Naspäť na výsledky hľadania

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z  18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES


Celex: 32006R1907
Zoznam autorov:
  • Európsky parlament
  • Rada Európskej únie
Typ: Nariadenie
Zoznam EuroVoc termínov:
Dátum schválenia: 18.12.2006
Dátum účinnosti od: 01.06.2007
Dátum účinnosti do: 31.12.9999
Dátum uverejnenia: 30.12.2006
Dátum uzávierky: 31.12.2023
Právny základ: http://publications.europa.eu/resource/cellar/d795ef77-cdf5-4e55-8058-218d6f362b06 http://publications.europa.eu/resource/cellar/6605ff4a-754d-4d10-bc74-9499a44ae68d
Odkazy NIP:
Zmluva: Zmluva o založení Európskeho spoločenstva (konsolidované znenie 1992)
Prílohy: