Vyhľadávanie pripomienok

Vyhľadávanie môžete zefektívniť použitím vyhľadávacích znakov, napríklad:
- ak výraz (alebo slovo) zadáte v úvodzovkách, vyhľadajú sa všetky jeho presné výskyty (príklad: "Slovenská republika" vyhľadá presný výraz Slovenská republika),
- použitím +/- spresníte, ktoré slovo sa vyhľadať musí (+) a ktoré sa má pri vyhľadaní ignorovať (-); (príklad: +slovenská -republika vyhľadá všetky predpisy, ktoré obsahujú slovo slovenská a ktoré neobsahujú slovo republika),
- použitím znaku * môžete nahradiť niekoľko znakov [príklad: slov* vyhľadá všetky slová začínajúce na slov (slovo, Slovensko, slovník, ...)],
- použitím znaku ? môžete nahradiť jeden znak [príklad: slo? vyhľadá všetky slová, ktoré začínajúce písmenami slo a končiace ďalším ľubovoľným jedným písmenom (sloh, slon)],
- použitím znaku ~ stanovíte rozsah, v akom sa majú slová hľadať (príklad: "slovenská republika" ~ 5 vyhľadá všetky predpisy, v ktorom je slovo slovenská vzdialené od slova republika najviac 5 slov).
Jednoduché vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Zásadná pripomienka V súčasnosti je v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej len MPK) vládny návrh novely trestného poriadku, ktorého predmetom je predovšetkým trvanie kolúznej väzby. V zásade by sa tento návrh dal rozdeliť na dva režimy. Prvý režim, by sa v zásade aplikoval v prípade, ak obvinený už kolúzne konal (pred vzatím do väzby alebo počas väzby), resp. ak je vedené trestné stíhanie pre trestný čin spáchaný organizovanou, zločineckou alebo teroristickou skupinou, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296 TZ, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny podľa § 297 TZ alebo pre trestný čin, za ktorý je možné uložiť trest odňatia slobody na doživotie (Dostupné na : https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/173). Ďalej tento režim v texte budeme označovať ako všeobecný režim. Druhý režim by v zásade znamenal skrátenie možnosti držať obvineného v kolúznej väzbe na 5 mesiacov, ak je to jediný dôvod na väzbu. V komentovaní budeme tento režim označovať režim ako špeciálny. S oboma týmito alternatívami si dovolíme polemizovať. Voči prvému režimu máme výhradu v tom, že v zásade umožňuje orgánom činným v trestnom konaní nadkvalifikovať určité konania, a tak sa jednoducho dostať zo špeciálneho režimu kolúznej väzby do režimu všeobecného. Pri špeciálnom režime nám nie je celkom jasné, ako navrhovateľ dospel k lehote 5 mesiacov, keď napríklad v Českej republike už 18 rokov je kolúzna väzba, v prípade ak páchateľ v minulosti nekonal kolúzne, nastavená na 3 mesiace. V mediálnom priestore sa hovorí o kompromise medzi dvoma pohľadmi (pozri napríklad: https://www.ta3.com/clanok/1208529/odbornici-ocenili-navrh-na-skratenie-zakladnej-lehoty-koluznej-vazby.html?fbclid=IwAR2-tLK78O4ihdeBuROKsow3v1-WuYrNRxPGywU-SWBxbHHYthnBvWMywpo). My sa prikláňame k právnej úprave, ktorá stanovuje dĺžku kolúznej väzby na 3 mesiace. Obvinený nesmie a nemôže znášať dlhodobé priestorové obmedzenie, psychickú záťaž, obmedzený kontakt s rodinou, a tiež nedostatok personálneho obsadenia a podfinancovanie PZ a prokuratúry, preto musí byť tak intenzívny zásah do základných ľudských práv a slobôd, čo najkratší. Zároveň je potrebné uviesť, že stanovenie špecifických lehôt niektorých väzobných dôvodov poznajú napríklad aj v Nemeckej spolkovej republike, ktorá v § 122a Nemeckého trestného poriadku stanovuje maximálnu dĺžku pri pokračovacej väzbe na jeden rok. Zároveň navrhujeme, aby do vety: „...Ak bolo zistené, že obvinený osobne alebo prostredníctvom iných osôb pôsobil na svedkov, spoluobvinených alebo znalcov alebo inak maril objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie...“ bolo explicitné vyjadrené, že nejde len o domnienku OČTK, ale skutočnosť, že obvinený kolúzne konal, bola hodnoverným spôsobom preukázaná. Preto navrhujeme modifikované znenie legislatívnej zmeny: 4.V § 76 sa za odsek 7 vkladajú nové odsek 8 a 9, ktoré znejú: „(8) Ak je obvinený vo väzbe z dôvodu podľa § 71 ods. 1 písm. b) založeného na dôvodnej obave, že bude pôsobiť na svedkov, znalcov, spoluobvinených alebo inak mariť objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie, väzba z tohto dôvodu môže trvať najviac TRI MESIACE. Ak nebol obvinený, ktorý nie je vo väzbe súčasne aj z iného dôvodu, prepustený z väzby pred uplynutím lehoty podľa prvej vety, musí byť prepustený z väzby na slobodu písomným príkazom predsedu senátu a v prípravnom konaní prokurátora, ktorý musí byť primerane odôvodnený najneskôr v posledný deň tejto lehoty. Ak je obvinený vo väzbe súčasne aj z iného dôvodu, rozhodne o zmene dôvodov väzby najneskôr posledný deň lehoty podľa prvej vety súd a v prípravnom konaní na návrh prokurátora sudca pre prípravné konanie. Ak bolo PREUKÁZATEĽNE zistené, že obvinený osobne alebo prostredníctvom iných osôb pôsobil na svedkov, spoluobvinených alebo znalcov alebo inak maril objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie ALEBO SA O TO POKÚSIL ALEBO TO PRIPRAVOVAL, rozhodne o ponechaní obvineného vo väzbe nad lehotu podľa prvej vety v prípravnom konaní na návrh prokurátora sudca pre prípravné konanie a po podaní obžaloby alebo návrhu na schválenie dohody o vine a treste súd. Navrhovaný odsek 9 navrhujeme úplne vypustiť.: Riešenia ods. 9 môžu byť 3 alternatívne, na prvom mieste by malo byť toto: „(9) Ak je obvinený vo väzbe, pretože osobne alebo prostredníctvom iných osôb pôsobil na svedkov, spoluobvinených alebo znalcov alebo inak maril objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie alebo sa o to pokúsil alebo to pripravoval, ustanovenie odseku 8 sa nepoužije.“ „(9) Ak je obvinený vo väzbe, pretože osobne alebo prostredníctvom iných osôb pôsobil na svedkov, spoluobvinených alebo znalcov alebo inak maril objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie alebo sa o to pokúsil alebo to pripravoval, alebo ak sa vedie trestné stíhanie pre trestný čin spáchaný organizovanou, zločineckou, alebo teroristickou skupinou, pre trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296 Trestného zákona, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny podľa § 297 Trestného zákona, alebo pre trestný čin, za ktorý je možné uložiť trest odňatia slobody na doživotie, ustanovenie odseku 8 sa nepoužije.“. Navrhujeme odsek 9 ponechať, avšak navrhujeme vypustiť „alebo pre trestný čin, za ktorý je možné uložiť trest odňatia slobody na doživotie,“: „(9) Ak je obvinený vo väzbe, pretože osobne alebo prostredníctvom iných osôb pôsobil na svedkov, spoluobvinených alebo znalcov alebo inak maril objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie alebo sa o to pokúsil alebo to pripravoval, alebo ak sa vedie trestné stíhanie pre trestný čin spáchaný organizovanou, zločineckou, alebo teroristickou skupinou, pre trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296 Trestného zákona, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny podľa § 297 Trestného zákona, ustanovenie odseku 8 sa nepoužije.“. Zároveň navrhujeme modifikovať zákonné znenie náhrady väzby: V § 80 ods. 1 sa slová „§ 71 ods. 1 písm. a) alebo c)“ nahrádzajú slovami „§ 71 ods. 1 písm. a) až c)“ V § 81 ods. 1 sa slová „§ 71 ods. 1 písm. a) alebo c)“ nahrádzajú slovami „§ 71 ods. 1 písm. a) až c)“ Uvedená novela len dáva do súladu slovenskú právnu úpravu s článkom 5 ods. 4 Európskeho dohovoru o ľudských právach. Napriek tomu, že zákonodarca túto možnosť explicitne nevyjadril v Trestnom poriadku, z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva (napr. Caballero c. Spojené kráľovstvo z 8. februára 2000, S. B. C. c. Spojené kráľovstvo z 19. júna 2001) ako aj z aplikačnej praxe ( predovšetkým z nálezu I. ÚS 100/2004, I. ÚS 239/2004 ale aj zo stanoviska Najvyššieho súdu Slovenskej republiky R 57/2005: Súd a v prípravnom konaní sudca môže na žiadosť obvineného podľa článku 154c ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a článku 5 ods. 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (publikovaného pod č. 209/1992 Zb.) nahradiť väzbu zárukou a sľubom podľa § 73 ods. 1 Trestného poriadku per analógiám alebo peňažnou zárukou podľa § 73a ods. 1 Trestného poriadku per analógiám aj v prípadoch, keď je obvinený vo väzbe z dôvodu uvedeného v § 67 ods. 1 písm. b), ods. 2, ods. 3 písm. a), b), c), d) Trestného poriadku, resp. keď je obvinený trestne stíhaný pre trestný čin uvedený v § 62 ods. 1 Trestného zákona, keďže ustanovenie článku 5 ods. 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd zabezpečuje väčší rozsah základného práva.) jasne vyplýva, že súčasná právna úprava je neudržateľná a je potrebné rozšíriť možnosť nahradenia väzby aj na dôvod upravený v § 71 ods. 1 písm. b). Vo vzťahu k vyššie uvedenej pripomienke navrhujeme upraviť navrhované znenie § 71 ods. 1, kde sa navrhuje za slová „len vtedy,“ vložiť slová „ak vzhľadom na jeho osobu, povahu alebo závažnosť trestného činu, pre ktorý je trestne stíhaný, nie je v čase rozhodovania o väzbe možné väzbu podľa písmena a) alebo c) nahradiť podľa § 80 alebo § 81 a“, a to tak, že slová „písmena a) alebo c)“ sa nahrádzajú slovami „písmena a) až c)“. 06.05.2021 PraF UK (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
Zásadná pripomienka Navrhujeme doplniť vetu „Ustanovenie § 76 ods. 1 druhej vety týmto nie je dotknuté.“ 04.05.2021 Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
Zásadná pripomienka Navrhujeme za slovo „pôsobiť na“ vložiť slová „dosiaľ nevypočutých“. 04.05.2021 Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
Zásadná pripomienka Navrhujeme za slovo „pôsobiť na“ vložiť slová „dosiaľ nevypočutých“. 04.05.2021 Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
Zásadná pripomienka Navrhujeme vložiť tretiu vetu v nasledovnom znení: „V prípade návrhu väzby podľa § 71 ods. 1 písm. b) musí návrh prokurátora obsahovať aj uvedenie konkrétnych doposiaľ nevypočutých svedkov, znalcov alebo spoluobvinených, u ktorých exituje obava, že ich obvinený bude ovplyvňovať, alebo uvedenie konkrétnych okolností predstavujúcich obavu z marenia trestného stíhania.“ Odôvodnenie: Navrhujeme upresnenie dôvodu kolúznej väzby (ako najviac zasahujúcej do práv obvineného), ktorý by sa vzťahoval iba na konkrétnych doposiaľ nevypočutých svedkov, kde hrozí kolúzne správanie, pričom po ich vypočutí v trestnom konaní by tento dôvod väzby zanikol. Zároveň uvedenie konkrétnych osôb, ktoré majú byť vypočuté, či ďalších okolností, ktoré by mohli predstavovať kolúzne správanie navrhujeme ako náležitosť rozhodnutia o kolúznej väzbe, ako aj náležitosť návrhu prokurátora na vzatie do väzby. Takáto úprava zabezpečí trvanie kolúznej väzby len nevyhnutnú dobu a zároveň umožní jasnú kontrolu súdu pri posudzovaní ďalšieho trvania jej podmienok. 04.05.2021 Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
Zásadná pripomienka Navrhujeme za slovo „skutočnosti“ vložiť slová „bez rozumných pochybností“. 04.05.2021 Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
Zásadná pripomienka Navrhujeme za slovo „skutočnosti“ vložiť slová „bez rozumných pochybností“. 04.05.2021 Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
Zásadná pripomienka Navrhujeme doplniť nasledovné vety: „Celková lehota väzby z dôvodu podľa § 71 ods. 1 písm. b) je najviac tri mesiace. Ak bolo preukázané, že obvinený, ktorý je vo väzbe z dôvodu podľa § 71 ods. 1 písm. b) počas výkonu väzby pôsobil na svedkov, spoluobvinených alebo znalcov, alebo inak maril objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie, rozhodne o ponechaní obvineného vo väzbe nad lehotu podľa druhej vety v prípravnom konaní na návrh prokurátora sudca pre prípravné konanie a po podaní obžaloby alebo návrhu na schválenie dohody o vine a treste súd.“ Odôvodnenie: Stanovenie maximálnej lehoty kolúznej väzby vychádza z potreby urýchliť prípravné konanie a zabrániť jeho prieťahom v situácii kolúznej väzby. V praxi sa totiž pomerne často stretávame s uplatňovaním kolúznej väzby voči obvinenému, pričom zároveň je prípravné konanie postihnuté prieťahmi. Doba troch mesiacov je podľa nášho názoru dostatočnou lehotou na vykonanie výsluchu osôb, kde hrozí kolúzne správanie obvineného. V prípade reálneho preukázania takéhoto správania obvineného je možné dlhšie trvanie kolúznej väzby. 04.05.2021 Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
Zásadná pripomienka Navrhujeme doplniť na koniec vety čiarku a „najmä skutočnosti preukazujúce dôvodnosť trestného stíhania, konkrétne okolnosti predstavujúce dôvod väzby a tiež okolnosti preukazujúce nemožnosť nahradiť väzbu podľa ustanovení § 80 až 82. V prípade väzby podľa § 71 ods. 1 písm. b) musí odôvodnenie rozhodnutia o väzbe obsahovať uvedenie konkrétnych doposiaľ nevypočutých svedkov, znalcov alebo spoluobvinených, u ktorých exituje obava, že ich obvinený bude ovplyvňovať, alebo uvedenie konkrétnych okolností predstavujúcich obavu z marenia trestného stíhania.“ Odôvodnenie: Navrhujeme upresnenie dôvodu kolúznej väzby (ako najviac zasahujúcej do práv obvineného), ktorý by sa vzťahoval iba na konkrétnych doposiaľ nevypočutých svedkov, kde hrozí kolúzne správanie, pričom po ich vypočutí v trestnom konaní by tento dôvod väzby zanikol. Zároveň uvedenie konkrétnych osôb, ktoré majú byť vypočuté, či ďalších okolností, ktoré by mohli predstavovať kolúzne správanie navrhujeme ako náležitosť rozhodnutia o kolúznej väzbe, ako aj náležitosť návrhu prokurátora na vzatie do väzby. Takáto úprava zabezpečí trvanie kolúznej väzby len nevyhnutnú dobu a zároveň umožní jasnú kontrolu súdu pri posudzovaní ďalšieho trvania jej podmienok. 04.05.2021 Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
Zásadná pripomienka Navrhujeme doplniť vetu: Ustanovenie odseku 1 druhej vety týmto nie je dotknuté. 04.05.2021 Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
Zásadná pripomienka Navrhujeme nahradiť bodku bodkočiarkou a vložiť vetu „ustanovenie odseku 1 druhej vety týmto nie je dotknuté.“ 04.05.2021 Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
Zásadná pripomienka Navrhujeme vložiť druhú vetu: „Ak uplynie lehota väzby podľa § 76 ods. 1 druhá veta a u obvineného neexistuje iný dôvod väzby, musí byť obvinený ihneď prepustený na slobodu, najneskôr v posledný deň tejto lehoty.“ 04.05.2021 Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
Zásadná pripomienka Navrhujeme doplniť na koniec vety čiarku a „ak vzhľadom na osobu obvineného a závažnosť trestného činu nie je v čase rozhodovania o väzbe možné väzbu nahradiť podľa § 80 až 82“. Odôvodnenie: Navrhovaná právna úprava má zabezpečiť obligatórne posúdenie inštitútov nahrádzajúcich väzbu, pričom samotná väzba by prichádzala do úvahy iba v prípadoch, kedy nie je možné väzbu nahradiť. Súd by sa pritom aj v odôvodnení svojho rozhodnutia musel týmito skutočnosťami zaoberať a uviesť okolnosti, ktoré mu bránili nahradiť väzbu. Takýto postup a požiadavka právnej úpravy jasne vyplýva z článku 7 písm. c) Odporúčania Výboru ministrov R (2006) 13 členským štátom o používaní vyšetrovacej väzby, podmienkach, za ktorých sa uskutočňuje a poskytovaní záruk voči zneužitiu. Pri rozhodovaní o väzbe musí súd zohľadniť okrem zásady proporcionality zásahu do základných práv vždy aj prezumpciu neviny a konkrétne okolnosti prípadu a nielen formálnu právnu kvalifikáciu (pozri k tomu napr. rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Idalov proti Rusku, č. 5826/03, 22. mája 2012, bod 139). Zadržaná osoba nemusí dokazovať, prečo by mala byť prepustená zo zadržania na slobodu (k tomu pozri napr. rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Bykov proti Rusku, č. 4378/02, 10. marca 2009, bod 63 a 64). 04.05.2021 Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
