ZFEÚ môžu medziodvetvové organizácie uznané podľa článku 157 tohto nariadenia pôsobiace v sektore vinohradníctva a vinárstva poskytovať nepovinné usmerňujúce cenové ukazovatele týkajúce sa predaja hrozna na výrobu vín s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením za predpokladu, že takéto usmernenie neodstráni hospodársku súťaž v prípade podstatnej časti dotknutých výrobkov.“

53.

V článku 182 ods. 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Spúšťací objem sa rovná 125 %, 110 % alebo 105 % v závislosti od toho, či sú možnosti prístupu na trh, ktoré sú vymedzené ako dovozy vyjadrené percentuálnym podielom zodpovedajúcej domácej spotreby počas troch predchádzajúcich rokov, nižšie alebo rovné 10 %, vyššie ako 10 %, ale nižšie alebo rovné 30 %, alebo vyššie ako 30 %, v uvedenom poradí.

Ak sa domáca spotreba nezohľadňuje, spúšťací objem sa rovná 125 %.“

54.

Články 192 a 193 sa vypúšťajú.

55.

V kapitole IV sa dopĺňa tento článok:

„Článok 193a

Pozastavenie dovozných ciel na melasy

1.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty doplňujúce toto nariadenie v súlade s článkom 227, ktorými sa stanovujú pravidlá úplného alebo čiastočného pozastavenia dovozných ciel na melasy patriace pod číselný znak KN 1703.

2.   Pri uplatňovaní pravidiel uvedených v odseku 1 tohto článku Komisia môže prijať vykonávacie akty na účely celkového alebo čiastočného pozastavenia dovozných ciel na melasy patriace pod číselný znak KN 1703 bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 229 ods. 2 alebo 3.“

56.

V časti III sa kapitola VI, ktorá obsahuje články 196 až 204, vypúšťa.

57.

Článok 206, prvý odsek sa nahrádza takto:

„Pokiaľ sa v tomto nariadení neustanovuje inak a v súlade s článkom 42 ZFEÚ sa články 101 až 106 ZFEÚ a vykonávacie ustanovenia, ktoré sa na ne vzťahujú, s výhradou článkov 207 až 210a tohto nariadenia, uplatňujú na všetky dohody, rozhodnutia a postupy uvedené v článku 101 ods. 1 a článku 102 ZFEÚ, ktoré sa týkajú výroby poľnohospodárskych výrobkov alebo obchodu s nimi.“

58.

Článok 208 sa nahrádza takto:

„Článok 208

Dominantné postavenie

Na účely tejto kapitoly je „dominantné postavenie“ postavenie hospodárskej sily, ktorá podniku umožňuje zabraňovať účinnej hospodárskej súťaži na príslušnom trhu, a to tým, že mu umožňuje do značnej miery konať nezávisle od svojich konkurentov, dodávateľov alebo zákazníkov a v konečnom dôsledku od spotrebiteľov.“

59.

Článok 210 sa mení takto:

a)

odseky 1 a 2 sa nahrádzajú takto:

„1.   Článok 101 ods. 1 ZFEÚ sa neuplatňuje na dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy medziodvetvových organizácií uznaných podľa článku 157 tohto nariadenia, ktoré sú potrebné na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 157 ods. 1 písm. c) tohto nariadenia alebo v prípade sektora olivového oleja a stolových olív a sektora tabaku, cieľov uvedených v článku 162 tohto nariadenia, a ktoré sú nezlučiteľné s pravidlami Únie podľa odseku 4 tohto článku.

Dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v prvom pododseku tohto odseku, sa nezakazujú a ani sa nevyžaduje predchádzajúce rozhodnutie v tomto zmysle.

2.   Uznané medziodvetvové organizácie môžu požiadať Komisiu o stanovisko týkajúce sa zlučiteľnosti dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov uvedených v odseku 1 s týmto článkom. Komisia zašle žiadajúcej medziodvetvovej organizácii svoje stanovisko do štyroch mesiacov od prijatia úplnej žiadosti.

Ak Komisia kedykoľvek po vydaní stanoviska zistí, že už nie sú splnené podmienky uvedené v odseku 1 tohto článku, vyhlási, že článok 101 ods. 1 ZFEÚ sa v budúcnosti na príslušnú dohodu, rozhodnutie alebo zosúladený postup uplatňuje, a informuje o tom medziodvetvovú organizáciu.

Komisia môže z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť členského štátu zmeniť obsah stanoviska, najmä ak žiadajúca medziodvetvová organizácia poskytla nepresné informácie alebo toto stanovisko zneužila.“;

b)

odseky 3, 5 a 6 sa vypúšťajú.

60.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 210a

Vertikálne a horizontálne iniciatívy pre udržateľnosť

1.   Článok 101 ods. 1 ZFEÚ sa neuplatňuje na dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy výrobcov poľnohospodárskych výrobkov, ktoré sa týkajú výroby poľnohospodárskych výrobkov alebo obchodu s nimi a ktorých cieľom je uplatňovať prísnejšiu normu udržateľnosti, ako je norma stanovená v práve Únie alebo vo vnútroštátnom práve, za predpokladu, že tieto dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy ukladajú len také obmedzenia hospodárskej súťaže, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie tejto normy.

2.   Odsek 1 sa uplatňuje na dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy výrobcov poľnohospodárskych výrobkov, kde ako strana vystupujú viacerí výrobcovia alebo kde ako strana vystupujú jeden alebo viacerí výrobcovia a jeden alebo viaceré hospodárske subjekty na rôznych úrovniach výroby, spracovania a obchodných fáz potravinového dodávateľského reťazca, vrátane distribúcie.

3.   Na účely odseku 1 „norma udržateľnosti“ je norma, ktorej cieľom je prispieť k jednému alebo viacerým z týchto cieľov:

a)

environmentálne ciele vrátane zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na ňu, udržateľné využívanie a ochrana krajiny, vody a pôdy, prechod na obehové hospodárstvo vrátane zníženia plytvania potravinami, prevencia a kontrola znečisťovania a ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov;

b)

výroba poľnohospodárskych výrobkov takým spôsobom, že sa znižuje používanie pesticídov a riadia sa riziká, ktoré z tohto použitia vyplývajú, alebo sa znižuje nebezpečenstvo antimikrobiálnej rezistencie v poľnohospodárskej výrobe; a

c)

zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat.

4.   Dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v tomto článku, sa nezakazujú a ani sa nevyžaduje predchádzajúce rozhodnutie v tomto zmysle.

5.   Komisia vydá do 8. decembra 2023 usmernenia pre hospodárske subjekty týkajúce sa podmienok pre uplatňovanie tohto článku.

6.   Od 8. decembra 2023 môžu výrobcovia uvedení v odseku 1 požiadať Komisiu o stanovisko týkajúce sa zlučiteľnosti dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov uvedených v odseku 1 s týmto článkom. Komisia zašle žiadateľovi svoje stanovisko do štyroch mesiacov od prijatia úplnej žiadosti.

Ak Komisia kedykoľvek po vydaní stanoviska zistí, že už nie sú splnené podmienky uvedené v odsekoch 1, 3 a 7 tohto článku, vyhlási, že článok 101 ods. 1 ZFEÚ sa v budúcnosti na príslušnú dohodu, rozhodnutie alebo zosúladený postup uplatňuje, a informuje o tom výrobcov.

Komisia môže z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť členského štátu zmeniť obsah stanoviska, najmä ak žiadateľ poskytol nepresné informácie alebo toto stanovisko zneužil.

7.   Vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže uvedený v článku 5 nariadenia (ES) č. 1/2003 môže v jednotlivých prípadoch rozhodnúť o tom, že v budúcnosti sa upraví, prestane vykonávať alebo nebude vôbec vykonávať jedna alebo viacero dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov uvedených v odseku 1, ak sa domnieva, že takéto rozhodnutie je potrebné na zabránenie vylúčeniu hospodárskej súťaže, alebo ak sa domnieva, že sú ohrozené ciele stanovené v článku 39 ZFEÚ.

Pokiaľ ide o dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy týkajúce sa viac ako jedného členského štátu, Komisia prijme rozhodnutie uvedené v prvom pododseku tohto odseku bez uplatnenia postupov uvedených v článku 229 ods. 2 a 3.

Keď vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže koná podľa prvého pododseku tohto odseku, písomne o tom informuje Komisiu po začatí prvého formálneho vyšetrovacieho opatrenia a oznámi jej všetky výsledné rozhodnutia bez zbytočného odkladu po ich prijatí.

Rozhodnutia uvedené v tomto odseku sa nesmú uplatňovať skôr ako odo dňa ich oznámenia dotknutým podnikom.“

61.

Článok 212 sa vypúšťa.

62.

Článok 214a sa nahrádza takto:

„Článok 214a

Vnútroštátne platby pre určité sektory vo Fínsku

S povolením Komisie môže Fínsko v období rokov 2023 – 2027 aj naďalej poskytovať vnútroštátnu pomoc, ktorú na základe tohto článku poskytovalo výrobcom v roku 2022, a to za predpokladu, že:

a)

celková výška podpory príjmov počas celého obdobia klesá a v roku 2027 nepresiahne 67 % výšky pomoci poskytnutej v roku 2022; a

b)

pred akýmkoľvek využitím tejto možnosti sa najskôr využijú v plnej miere režimy podpory podľa SPP pre príslušné sektory.

Komisia prijme toto povolenie bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 229 ods. 2 alebo 3 tohto nariadenia.“

63.

V článku 218 ods. 2 sa vypúšťa riadok pre Spojené kráľovstvo.

64.

V článku 219 sa odsek 1 mení takto:

a)

prvý pododsek sa nahrádza takto:

„1.   S cieľom účinne a efektívne reagovať na hrozby narušenia trhu spôsobené výrazným nárastom alebo poklesom cien na vnútorných alebo vonkajších trhoch alebo inými udalosťami a okolnosťami, ktoré výrazne narušujú alebo ohrozujú príslušný trh, platí, že ak je pravdepodobné, že táto situácia alebo jej následky na trh budú pokračovať alebo sa zhoršovať, Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 227 na účely prijatia opatrení potrebných na riešenie danej situácie na trhu, pričom sa dodržia všetky povinnosti vyplývajúce z medzinárodných dohôd uzavretých v súlade so ZFEÚ a za predpokladu, že iné opatrenia, ktoré sú podľa tohto nariadenia k dispozícii, nie sú dostatočné alebo nie sú vhodné.“;

b)

štvrtý pododsek sa nahrádza takto:

„Takýmito opatreniami sa v nevyhnutnom rozsahu a na čas potrebný na vyriešenie narušenia trhu alebo takejto hrozby môže rozšíriť alebo zmeniť rozsah pôsobnosti, trvanie alebo iné aspekty ostatných opatrení ustanovených podľa tohto nariadenia, úplne alebo čiastočne upraviť alebo pozastaviť dovozné clá, a to podľa potreby aj na určité množstvá alebo obdobia, alebo mať formu dočasného dobrovoľného systému znižovania výroby, najmä v prípadoch nadmernej ponuky.“

65.

V časti V kapitole I sa oddiel 2 mení takto:

a)

názov sa nahrádza takto:

„Opatrenia na podporu trhu súvisiace s chorobami zvierat a škodcami rastlín a so stratou dôvery spotrebiteľov v dôsledku ohrozenia verejného zdravia alebo zdravia zvierat alebo rastlín“;

b)

článok 220 sa mení takto:

i)

názov sa nahrádza takto:

„Opatrenia týkajúce sa chorôb zvierat a škodcov rastlín a straty dôvery spotrebiteľov v dôsledku ohrozenia verejného zdravia alebo zdravia zvierat alebo rastlín“;

ii)

v odseku 1 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

obmedzenia obchodu v rámci Únie a obchodu s tretími krajinami, ktoré môžu byť dôsledkom uplatnenia opatrení na zabránenie rozšírenia chorôb zvierat alebo rozšírenia škodcov rastlín; a“;

iii)

v odseku 2 sa vkladá toto písmeno:

„-a)

ovocie a zelenina;“;

iv)

odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Opatrenia ustanovené v odseku 1 prvom pododseku písm. a) možno prijať, iba ak príslušný členský štát prijal zdravotné, veterinárne alebo fytosanitárne opatrenia na rýchle odstránenie danej choroby alebo na monitorovanie, kontrolu a eradikáciu alebo zamedzenie šírenia daného škodcu, a iba v takom rozsahu a na také obdobie, ktoré sú úplne nevyhnutné na podporu príslušného trhu.“

66.

V časti V sa vkladá táto kapitola a tieto články:

„Kapitola Ia

Transparentnosť trhov

Článok 222a

Strediská Únie pre monitorovanie trhu

1.   S cieľom zlepšiť transparentnosť v potravinovom dodávateľskom reťazci, poskytovať informácie potrebné pre rozhodovanie hospodárskych subjektov a verejných orgánov a uľahčiť monitorovanie vývoja na trhu a hrozieb narušenia trhu zriadi Komisia strediská Únie pre monitorovanie trhu.

2.   Komisia môže rozhodnúť, pre ktoré poľnohospodárske sektory z tých, ktoré sa uvádzajú v článku 1 ods. 2, sa zriadia strediská pre monitorovanie trhu.

3.   Strediská pre monitorovanie trhu sprístupnia štatistické údaje a informácie potrebné na monitorovanie vývoja na trhu a hrozieb narušenia trhu, najmä pokiaľ ide o:

a)

výrobu, dodávky a zásoby;

b)

ceny, náklady a pokiaľ možno aj ziskové rozpätia na všetkých úrovniach potravinového dodávateľského reťazca;

c)

krátkodobé a strednodobé predpovede vývoja na trhu;

d)

dovozy a vývozy poľnohospodárskych výrobkov, najmä plnenie colných kvót na dovoz poľnohospodárskych výrobkov do Únie.

Strediská Únie pre monitorovanie trhu vypracujú správy obsahujúce prvky uvedené v prvom pododseku.

4.   Členské štáty zbierajú informácie uvedené v odseku 3 a poskytujú ich Komisii.

Článok 222b

Správy Komisie o vývoji na trhu

1.   Strediská Únie pre monitorovanie trhu zriadené podľa článku 222a vo svojich správach identifikujú hrozby narušenia trhu súvisiace s výrazným nárastom alebo poklesom cien na vnútorných alebo vonkajších trhoch alebo s inými udalosťami alebo okolnosťami, ktoré majú podobné účinky.

2.   Komisia pravidelne poskytuje Európskemu parlamentu a Rade informácie o situácii na trhu s poľnohospodárskymi výrobkami, o príčinách narušení trhu a o možných opatreniach prijatých v odpovedi na tieto narušenia trhu, najmä o opatreniach stanovených v časti II hlave I kapitole I a v článkoch 219, 220, 221 a 222 ako aj o odôvodneniach týchto opatrení.“

67.

V článku 223 ods. 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Získané informácie možno predložiť alebo sprístupniť medzinárodným organizáciám, orgánom Únie a vnútroštátnym orgánom finančného trhu a príslušným orgánom tretích krajín a možno ich zverejniť s výhradou ochrany osobných údajov a oprávneného záujmu podnikov o ochranu svojho obchodného tajomstva vrátane cien.

Komisia spolupracuje a vymieňa si informácie s príslušnými orgánmi určenými v súlade s článkom 22 nariadenia (EÚ) č. 596/2014 a s Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy (ESMA) s cieľom pomôcť im pri plnení ich úloh podľa nariadenia (EÚ) č. 596/2014.“

68.

Článok 225 sa mení takto:

a)

písmeno a) sa vypúšťa;

b)

písmená b) a c) sa vypúšťajú;

c)

písmeno d) sa nahrádza takto:

„d)

do 31. decembra 2025 a potom každých sedem rokov o uplatňovaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v tomto nariadení na poľnohospodársky sektor vo všetkých členských štátoch;“;

d)

vkladajú sa tieto písmená:

„da)

do 31. decembra 2023 o strediskách Únie pre monitorovanie trhu zriadených v súlade s článkom 222a;

db)

do 31. decembra 2023 a potom každé tri roky o použití krízových opatrení, najmä opatrení, ktoré sú prijaté podľa článkov 219 až 222;

dc)

do 31. decembra 2024 o používaní nových informačných a komunikačných technológií s cieľom zabezpečiť lepšiu transparentnosť trhu, ako sa uvádza v článku 223;

dd)

do 30. júna 2024 o obchodných označeniach a klasifikácii jatočných tiel v sektore ovčieho a kozieho mäsa;“

69.

V časti V sa kapitola III, ktorá obsahuje článok 226, vypúšťa.

70.

Príloha I sa mení takto:

a)

v časti I písm. a) sa vypúšťa prvý a druhý riadok (číselné znaky KN 0709 99 60 a 0712 90 19);

b)

v časti I písm. d) sa položka v prvom riadku (číselný znak KN 0714) nahrádza takto:

„ex 0714 – Maniok, marantové korene, salepové korene a podobné korene a hľuzy s vysokým obsahom škrobu alebo inulínu, čerstvé, chladené, mrazené alebo sušené, tiež rozrezané na plátky alebo vo forme peliet, okrem sladkých zemiakov podpoložky 0714 20 a topinamburu podpoložky ex 0714 90 90; dreň ságovníka“;

c)

časť IX sa mení takto:

i)

opis v piatom riadku (číselný znak KN 0706) sa nahrádza takto:

„Mrkvy, repy, cvikla, kozia brada, zeler buľvový, reďkovka a podobné jedlé korene (22), čerstvé alebo chladené

(22)  Patrí sem aj kvaka.“;"

ii)

opis v ôsmom riadku (číselný znak KN ex 0709) sa nahrádza takto:

„Ostatná zelenina, čerstvá alebo chladená, okrem zeleniny podpoložiek 0709 60 91, 0709 60 95, ex 0709 60 99 rodu Pimenta, 0709 92 10 a 0709 92 90“;

iii)

vkladajú sa tieto riadky:

„0714 20 sladké zemiaky

ex 0714 90 90 topinambur“;

d)

v časti X sa vypúšťajú vylúčenia kukurice cukrovej;

e)

v časti XII sa dopĺňa toto písmeno:

„e)

ex 2202 99 19: - - - Ostatné, odalkoholizované víno s obsahom alkoholu v objemových percentách nepresahujúcim 0,5 % obj.“;

f)

v časti XXIV oddiele 1 sa položka 0709 60 99 nahrádza takto:

„ex 0709 60 99: - - - Ostatné, rodu Pimenta“.

71.

V prílohe II sa časť II mení takto:

a)

v oddiele A bode 4 sa vypúšťa druhá veta;

b)

oddiel B sa vypúšťa.

72.

Príloha III sa mení takto:

a)

názov sa nahrádza takto:

„ŠTANDARDNÁ KVALITA RYŽE A CUKRU, AKO SA UVÁDZA V ČLÁNKU 1a NARIADENIA (EÚ) č. 1370/2013 (*6)

(*6)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (Ú. v. EÚ L 346, 20.12.2013, s. 12).“;"

b)

v časti B sa vypúšťa oddiel I.

73.

Príloha VI sa vypúšťa.

74.

Príloha VII sa mení takto:

a)

časť I sa mení takto:

i)

v bode II sa dopĺňa tento pododsek:

„Na žiadosť skupiny uvedenej v článku 3 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 môže príslušný členský štát rozhodnúť, že podmienky uvedené v tomto bode sa neuplatňujú na mäso hovädzieho dobytka, v prípade ktorého sa chránené označenie pôvodu alebo chránené zemepisné označenie v súlade s nariadením (EÚ) č. 1151/2012 zapísalo do registra pred 29. júnom 2007.“;

ii)

v bode III.1(A) sa vypúšťa riadok pre Spojené kráľovstvo;

iii)

v bode III.1(B) sa vypúšťa riadok pre Spojené kráľovstvo;

b)

časť II sa mení takto:

i)

vkladajú sa tieto úvodné slová:

„Kategórie vinárskych výrobkov sú kategórie uvedené v bodoch 1 až 17. Kategórie vinárskych výrobkov uvedené v bode 1 a v bodoch 4 až 9 môžu byť podrobené úplnej alebo čiastočnej odalkoholizácii v súlade s časťou I oddielom E prílohy VIII po tom, čo v plnej miere dosiahnu svoje príslušné vlastnosti opísané v uvedených bodoch.“;

ii)

v bode 3 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

ktorý má skutočný obsah alkoholu najmenej 15 obj. % a najviac 22 obj. %. Vo výnimočných prípadoch a v prípade vín s predĺženým zrením sa tieto limity môžu líšiť pri určitých likérových vínach s označením pôvodu alebo zemepisným označením nachádzajúcich sa v zozname, ktorý stanovila Komisia prostredníctvom delegovaných aktov prijatých v súlade s článkom 75 ods. 2, a to pod podmienkou, že:

vína uvedené do procesu zrenia spĺňajú definíciu likérových vín; a

skutočný obsah alkoholu zrelého vína je najmenej 14 obj. %;“;

c)

dodatok I sa mení takto:

i)

bod 1 písm. c) sa nahrádza takto:

„c)

v Belgicku, Dánsku, Estónsku, Írsku, Litve, Holandsku, Poľsku a vo Švédsku: vinohradnícke oblasti týchto členských štátov;“;

ii)

v bode 2 písm. g) sa výraz „oblasť“ nahrádza výrazom „vinohradnícka oblasť“;

iii)

bod 4 písm. f) sa nahrádza takto:

„f)

v Rumunsku: plochy vysadené viničom v týchto vinohradníckych oblastiach: Dealurile Munteniei și Olteniei spolu s vinohradmi Dealurile Buzăului, Dealu Mare, Severinului a Plaiurile Drâncei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunării, južná vinohradnícka oblasť vrátane piesočnatých a iných priaznivých oblastí;“;

iv)

bod 4 písm. g) sa nahrádza takto:

„g)

v Chorvátsku: plochy vysadené viničom v týchto podoblastiach: Hrvatska Istra, Hrvatsko primorje a Dalmatinska zagora;“;

v)

v bode 6 sa dopĺňa toto písmeno:

„h)

v Chorvátsku: plochy vysadené viničom v týchto podoblastiach: Sjeverna Dalmacija a Srednja i Južna Dalmacija.“

75.

Príloha VIII sa mení takto:

a)

časť I sa mení takto:

i)

názov sa nahrádza takto:

„Obohacovanie, zvyšovanie a znižovanie obsahu kyselín v určitých vinohradníckych zónach a odalkoholizácia“;

ii)

v oddiele B bode 7 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

zvýšiť celkový obsah alkoholu vyjadrený v objemových percentách v produktoch uvedených v bode 6 v prípade výroby vín s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením na úroveň, ktorú určia členské štáty.“;

iii)

oddiel C sa nahrádza takto:

„C.   Zvyšovanie a znižovanie obsahu kyselín

1.

Čerstvé hrozno, hroznový mušt, čiastočne prekvasený hroznový mušt, ešte kvasiace mladé víno a víno možno podrobiť zvyšovaniu a znižovaniu obsahu kyselín.

2.

Zvyšovanie obsahu kyselín v produktoch uvedených v bode 1 sa môže vykonávať najviac do 4 g/l vyjadrených ako kyselina vínna alebo do 53,3 miliekvivalentu na liter.

3.

Znižovanie obsahu kyselín vo víne sa môže vykonávať najviac do 1 g/l vyjadreného ako kyselina vínna alebo do 13,3 miliekvivalentu na liter.

4.

Čiastočne Hroznový mušt určený na zahustenie môže byť čiastočne odkyslený.

5.

Zvyšovanie obsahu kyselín v produkte a obohacovanie toho istého produktu, okrem prípadu, ak Komisia prijme výnimku prostredníctvom delegovaných aktov podľa článku 75 ods. 2, ako aj zvyšovanie a znižovanie obsahu kyselín v jednom a tom istom produkte sú procesy, ktoré sa navzájom vylučujú.“;

iv)

v oddiele D sa bod 3 nahrádza takto:

„3.

Zvyšovanie a znižovanie obsahu kyselín vo víne sa uskutočňuje výhradne vo vinohradníckej zóne, kde sa urodilo hrozno použité na výrobu príslušného vína.“;

v)

dopĺňa sa tento oddiel:

„E.   Procesy odalkoholizácie

Na účely čiastočného zníženia alebo takmer úplného odstránenia obsahu etanolu vo vinárskych výrobkoch uvedených v časti II bode 1 a bodoch 4 až 9 prílohy VII sa povoľujú všetky nižšie uvedené procesy odalkoholizácie, a to bez ohľadu na to, či sa používajú samostatne, alebo v kombinácii s inými uvedenými procesmi odalkoholizácie:

a)

čiastočná vákuová extrakcia;

b)

membránové metódy;

c)

destilácia.

Používané procesy odalkoholizácie nesmú mať za následok organoleptické nedostatky vo vinárskom výrobku. Odstraňovanie etanolu z vinárskych výrobkov sa nesmie uskutočňovať spoločne so zvyšovaním cukornatosti hroznového muštu.“;

b)

v časti II oddiele B sa bod 3 nahrádza takto:

„3.

Body 1 a 2 sa v Írsku a Poľsku neuplatňujú na produkty určené na výrobu výrobkov, na ktoré sa vzťahuje číselný znak KN 2206 00 a v prípade ktorých môžu členské štáty povoliť používanie zloženého názvu obsahujúceho obchodné označenie „víno“.“

76.

V bode II prílohy X sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.

Cena uvedená v odseku 1 platí pre cukrovú repu vyhovujúcej, primeranej a predajnej kvality s obsahom cukru 16 % v mieste príjmu.

Cena sa upraví zvýšením alebo znížením, na ktorom sa zmluvné strany vopred dohodnú, podľa odchýlok od kvality uvedenej v prvom pododseku.“

77.

V bode XI prílohy X sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.

Dohody v rámci odvetvia uvedené v časti II oddiele A bode 6 prílohy II obsahujú zmierovacie alebo mediačné mechanizmy a rozhodcovské doložky.“

78.

Prílohy XI, XII a XIII sa vypúšťajú.

Článok 2

Zmeny nariadenia (EÚ) č. 1151/2012

Nariadenie (EÚ) č. 1151/2012 sa mení takto:

1.

V článku 1 ods. 2 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

charakteristickými znakmi, ktoré predstavujú pridanú hodnotu a ktoré sú výsledkom poľnohospodárskych alebo spracovateľských metód používaných pri ich výrobe alebo vyplývajú z miesta ich výroby alebo uvádzania na trh, prípadne z ich príspevku k udržateľnému rozvoju.“

2.

V článku 2 sa odseky 2 a 3 nahrádzajú takto:

„2.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na liehoviny ani vinárske výrobky vymedzené v časti II prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013, s výnimkou vínnych octov.

3.   Zápisy do registra podľa článku 52 sa uplatňujú bez toho, aby tým bola dotknutá povinnosť výrobcov dodržiavať iné pravidlá Únie, najmä tie, ktoré sa týkajú uvádzania výrobkov na trh a označovania potravín.“

3.

V článku 5 sa odseky 1 a 2 nahrádzajú takto:

„1.   Na účely tohto nariadenia je „označenie pôvodu“ názov, ktorý môže byť tradične používaný názov, ktorým sa identifikuje výrobok:

a)

pochádzajúci z konkrétneho miesta, konkrétneho regiónu alebo vo výnimočných prípadoch konkrétnej krajiny;

b)

ktorého kvalita alebo vlastnosti sú v podstatnej miere alebo výlučne závisia od osobitného zemepisného prostredia s jemu vlastnými prírodnými a ľudskými faktormi; a

c)

ktorého všetky etapy výroby sa uskutočňujú vo vymedzenej zemepisnej oblasti.

2.   Na účely tohto nariadenia je „zemepisné označenie“ názov vrátane tradične používaného názvu, ktorým sa identifikuje výrobok:

a)

pochádzajúci z konkrétneho miesta, konkrétneho regiónu alebo konkrétnej krajiny;

b)

ktorého danú kvalitu, dobrú povesť alebo iné vlastnosti možno podstatne pripísať jeho zemepisnému pôvodu; a

c)

ktorého aspoň jedna etapa výroby prebieha vo vymedzenej zemepisnej oblasti.“

4.

V článku 6 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Názov nesmie byť zapísaný do registra ako označenie pôvodu alebo zemepisné označenie, keď sa prekrýva s názvom odrody rastliny alebo plemena zvierat a je pravdepodobné, že bude spotrebiteľa uvádzať do omylu, pokiaľ ide o pravý pôvod výrobku, alebo spôsobovať zamieňanie výrobku s chráneným označením s príslušnou odrodou alebo plemenom.

Podmienky uvedené v prvom pododseku sa posúdia vo vzťahu ku skutočnému používaniu názvov, ktoré sa prekrývajú, vrátane používania názvu odrody rastliny alebo plemena zvierat mimo oblasti ich pôvodu a používania názvu odrody rastliny chránenej iným právom duševného vlastníctva.“

5.

V článku 7 sa odsek 1 mení takto:

a)

písmeno f) sa nahrádza takto:

„f)

podrobné údaje stanovujúce:

i)

pokiaľ ide o chránené označenie pôvodu, spojenie medzi kvalitou alebo vlastnosťami výrobku a zemepisným prostredím uvedeným v článku 5 ods. 1; podrobnosti týkajúce sa ľudských faktorov v danom zemepisnom prostredí sa v relevantnom prípade môžu obmedziť na opis obhospodarovania pôdy a starostlivosti o krajinu, pestovateľskej praxe alebo akéhokoľvek iného relevantného ľudského príspevku k zachovaniu prírodných faktorov zemepisného prostredia uvedeného v danom odseku;

ii)

pokiaľ ide o chránené zemepisné označenie, spojenie medzi danou kvalitou, dobrou povesťou alebo inou vlastnosťou výrobku a zemepisným pôvodom uvedeným v článku 5 ods. 2;“

b)

dopĺňa sa tento pododsek:

„Špecifikácia výrobku môže obsahovať opis prínosu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia k udržateľnému rozvoju.“

6.

V článku 10 ods. 1 sa úvodné slová nahrádzajú takto:

„Odôvodnená námietka uvedená v článku 51 ods. 1 je prípustná len vtedy, ak bola Komisii doručená v lehote stanovenej v uvedenom odseku a ak:“

7.

V článku 12 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   V prípade výrobkov pochádzajúcich z Únie, ktoré sa uvádzajú na trh pod chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením zapísaným do registra v súlade s postupmi stanovenými v tomto nariadení, sa na označení a v reklamných materiáloch uvedú symboly Únie spojené s týmito označeniami. Na názov výrobku zapísaný v registri sa vzťahujú požiadavky na označovanie stanovené v článku 13 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 týkajúce sa prezentácie povinných údajov. Na označení sa môže uviesť aj spojenie „chránené označenie pôvodu“ alebo „chránené zemepisné označenie“, alebo ich príslušné skratky „CHOP“ alebo „CHZO“.“

8.

Článok 13 sa mení takto:

a)

v odseku 1 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

akýmkoľvek priamym alebo nepriamym obchodným používaním názvu zapísaného v registri na výrobky, na ktoré sa zápis do registra nevzťahuje, ak sú takéto výrobky porovnateľné s výrobkami zapísanými v registri pod uvedeným názvom alebo ak použitie názvu ťaží z dobrej povesti chráneného názvu, oslabuje ju alebo poškodzuje, a to aj v prípade, keď sa tieto výrobky používajú ako zložka;“;

b)

dopĺňa sa tento odsek:

„4.   Ochrana uvedená v odseku 1 sa uplatňuje, aj pokiaľ ide o:

a)

tovar vstupujúci na colné územie Únie bez jeho prepustenia do voľného obehu v rámci colného územia Únie; a

b)

tovar predávaný prostredníctvom predaja na diaľku, ako napríklad prostredníctvom elektronického obchodu.

Pre tovar vstupujúci na colné územie Únie bez toho, aby bol prepustený do voľného obehu na tomto území, platí, že skupina alebo akýkoľvek hospodársky subjekt oprávnený používať chránené označenie pôvodu alebo chránené zemepisné označenie má právo zabrániť tomu, aby akékoľvek tretie strany dopravili tovar v obchodnom styku do Únie bez jeho prepustenia do voľného obehu, ak takýto tovar vrátane jeho obalu pochádza z tretích krajín a je bez povolenia označený chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením.“

9.

Článok 15 sa mení takto:

a)

v odseku 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 57 ods. 2, okrem prípadu, keď je vznesená prípustná námietka podľa článku 49 ods. 3.“;

b)

v odseku 2 sa úvodné slová nahrádzajú takto:

„Bez toho, aby bol dotknutý článok 14, Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa v riadne odôvodnených prípadoch predĺži prechodné obdobie uvedené v odseku 1 tohto článku na maximálne 15 rokov, ak sa preukáže, že:“

10.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 16a

Existujúce zemepisné označenia aromatizovaných vínnych výrobkov

Názvy zapísané v registri zriadenom podľa článku 21 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 251/2014 (*7) sa automaticky zapíšu do registra uvedeného v článku 11 tohto nariadenia ako chránené zemepisné označenia. Zodpovedajúce špecifikácie sa považujú za špecifikácie na účely článku 7 tohto nariadenia.

(*7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 251/2014 z 26. februára 2014 o vymedzení, opise, obchodnej úprave, označovaní a ochrane zemepisných označení aromatizovaných vínnych výrobkov a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 1601/91 (Ú. v. EÚ L 84, 20.3.2014, s. 14).“"

11.

V článku 21 ods. 1 sa úvodné slová nahrádzajú takto:

„1.   Odôvodnená námietka uvedená v článku 51 ods. 1 je prípustná len vtedy, ak sa Komisii doručí pred uplynutím stanovenej lehoty a ak:“.

12.

V článku 23 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   V prípade výrobkov pochádzajúcich z Únie, ktoré sa uvádzajú na trh ako zaručená tradičná špecialita zapísaná do registra v súlade s týmto nariadením, sa na označení a v reklamných materiáloch uvedie symbol uvedený v odseku 2 tohto článku bez toho, aby bol dotknutý odsek 4 tohto článku. Na názov výrobku zapísaný v registri sa vzťahujú požiadavky na označovanie stanovené v článku 13 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 týkajúce sa prezentácie povinných údajov. Na označení sa môže uviesť údaj „zaručená tradičná špecialita“ alebo príslušná skratka „ZTŠ“.

Symbol je nepovinný v prípade označenia zaručených tradičných špecialít, ktoré sa vyrábajú mimo Únie.“

13.

Článok 24 sa mení takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Názvy zapísané v registri sú chránené pred akýmkoľvek zneužitím, napodobňovaním alebo vyvolaním mylnej predstavy, a to aj v súvislosti s výrobkami použitými ako zložky, alebo pred akýmikoľvek inými praktikami, ktoré môžu spotrebiteľa uvádzať do omylu.“;

b)

dopĺňa sa tento odsek:

„4.   Ochrana uvedená v odseku 1 sa uplatňuje aj na tovar predávaný prostredníctvom predaja na diaľku, ako napríklad prostredníctvom elektronického obchodu.“

14.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 24a

Prechodné obdobia na používanie označenia zaručená tradičná špecialita

Komisia môže prijímať vykonávacie akty, ktorými sa udelí prechodné obdobie v trvaní maximálne päť rokov s cieľom umožniť, aby sa na výrobkoch, ktorých označenie pozostáva z názvu alebo obsahuje názov, ktorý je v rozpore s článkom 24 ods. 1, mohlo naďalej používať označenie, pod ktorým boli uvedené na trh, pod podmienkou, že z prípustnej námietky podľa článku 49 ods. 3 alebo článku 51 vyplýva, že tento názov sa legálne používal na trhu Únie počas obdobia najmenej piatich rokov pred dátumom uverejnenia v zmysle článku 50 ods. 2 písm. b).

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 57 ods. 2, okrem prípadu, keď je vznesená prípustná námietka podľa článku 49 ods. 3.“

15.

V článku 49 sa dopĺňa tento odsek:

„8.   Členský štát bezodkladne informuje Komisiu v prípade začatia akéhokoľvek konania pred vnútroštátnym súdom alebo iným vnútroštátnym orgánom, ktoré sa týka žiadosti podanej Komisii v súlade s odsekom 4 a ak žiadosť bola na vnútroštátnej úrovni zrušená na základe okamžite uplatniteľného, nie však konečného súdneho rozhodnutia.“

16.

Článok 50 sa nahrádza takto:

„Článok 50

Preskúmanie Komisiou a uverejnenie na účely námietkového konania

1.   Komisia preskúma žiadosti o zápis do registra, ktoré sú jej doručené v súlade s článkom 49 ods. 4 a 5. Komisia skontroluje, či žiadosti obsahujú požadované informácie a či neobsahujú zjavné chyby, pričom zohľadňuje výsledok preskúmania a námietkového konania vykonaného príslušným členským štátom.

Preskúmanie Komisiou by nemalo trvať dlhšie ako šesť mesiacov odo dňa doručenia žiadosti od členského štátu. V prípade prekročenia tohto obdobia Komisia písomne informuje žiadateľa o dôvodoch tohto omeškania.

Komisia aspoň raz za mesiac uverejní zoznam názvov, v prípade ktorých jej boli predložené žiadosti o zápis do registra, ako aj dátum ich predloženia.

2.   Ak sa na základe preskúmania vykonaného podľa odseku 1 tohto článku Komisia domnieva, že podmienky stanovené v článkoch 5 a 6 sú splnené, pokiaľ ide o žiadosti o zápis do registra v rámci systému stanoveného v hlave II, alebo že podmienky stanovené v článku 18 ods. 1 a 2 sú splnené, pokiaľ ide o žiadosti v rámci systému stanoveného v hlave III, v Úradnom vestníku Európskej únie uverejní:

a)

v prípade žiadostí v rámci systému stanoveného v hlave II jednotný dokument a odkaz na uverejnenie špecifikácie výrobku;

b)

v prípade žiadostí v rámci systému stanoveného v hlave III príslušnú špecifikáciu.

3.   Komisia je oslobodená od povinnosti dodržať lehotu na vykonanie preskúmania uvedeného v odseku 1 a informovať žiadateľa o dôvodoch omeškania, ak jej členský štát doručí oznámenie v súvislosti so žiadosťou o zápis do registra podanou Komisii v súlade s článkom 49 ods. 4, v ktorom buď:

a)

informuje Komisiu, že žiadosť bola na vnútroštátnej úrovni zrušená na základe okamžite uplatniteľného, nie však konečného súdneho rozhodnutia; alebo

b)

žiada Komisiu, aby pozastavila preskúmanie uvedené v odseku 1, pretože sa začalo vnútroštátne súdne konanie s cieľom namietať platnosť žiadosti a členský štát sa domnieva, že uvedené konanie sa zakladá na platných dôvodoch.

Uvedená výnimka je účinná do okamihu, keď členský štát informuje Komisiu buď o tom, že pôvodná žiadosť bola obnovená, alebo o tom, že členský štát sťahuje svoju žiadosť o pozastavenie.“

17.

Článok 51 sa mení takto:

a)

odseky 1, 2 a 3 sa nahrádzajú takto:

„1.   Do troch mesiacov odo dňa uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie môžu orgány členského štátu alebo tretej krajiny alebo každá fyzická alebo právnická osoba s bydliskom alebo sídlom v tretej krajine, ktorá má oprávnený záujem, predložiť Komisii odôvodnenú námietku.

Odôvodnenú námietku môže predložiť aj každá fyzická alebo právnická osoba s bydliskom alebo so sídlom v členskom štáte odlišnom od členského štátu, z ktorého sa predložila žiadosť, ktorá má oprávnený záujem, a to členskému štátu, v ktorom má bydlisko alebo sídlo, v lehote povolenej na predkladanie námietok podľa prvého pododseku.

2.   Komisia preskúma prípustnosť odôvodnenej námietky na základe dôvodov námietky uvedených v článku 10, pokiaľ ide o chránené označenia pôvodu a chránené zemepisné označenia, a na základe dôvodov námietky uvedených v článku 21, pokiaľ ide o zaručené tradičné špeciality.

3.   Ak sa Komisia domnieva, že odôvodnená námietka je prípustná, do piatich mesiacov odo dňa uverejnenia žiadosti v Úradnom vestníku Európskej únie vyzve orgán alebo osobu, ktorá predložila odôvodnenú námietku, a orgán alebo subjekt, ktorý predložil žiadosť Komisii, aby v rámci primeranej lehoty nepresahujúcej tri mesiace vykonali náležité konzultácie.

Orgán alebo osoba, ktorá predložila odôvodnenú námietku, a orgán alebo subjekt, ktorý predložil žiadosť, začnú uskutočňovať uvedené náležité konzultácie bez zbytočného odkladu. Navzájom si poskytujú relevantné informácie s cieľom posúdiť, či žiadosť o zápis do registra spĺňa podmienky stanovené v tomto nariadení. V prípade, že sa nepodarí dosiahnuť dohodu, sa tieto informácie poskytnú Komisii.

Kedykoľvek v priebehu konzultácií môže Komisia na žiadosť žiadateľa predĺžiť lehotu na konzultácie najviac o tri mesiace.“;

b)

odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.   Odôvodnená námietka a ďalšie dokumenty, ktoré sa zasielajú Komisii v súlade s odsekmi 1, 2 a 3, sú vypracované v jednom z úradných jazykov Únie.“

18.

V článku 52 sa odseky 1 a 2 nahrádzajú takto:

„1.   Ak sa Komisia na základe informácií, ktoré má k dispozícii z preskúmania vykonaného podľa článku 50 ods. 1 prvého pododseku, domnieva, že pokiaľ ide o systémy kvality stanovené v hlave II, podmienky stanovené v článkoch 5 a 6, alebo pokiaľ ide o systémy kvality stanovené v hlave III, podmienky stanovené v článku 18 nie sú splnené, prijme vykonávacie akty, ktorými sa žiadosť zamietne. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 57 ods. 2.

2.   Ak Komisia nedostane žiadnu prípustnú odôvodnenú námietku podľa článku 51, bez uplatnenia postupu preskúmania uvedeného v článku 57 ods. 2 prijme vykonávacie akty, ktorými sa daný názov zapíše do registra.“

19.

Článok 53 sa mení takto:

a)

názov sa nahrádza takto:

„Článok 53

Zmeny a doplnenia špecifikácií výrobkov“

b)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Zmeny a doplnenia špecifikácie výrobku sú rozdelené do dvoch kategórií vzhľadom na ich dôležitosť: zmeny a doplnenia na úrovni Únie, ktoré si vyžadujú uskutočnenie námietkového konania na úniovej úrovni, a štandardné zmeny a doplnenia, ktoré sa majú riešiť na úrovni členských štátov alebo tretích krajín.

Na účely tohto nariadenia „zmena a doplnenie na úrovni Únie“ je zmena a doplnenie špecifikácie výrobku, ak:

a)

zahŕňa zmenu názvu chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia, alebo zmenu v používaní tohto názvu;

b)

predstavuje riziko, že sa ňou odstráni spojenie uvedené v článku 5 ods. 1 písm. b) vzťahujúce sa na chránené označenia pôvodu alebo spojenie uvedené v článku 5 ods. 2 písm. b) vzťahujúce sa na chránené zemepisné označenia;

c)

sa týka zaručenej tradičnej špeciality; alebo

d)

prináša ďalšie obmedzenia týkajúce sa uvádzania výrobku na trh.

„Štandardná zmena a doplnenie“ je akákoľvek zmena a doplnenie špecifikácie výrobku, ktorá nie je zmena a doplnenie na úrovni Únie.

„Dočasná zmena a doplnenie“ je štandardná zmena a doplnenie týkajúca sa dočasnej zmeny v špecifikácii výrobku vyplývajúcej z uloženia povinných sanitárnych a fytosanitárnych opatrení zo strany orgánov verejnej moci, alebo dočasná zmena a doplnenie, ktoré je nevyhnutné z dôvodu prírodnej katastrofy alebo nepriaznivých poveternostných podmienok formálne uznaných príslušnými orgánmi.

Zmeny a doplnenia na úrovni Únie schvaľuje Komisia. Pri schvaľovaní sa uplatňuje mutatis mutandis postup stanovený v článkoch 49 až 52.

Preskúmanie žiadosti sa sústredí na navrhovanú zmenu a doplnenie. V prípade potreby môže Komisia alebo príslušný členský štát vyzvať žiadateľa, aby upravil ďalšie prvky v špecifikáciách výrobkov.

Štandardné zmeny a doplnenia schvaľuje a uverejňuje členský štát, na ktorého území sa nachádza zemepisná oblasť predmetného výrobku a oznamuje ich Komisii. Tretie krajiny schvaľujú štandardné zmeny a doplnenia v súlade s právom platným v príslušnej tretej krajine a oznamujú ich Komisii.“;

c)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   S cieľom uľahčiť administratívny postup týkajúci sa zmien a doplnení na úrovni Únie a štandardných zmien a doplnení špecifikácií výrobkov, vrátane prípadov, keď daná zmena a doplnenie nezahŕňajú žiadnu zmenu jednotného dokumentu, je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 56, ktorými sa dopĺňajú pravidlá postupu podávania žiadostí o zmenu a doplnenie.

Komisia môže prijímať vykonávacie akty, ktorými sa stanovia podrobné pravidlá týkajúce sa postupov, formy a predkladania žiadostí o zmenu a doplnenie na úrovni Únie, ako aj postupov, formy a predkladania žiadostí o štandardnú zmenu a doplnene a ich oznamovania Komisii. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 57 ods. 2.“

20.

V bode I prílohy I sa dopĺňajú tieto zarážky:

„–

aromatizované vína vymedzené v článku 3 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 251/2014,

ďalšie alkoholické nápoje s výnimkou liehovín a vinárskych výrobkov vymedzených v časti II prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013.“

včelí vosk.“

Článok 3

Zmeny nariadenia (EÚ) č. 251/2014

1.

Názov sa nahrádza takto:

„Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 251/2014 z 26. februára 2014 o vymedzení, opise, obchodnej úprave a označovaní aromatizovaných vínnych výrobkov a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 1601/91“

2.

V článku 1 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.

Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá vymedzovania, opisu, obchodnej úpravy a označovania aromatizovaných vínnych výrobkov.“

3.

V článku 2 sa vypúšťa bod 3.

4.

Článok 5 sa mení takto:

a)

odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Obchodné názvy možno doplniť alebo nahradiť zemepisným označením aromatizovaných vínnych výrobkov chránených podľa nariadenia (EÚ) č. 1151/2012.“;

b)

dopĺňajú sa tieto odseky:

„6.   V prípade aromatizovaných vínnych výrobkov vyrobených v Únii, ktoré sú určené na vývoz do tretích krajín, ktorých právne predpisy vyžadujú odlišné obchodné názvy, môžu členské štáty povoliť, aby sa tieto obchodné názvy doplnili k obchodný názvom stanoveným v prílohe II. Tieto dodatočné obchodné názvy sa môžu uvádzať v iných ako úradných jazykoch Únie.

7.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 33, ktorými sa príloha II doplní s cieľom zohľadniť technický pokrok, vývoj vedy a trhu, zdravie spotrebiteľov alebo informačné potreby spotrebiteľov.“

5.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 6a

Výživové údaje a zoznam zložiek

1.   Označenie aromatizovaných vínnych výrobkov uvádzaných na trh v Únii obsahuje tieto povinné údaje:

a)

výživové údaje podľa článku 9 ods. 1 písm. l) nariadenia (EÚ) č. 1169/2011; a

b)

zoznam zložiek podľa článku 9 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1169/2011.

2.   Odchylne od odseku 1 písm. a) sa výživové údaje na obale alebo etikete pripevnenej k nemu môžu obmedziť na energetickú hodnotu, ktorá sa môže vyjadriť použitím symbolu „E“ pre energiu. V takýchto prípadoch sa všetky výživové údaje poskytnú elektronickými prostriedkami, ktoré sú uvedené na obale alebo etikete pripevnenej k nemu. Uvedené výživové údaje sa nesmú zobrazovať spolu s inými informáciami určenými na predajné alebo marketingové účely a nesmú sa získavať ani sledovať žiadne údaje o používateľovi.

3.   Odchylne od odseku 1 písm. b) sa zoznam zložiek môže poskytnúť elektronickými prostriedkami, ktoré sú uvedené na obale alebo etikete pripevnenej k nemu. V takýchto prípadoch sa uplatňujú tieto požiadavky:

a)

nesmú sa získavať ani sledovať žiadne údaje o používateľovi;

b)

zoznam zložiek sa nesmie zobrazovať spolu s inými informáciami určenými na predajné alebo marketingové účely; a

c)

údaje stanovené v článku 9 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 sa uvádzajú priamo na obale alebo na etikete pripevnenej k nemu.

Pri uvádzaní údajov uvedených v prvom pododseku písm. c) tohto odseku sa použije slovo „obsahuje“, za ktorým nasleduje názov látky alebo výrobku, ako sa uvádza v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 1169/2011.

4.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 33 s cieľom doplniť toto nariadenie o podrobnejšie rozpracovanie pravidiel uvádzania a označovania zložiek na účely uplatňovania odseku 1 písm. b) tohto článku.“

6.

V článku 8 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Názov zemepisného označenia aromatizovaných vinných výrobkov chránených podľa nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 sa na etikete uvádza v jazyku alebo jazykoch, v ktorých bol zapísaný do registra, a to aj v prípade, keď zemepisné označenie nahrádza obchodný názov v súlade s článkom 5 ods. 4 tohto nariadenia.

Ak sa názov zemepisného označenia aromatizovaných vínnych výrobkov chránených podľa nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 nepíše latinkou, môže sa uvádzať aj v jednom alebo vo viacerých úradných jazykoch Únie.“

7.

Článok 9 sa vypúšťa.

8.

Kapitola III, ktorá obsahuje články 10 až 30, sa vypúšťa.

9.

Článok 33 sa mení takto:

a)

vkladá sa tento odsek:

„2a.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 5 ods. 7 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 7. decembra 2021. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6a ods. 4 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 8. decembra 2023. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.“;

b)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 4 ods. 2, článku 5 ods. 7, článku 6a ods. 4, článku 28, článku 32 ods. 2 a článku 36 ods. 1 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.“;

c)

odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 4 ods. 2, článku 5 ods. 7, článku 6a ods. 4, článku 28, článku 32 ods. 2 a článku 36 ods. 1 nadobúda účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.“

10.

V bode 1 písm. a) prílohy I sa dopĺňa tento bod:

„iv)

liehoviny v množstve nepresahujúcom 1 % celkového objemu.“

11.

Príloha II sa mení takto:

a)

v časti A bode 3 sa prvá zarážka nahrádza takto:

„–

do ktorého mohol byť pridaný alkohol, a“;

b)

časť B sa mení takto:

i)

v bode 8 sa prvá zarážka nahrádza takto:

„–

ktorý sa vyrába výlučne z červeného vína alebo bieleho vína, alebo z oboch týchto vín,“;

ii)

dopĺňa sa tento bod:

„14.

Wino ziołowe

Aromatizovaný nápoj na báze vína:

a)

ktorý sa vyrába z vína a obsah vinárskych výrobkov v ňom predstavuje aspoň 85 % celkového objemu,

b)

ktorý bol ochutený výlučne aromatickými prípravkami získanými z bylín alebo korenín, alebo z oboch,

c)

ktorý nebol prifarbený,

d)

ktorý má skutočný obsah alkoholu v objemových percentách najmenej 7 %.“

Článok 4

Zmena nariadenia (EÚ) č. 228/2013

Vkladá sa tento článok:

„Článok 22a

Medziodvetvové dohody na Réunione

1.   Podľa článku 349 zmluvy, odchylne od článku 101 ods. 1 zmluvy a bez ohľadu na článok 164 ods. 4 prvý pododsek písm. a) až n) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 platí, že ak medziodvetvová organizácia uznaná podľa článku 157 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 pôsobí výlučne na Réunione a pokladá sa za reprezentatívnu pre výrobu, spracovanie jedného konkrétneho výrobku, alebo pre obchodovanie s ním, Francúzsko môže na žiadosť tejto organizácie rozšíriť na iné hospodárske subjekty, ktoré nie sú členmi medziodvetvovej organizácie, pravidlá zamerané na podporu zachovania a diverzifikácie miestnej výroby s cieľom zvýšiť potravinovú bezpečnosť na Réunione, a to pod podmienkou, že uvedené pravidlá sa uplatňujú len na tie hospodárske subjekty, ktorých činnosti týkajúce sa výrobkov určených pre miestny trh sa vykonávajú výhradne na Réunione. Bez ohľadu na článok 164 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa medziodvetvová organizácia pokladá za reprezentatívnu podľa tohto článku, ak predstavuje aspoň 70 % objemu výroby dotknutého výrobku alebo výrobkov, alebo obchodovania s ním (nimi) alebo jeho (ich) spracovania.

2.   Odchylne od článku 165 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 platí, že ak sú pravidlá uznanej medziodvetvovej organizácie pôsobiacej výhradne na Réunione rozšírené podľa odseku 1 a ak sú činnosti, na ktoré sa uvedené pravidlá vzťahujú, vo všeobecnom hospodárskom záujme hospodárskych subjektov, ktorých činnosti týkajúce sa výrobkov určených pre miestny trh sa vykonávajú výhradne na Réunione, Francúzsko po konzultácii s príslušnými zainteresovanými stranami môže rozhodnúť, že jednotlivé hospodárske subjekty alebo skupiny, ktoré nie sú členmi organizácie, ale pôsobia na danom miestnom trhu, musia uhradiť organizácii v plnej alebo čiastočnej výške finančné príspevky platené jej členmi, a to v takom rozsahu, v akom majú tieto príspevky pokryť náklady, ktoré vznikajú priamo v dôsledku vykonávania príslušných činností.

3.   Francúzsko informuje Komisiu o každej dohode, ktorej rozsah pôsobnosti sa rozšíril v súlade s týmto článkom.“

Článok 5

Prechodné ustanovenia

1.   Pravidlá uplatniteľné pred 7. decembrom 2021 sa naďalej uplatňujú na žiadosti o ochranu označení pôvodu alebo zemepisných označení, na žiadosti o schválenie ich zmeny a doplnenia a na žiadosti o ich zrušenie, doručené Komisii podľa nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 pred 7. decembrom 2021, ako aj na žiadosti o zápis chránených označení pôvodu, chránených zemepisných označení alebo zaručených tradičných špecialít do registra, a na žiadosti o ich zrušenie, doručené Komisii podľa nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 pred 7. decembrom 2021.

2.   Pravidlá uplatniteľné pred 7. decembrom 2021 sa naďalej uplatňujú na žiadosti o schválenie zmeny špecifikácie výrobku označení pôvodu alebo zemepisných označení alebo zaručených tradičných špecialít, doručené Komisii podľa nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 pred 8. júnom 2022.

3.   Pravidlá uplatniteľné pred 7. decembrom 2021 sa naďalej uplatňujú na žiadosti o ochranu názvov aromatizovaných vín zemepisným označením, na žiadosti o schválenie ich zmeny a doplnenia a na žiadosti o ich zrušenie, doručené Komisii podľa nariadenia (EÚ) č. 251/2014 pred 7. decembrom 2021. Rozhodnutie o zápise do registra sa však prijíma podľa článku 52 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 zmeneného článkom 2 bodom 18 tohto nariadenia.

4.   Články 29 až 38 a 55 až 57 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa naďalej uplatňujú aj po 31. decembri 2022, pokiaľ ide o výdavky vynaložené a platby vyplatené v súvislosti s operáciami vykonanými pred 1. januárom 2023 v rámci režimov pomoci uvedených v týchto článkoch.

5.   Články 58 až 60 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa naďalej uplatňujú aj po 31. decembri 2022, pokiaľ ide o výdavky vynaložené a platby vyplatené pred 1. januárom 2023 v rámci režimu pomoci uvedeného v týchto článkoch.

6.   Uznané organizácie výrobcov alebo ich združenia v sektore ovocia a zeleniny s operačným programom uvedeným v článku 33 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, ktorý členský štát schválil na obdobie presahujúce 31. december 2022, predložia do 15. septembra 2022 danému členskému štátu žiadosť o:

a)

úpravu svojho operačného programu tak, aby spĺňal požiadavky nariadenia (EÚ) 2021/2115; alebo

b)

nahradenie svojho operačného programu novým operačným programom schváleným podľa nariadenia (EÚ) 2021/2115; alebo

c)

pokračovanie svojho operačného programu až do jeho ukončenia za podmienok platných podľa nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

Ak takéto uznané organizácie výrobcov alebo ich združenia nepredložia takéto žiadosti do 15. septembra 2022, ich operačné programy, ktoré boli schválené podľa nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa skončia 31. decembra 2022.

7.   Podporné programy v sektore vinohradníctva a vinárstva uvedené v článku 40 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa naďalej uplatňujú až do 15. októbra 2023. Články 39 až 54 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa naďalej uplatňujú aj po 31. decembri 2022, pokiaľ ide o:

a)

výdavky vynaložené a platby vyplatené v súvislosti s operáciami vykonanými podľa uvedeného nariadenia pred 16. októbrom 2023 v rámci režimu pomoci uvedeného v článkoch 39 až 52 uvedeného nariadenia;

b)

výdavky vynaložené a platby vyplatené v súvislosti s operáciami vykonanými podľa článkov 46 a 50 uvedeného nariadenia pred 16. októbrom 2025 za predpokladu, že sa takéto operácie čiastočne vykonali do 15. októbra 2023 a vynaložené výdavky predstavujú aspoň 30 % celkových plánovaných výdavkov a že takéto operácie sa úplne vykonajú do 15. októbra 2025.

8.   Víno, ktoré spĺňa požiadavky na označovanie podľa článku 119 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, a aromatizované vínne výrobky, ktoré spĺňajú pravidlá označovania podľa nariadenia (EÚ) č. 251/2014, uplatniteľné v oboch prípadoch pred 8. decembrom 2023, ktoré boli vyrobené a označené pred uvedeným dátumom, sa môžu naďalej uvádzať na trh až do vyčerpania zásob.

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 1 bod 8 písm. d) bod i), bod 8 písm. d) bod iii), bod 10 písm. a) bod ii) a bod 38 sa uplatňujú od 1. januára 2021.

Článok 2, bod 19 písm. b) sa uplatňuje od 8. júna 2022.

Článok 1 bod 1, bod 2 písm. b), bod 8 písm. a), bod 8 písm. b), bod 8 písm. e), body 18, 31, 35, 62, 68 písm. a), 69 a bod 73 sa uplatňujú od 1. januára 2023.

Článok 1 bod 32 písm. a) bod ii) a bod 32 písm. c) a článok 3 bod 5 sa uplatňujú od 8. decembra 2023.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. decembra 2021

Za Európsky parlament

predseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

Predseda

J. VRTOVEC


(1)  Ú. v. EÚ C 62, 15.2.2019, s. 214.

(2)  Ú. v. EÚ C 86, 7.3.2019, s. 173.

(3)  Ú. v. EÚ C 41, 1.2.2019, s. 1.

(4)  Pozícia Európskeho parlamentu z 23. novembra 2021 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 2. decembra 2021.

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671).

(7)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115 z 2. decembra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá podpory strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a (EÚ) č. 1307/2013 (pozri stranu 1 tohto úradného vestníka).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2220 z 23. decembra 2020, ktorým sa stanovujú určité prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) v rokoch 2021 a 2022 a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o zdroje a uplatňovanie v rokoch 2021 a 2022, a nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o zdroje a distribúciu tejto podpory v rokoch 2021 a 2022 (Ú. v. EÚ L 437, 28.12.2020, s. 1).

(10)  Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1).

(11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549).

(12)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 z 2. decembra 2021 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1306/2013 (pozri stranu 187 tohto úradného vestníka).

(13)  Rozhodnutie Rady 94/800/ES z 22. decembra 1994 týkajúce sa uzavretia dohôd v mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o záležitosti v rámci jeho kompetencie, ku ktorým sa dospelo na Uruguajskom kole multilaterálnych rokovaní (1986 – 1994) (Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 1).

(14)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1).

(15)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/33 zo 17. októbra 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o žiadosti o ochranu označení pôvodu, zemepisných označení a tradičných pojmov v sektore vinohradníctva a vinárstva, námietkové konanie, obmedzenie používania, zmeny špecifikácií výrobkov, zrušenie ochrany a označovanie a obchodnú úpravu (Ú. v. EÚ L 9, 11.1.2019, s. 2).

(16)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/787 zo 17. apríla 2019 o definovaní, popise, prezentácii a označovaní liehovín, používaní názvov liehovín pri prezentácii a označovaní iných potravín, ochrane zemepisných označení liehovín, používaní etylalkoholu a destilátov poľnohospodárskeho pôvodu v alkoholických nápojoch a o zrušení nariadenia (ES) č. 110/2008 (Ú. v. EÚ L 130, 17.5.2019, s. 1).

(17)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 18).

(18)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/633 zo 17. apríla 2019 o nekalých obchodných praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v poľnohospodárskom a potravinovom dodávateľskom reťazci (Ú. v. EÚ L 111, 25.4.2019, s. 59).

(19)  Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 zmluvy (Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1).

(20)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 1).

(21)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 251/2014 z 26. februára 2014 o vymedzení, opise, obchodnej úprave, označovaní a ochrane zemepisných označení aromatizovaných vínnych výrobkov a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 1601/91 (Ú. v. EÚ L 84, 20.3.2014, s. 14).