Zásadná pripomienka Slovenská advokátska komora víta iniciatívu Ministerstva spravodlivosti SR, ktorej cieľom je „humanizácia a zmierňovanie obmedzení osôb vo výkone väzby a vo výkone trestu v kontexte odporúčaní vnútroštátnych a medzinárodných inštitúcií.“ Považujeme za nutné prijať opatrenia, ktorými by sa dosiahlo naplnenie princípu primeranosti v trestnom konaní vo vzťahu k záujmu na rešpektovaní ľudskej dôstojnosti obvinených na jednej strane a záujmu spoločnosti na vyšetrovaní protispoločenskej činnosti s intenzitou trestného činu na strane druhej. Návrhy predkladáme s ohľadom na zásadu ultima ratio aplikácie inštitútu väzby, ako aj na problematické aspekty najmä kolúznej väzby a jej aplikáciu v praxi. Navrhovaná právna úprava má posilniť možnosť súdu rozhodujúceho o väzbe preskúmať dôvodnosť trestného stíhania. Keďže do väzby môže byť vzatá len obvinená osoba a ide o najzávažnejší zásah do práva na osobnú slobodu osoby pri ktorej platí prezumpcia neviny, javí sa ako potrebné dať súdu možnosť hlbšie preskúmať dôvodnosť samotného obvinenia. Uvedené vyplýva aj z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva. Podľa ustálenej judikatúry je pri rozhodovaní o väzbe potrebné zaoberať sa otázkou, či sa zatknutie a pozbavenie slobody zakladalo na dostatočných objektívnych skutočnostiach, z ktorých plynie dôvodné podozrenie, že sa predmetné skutky skutočne stali a či tieto skutky napĺňajú skutkové podstaty trestných činov ustanovené trestným zákonom. Existencia dôvodného podozrenia predpokladá, že sú dané skutočnosti alebo informácie, ktorými by bolo možné presvedčiť nezávislého a objektívneho pozorovateľa o tom, že sa dotyčná osoba mohla dopustiť trestného činu. Vždy je potrebné dôsledne posúdiť individuálne okolnosti prejednávaného prípadu (pozri k tomu napr. rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Krejčíř proti Českej republike zo dňa 26.03.2009, č. 39298/04 a 8723/05, ods. 75 alebo rozhodnutie Şahin Alpay proti Turecku zo dňa 20.03.2018, č. 16538/17, ods. 103). Dôvodnosť podozrenia zo spáchania konkrétneho trestného činu vyplýva aj z článku 6 Odporúčania Výboru ministrov R (2006) 13 členským štátom o používaní vyšetrovacej väzby, podmienkach, za ktorých sa uskutočňuje a poskytovaní záruk voči zneužitiu. 04.05.2021 Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
Obyčajná pripomienka V súvislosti s novelizáciou Trestného poriadku sa navrhuje upraviť právnu úpravu fikcie doručenia podľa § 65 a 66 Trestného poriadku tak, aby sa táto fikcia doručenia neuplatnila v prípade, ak si adresát prevezme zásielku v stanovenej odbernej lehote. Táto zmena už bola zahrnutá (v čl. II bodoch 5 a 6) v návrhu zákona, ktorý predložilo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky na medzirezortné pripomienkové konanie v septembri 2019 ako legislatívny proces LP/2019/635. Uvedený návrh zákona ale podľa dostupných informácii nebol ďalej predložený na rokovanie vlády (a to aj napriek tomu, že týmto návrhom zákona sa podľa jeho dôvodovej správy malo zabezpečiť okrem iného aj splnenie povinností Slovenskej republiky vyplývajúce zo smernice EÚ 2011/93/EÚ). 30.04.2021 Verejnosť (Verejnosť) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
Obyčajná pripomienka 123 05.05.2021 Verejnosť (Verejnosť) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov